Apocryphal Academy

СЕКЦИЯ ФОРУМ => Всички теми => Темата е започната от: λ в Февруари 20, 2018, 09:59:23 pm

Титла: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Февруари 20, 2018, 09:59:23 pm
Изводите от PISA: Българският ученик разбира понятията, но не и процеса. Как това да се промени?

20 февруари 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/izvodite-ot-pisa-balgarskiat-uchenik-razbira-poniatiata-no-ne-i-prot-675228.html)Учебните планове и програми по предметите от природни науки да се променят, като се намали обемът на нови понятия и се увеличи делът на часовете за упражнения. Тези предмети да се изучават в не по-малко от два часа седмично прогимназиален и гимназиален етап. Да се създадат стандарти за вътрешно оценяване на учениците при поставяне на текущи, срочни и годишни оценки, защото критериите за поставяне на текущи, срочни и годишни оценки сега се различават по региони и видове училища.

Тези и други препоръки отправи Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката чрез публикуван вчера анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012, изготвен от Галя Шуманова, Катя Минева, Лили Самуркова и Надка Филипова.

Резултатите на българските 15-годишни ученици в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че те изостават спрямо връстниците си в страните от ОИСР. През 2006 г. само 0,4% от тях се справят с най-сложните задачи в тестовете - тези от шесто равнище, при 1,3% от ОИСР. Средният резултат на българите е 434 т. при 500 т. в ОИСР. Резултатите на 42,7% от българските ученици са под критичното второ равнище на скалата. През 2009 г. средният резултат на българите е с 5 точки по-висок, отколкото в PISA 2006, но с 12 т. под този в PISA 2000. През 2012 г. средният резултат на българите е 446 точки – с 55 точки под средния резултат на ОИСР.


Анализ

Експертите от Центъра са анализирали представянето на учениците ни на 17 задачи, които са били включени и през трите години - PISA 2006, 2009 и 2012. Те са от областите: физични системи; биологични системи; Земя и Космос; технологии.

Изводите им са, че българските 15-годишни ученици се затрудняват:

"Обучението по природни науки в нашето училище все още е ориентирано повече към усвояване на теоретичните знания и натрупването на информация, отколкото към надграждане и прилагане на теоретичните знания и умения за прилагане на практика и формирането на умения за справяне в реални ситуации, за анализ и оценка на процеси и явления в извънучилищната реална среда", пишат експертите.

Това, според тях, обяснява неумението на българските тийнейджъри да разбират, обясняват процеси и явления и да използват знанията по природни науки и приложението им в съвременния свят. Налага се изводът, че е необходим нов подход към изучаването на природните науки, който да разкрива пътя на научното познание, пишат още те.


Проблеми

Проблем на действащите учебни програми е съотношението между броя учебни часове според хорариума, големия обем от нови понятия, които трябва да се усвоят, и часовете за упражнения, които максимално могат да се проведат. Това води до „препускане” по учебния материал и недостатъчно развиване на уменията за прилагане на знанията, обясняват експертите първата си препоръка.

Те отбелязват също, че в училищната практика съществува порочен кръг, който намалява ефективността на обучението - от една страна, от учителя се иска да е стигнал до последната тема и да е преминал всички понятия до края на учебната година, а от друга, обективни причини (отсъствия, празници и др.) налагат преструктуриране на учебния материал. А то винаги е за сметка на упражнения и дейности по свързване на знания с практиката.

Експертите посочват и следния недостатък в държавните образователни изисквания и учебните програми за задължителна подготовка по предметите физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование: предвидено е обучението да бъде на най-ниските три равнища - знание, разбиране и приложение, а по-високите - анализ, синтез и оценка, липсват или са застъпени в минимална степен. Освен това ниво „приложение” в масовия случай е сведено до решаване на количествени задачи, а не до практически упражнения или решаване на качествени задачи.

Липсва единен научен подход при изучаването на предметите физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и география и икономика, показващ единството и взаимовръзката между явленията и процесите в природата, пишат експертите и отбелязват, че в учебните програми са нарушени междупредметните връзки, което не предполага интегрирано изучаване и води до невъзможност за преподаване на явленията и процесите в цялост.

Системата на оценяване не отговаря на съвременните изисквания, категорични са те. "Тя е моментна с висока степен на случайност и фокусирана предимно към фактологичното знание и познание, като рядко се оценява способността на учениците да разбират заобикалящия ги свят в цялост".

Липсва провеждането на научен експеримент в обучението по природни науки или се свежда до демонстрация на явления или свойства на вещества и процеси, у учениците не се формират умения за четене с разбиране на текст, свързан с научни или технологични постижения или проблеми.

Предмети се изучават предимно описателно, задават се готови логически модели и алгоритми, които учениците да следват. От тях не се изисква да създават модел или стратегия за решаване на проблеми. Не се изисква да правят оценка, а заложените очаквани резултати в учебните програми са предимно на ниски познавателни равнища „описва, назовава, означава, разбира.......”.


Препоръки

Сред другите им препоръки са промяна в нормата на преподавателска заетост за учителите по природни науки (например изравняването ѝ с тази на учителите по математика, информатика и ИТ) с цел да се осигури повече време за подготовка на практически упражнения, самоподготовка, индивидуална работа с ученици и работа по проекти. Според тях е необходимо да се отпуснат целеви средства за подобряване на материално-техническата база на училищата и кабинетите по природни науки, за изграждане или възстановяване на кабинети. Обръщат внимание и на нуждата от повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Учебниците също са предпоставка за проблеми, констатират те и препоръчват разработване на учебници и учебни помагала, в които съдържанието и организацията да са ориентирани към развиване на природонаучната грамотност на учениците, в които се прави връзка между природните науки, между теория и практика и се отбелязват съвременните научни открития и технологии.


Примери

Недоброто представяне на българските ученици извежда на преден план неспособността им да прилагат наученото, защото тестовите задачи, които PISA използва, са разработени така, че да пресъздават конкретна ситуация. Поставен в контекста, наподобяващ реален проблем, ученикът следва да предприеме действия за неговото решаване. За да участва успешно в съвременната икономика, за да се конкурира на пазара на труда, е необходимо той да може да се справя с проблеми, за които не са разработени правила или алгоритми.

Тестовете в PISA, с които се изследва природонаучната грамотност, съдържат въпроси с избираем (структуриран) отговор и въпроси със свободен отговор – кратък и разширен. Въпросите са комбинирани в групи, свързани с конкретен източник на информация, възпроизвеждащ реална ситуация. Скàлата съответства на различни равнища в зависимост от трудността на задачите и измерваните компетентности и е разделена на шест равнища на постижения.

Задачите от І и ІІ равнище не са сложни, формулирани са в познат контекст и изискват елементарно тълкуване на ситуацията или познаване на природните процеси и явления. Задачите от ІІІ и ІV равнище са по-сложни, решаването им изисква предимно анализ на ситуации, които са непознати за учениците. Някои изискват интегрирани познания по различни природни науки. Задачите от V и VІ равнище са най-сложни и са свързани с обяснение на ежедневни ситуации със средствата на науката, използват се познанията по природни науки в непознат контекст. Изисква се самостоятелно създаване на модели за сравнение и експериментиране и приложението им в реалния живот.

В задачите от пето и шесто равнище от скàлата на PISA по природни науки се изисква интерпретиране на комплексни и непознати данни, обясняване на ситуации от всекидневието посредством методите на науката, използване на научно познание в непознат контекст и др. За да се справят успешно, учениците трябва да съпоставят отделни елементи от информация, като извършат няколко последователни действия.

Формулирането на аргументирани заключения и представянето им по определен начин изискват критично и системно мислене, мислене чрез модели, умения за преобразуване на информация (например създаване на таблици и графики от сурови данни) и др.

Ето няколко примера от представянето на българските ученици, анализирано от екипа в Центъра за оценяване в предучилищното
и училищното образование:


Един от въпросите в задачата „Трептения“ е свързан със звуковите трептения и възприемането им от човешкото ухо. Той оценява доколко учениците имат компетентност да използват научните факти, дадени в текста, за обясняване на проблем, свързан със загубата на слуха в определен честотен диапазон на младежи, които слушат музика със слушалки повече от два часа на ден и посещават дискотека поне веднъж седмично.

Трудността е 557 точки (трето равнище в скàлата на PISA).

Изисква се учениците да покажат умения за работа с понятията звук, шум и чуваеми за човека звуци.

За да отговорят, те трябва да разграничат две характеристики на звуковата вълна – нейната честота и силата на звука. За пълен кредит на въпроса ученикът трябва да свърже тези характеристики с възприемането на звука от ухото и да даде аргументирано обяснение.

Българските ученици показват следните резултати:

PISA 2006 – пълен кредит са получили 25% от учениците, участвали в изследването, и непълен кредит – 16%;
PISA 2009 – пълен кредит са получили 24,4% от учениците и непълен кредит – 18,5%;
PISA 2012 – пълен кредит са получили 26,65% от учениците; непълен кредит – 17,6%.

Възможна причина за представянето на частично верен отговор е, че учениците не са съумели да извлекат съществената информация, позволяваща им да разпознаят проблема и да го обяснят, пишат експертите.

Въпросът изисква да се направят изводи за връзката между честотата на трептене и човешката реч. От гледна точка на изискванията на учебните програми по биология и здравно образование липсва обстоен анализ на тази връзка, заключават те и допълват, че "формираните умения да правят връзка между причина и следствие са развити в недостатъчна степен у българските ученици".

"Учениците разбират понятията, но не разбират процеса - пишат още експертите от Центъра. - Това е компетентност, която се формира на основата на процесите в по-високите когнитивни равнища, т.е. това е компетентност, проверявана в задачата, но не е заложена като очакван резултат в явен вид в учебните програми по физика и астрономия и биология и здравно образование."


Вторият въпрос към задачата „Трептения“ оценява методите за научно изследване на възприемането на механичните трептения в диапазона на звуковите честоти; способността да се установява посоката, от която идва звукът; експериментирането и проверката на хипотеза. Той изисква учениците да идентифицират проблемите, които могат да бъдат изследвани научно, да намерят ключови думи за търсене на научна информация, да откроят основните характеристики на научното изследване – експериментиране и проверка на хипотеза.

Трудността на въпроса съответства на пето равнище от скàлата (640 точки).

Разпределение на отговорите:

PISA 2006 – 25% от участвалите ученици са с пълен кредит и 8 % – с частичен кредит;
PISA 2009 – 22 % от участвалите ученици са с пълен кредит и 8 % – с частичен кредит;
PISA 2012 – 25 % с пълен кредит и 7% – с частичен кредит.

Налага се изводът, че у повече от една трета от учениците не е формирано умението да откриват връзка между идеята, която се подлага на научно изследване, и експерименталното ѝ осъществяване, пишат експертите.

Според тях една от възможните причини може да се търси в целите, заложени в държавните образователни изисквания и и УС за област „Природни науки и екология“. "В тях липсват изисквания учениците да идентифицират проблемите, които могат да бъдат изследвани научно, да намират ключови думи за търсене на научна информация, да открояват основните характеристики на научното изследване", се казва в анализа им.


Задачата „Лъжици“ от първо равнище (324 точки) показва, че у нас все още има немалък процент ученици, които се затрудняват и от задачи на най-ниското равнище.

Тя представя класическа ситуация, която се разглежда при изучаване на величините „количество топлина“ и „специфичен топлинен капацитет“. Въпросът е свързан със степента на нагряване на тела от различни вещества, които поглъщат еднакво количество топлина за едно и също време.

Верните отговори на учениците в трите изследвания са:

PISA 2006 – 82% от учениците;
PISA 2009 – 83% от учениците;
PISA 2012 – 88% от учениците.

От отговорите на учениците се вижда, че все още има ученици (не пренебрежимо малък процент), които се затрудняват от задачи дори на най-ниско равнище, отбелязват експертите и посочват, че възможната причина за това е недостатъчното отделеното време в часовете за изясняване на смисъла и значението на понятията, за обсъждане на примери и приложение на придобитите знания в реалния живот. Често изучаването на понятието се свежда само до дефиниране и използване на числената му стойност за пресмятания чрез директно заместване във формула, пишат те.


Въпрос от задача „Температура на земята“ (биологични системи), съответстващ на четвърто равнище на трудност (584 т.) изисква учениците да посочат друг начин, освен дадения в текста, по който унищожаването на горите влияе върху повишаването на количеството на въглероден диоксид в атмосферата.

Отговорът изисква ученикът да комбинира знания от различни области (биология и химия) на природните науки, като ги приложи в конкретна ситуация. Необходимо е да се направи връзка между процеса фотосинтеза и необходимия за нея въглероден диоксид (СО2).

Резултатите на българските ученици, получили пълен кредит, са:

PISA 2006 – 24% от учениците в изследването;
PISA 2009 – 22% от учениците;
PISA 2012 – 21,55% от учениците.

Резултатите показват, че учениците не се справят със задачи от високите равнища от скалата на PISA, а именно в уменията и компетентността за обяснение на ежедневни ситуации със средствата на науката, използването на познанията по природни науки в непознат контекст.

Тези резултати могат да се обяснят с факта, че в учебните програми по отделните предмети от КОО „Природни науки и екология“ (физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование) липсва научен подход за единство и взаимовръзки при изучаването на отделните науки, нарушени са междупредметните връзки и това прави невъзможно преподаването на природните явления и процеси в цялост.


Задачата „Векът на пластмасата“ е от съдържателни области технологии и физични системи. Състои се от три въпроса.

Въпрос 1 от задачата е с избираем отговор от област технологии и е от четвърто равнище на трудност (584 точки). За да получат пълен кредит, учениците трябва да използват резултати от изпитания на нов пластмасов материал и да преценят, отговаряйки с „Да“ или „Не“, дали материалът е подходящ за изработването на три изделия, често срещани в бита.

Компетентността използване на научни доказателства означава учениците да тълкуват научни данни, да правят заключения и предположения, да доказват и мотивират заключения, да познават социалните последствия от научните постижения и технологичното развитие, т.е. да имат знания за наука (научни методи и обяснения) и да познават специфичните научни теми.

За да получат пълен кредит точки на задачата, от учениците се изисква да използват данни за качествата на материалите и да предвидят възможностите за приложение на тези материали. За правилното решаване на задачата е необходимо учениците да направят анализ и оценка на качествата на материалите и в резултат на това да направят заключение.

Процентът на учениците с пълен кредит е:

PISA 2006 – 26%;
PISA 2009 – 27%;
PISA 2012 – 30% от учениците, участвали в изследването, грешни отговори са дали 67% от учениците, а 1,5% не отговорят на въпроса.

Това показва, че учениците не умеят да свързват основни характеристики на материалите (физични свойства, устойчивост на различни въздействия и опасност за здравето) с основни изисквания към качествата на изделия, които могат да се изработят
от тях.

Макар и заложена като очакван резултат, връзката между свойствата на изучаваните вещества и областите на тяхното приложение не се разкрива в достатъчна степен пред учениците. Вероятна причина е липсата на достатъчно време поради големия обем на задължителния за преподаване теоретичен материал.

Очевидно е и че използването на познания от различни области на природните науки и технологиите затруднява по-голямата част от учениците и показва слабости и пропуски в използването на междупредметните връзки в преподаването на свойствата на веществата, както и липсата на практическа насоченост в обучението.


Задача „Слънчеви панели“ е от съдържателна област Земя и Космос и се състои от три въпроса с избираем отговор. Въпрос №1 оценява компетентността научно обясняване на явление, той е от второ равнище (410 точки). От учениците се изисква да използват директно дадена информацията от текст и данни от графика, за да отговорят на въпрос.

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 64% от учениците;
PISA 2009 – 61% от учениците;
PISA 2012 – 63,4%, грешни отговори дават 24,7% от учениците, а 8,2% не отговорят на въпроса.

Резултатите показват постоянност в постиженията на българските ученици в справянето им със задачите от второ равнище от скалата на PISA, там, където работят в познат контекст и се изисква елементарно тълкуване на ситуацията или познаване на природните процеси и явления. Не е за пренебрегване и фактът, че 11% от учениците не умеят да извличат информация от текст.

Задачата „Островът на пингвините“ е съставена от четири въпроса – два с избираем отговор и два със свободен отговор. Оценяваните компетентности са: използване на научни факти за обясняване, научно обясняване на явления и разпознаване на научен проблем.

Въпрос №1 от задачата е с избираем отговор. Оценява се компетентността за използване на научни факти за обясняване. Трудността му съответства на четвърто равнище (576 точки).

От учениците се изисква да изберат верния отговор от четири възможности, преценявайки кое е вярното заключение за разположението на гнезда на пингвини, за да е успешно размножаването им. За да изберат правилния отговор, учениците трябва да използват информацията в текста и от приложената таблица и да направят аргументирано заключение.

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 29%;
PISA 2009 – 31%;
PISA 2012 – 34,3% от учениците; грешни отговори дават 61,4% от учениците; 4,3% от учениците не отговорят на въпроса.

Резултатите са показателни за това, че все още голям процент от българските ученици се затрудняват да следват логически схеми и да открояват съществени от несъществени данни, необходими за заключение/извод/предположение.

Въпрос №2 е с избираем отговор. Оценяват се компетентността за научно обясняване на природни процеси и явления. Съответства на четвърто равнище на трудност (592 точки). От учениците се изисква да обяснят намаляването на броя на пингвините за посочен период въз основа на информацията от текста на задачата.

Пълен кредит получават:
PISA 2006 – 37% от учениците, участвали в изследването;
PISA 2009 – 37% от учениците, участвали в изследването;
PISA 2012 – 35,5% , грешни отговори дават 35,2%, а 26,6% не са дали отговор.

Резултатите в трите изследвания остават почти непроменени през годините и показват слабо формираната природонаучна грамотност на учениците и недостатъчно добре формирани умения и компетентности, които да им позволят да се справят със
задачите над трето равнище от скалата на PISA. По-голямата част от учениците се затрудняват да обяснят причината за дадено явление – в случая нарастването на населението, което променя жизнената среда на пингвините и влияе на броя им, а също
толкова голяма част, дали грешен отговор, дори са се насочили към факти, които нямат връзка с поставения въпрос.

Въпрос №3 към задачата е със свободен отговор. Оценява се компетентността за използване на научни факти за обясняване на природни процеси и явления и е от пето равнище на трудност (653 точки).

От учениците се изисква да отговорят и да се обосноват дали данните от таблица са достатъчни, за да се направи обоснован извод. За получаване на пълен кредит учениците трябва да анализират дадената информация (дадени са броят на снесените яйца и на оцелелите малки за две години) и да установят, че са им необходими повече данни, за да направят заключение (за по-дълъг период или за промяна в условията на острова).

Задачата е на високо познавателно равнище и изисква да се направи заключение при недостатъчна информация.

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 25% от учениците;
PISA 2009 – 24% от учениците, участвали в изследването;
PISA 2012 – 18%, грешни отговори дават 49%, а 29% от учениците не отговарят на въпроса.

По-голямата част от българските ученици не се справят с оценката на наличната информация от гледна точка на нейната пълнота и изчерпателност и не могат да вземат решение за подкрепа или не на извода, който е направен. Немалък е и процентът на
учениците, които не са дали отговор на задачата.

Прави впечатление снижаването на резултатите на учениците. Тези резултати потвърждават направения вече извод, че учениците нямат добре формирани умения и компетентности за анализ на данни, определяне на основни характеристики и оценка на резултатите, за да се направи обоснован извод. Налага се изводът, че е необходима целенасочена работа в часовете по природни науки и решаване на задачи, подпомагащи формирането на умения и компетентност за анализ, синтез и оценка.


Задача „Различен климат” се състои от три въпроса, като един е със свободен отговор и два въпроса с избираем отговор. Оценяваната компетентност е използване на научни факти за обясняване на природни процеси и явления. Въпросите са от съдържателна област Земя и Космос.

Въпрос №1 от задачата е със свободен отговор и е с трудност от трето равнище (500 точки). От ученика се изисква да анализира графика, на която са представени измененията на две величини – средномесечна сума на валежите и средна температура в
продължение на една година, и на основата на данните накратко да характеризира климата на определен град.

Отговорите на българските ученици са:

PISA 2006 – 22% от учениците с пълен кредит, 19% с частичен кредит;
PISA 2009 – 20,5% от учениците с пълен кредит, 20% с частичен кредит;
PISA 2012 – 26% с пълен кредит, 19% с частичен кредит, с грешни отговори – 29,5% от учениците, и 24% не са дали отговор на въпроса.

Въпрос 3 е с избираем отговор. Има трудност от четвърто равнище (612 точки). От ученика се изисква да избере твърдението, което най-добре обяснява разликите в климата на два града, които имат приблизително еднаква географска ширина, но различно местоположение, и влиянието на океана върху конкретния климат и температурните промени.

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 36% от българските ученици;
PISA 2009 – 35% от българските ученици;
PISA 2012 – 34%, грешни отговори дават 56,2%, а 8,7% не отговорят на въпроса.

Прави впечатление в резултатите на трети въпрос, че учениците не притежават умения за работа с ясно формулирани модели за действие в комплексни ситуации, които изискват правене на предположения. Около две трети от тях не умеят да избират и комбинират различни начини за представяне на информацията и да ги пренасят върху реални ситуации. Резултатите пряко кореспондират с българските учебни програми по природни науки, защото за правилен отговор на въпрос 3 освен знания по география се изискват и знания по физика – познаването на същността на величината специфичен топлинен капацитет и нейното значение. В контекста на въпроса големият топлинен капацитет на водата определя по-бавното нагряване и охлаждане на водата и от там – по-мекия климат на крайбрежните райони.

Изучаването на понятието специфичен топлинен капацитет често е само на ниво дефиниция и използването му е механично и се свързва само с участието му като числена стойност в количествени пресмятания на приета или отдадена топлина от тяло.

Данните показват, че използването на интердисциплинарен подход между география и физика и другите природни науки все още е рядкост в преподаването в българското училище.


Задача „Горски пожари” се състои от три въпроса с избираем отговор.

Въпрос №2 е с трудност от трето равнище (515 точки). От ученика се изисква да предвиди как ще се разпространи пожар при дадена посока на вятъра, за да вземе решение кое населено място да се евакуира първо.

Верен отговор дават:

PISA 2009 – 45% от българските ученици;
PISA 2012 – 46%, грешни отговори дават 48%, а 2,8% от учениците не са дали отговор на въпроса.

Въпросите към задачата нямат пряка връзка с учебното съдържание по конкретен предмет от природните науки, но до верния отговор би могло да се достигне, след като ученикът приложи математически модел за намиране на векторна сума (скоростта на вятъра като насочена отсечка в зависимост от посоката му и намиране на векторната сума на две насочени отсечки), да прецени кой от градовете трябва да бъде евакуиран.

Задачата е добър пример за приложението на математическите модели (вектори и скоростта като векторна величина) в реални ситуации и оценяване на резултатите. Такова разглеждане е извън действащата програма по физика и астрономия (задължителна подготовка) и останалите природни науки и учениците очаквано не могат да се справят.

Задача „Готвене на открито” включва два въпроса от област физични системи. Първият е с избираем отговор и е от трето равнище (518 точки). Учениците трябва да отговорят на въпрос, свързан с продукт, който се отделя при горене на дърва и на газ (пропан-бутан).

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 41% от учениците;
PISA 2009 – 38% от учениците;
PISA 2012 – 36%; грешни отговори дават 59,8%, а 2,3% не отговорят на въпроса.

Анализът показва, че учениците не познават източника, от който се получават сажди при горенето. 33% от учениците посочват, че това е самият пламък, а за 20% от отговорилите това е въздухът. Всъщност може да се каже, че учениците не познават причината, поради която се получават сажди, и не я свързват с изгарянето на въглеводородосъдържащи горива.


Задача „Изчезването на динозаврите” се състои от три въпроса с избираем отговор от област Земя и Космос.

Въпрос №1 е с избираем отговор и е с трудност от шесто равнище (725 точки). Оценява се компетентността за използване на научни данни и доказателства. От учениците се очаква да анализират факти и да ги оценят във връзка с две изказани хипотези за изчезването на динозаврите. Фактите и хипотезите са дадени в табличен вид. Учениците трябва да отговорят коя от хипотезите (или и двете) подкрепя всеки от трите факта.

Пълен кредит получават:

PISA 2006 – 8% от учениците;
PISA 2009 – 10,4% от учениците;
PISA 2012 – 10,6% от учениците. Грешни отговори дават 81,7%, е 5,1% не са решавали въпроса.

Въпросът е затруднил преобладаващата част от изследваните български ученици, което може да се обясни с това, че въпросът оценява компетентност за използване на научни факти за обяснение. Тези умения и компетентности почти не са или са слабо застъпени в обучението по природни науки в българското училище. Голяма част от грешните отговори се дължат на неумението на учениците да направят вярно логическо заключение от формулираните в условието на въпроса твърдения.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Февруари 20, 2018, 10:03:01 pm
Изводът, тоест анализа (обобщен в един от първите абзаци), може да се каже и много по-директно - българите в момента не могат да мислят.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: smsi-h в Февруари 21, 2018, 03:27:22 pm
Изводът, тоест анализа (обобщен в един от първите абзаци), може да се каже и много по-директно - българите в момента не могат да мислят.

Че е така, така е. Добър пример за качеството на грамотността е т.н. "феномен" на "й", а и и не само той, достатъчно е човек на си направи изводи от повърхностно прочитане на един единствен български форум. А какво да говорим в момента и за това, че тъпите журналя не пишат грамотно и стилистично правилно, не могат да изграждат пълноценна тема и говорят пълни простотии, основани на измислици, или на недоказани факти, или изсмукани нещаот пръстите. Важното е да падат пари от новини. Но те са виновни само до това, че пишат граматично и стилистично неправилно, за останалото вина имат поръчителите на материалите им и най-вече стоково паричните взаимоотношения, вече от какво ли не правят пари.

Тъкмо заради това мога да дам фрапиращ пример за независима медия, която има претенциите да е изцяло частна и основана на принципите на самофинансирането, т.е. без да й се налага волята на някой търгаш на пари и въпреки това, в почти всеки неин публикуван материал, има граматични и стилистични грешки, а за многословието и недомислието във всеки публикуван материал, заради което трудно човек може да схване каква е връзката между заглавие и текст под него, въобще не ми се споменава. Този сайт в близкото минало доби широка популярност покрай едноименното предаване в една вече закрита телевизия и в момента има претенции за отстояване на видно място в културата ни и като образец на представяне на чистата истина, но личното ми мнение е, че нивото на списване е много по-надолу от претенциите. Става дума за журналиста Стойчо Керев и неговия сайт https://novotopoznanie.com/.

И λ, бих искал да ти кажа и следното, като човек завършил средно образование през далечната 1987г., а и на всички останали. През онези щастливи години, когато икономиката на България работеше и си купвах книги, а българските научнопопулярни вестници и списания ми ги носеше пощальона в къщи, произвеждаше се и се изнасяше в чужбина, а не както сега /погледнете статистиките/, тогава хората не бяха повече образовани. Бих казал, че нещата от настоящето и миналото се припокриват. Единственото жалко на съвремието е, че, въпреки наличието на интернет, народа не е по-образован от преди трийсет години, даже е по-зле.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 18, 2018, 08:24:44 pm
Раева: Българите не са компетентни истински и правилно по отношение на политиката

18 март 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/raeva-balgarite-ne-sa-kompetentni-istinski-i-pravilno-po-otnoshenie-n-676959.html)

Българинът се оставя да го купуват, да му налагат. Реално говори много, пише много, но реално в себе си той не е активен да промени нещо. Което говори, че на него си му е добре. След като някой не иска никаква промяна, значи нещата не са чак толкова страшни - на него си му е добре.

Това заяви пред БНТ Илиана Раева - председател на Българската федерация по художествена гимнастика и лидер на партията "Обединена България".

Когато създадох "Обединена България", обиколих цялата страна. Тук ще кажа нещо, което няма да се хареса: българите не са компетентни истински и правилно по отношение на политиката. А и не желаят в много голяма степен това да се случи, твърди Раева.

Не е вярно, че българинът е готов да поиска и да се пребори за промяната, за която толкова много пише и говори, че иска, добави тя.

Единствено хората, които са в парламента, те диктуват бъднините ни, каза още лидерът на партията "Обединена България".
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Psyhea в Март 19, 2018, 10:41:51 am
Не знам дали съм съвсем по темата,а и линка който поставям е стар,от 2016-та..Но като родител на ученик в българско училище,заявявам със свито сърце,че системата е страшна мелачка!


Опростачването и форматирането на мозъците започва от най-ранна възраст.
Тъкмо наскоро имах словесна схватка с класната на сина ми,която ме обвини,че аз го уча да не се "подчинява на правилата" и да не уважава "авторитетите"/разбирайте - властимащите/
Та се наложи да изнеса лекция на госпожата относно разликата между подчинение и спазване и да и обясня,че аз роб не отглеждам,и че правилата са не за да им се подчиняваме сляпо,а да ги спазваме по лично усмотрение,и ако си избрал да не спазиш някоя правило,то носиш последствие за избора си.
И,че понеже в България авторитет не значи личност със заслуги,а значи индивид с големи връзки/на обуквите/,та изобщо нямам намерение да уча детето си да се подчинява сляпо,на куцо,кьораво и саката,само щото имали щастието да се уредят с дебели връзки..
Аз на моите шефове не правя евала,ами или с рого,или бого/кинти под масата/,тва е моя начин,та ще си уча детето да роболепничи..
А една позната даскалица от старата гвардия,ми каза така "Децата - пращате ни ги различно умни,а ние ви ги връщаме еднакво тъпи!"


Ето линка с малка част от безумията в учебниците


http://www.kompasbg.com/lubopitni/item/684-smaivashti-bezumiya-ot-balgarskite-uchebnitzi-snimki


Например /това ми е любимо,а и на сина ми също!/..Защо водата в морето е солена?
(http://www.kompasbg.com/media/k2/items/cache/007f7dcc1de776ae0fbd86ceae8656ad_XL.jpg)
Ами защото някой чичко е отишъл с един голям камион и е изсипал цял самосвал готварска сол в морето и от тогава то си е солено.. :)


Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юни 18, 2018, 02:52:11 pm
Иван Георгиев от bTV: Балканите в момента са фронтова линия в нова Студена война

В нюзрумите и редакциите се инсталират случайни за професията хора на ключови позиции, казва журналистът

18 юни 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/interviu/ivan-georgiev-ot-btv-balkanite-v-momenta-sa-frontova-linia-v-nova-stu-682824.html?page=1)
Иван Георгиев е част от екипа на bTV вече 12 години. Зрителите го познават и като водещ на новините, и от репортажите и преките му включвания в емисиите и сутрешния блок. Автор е и на множество документални филми, излъчени в bTV Репортерите, последните от които бяха посветени на Западните Балкани.
Завършил в журналистика в Софийския университет, а през 2012 г. е избран за Fellow на Световния прес институт. През 2011 Иван е избран от колегите си в bTV за репортер на годината, а година по-късно получава първата голяма награда за разследваща журналистика на фондация "Радостина Константинова” за разследванията си за манипулиране на изборите.

- Правил сте доста журналистически материали за Македония, а съвсем наскоро bTV показа Ваши филми за Косово и Македония в светлината на Срещата на върха на ЕС за Западните Балкани. Откъде се породи интересът Ви към тази тема?

- Естествено, предполагам в резултат на натрупвания.

- Пътувате ли често до страните от Балканите? Какви разлики забелязахте при сегашните си посещения, в каква посока са промените?

- Пътувам толкова често, колкото го налага работата ми. Навсякъде промените, ако въобще ги има, са в различни посоки. Но почти навсякъде се строи усилено. Зад забързания стремеж да се създаде или подмени остарялата инфраструктура прозират форсираните опити за налагане на геополитическо влияние. В Косово, например, мащабът на строителството е впечатляващ. Държавните поръчки се изпълняват основно от турски компании. Често детайлите около финансовите условия по тези мега проекти (магистрали, летище, жилищни комплекси и т.н.) не са публични, което пък е доказателство, че едно от малкото неща, които бързо се променят на Балканите, е джобът, в който отива „бакшишът”.

А иначе, както ми каза игуменът на манастира Високи Дечани – отец Сава Янич: “Лесно е да смениш военната униформа с костюм Армани”. Неслучилата се промяна зад фасадната е тази, която тормози хората в региона. И е причина толкова много от тях да търсят бъдеще някъде другаде.

От известно време усещам умора у хората в Западните Балкани – от вече безвкусната дъвка, която се дъвче десетилетия – на националистическата пропаганда, великодържавническите идеи, популизма, корупцията и безпътицата, която остава след тях. Хората искат да живеят в демократични общества, основани преди всичко върху върховенството на закона. Работа и елементарна справедливост, с по-прости думи. А това все още е недостижим връх на Балканите. И примерите са болезнено много. Не бива да забравяме и товара на пренаситеното със събития минало.

Излъганите очаквания за цивилизоване на обществените отношения, за спазване на социалния договор води до резигнация и опасни разпади. Паралелно те водят със себе си процеси на капсулиране, които създават благодатни условия за радикализация и екстремизъм. На този фон, мислещите хора, преяли с пропагандата на местните, провинциални демагози, все повече се чувстват предадени и сами.

- Усещате ли нюанси в отношението към българите в различните балкански страни?

- Различно отношението към нас има не просто в различните страни, но и в различните им етнически общности, региони на държавите, социални прослойки и т.н. И всички те са исторически обосновани. Случайности не съществуват. Познаването на тези нюанси и натрупванията, довели до появата им, е задължително, преди да започне фактическата работа „на терен”, както журналистите обичат да казват.

- Кои са най-трудните въпроси за задаване там?

- Това с трудните въпроси е клише, което за разлика от повечето други не е истина. Има въпроси, на които трудно се отговаря. Но те са най-лесни за задаване, защото обикновено са най-важните.

- Личното Ви мнение – ще се присъединят ли към ЕС? Как си представяте ЕС със Западните Балкани и след Брекзит?

- Това е един и същ въпрос. И отговорът е “не”. И не мисля, че всички тези срещи с политическите лидери на шестте страни от групата на Западните Балкани, също както и с Ердоган, през изминалите няколко месеца, имаха за цел присъединяване или слагане на фактическо начало на истински преговорни процеси за това. Западните Балкани се превърнаха в политическо и медийно клише заради форсираните опити за вземане на по-добри геополитически позиции в региона. Балканите в момента са фронтова линия в нова Студена война, по която Русия и западните съюзи се опитвам да чертаят собствените си политически, военни и икономически проекции. В това число попада и контролът върху енергийните потоци, които минават или ще минават през региона.

За какъв Европейски съюз можем да говорим, след като половината от страните в групата са на практика нефункциониращи държави. Най-ярки примери са Косово и Босна и Херцеговина, които се превърнаха в точно обратното на онова, заложено поне на хартия в Куманово и Дейтън. Компания им прави и Македония, която все още е парализирана от задушаващата схватка, в която са се хванали официалните власти и бившите югославски (настоящи сръбски) служби, изпълняващи задачите си, проводени по оста Москва – Белград – Скопие. В тази линия попада и София, между другото.

Целта на това непрекъснато вкарване на Западните Балкани в дневния ред беше регионът да се обърне към НАТО и ЕС, в опит да се откъсне поне частично от зоната влияние на Русия. А провинциалните демагози наоколо с охота запяха този рефрен, първо, защото знаят, че популистките им режими се крепят на изчерпващо се външно благоволение. А в последствие, и защото образът на изпечени геополитици, миротворци и европейци, който сами нарисуваха за себе си, особено много им хареса. Това обаче е криво огледало.

Представям си приемане най-много на Македония в НАТО в обозримо бъдеще, което така или иначе минава пред споразумение с Атина за името. Без моркова на евроатлантическата интеграция, македонците няма да преглътнат това, без значение какви словесни еквилибристики ще използва Зоран Заев. И начало на преговорни процеси за присъединяване към ЕС, които спокойно могат да се проточат до следващото българско европредседателство.

- По какви други теми работите?

- В момента по няколко различни. Първа ще стане видима за зрителите работата ни с оператора Борис Пинтев в Нагорни Карабах. След изострянето на конфликта през 2016 година Деси Ризова и операторът Евгени Генов влязоха през Армения, за да разкажат за събитията там. Сега ще покажем войната от страната на Азербайджан. По т.нар. „линия на контакт” записахме вълнуващи разкази от това окървавено парче земя. Ще ги видите в „бТВ Репортерите” и Новините.

- Занимавате се с журналистика над десет години. Как се промени професията през това време според Вас? И как виждате работата си след още 10?

- Най-видимата промяна е, че печатните медии бяха докарани до състояние на съществувание “проформа”, а след това евтаназирани. Мисля, че хората, които го направиха, сега ще съсредоточат целия си финансов, политически и логистичен ресурс върху електронните медии и в частност – телевизиите. По простата причина, че организациите, които в момента мимикрират като вестници, като печатна журналистика, загубиха напълно социалните си валенции.

С други думи, няма никакво значение какво ще напишат ‘жълто-кафявите’. Докато с телевизиите ситуацията все още не е такава. Обществото показа, че няма защитен механизъм. Напротив – видиотяването е продължаващ с пълна сила процес.

Онзи ден бях в една софийска поликлиника. В коридора, в който чакаха хората пред кабинетите, имаше включен телевизор – “Тази сутрин”, бТВ. Водещата тема беше убийството на рецидивиста Владимир Пелов. И пациенти и персонал не спряха да се възмущават, че “ги занимават с тоя”, без да си дадат нито за секунда сметка, че случката с избягалия от Централния софийски затвор, а след това застрелян в РОДНИЯ МУ му Ботевград, е доказателство за абсолютния разпад на държавността и абдикиране на държавата от основните й функции. При това поредно доказателство. На тези хора какво точно да им разказваме за Западните Балкани?! За репресиите в Турция, за етническата дискриминация и религиозната радикализация в Косово, за невидимите социални процеси в Македония, за раните в Босна и югоносталгията в Сърбия...?

В този ред на мисли, това, което се опитваме да правим с колегите, скоро ще се превърне в прекалено скъпо телевизионно удоволствие, предназначено за бутикова публика, която няма влияние върху процесите на взимане на решения в комерсиалните телевизии.

През изминалите 12 години, откакто съм в телевизията и имам наблюдение върху медийната среда отвътре, прави впечатление инсталирането на дълбоко некомпетентни и случайни за професията хора на ключови позиции в редакции и нюзруми. Целта винаги е била една и съща – контрол. Един талантлив журналист с идея за мисията на професията не може да бъде заставян да взима решения, в които не вярва, защото отговаря единствено пред собствената си съвест. Професията целенасочено се наводни със свръхамбициозни и крайно неспособни хора. Такива, на които им е по-важно да разказват за себе си, отколкото чуждите истории. Компетентни по всичко “лица”, които са възприели като свой принципа “не е важно как живееш, а как разказваш за живота си”. И разказват собствените си легенди. Защото им е болезнено важно да бъдат харесвани.

След 10 години сигурно ще съм в позицията на сегашните си колеги, които се чудят дали телевизията няма да им благодари финално за дългогодишната работа, заради появилите се на челата им бръчки. Защото, нека бъдем реалисти, и изброим възрастните колеги в гилдията, работещи на върха на медийната пирамида. Но това е част от света на медиите и съм го приел. Учен съм, че журналистът трябва винаги да си носи молбата за напускане в джоба. Моята съм я написал още преди години, за да знам, че съм я свършил и тази работа. А междувременно ще се наслаждавам на срещите, пътуванията, снимането, писането, разказването, приятелството и таланта на колегите си.

- Съветът ви към хората, които се чудят дали да изберат журналистиката за професия?

- Тези, които се чудят, дали да изберат журналистиката, по-добре изобщо да не я избират.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 10, 2018, 04:22:09 pm
Не познавам името Иван Нейков като социален министър или Владимир Каролев като икономист, така както например bojinkata има по-добра представа от този вид родни имена, но мисля, че прави впечатление едно интервю, отразено във vesti:
България умирала: Абсолютни глупости!
Експерт: Тезата, че всички ще се циганизираме или турцизираме е невярна, няма да стане това нещо, категорично

10 юли 2018

Източник: Vesti.bg (https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/bylgariia-umirala-absoliutni-gluposti-6084327)


„Нищо революционно. Миналата година имахме около 63 500 раждания. Тази година 65 500 – 2000 деца повече, е съвсем постижимо”. Така коментира бившият социален министър Иван Нейков пред NOVA новата демографска стратегия на правителството на Бойко Борисов.

„Доста неща, които се говорят за демографската криза в България и за изчезването на страната и българите са абсолютни глупости. По-сериозно намаление на населението имаше през 90-те години и това се дължи на два много ясни факт Единият е свързан с фактора свобода – много хора, повечето от които млади, потърсиха реализация и най-вече образование в чужбина. Втората причина са много лошите икономически условия през 90-те години. Това се доказва с факта, че след 2002-2003 г. има доста сериозно увеличение на родените деца в България”, заяви от своя страна икономистът Владимир Каролев.

Той подчерта, че заради тези фактори майките над 35 г. сега раждат повече деца, отколкото тези под 25 г. С подобряването на икономическите условия и раждаемостта се увеличава. А тенденцията на намаляване на българите в момента се дължи на това, че няма достатъчно жени в детеродна възраст.

Бележка: Не веднъж в Апокрифна Академия се подчертава този факт, за последно тук:
От дълбоката древност на всички старейшини им е станало ясно, че що се отнася до мъжете и жените в едно общество, важните са жените. Мъжете са похарчими. Дори и почти всички мъже да бъдат избити, те са слаб фактор по отношение оцеляването на общността, защото ако бройката на жените е запазена, племето в кратки срокове ще достигне до предишната си популация.
Една общност винаги попада под ударите на природата, в лицето на климата и бедствията, под ударите на превратностите, в лицето на дивите зверове, инцидентите и нещастните случаи, и под ударите на времето, в лицето на самата старост и отмиране. Затова всяка общност има своя долен праг на популация, на население, който се смята за здравословен. Ако населението като бройка падне под този долен праг, оцеляването на общността се поставя на кантар и общността става уязвима за случайностите - катаклизми и нещастия. Колкото по-дълго време общността седи под този долен праг, толкова повече се увеличава риска за нейното просъщестувване, така че бързината, с която общността ще възстанови числеността си, е много важна за снемане на риска от изчезване. Ако бройката на жените не се променя, но бройката на мъжете драстично спадне, дори това да означава изчезване на почти половината от общността, това представлява сравнително нисък риск.
Нещата не стоят така обаче, ако повечето от жените бъдат избити. В такъв случай скоростта, с която общността ще може да възстанови числеността си, е изключително бавна. Дотолкова, че отмирането на общността е почти гарантирана, дори и почти всички мъже да останат живи, тъй като възстановяването на числеността трябва да се помести в ограничен период от време - защото всички остаряват и ще умрат от старост след определен брой дни и без достатъчно жени, това означава, че достигането на безопасния праг на численост е невъзможно, следователно общността ще се затрие при следващия непредвиден катаклизъм, нещастно засушаване, наводнение или пък непредвидена епидемия.

Старейшините в най-дълбока древност бързо си дали сметка, че следователно контролът над общността е в ръцете на жените и който контролира жените, контролира и цялата общност.


За да вземе едно семейство решение за дете трябват не толкова пари, колкото услуги. Ако една майка излезе за година, две, три, извън професията си, тя се връща като аутсайдер. Ето къде е нужна подкрепа. Така че майката докато си гледа детето да може да си поддържа квалификацията”, добави Нейков.

„Следващите 4-5 години около 70 000 учители ще се пенсионират в България. Защо, когато един учител се пенсионира, да не започне работа като детегледач и да помага на млади семейства”, запита бившият социален министър.

Според Каролев са необходими повече детски градини и ясли. Той посочи, че за да има повече места трябва да се въведе подоходен принцип. Също така населените места трябва да подобрят инфраструктурата, свързана с отглеждането на деца, както това става вече в София и Бургас. И е необходимо осигуряване на допълнителна помощ за майките, ако имат нужда от преквалификация, доквалификация и възможност да се върнат частично на работа”.

Бележка: Последният абзац е част от инерцията на усилията за поробване на населението. Това е пътя, по който децата се предават в ръцете на държавата (която и да е тя) като по този начин се превръщат в един ресурс за правителството (което и да е то) - един водоем, зарибен с риби, в който властващите могат да бъркат и да си набавят живо месо - научни идеи, политически идеи, резервни части, забавление, на практика каквото им хрумне. Чрез системата от ясли и детски градини правителството на коя да е държава на практика разполага с децата на населението и инвестициите в тази мрежа са инвестиции в несвободата на хората. За това настоява един финансист като в случая този Каролев.
Но един социален експерт, като този Нейков в случая, настоява точно за обратното - малко по-горе той подчерта, че трябва да се инвестира в услуги, които да позволяват на семействата да отглеждат децата си вкъщи, а не да бъдат предавани на държавата. Под "поддържане на квалификацията" Каролев не иска да си представя друго, освен създаване на частична заетост на майките, така че да се задълбочи липсата на време за децата им. Репортерите от Vesti не си правят труда да подчертаят тази скрит спор.


„В България има средна класа и богати хора, които нямат нужда от никакви помощи. Трябва да се въведе подоходен принцип за всичко”, смята икономистът.

Като „лоша социална политика” определи Нейков тази, която се отчита по похарчените пари. Демографската картина не може да бъде променяна в рамките дори на един мандат на правителство. В демографията хоризонтът е от 30 години нагоре.

„Неофициални данни сочат, че българите по света нарастват. Държавата с най-голяма емиграция в цяла Западна Европа беше Португалия. 25 години след началото на емиграцията там се върнаха повече португалци, отколкото бяха излезли”, отчете Нейков.

„Когато се твърдят глупости, че България умирала – просто не е вярно. Ние растем като брой, само че трябва с българите в чужбина да се поддържа връзка и да сме готови да ги посрещнем. Ако сега се върнат 100 хил. души, няма да знаем какво да ги правим”, смята бившият социален министър.

Бележка: Това не е много далече от онова, което се твърди и в Апокрифна Академия на места (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=369.msg2200#msg2200) (откъдето е и цитата по-горе) - че българският народ се е разделил на невежа и животинска група без знания, и на група, която желае да възстанови знанията си и се отправя в търсене на информация.

„Всички страни в Западна Европа намаляват. Това е свързани с факта, че когато едно общество е по-развито и няма нужда от хора да работят в земеделието, семействата имат по 1-2 деца максимум”, каза Каролев. „Макар че се увеличава сериозно средната продължителност на живота, все още има доста висока ранна смъртност. България е номер едно в ЕС по смъртност между 45 и 55 години. И това не се дължи толкова на лошите здравни грижи, а на липсата на превенция – лоши хранителни навици и почти никакъв спорт”.

Бележка: В продължение на години това беше нещо, за което системно говорех из различните форуми, преди създаването на Апокрифна Академия. На новия ни сайт все още няма значителен израз на това системно информиране, най-вече поради факта, че тази тема вече стана банална и обикновените хора отдавна са показали, че не желаят да променят поведението си. Нещо, което аз, вече като част от Апокрифна Академия, напълно уважавам и смятам въпроса за приключен.

„Трябва да се намали срокът, за който държавата дава пари на майките, защото в някои малцинства има професия „бременна майка с малко дете”. Те няма да ни стопят – първо, не е чак толкова висока раждаемостта, второ, там има доста голяма детска смъртност и трето, ромите доста по-често емигрират от българите след 2007 г.,” посочи Каролев и поясни, че като дял от населението България съвсем не е водеща в ЕС по отношение на ромското малцинство.

„Тезата, че всички ще се циганизираме или турцизираме е невярна, няма да стане това нещо, категорично”, заяви Нейков.

Според Владимир Каролев един от основните проблеми е, че Българската православна църква не си върши работата.

Бележка: И ние тук също говорим за това - в Мизериите на църквата (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=323.msg1206#msg1206). Както се казва във филма "Ще се лее кръв" (https://www.youtube.com/watch?v=bI6pwmjs17Y), "Ти си мързелив, и си глупав. Мислиш ли, че Бог ще те спаси заради това, че си глупав? Бог не спасява глупавите хора." Но нашата БПЦ канонизира глупавите хора за светци.

„В България – и това е най-лошата демографска статистика в момента – всяко второ дете се ражда без семейство. Т.е. майка му или не живее с бащата или са направили дете и после бащата го няма или обратното”, посочи икономистът.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 13, 2018, 02:25:47 pm
75% от хората у нас дишат бензопирен над нормата

13 юли 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/75-ot-horata-u-nas-dishat-benzopiren-nad-normata-684325.html)


Около 75 на сто от хората в страната живеят при нива на замърсяване над целевата норма за бензопирен – един от най-силните канцерогени, по данни на Изпълнителната агенция по околна среда. Само в един район на България - Гълъбово, проблем са превишенията със серен диоксид.

Това съобщи Сметната палата след одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове” за периода от 1 януари 2014 до края на 2016 г.

Одитът е част от кооперативен одит на Работната група по одит на околната среда към ЕВРОСАЙ (професионалната организация на сметните палати в Европа, включително Европейската сметна палата). Освен българската Сметна палата одит на качеството на въздуха в своите страни в рамките на кооперативния одит извършиха Върховните одитни институции на Албания, Естония, Грузия, Израел, Испания, Косово, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Холандия, Швейцария и Европейската сметна палата.

За одитирания период у нас е установено продължително замърсяване на атмосферния въздух, като най-висок процент от населението живее при наднормени нива на замърсяване в София, Пловдив и Стара Загора. Одитът е извършен именно в трите общини - Столична, Пловдив и Стара Загора. Регистрираните замърсители на атмосферния въздух в тези райони са в резултат на превишени нива на Фини прахови частици, на азотен диоксид, на серен диоксид, и бензоапирен, като вид полиароматен въглеводород, който се изолира в проби от ФПЧ10.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 23, 2018, 01:02:46 pm
Само 10% от хората, които ровят в кофите в София, са клошари

23 юли 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/samo-10-ot-horata-koito-roviat-v-kofite-v-sofia-sa-kloshari-684878.html)


Едва 10% от хората, които ровят в контейнерите за отпадъци в София, са социално слаби клошари.

Уличните събирачи на отпадъци са делят на две категории – много бедни хора, търсещи храна по кофите, и други, сортиращи ценни материали, годни за рециклиране, според организациите по оползотворяване на отпадъците. Една част от хората във втората група са добре организирани, дейността им е териториално разпределена, използват автомобили и имат най-висок дял на събрани отпадъци от съдовете за разделно събиране.

Това става ясно от доклад на Визия за София на тема "Бедност и отпадъци". Според организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки годишните им загуби от дейността на уличните събирачи са между 7 и 9 милиона лв.

От Визия за София цитират изследване на Фондация “Отворено общество”, проведено през 2017 и 2018 г., данните в което показват, че около 80% от уличните събирачи работят ежедневно - по-голямата част от мъжете между 6 и 8 часа на ден, а жените – до 5 часа дневно. За мъжете в изследваната група е много характерен фактът, че са в трудоспособна възраст – между 40- и 50-годишни.

С цел по-бърза и лесна печалба уличните събирачи се насочват и към материали, които все още не са отпадъци, но имат висока стойност като вторична суровина. Например през 2012 г. в столицата са били подменени над 1900 откраднати капаци на шахти. Има много други случаи на откраднати релси от ЖП линии, отстранени високоволтови кабели, телекомуникационна мрежа, пътни знаци и други метални елементи. Тежестта за възстановяване на загубите е върху данъкоплатците и компаниите, с което те пряко финансират уличните събирачи. С промени в Закона за управление на отпадъците се въведе като мярка забрана за физически лица да предават скрап с небитов произход в пунктовете за вторични суровини, с което през последните 2 – 3 години случаите на кражби намаляха, отчитат от Визия за София.

Според тях най-доброто решение за справяне с проблема е интегрираният подход за временно включване на уличните събирачи в системата за управление на отпадъците, като те и семействата им бъдат включени своевременно и в образователни програми с цел по-добра реализация на пазара на труда и отклоняване от незаконното събиране на боклуци.

След множество изследвания на възможните решения на същия проблем в Южна Африка например стигат до заключението, че единственият начин, по който могат да повлияят положително на този проблем, е да помогнат на хората, ангажирани с нерегламентирано събиране на отпадъци по начин, по който те самите искат и могат да продължат. Това се налага, защото самите хора не искат дейността им да бъде регламентирана, което е сходно със ситуацията на Балканите. Затова в Южна Африка чрез различни грантови схеми се подпомага създаването на кооперативи на събирачи на отпадъци. Смята се, че чрез такова финансиране и насърчаване на обединението на хората в нерегламентирания сектор на отпадъците, те могат да подпомагат останалите хора да събират отпадъците си разделно и да се договарят с тях за изхвърлянето на отпадъка им, пише в анализа на Визия за София.

Подобно нещо се случва в Румъния, където често уличните събирачи се договарят директно с хората и прибират отпадъците от жилищата им. Така те имат възможност за събиране на по-големи количества отпадък, за коопериране помежду си, а средата се поддържала по-чиста. От друга страна, така уличните събирачи могат да имат oрганизация, която да ги представлява при необходимост. Като кооператив те могат да имат достъп до по-добро оборудване, с което да подпомагат работата си, а и до по-добра възможност за образование и развитие и реализация в системата. В Южна Африка осигуряването на автомобили за събиране на отпадъци е един от начините да се насърчи регламентирането на дейността на хората, събиращи отпадъци, така че тя да стане по-безопасна, както за тях, така и за всички хора. Пак там, след реализирането на споменатите мерки се оказва, че регламентирането на тази дейност увеличава доверието в нея и повече хора започват да разчитат на услугите на събирачите на отпадъци, става ясно още от доклада на Визия за София.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Август 24, 2018, 10:51:56 am
СУ е дупка, в която загубих 4 години от живота си

24 август 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/su-e-dupka-v-koiato-zagubih-4-godini-ot-zhivota-si-686780.html)


Статията, че дори след трето класиране в СУ има стотици незаети места и университетът обяви, че ще приема жадно куцо и сакато (https://offnews.bg/obshtestvo/su-tarsi-studenti-stotitci-mesta-ostanaha-prazni-i-sled-poslednoto-kl-686721.html), не ме изненада, но най-сетне ме накара да разкажа за своите премеждия с ВУЗ-а. Ако не ви се чете докрая, запомнете само това: Никога не следвайте в български университет, изучете се в чужбина и се върнете! Но, ако все пак имате една цигара време, моля:

Годината е 2012, дръзко отхвърлям идеята да следвам в чужбина, защото за мен Софийският университет винаги е бил Светая Светих на образованието, дори вече не помня защо: дали заради криворазбрано родолюбство, или толкова ми е разбирала главата. Приеха ме с първо желание Връзки с обществеността („престижна специалност“) във Факултета по журналистика и масова комуникация, а конспектът пращеше от гръмки обещания, че ще науча широк спектър от дисциплини – от ВО и реклама, през журналистика и социология, до психология и т.н.

Червените лампички замигаха, когато на първата ни изобщо лекция с „доайена“ на PR-а у нас – Здравко Райков – ни беше казано, че по предмета ще трябва да учим само от неговите книги, които той услужливо може да ни продаде. Те бяха общо 5 на брой за около 70-80 лв., а курсът малко над 60 души, повечето от които си ги закупиха. Аз обаче не бях сред тях, тъй като две от книгите, които той се опита да ни пробута, бяха озаглавени „Вино за здраве“ и „Сън за здраве“ и нямаха нищо общо с предмета.

През следващите седмици потресът ми от правописната, пунктуационна и техническа грамотност на различните преподаватели растеше обратнопропорционално на актуалността на техните лекции, които дори преди 20 години е било комплимент да наречеш „овехтели“. По Компютърно-опосредствена комуникация (КОК, голям майтап, знам) учехме по учебник от 90-те години на миналия век, в който се казваше, че “chat rooms” са бъдещето на интернет комуникацията.

По Писане за ВО имахме графа как се пускат телеграми, по Редактиране ни изпитваха на коректорски знаци, нещо, което след скромните ми 6 години като журналист още не съм видял да се ползва дори в чужбина.

Това обаче не беше особено голяма болка за умиране, тъй като в много от случаите преподавателите дори не се появяваха за лекции, а когато го правеха, от предвидените 3-4 часа стояхме един, пряко сили два, след което отвисявахме няколко часа по кафетата до следващата лекция, ако изобщо се проведеше. Така още в началото, след като две поредни седмици 60 души бихме път за лекция, на която Райков просто не се появи и дори не си направи труда да предупреди, аз спрях да ходя. Подобни примери бол; Георги Лозанов повече от веднъж не се вясна на лекция, а на самия изпит дойде, написа темите на дъската и си тръгна с думите, като сме готови, да съберем листовете си на един чин и той щял да се върне в някой неопределен момент в бъдещето, за да ги събере.

Комуникацията с повечето преподаватели беше само теория: телефон не можеш да намериш, на електронната си поща рядко отговаряха, а приемното им време беше по-скоро пожелателно. Аз дори подозирам, че част от тях не можеха да боравят добре с техника, след като поне два пъти наблюдавах различни лектори да стигат до ръба на отчаянието в опит да включат лаптопа си или проектора. А тези, които все пак успяваха, не впечатляваха с PowerPoint презентациите си на ниво 10-и клас. Но това не бива да ви изненадва, тъй като средната възраст на лекторите сигурно беше 50-60 години. За Бога, Минка Златева и Здравко Райков се познаваха от времето, когато са работили заедно във в. „Работническо дело“. Тук може би започвам да звуча злобно и дребнаво, но няма да се съглася с вас. Да, моите собствени майка и баща не могат да включат компютъра, но те не са преподаватели във Факултета по журналистика и МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, където се предполага, че да си в крак с технологиите е част от характеристиката.

В тази връзка, намирането на материали, по които да учиш, ставаше почти апокрифно – ще вземеш от някой колега в по-горен курс лекции, ще преснимаш от друг страниците на едно от общо двете копия в цялата страна на едия-коя-си книга, ще надраскаш надве-натри записките, които преподавателят каканиже, гледайки от ръчно написания си лист хартия, нищо, че Гутенберг още през 15-и век е измислил печатането. Практиката в нормалните университети материалите, по които да учиш, да ти бъдат лесно и достъпно предоставени в електронен формат или поне разпечатани и раздадени преди/след лекцията е блян. Вместо това, преди да започне да учи и без това безумните глупости и алабалистики, студентът преминава през приключение в търсенето им, сравнимо с това на Индиана Джоунс, само че в случая Храмът на обречените се нарича Софийски университет.

След ученето, разбира се, идваха изпитите, голяма част от които бяха просто скандални. При страшилището на ФЖМК – Бондиков – никой и досега не може да каже критериите, по които оценяваше. Един колега преписва със слушалка на неговия изпит едно към едно от лекциите по предмета и въпреки това едва получи тройка. Мен ме къса може би 4-5 пъти по общо два предмета. След последната поправка с няколко колеги дори го видяхме как хвърля през прозореца листовете от изпита ни (не се ебавам). Подозрението е, че пишеше оценки за присъствие. Същият беше случаят с Райков, при когото няколко души три години подред предавахме едни и същи курсови работи и всеки път получавахме тройки. Същото беше и при Абаджимарионова, Фъртунова и кой ли още не. Слава на Помагало.ком. Положението беше такова: те ни преподаваха колкото да не заспим, ние учехме колкото да не ни скъсат. След всички премеждия и небивалици последните две години от следването си не стъпих на нито една-единствена лекция, дори на някои изпити не отидох. Към този момент аз и още доста колеги отдавна бяхме загрели накъде отиват нещата и се бяхме ориентирали към професионално развитие. На защитата на дипломната ми работа реших да съм малко по-креативен и вместо PowerPoint да използвам онлайн софтуера Prezi. Видите ли обаче, интернет в залата нямаше. Минутата, в която излязох от защитата, хвърлих всички копия на дипломната си работа в най-близката кофа и си обещах, че кракът ми повече няма да стъпи в български университет като студент.

Дори няма да отварям дума за бумащината и безкрайното редене на всякакви тъпи опашки сякаш сме Зимбабве, а онлайн администрацията е мираж от прогнилия западен капитализъм. За общежитията не мога да говоря, от София съм, но след малкото ми посещения в Студентски съм се къпал с „Мистър Пропър“ и „Райд“. Колкото до колегите... в началото на първи курс проведох анкета за една статия, от която се разбра, че около половината дори не знаеха коя е Людмила Живкова, а няколко откровено не виждаха смисъл от това да се изучава история изобщо.

Виждате ли, сблъсъкът с цяла учебна система, която сякаш е скроена по най-неудобния начин за студента, арогантните и морално остарели преподаватели, колегите, събрани от кол и въже, след 4 години оставят у теб дълбоко чувство на обида и отчаяние. И знам от мои приятели и роднини, че положението не е по-различно в повечето факултети и специалности на Софийския. Корумпираността на УНСС дори е възпята в песен (https://www.youtube.com/watch?v=tQ5oMD5QDX4), а НСА, Господи, НСА каква порнография е. Бедна ми е фантастиката какво е положението в останалите университети и университетчета.

И не е въпрос на пари, пичове и дами, колко струва да си набереш лекциите на компютър и да ги разпратиш до студентите? Колко струва да сканираш нужната глава от книга? Колко му е да пратиш един мейл, че утре няма да проведеш лекцията или да следиш няколко онлайн международни журнала по специалността си, за да не се излагаш като кифладжия? Струва усилието да си вдигнеш глутеус максимуса и да сършиш малко работа, вместо да лежиш на стари лаври, ако бъдем достатъчно щедри и предположим, че такива някога е имало. И ако все пак ще си говорим за пари, нека да попитаме: заслужава ли гореизброеното 20 милиона лева (от общ бюджет на СУ 48 милиона за 2016 г.) в надбавки към заплатите, раздадени само за една година?!? (https://offnews.bg/razsledvane/v-su-vzeli-ne-6-5-a-19-5-miliona-leva-nad-zaplatite-ne-za-7-godini-662833.html) Нима не можеха тия пари да се вкарат в направата на сносен сайт, на нови общежития, оборудване, пропускателна система? Можете ли да си представите какви колосални суми пари са прилапани от администрацията и преподавателското тяло... не, туловище на Софийския за последните 20 години!

И се чудите защо няма достатъчно студенти. Аз се чудя как изобщо има и един студент. Да, попаднах и на преподаватели като Нели Огнянова, Христо Кафтанджиев, Николай Михайлов, Искра Баева, Мария Николова, за които не мога да кажа и една лоша дума и от чиито професионални качества съм останал впечатлен, но дори няколко птички пролет не правят.

Крайно време e да признаем, че царят е гол и да си кажем право, куме, в очи истината, вместо да мълчим гузно, защото всички участваме в заверата. Може би това е една от причините да си мълча досега, защото не е като да съм бил мечтаният студент. Имал съм своите прегрешения и заставам с името си зад тях, затова и си позволих да назова поименно редица преподаватели – както с лошо, така и с добро – за да понесат отговорността за своите дела. За това, че прахосват най-хубавите години в живота на едни деца, за това, че опропастяват бъдещето им с мързела и глупавите си брътвежи, за това, че предават едно от най-отговорните призвания и обричат родината си на гибел. Но и за да признаем, че повечето от нас допринасят със своето мълчаливо съгласие за кочината, в която живеем. Е, аз няма да си мълча повече. На мен ми писна да съм прасе.

Калоян Константинов е бивш редактор в OFFNews, след като завършва бакалавъра си по ВО в Софийския университет, продължава да следва Близкоизточни науки и политика в Кралския лондонски колеж и Оксфорд, както и да представя страната ни на редица журналистически и политически конференции и форуми в Англия, Шотландия, Германия, Белгия, Египет. В момента работи в Тунис, където преподава на деца и младежи.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Август 27, 2018, 05:21:01 pm
Толкова ли е лошо висшето образование в България?

27 август 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/dw/tolkova-li-e-losho-vissheto-obrazovanie-v-balgaria-686949.html)  Автор: Ивайло Дичев, DWВУЗ-те снижават изискванията, за да не прогонят "клиентите"; преподавателите се окопават на едно място до живот, борят се срещу промени. Ако още има някакво висше образование, то се движи по инерция, пише Ивайло Дичев за Дойче веле (https://www.dw.com/bg/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-45240168).

Недостигът на студенти е нещо като български евъргрийн; тази година дори първият във всички класации Софийски университет не успява да запълни 850 места след трето класиране. При връчени 45 хиляди зрелостни свидетелства в страната предлаганите места във висшите училища са 46 хиляди. Въпреки спада в търсенето, продължава да се увеличава предлагането; например останалата с най-много незаети места бакалавърска програма „Религията в Европа“ стартирала през 2016; миналата година пък Русенският университет откри чисто нов филиал във Видин. Наскоро имаше разни смехотворни лотарии към записването, само и само да се привлекат клиенти.

В държавните висши учебни заведения „парите следват студента“, ето защо никой няма интерес да предявява каквито и да било изисквания; младежите напускат сами по разни свои причини, а който е решил да остане непременно, бива избутван до финала. Няма сила, която да промени това положение по една проста причина: висшето образование е поминък за хиляди избиратели и колчем се ограничат някакви бройки, тутакси ще избухнат протести. Кой сериозен популист ще се занимава с реформи при това положение?

Откъм студентите, решили да останат тук, основният мотив не е рейтингът на университета, а по-скоро това къде ще могат да изкарат евтино следването. Животът в големия град е скъп, на повечето се налага да работят (на цял работен ден, по мои наблюдения), а като ще е така – защо да не идеш направо в Германия; там поне общежитието ще е общежитие, столът – стол. Този мотив кара някои местни общности да се борят за висши училища и филиали, защото така поне децата остават у дома и не плащат наем, хранят се добре, пък и родителите им хвърлят по едно око. Това обезсмисля един важен аспект от висшето образование, което е свързано с откъсване от дома, пренасяне в друг, духовен свят. Тази работа предполага кампуси – отделени от града пространства, където учиш и общуваш без да мислиш за битови неща. Но кампуси у нас скоро няма да има; преди време от високо място отговориха на нашия факултет, който искаше да направи кампус на 4-ти километър: „Тук има много интереси“.

За качеството на обучението

Обезсмислянето на висшето образование върви по различни линии. В медиите непрекъснато се обругава тъпоумието на университетските преподаватели, в което ги надминават може би само лекарите, обявявани редовно за убийци. Толкова ли лошо е нашето висше образование? Разбира се, несравнимо е с Харвард, но несравним е и капиталът, носещ приходи на този университет, който сега възлиза на близо 40 милиарда долара (почти колкото БВП на държавата ни). Водещите ни университети обаче са на нивото на второ- и треторазрядните световни, в каквито много от децата ни решават да заминат. Т.е. въпросът не е само в качеството на обучението.

Ако все още има някакво висше образование, то се движи по инерция, защото заплатите на учителите вече надминаха тези в СУ и едно училище често има много по-добро оборудване от нас, които все още се разправяме за това дали има тоалетна хартия. Това, в което драматично се разминаваме, е разбирането, че университетът – както показва етимологията на думата – е място на универсалното знание, не национално-идеологическа институция. От самото си възникване в средновековието тези места (Болоня, Прага, Париж...) събират хора от цяла Европа - и студенти, и преподаватели – омесват се, навлизат в универсалните неща, после отпътуват по страните си.

В нашите университети много рядко ще видите гост-преподавател; фондовете на министерството рядко предвиждат пари за това, пък и учебната програма трябва да се нагажда към гостите, а това създава дискомфорт на администрацията. А откъде-накъде ще си даваме нашите асове на чужди, как ще си запълваме хорариума?

Нека да си го кажем: езикът на науката не е българският, особено когато става дума за икономика, компютри, ядрена физика.Трябва значи решително да завием съм двуезично образование (през споменатото Средновековие наука се е правела само на латински, а не на народните италиански, френски, бохемски говори). А нали си представяте какъв вой ще предизвика това откъм национал-популистите?

Науката не е национална

Ако си дадем ясна сметка, че науката не е национална, ще трябва да тръгнем към все по-тясно сътрудничество със световни университети, които да рецензират работата ни. Това, че сега сами се оценяваме, е леко абсурдно (Шуменският университет анализира работата на Русенския, Софийския акредитира приятелите си в Пловдивския, експерт от съседната катедра точкува и проект по НИС...). Да не ви казвам как текат конкурсите в тази наша уютна провинция, където няма двама души в една сфера, които да не се познават…

Демографията е днес повод за всестранна национална депресия. Да, университетите ни загиват, защото се раждат малко деца и населението застарява. Как се справят чуждите ни колеги с този проблем, който съществува във всички развити страни? Привличат чуждестранни студенти. Висшето образование днес се е превърнало в гигантска, силно конкурентна индустрия, където трябва да хвърлим всички сили, ако искаме да запазим няколкото си водещи висши училища. Представата, че ще си правим национална наука за собствените деца, евентуално да излъжем някое македонче – е пълен анахронизъм. Една глобалната преориентация би била свързана с различни неща. Например ще трябва да преодолеем надигналия се расизъм в обществото ни, да сме готови да приемаме черни, жълти, шарени хора, които да обогатяват обществото ни, както става в големите университетски центрове по света.

Защото тези хора по-късно ще стават наши „посланици“ в страните си. Да помислим за условията, при които чуждите студенти ще дойдат тук – защото следването е не само учене, но и житейски, културен опит (пак темата с хартията в тоалетните). Когато се развива една индустрия, трябва да се концентрират усилията върху няколко продаваеми дисциплини, защото сме малки и не може да правим еднакво добре всичко. Тук обаче редовно се разгаря яростна борба и в последна сметка държавата решава да дава на всеки по малко и да ги оставя сами да се боричкат. В резултат – нито една научна специалност, в която да сме прилично видими.

Накрая за прословутия бизнес, за когото трябвало да подготвяме кадри. Как си го представяте – заявки за едни специалисти, които ще трябват след 4 години? А наясно ли сме какво ще е нужно точно тогава и дали заявителите няма да са фалирали по няколко пъти? Обратна връзка трябва да има, но вероятно чрез стипендии, студентски заеми, стажове, интегриране на икономически дейци в университетския курикулум (в тази посока се направиха промени).

Подизпълнителският характер на българската икономика прави така, че тук се търсят кадри за ниските нива, защото творческата дейност компаниите вършат в световните си центрове; е добре, да се откажем ли да обучаваме студенти с по-високи амбиции, да обречем ли децата си на изпълнителска дейност завинаги? Може пък да се променят нещата някой ден.

А бизнесът изобщо не се интересува от дипломи

Най-печалното е, че българският бизнес изобщо не се интересува от дипломи, камо ли пък от успеха в тях. Назначават го с идеята, че ще го научат сами на каквото трябва. Държавните назначения пък се правят според партийна вярност, роднинство, местничество, тази тема хич да не я подхващаме.

Вероятно вина за скъсването на доверието между образование и работодатели имат и двете страни: образователните институции снижават изискванията, за да не прогонят „клиентите“; преподавателите се окопават на едно място до живот, съпротивляват се на всякакви промени. Бизнесът пък развива алергия към университетското скудоумие, отхвърля с презрение тезата, че университетът може би подготвя цялостно мислещи човешки същества. И така всяка година – няколко публикации, едно изследване, малко взаимно обругаване в сутрешните блокове. Как се изгражда доверие аз не знам, но без него висшето образование няма сериозно бъдеще.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Август 29, 2018, 03:19:23 pm
Решено: НИМХ излиза от БАН

29 август 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/resheno-nimh-izliza-ot-ban-687082.html)Националният институт по метеорология и хидрология ще излезе от структурата на Българската академия на науките. Това може да се случи още на 1 януари 2019 г., прогнозира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Решението е било договорено днес, по време на заседанието на Министерския съвет, след като близо 200 работещи в НИМХ отново излязоха на протест пред правителствената сграда на "Дондуков" с искане за отделяне от БАН, заради мизерията, в която са принудени да работят.

Мнозина - дори ръководители в института - получават 575 лв. брутна заплата, младите в НИМХ са малцина - няма как да бъдат задържани при тези условия. Въпреки че естеството на работата им изисква и нощен труд, за такъв няма пари. От липсата на средства за института страдат и прогнозите - при автоматизирана система предупрежденията за опасно време биха пристигали за не повече от минута, а сега това отнема между 20 и 30 мин. Колко пари да получи НИМХ сега решава Общото събрание на БАН.

По време на протеста представители на НИМХ бяха поканени на разговор в Министерския съвет и страните са обсъдили възможностите за изход от конфликта, след което министър Вълчев разказа какво е било договорено.

"Обсъдихме двата варианта, които дадохме миналата седмица, като по-приемлив се оказва вариантът за извеждане на НИМХ от БАН. Това решение ще бъде разгледано на Общото събрание на БАН вероятно на 10 септември. Това е най-добрият вариант, който можем да изберем и за БАН, и за НИМХ“, коментира министър Вълчев.

До дни от БАН ще оформят предложението.

"Въпросът ще бъде бъде решен на Общо събрание. Ако това е решението на правителството, БАН ще се съгласи”, каза председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски.

Ако обаче обещанието не бъде изпълнено, ще бъдат внесени законови промени, които ще позволят извеждането на Института от БАН и без съгласието общото ѝ събрание, увери Вълчев. Това обаче би забавило процеса и е възможно той да приключи през есента на идната година.

Учените от НИМХ, които искат да останат в БАН, ще могат да го направят. "Ние сме демократична организация. Учените, които смятат, че мястото им е в БАН, няма да срещнат пречки от наша страна", увери директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов.
Искрени поздравления за всички учени от НИМХ!!! :)

Крайно време е учените в България да вземат съдбата си в ръце и да осъзнаят, че са отговорни за бъднините на обществото! Нека обаче напомня, че парите не са единствения проблем и парите не са единствената мотивация за това въстание на учени, каквото впечатление създава тази отделна статия. В писмото на НИМХ до премиера (https://offnews.bg/obshtestvo/nimh-spira-prognozata-za-vremeto-ako-ne-uspee-da-plati-smetkite-si-685874.html) ясно се чете:


Цитат
...Тези проблеми са от години, но през 2018 г. придобиха за НИМХ критични мащаби, въпреки допълнително отпуснатите от Правителството 15 милиона лева на БАН. Вече сме напълно убедени, че те не са свързани толкова с размера на средствата предоставяни на БАН от държавния бюджет, а в начина на разпределяне и манталитета на разпределящите ги. С действията си, ръководните органи на БАН успяха да ни убедят, че това няма да се промени. Доказаха ни, че БАН няма управленски капацитет да ръководи и поддържа национално отговорни дейности като тази, изпълнявана от НИМХ. Имаме и непреодолими противоречия в разбирането за ролята на науката и общественото и икономическото й въздействие. Прекратихме протеста си като безсмислен, когато осъзнахме, че НИМХ не трябва да е в БАН. Преминаването ни през 1962 г. към БАН към днешна дата е изчерпало потенциала си...

Предлагаме:

НИМХ да премине към Министерство на образованието и науката, като самостоятелна научна организация, второстепенен разпоредител на бюджетни средства. Запазването на статута на НИМХ на научна организация е важно, тъй като постигнатата с годините симбиоза на научната и оперативната дейност в НИМХ е едно от най-важните ни постижения, което следва да се запази и развие...


Според мен, лично, БАН трябва да остане без държавно финансиране (което е принудително взимано от данъкоплатеца). Масонско контролираната БАН трябва да бъде оставена да се разгради, а в България да се организира социо-научен консорциум от частно финансирани и национално независими научни академии.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Август 30, 2018, 05:02:48 pm
Удар под кръста: БАН прекрати мандата на директора на НИМХ, цялото ръководство напуска от солидарност

30 август 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/udar-pod-krasta-ban-prekrati-mandata-na-direktora-na-nimh-tcialoto-r-687186.html)


Ден след масовия протест на работещите в Националния институт по метеорология и хидрология, последван от категоричното обещание на правителството, че мизерстващите синоптици ще бъдат изведени от структурата на БАН, ръководството на Академията реагира с удар под кръста.

То прекрати мандата на директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов. Възмутени от БАН и солидарни с него, всички от ръководството напускат.

"Ние имаме достатъчно "симпатизанти" в БАН, така че това беше очаквано за нас", посочи в първия си коментар пред програма "Хоризонт" на БНР проф. Брънзов.

Той застана плътно зад исканията на колегите си за излизане от БАН.

"За мен това е причината. Не знам защо те очакват, че за мен по-важен е директорският пост, а не колегите. Твърде наивно очакване от тяхна страна: че ще се обърна срещу колегите си, за да защитавам интересите на някаква група хора от БАН", заяви професорът.

След петмесечни протести срещу мизерното финансиране, което Общото събрание на БАН отпуска на НИМХ, институтът поиска държавата да го извади от структурата на Академията. Желанието на синоптиците е да минат под шапката на Министерството на образованието и науката.

Вчера министърът на образованието Красимир Вълчев обеща това да се случи. Трима представители на протестиралите вчера пред сградата на Министерския съвет работещи в НИМХ бяха поканени в МС, където течеше редовното заседание на правителството. След срещата Вълчев заяви, че ОС на БАН ще гласува решение за отделянето на института до 10 септември и предупреди, че ако това не се случи, ще предложи законодателни промени, които ще доведат волята му до изпълнение независимо от желанието или нежеланието за това в БАН.

В същото време, досегашният директор на института проф. Брънзов призна, че върху него е упражняван натиск „поне от три месеца“ по различни канали. В предаването "12+3" той определи отстраняването си като странен, неразумен и нерационален ход, след постигнатата договореност за мирно разделяне между НИМХ и БАН.

    „За мен е странно, защото след като вчера стигнахме до споразумение в Министерски съвет, при министър-председателя, че вървим към един мирен път на разделяне между НИМХ и Българската академия на науките, за мен това е един много неразумен и нерационален ход. Малко ми прилича на едни времена: "Има човек - има проблем. Няма човек - няма проблем". Истината не е такава и мисля, че те скоро ще се убедят в това нещо“, коментира проф. Брънзов.

Според зам.-председателя на БАН Константин Хаджииванов мотивите за решението са "неспазване на разпореждания на ръководните органи на БАН, уронване на престижа на Българската академия на науките и неспазване на нормативната уредба".

Той увери, че процедурата по изваждането на Института по метеорология и хидрология от БАН ще продължи след отстраняването на директора на НИМХ.

"Мога да ви кажа - това вече е малко мое лично мнение, по този начин се надяваме процедурата да протече по-леко", каза той.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Октомври 01, 2018, 01:06:42 pm
Едно интересно интервю, което едновременно потвърждава, но и премълчава истините, които отдавна съхраняваме в Библиотеката си.

https://offnews.bg/nashite-avtori/dotc-krasen-stanchev-teoremata-na-kouz-i-zashto-svetat-ne-varvi-kam-688996.html (https://offnews.bg/nashite-avtori/dotc-krasen-stanchev-teoremata-na-kouz-i-zashto-svetat-ne-varvi-kam-688996.html)

В интервюто на Ивайло Цветков, доц. Красен Станчев завоалирано ни помага да разберем, че:

1) Правителството и политиката са суеверия, които не зависят от интелекта на избирателите, а се опират на вярата им
2) Правителството може да направи едно единствено нещо за икономиката - да изчезне
3) Икономическата свобода е толкова по-голяма, колкото е по-нищожно правителството, а когато го няма, свободата е пълна

Понеже не искам да влизам в напомняния с адвоката на OFFNews, реших да пусна интервюто им само като линк, въпреки че щеше да е по-добре моя коментар да е точно на местата, за които се отнася. Все пак съм доволен, че в Библиотеката имаме на свободно разположение анализа на Ларкън Роуз в "Най-опасното суеверие" (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=274.0) и на Джеръми Лок в "Краят на Злото" (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=133.0), които Красен Станчев напълно потвърждава на база своя опит и образование.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Октомври 09, 2018, 12:07:03 pm
Убийството на Виктория е послание към всички разследващи гранд корупцията у нас

09 октомври 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/ubijstvoto-na-viktoria-e-poslanie-kam-vsichki-razsledvashti-grand-koru-689575.html)


Реакциите у нас и в света на убийството на Виктория Маринова са симптоматични за фундаментални разминавания в ценности.

Оставям настрана казионната журналистика като 24 часа, Труд, Пеевските и централни медии. При тях патологията е крайна.

Но в т. нар. широка периферия от хора наблюдавам странен стремеж към омаловажаване на дейността на Виктория и нейния принос към разследващата журналистика. Уж в името на истината. Дори "корифеи" с претенции за разследващи генерали започнаха да обясняват, как тя в същност не била точно и толкова разследваща журналистка.

Тази теза вероятно не толкова странно съвпада с кризисния пиар на властта, която гради стратегията си за "спасение" от публичния гняв върху липсата на връзка на убийството с нейната работа.

Нека видим разликите между международните и вътрешни реакции - западните медии свързват логично убийството с нейната лична отговорност, намеса и участие в оповестяването на данни от едно от най-значимите разследвания - по-скоро изтичане на информация у нас, което касае олигархични групи с достъп до властта. В днешна България проблемът на корумпираните не е толкова, че някой ще се занимава с тях, като ги разследва, а това, че ще застане в защита и разпространи резултатите от тяхната работа. У нас прокуратурата действа не поради достоверността и важността на сигнал, а много често по силата на обществения отзвук. Ето тук Виктория е свършила изключителна работа, която осмисля работата на всеки разследващ журналист - ангажирала се в комуникация и медийна защита на тяхната работа, като е рискувала много в личен план.

Питам тези "смелите", на колко места журналисти се осмелиха, като нея, да публикуват разкритията за Джи Пи Гейт и други разтърсващи корупционни скандали? Колкото телевизионни канали и предавания закриха само защото даваха трибуна на инакомислието. Ето защо стореното от Виктория се равнява по значимост и е достойно за най-висока морална и нравствена оценка, особено в контекста на жестокото и убийство. Обратно хората със скепсиса за нейната роля, които трудно скриват желанието и очакванията си всичко да бъде битова драма, по същия начин игнорират разследването и изтеклата информация за скандала Джи Пи Гейт. Мълчат солидарно с властта и чакат прокуратурата да произведе новини по казуса.

Тук бих искал да цитирам последните думи на Виктория в нейното предаване - за да поставим точка над i

    "Картината на разследващата журналистика в България е доста противоречива. От една страна, силен правителствен и корпоративен натиск върху собствениците на медиите и върху самите медии. Все повече забранени теми. Систематично отстраняване на разследващи журналисти. И от друга страна – безспорни успехи на разследвания през последните години, голяма част от които са публикувани и на сайта „Биволъ“. Екипът ни се ангажира и в бъдеще да дава трибуна на журналистически проучвания, както и да извършва и свои такива, касаещи с изключителна степен обществения интерес. Защото това е „Детектор“ – предаването, което отчита лъжата, но дава предимство на истината".

Кой може да твърди, че заради тези думи не могат да убият в днешна България?

За това не се чудете, че ни виждат по-добре отвън, особено когато убият журналист.

Ако има нещо сигурно, и то без да чакам резултатите от разследвания, че това убийство бе послание към всички ангажирани по веригата с разследвания на гранд корупция - опасно е и за тези които копаят и за тези които разпространяват и сътрудничат.

Б. ред. - Позицията на бившия ни посланик в Москва Илиян Василев е от фейсбук профила му.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Октомври 11, 2018, 12:54:49 am
И нито една медия не се и опитва да предположи, че репортерката е поръчана и че местния наркобос е спуснал нарежданията до един от мангалите си в Русе. Кой очакваха да бъде намерен? Самия Борисов с голи ръце ли? Или ДНКто да съвпадне с това на шева на Джи Пи Груп?

Колко идиотски отначало всички медии изкрещяха, че това е във връзка с работата й, а когато показаха снимката на извършителя в интернет, по някакъв магически начин това че е млад мангал сякаш отхвърля варианта, че убийството е свързано с работата й и по някакъв магически начин щом е млад мангал, значи става дума за "случайно решение на сексуалния нагон". Кой си представяха че ще намерят, който да я убие във връзка с работата й, полицай под прикритие ли!?

И колко бързо мангала избяга в Германия, и колко бързо от задържане на клошарите в Русе един по един по метода тука има тука нема, хванаха точния мангал в Германия! Кой друг да повярва, че ще вземе пет бона и ще започне нов живот в Германия и никой няма да го намери, освен 20 годишен и освен мангал... Кой бушон осъзнава че е бушон?

Или всъщност трябваше да не намерят никой, за да продължи разговора, че е във връзка с работата й? Самото намиране на някой ли опровергава тезата, че е във връзка с работата й? Естествено че някой го е направил! И точно извършителя ли ще знае за какво става дума? Защо го прави и защо тя? Боже... в игралните филми има повече смисъл, отколкото в нашата медейна среда.

Действително човек с право може да е покрусен от българските журналисти, които 50% от некадърност и 50% от продажност погребват онези -0.5% от тях, които стават за нещо.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Октомври 11, 2018, 12:30:13 pm
Румяна Ченалова се усъмни във фактите, изнесени за Селяйдин

11 октомври 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/temida/rumiana-chenalova-se-usamni-vav-faktite-izneseni-za-seliajdin-689737.html)


Бившият съдия от Софийския градски съд Румяна Ченалова, която е и едно от действащите лица в гръмналия в "Биволъ" скандал "двете каки", се усъмни във фактите, изнесени за арестувания в Германия Селяйдин.

Ето какво написа  бившата съдийка във фейсбук профила си:

Да обобщим изнесените на пресконференцията факти и изводи:

1. Северин цяла нощ пил. Употребил голямо количество алкохол. Тежи около 50 кг.

2. Скрил се в храстите и изчаквал жертва (по Маринов),но пък престъплението е спонтанно (по Цацаров). Така чакал до обяд.

3. Виктория Маринова била с приятелки до 12 ч.

4. За времето до 12,11 ч (записи на тичащия Северин) той извършил нападение, изнасилване и убийство. Хладнокръвно потърсил телефона и ключа от автомобила, дааже и дреха на жертвата (като в сериал за сериен убиец).

5. Със скорост на спринтьор , скривайки вещите се изнесъл от местопрестъплението.Алкохола въобще не му пречил, щото бил боксьор.

6. Пристигайки в къщата, решил да остави вещите на полицията за всеки случай. Щото ДНК-то, което му взели когато бил 10годишен може и да не е сигурно.

7. След това разказал на леля си, че е извършил изнасилване и отпрашил към Хамбург.

По-добре да не бяха говорили!


Румяна Ченалова стана обвиняема за длъжностно и за документно престъпление.

Обвинението за престъплението по служба бе за това, че от 19.07.2013 г. до 22.01.2015 г. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - съдия от СГС, докладчик по търговско дело, образувано по молба на „ОЕТ - Обединени Енергийни търговци“ ООД, при условията на продължавано престъпление, с 14 отделни деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения, визирани в ЗСВ и ГПК, с цел да набави облага за търговското дружество.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 03, 2018, 04:16:50 pm
Големите градове в плен на фини прахови частици

Два пъти по-мръсен въздух в 3 столични квартала

03 декември 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/golemite-gradove-v-plen-na-fini-prahovi-chastitci-693118.html)
В столичните квартали „Дружба”, „Хиподрума” и „Надежда" превишението на фини прахови частици ще бъде два пъти над нормата, според прогнозата на Столична община.

Причината e инверсия, заради която ФПЧ остават ниско. От общината призовават хората да не използват личните си автомобили, а отопляващите се на твърдо гориво, ако имат възможност, да минат на алтернативно отопление днес.

За утре прогнозата е качеството на въздуха да се подобри.

Вчера стана ясно, че жителите на няколко града у нас са дишали мръсен въздух в неделния ден. Превишения на нормите бяха регистрирани в София, Велико Търново, Русе и Пловдив. Вчера най-засегнати бяха кварталите „Западен парк” и „Овча купел” в столицата.

По данни на "Air Quality Index" на Европейската комисия тази сутрин концентрацията на фини прахови частици (PM10) е над нормите в почти всеки голям град. Най-опасен въздух дишат в София, Перник, Пловдив, Русе, Горна Оряховица и Шумен, където запрашаването е 2-3 пъти над нормата от 50 µg/m3.

Вятър ще се появи в нощта срещу сряда, когато насъбралият се смог ще може да бъде разнесен.

Едно време точно това беше нещото, което ме мотивира да почна да се интересувам от Свободна Енергия. Не започнах да изучавам темата от алтруистични подбуди. В един момент не можех да си проветря зимата, понеже навън беше много по-зле и предпочитах да дишам пръдните на колегите, отколкото печките на мизерниците в София център. Как е възможно в центъра на София масово да се отопляват с твърди горива. Всяка зима ми напират едни и същи псувни.

http://sofia.maps.luftdaten.info/#13/42.7145/23.2884 (http://sofia.maps.luftdaten.info/#13/42.7145/23.2884)
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 03, 2018, 04:20:26 pm
Проверете картата. Това не е от вятъра, нито от налягането. Де що има град в България е задръстен с гняс. Това си е просто от ЗИМАТА, а не от вятъра, и е функция на мизерията и най-вече на невежеството. Това е НОРМА за цялата зима, а не за днеска.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 03, 2018, 04:26:45 pm
Замърсяването на въздуха в София днес е до 12 пъти над нормата

 
03 декември 2018


Сензори в София отчитат днес фини прахови частици във въздуха до 10-12 пъти над нормата, става ясно от данни на платформата Airtube (https://airtube.info/index.php?pos=42.70199210002944,23.332386016845703,12).

Тя е част от проекта LUFTDATEN (https://luftdaten.info/). Целта е събиране на реална информация за качеството на въздуха посредством сензори, инсталирани и поддържани от доброволци.

Нормата за пределно допустими концентрации за фини прахови частици (ФПЧ10) е до 50 микрограма на кубичен метър.

Датчиците в ж.к. "Разсадника" отчитат обаче 516 мкг. В района на квартал "Сердика" фините прахови частици са 505 мкг. Най-замърсен е въздухът в района на "Овча купел". Жителите на квартала вдишват 600 мкг ФПЧ10 на кубичен метър. 10 пъти над нормата за концентрация на прахови частици е отчетено още в кварталите "Гео Милев" и "Подуяне".

Средната стойност за София е около 350 мкг на кубичен метър. Такова замърсяване е отчетено например в ж.к. "Борово" и "Манастирски ливади". В централната част на града, около ул. "Алабин", количеството е 304 мкг.

Днес Столична община предупреди, че се очаква замърсяването на въздуха с фини прахови частици да бъде 2 пъти над нормата. Причината e инверсия, заради която ФПЧ остават ниско.

Датчиците, използвани от общинската администрация, са на БАН. Данните, които отчитат, се смятат осреднени за 24-часов период. Станции има в кварталите "Дружба", "Надежда", "Хиподрума", "Павлово", както и на местността Копитото. Стойностите, които те показват, също надвишават нормата за ФПЧ10 повече от 2 пъти.

(https://i2.offnews.bg//events/2018/12/03/693146/phpgrjdwv_559x*.jpg)

(https://i2.offnews.bg//events/2018/12/03/693146/php804cui_559x*.jpg)

(https://i2.offnews.bg//events/2018/12/03/693146/php5lyapd_559x*.jpg)

От общината призоваха хората да не използват личните си автомобили, а отопляващите се на твърдо гориво, ако имат възможност, да минат на алтернативно отопление днес.

Вчера стана ясно, че жителите на няколко града у нас са дишали мръсен въздух в неделния ден. Превишения на нормите бяха регистрирани в София, Велико Търново, Русе и Пловдив. Вчера най-засегнати бяха кварталите „Западен парк” и „Овча купел” в столицата.
България е новият Сингапур!!!


Сензори инсталирани и поддържани от доброволци! ДОБРОВОЛЦИИ!! А сензорите на БАН трябва да са първото нещо, което да се изгори в новия завод за изгаряне на отпадъци!
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 04, 2018, 06:42:27 pm
Потребители с лични уреди мерят фините прахови частици

04 декември 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/vazduhat-v-sofia-zamarsen-v-pati-nad-normite-i-dnes-693194.html) --- Заглавието е промененоИ днес замърсяването на въздуха в много райони на столицата е пъти над допустимите норми, показват данните на гражданската платформа Airtube (https://airtube.info/?fbclid=IwAR1_TyvYut8az9rqF6cmqn97txdLXlRaQN6-jPjpHZvV6Jxtu0_UWauWVNM&pos=42.65289942207574,23.340454101562504,12), в която потребители с лични уреди мерят фините прахови частици.

Средното замърсяване на въздуха в града тази сутрин бе 218 микрограма ФПЧ на кубичен метър, докато нормата е до 50 микрограма/куб.м. Това е завишаване над 4 пъти на допустимото замърсяване.

Най-мръсен в въздухът в кв. "Овча купел", където са измерени нива от 350 и дори 534.

Много мръсен е въздухът и в Горна баня с нива над 300 мкг/куб.м.

В повечето квартали на София засечените фини прахови частици са 2 или 3 пъти над нормата.

Райони без завишаване на нивата на практика отсъстват.

Вчера, 3 декември, замърсяването на въздуха в София, отчетено от Airtube, достигна 12 пъти над нормата.

Данните, предоставени от Столична община, се разминават чувствителни с тези на Airtube. Te са от стационарни измервателни станции на БАН, разположени на едни и същи точки. Според тях днес се очаква умерено завишаване на нивата на фините прахови частици единствено в района на кв. "Павлово".

Станциите за измерване на замърсяването, с които работи общината, показват днес, че нивата са завишени до 3-4 пъти над допустимото.


Както виждате, общините са ненужни. Общините са не само ненужни, но са вредни. Както виждате, общините заблуждават, отчасти нецеленасочено, отчасти целенасочено, отчасти като самоинициатива, отчасти като натиск от други излишни тела, и всичко това се корени във факта, че общините са излишни.

Достатъчно е на вас да започне да ви пука за нещо. За каквото и да е. Има ли поне едно нещо, за което да ви пука? Което бихте направили от желание (изключая яденето, срането и секса)? Въпросът е към онези читатели, за които Апокрифна Академия е някакъв странен сайт, на който са попаднали преди малко.

Точно както този сайт съществува заради това, че на нас ни пука за нещо и бихме го правили от желание, по същия начин има и други хора, на които им пука за нещо, и от желание мерят фините прахови частици във въздуха със свои уреди и докладват в една споделена платформа.Що е то анархизъм (https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism)? "Анархизмът е политическа философия, която прокламира самоуправляващи се общества, основани на доброволни, кооперативни институции, отхвърлящи несправедливите йерархии. Тези институции често се описват като бездържавни общества, въпреки че няколко автори ги идентифицират като институции, основани на не-йерархични или свободни взаимовръзки. Анархизмът счита капитализма, държавата и представителната демокрация за нежелателни, излишни и вредни. Анархизмът не предлага твърдо дефинирана доктрина от определена гледна точка, вместо това е протичаща и движеща се философия."

Подобна визия сразява дресираното ви въображение?

Гражданското самоинициативно решение да си вземеш свой уред за мерене на частици и да го монтираш точно до общинския уред на БАН за мерене на частици, е едновременно красиво, отговорно, прогресивно и саркастично. И демонстрира, че не само общината е излишна, но че и БАН е излишна.

Метеоролозите също показаха, че БАН е излишна, и я напуснаха. За жалост, вместо да се обърнат към обществото, те се обърнаха към държавата, защото специфичната демографска криза в България създава условието, подобни хора да бъдат затвърдено дресирани да вярват в глупости и все още не са осъзнали, че държавата е излишна.

Апокрифна Академия също демонстрира, че БАН е излишна. Не че тук сме провели каквито и да е изследвания в последната една година, но пък БАН също не е. От друга страна, тук сме обработили и разпространили материали, за които БАН е твърде некадърна и определено се справяме по-добре от тях, опирайки се само на самоинициативата си като индивиди. (Въпреки че кой знае, в моята работно-жилищна стая вероятно кипи повече дейност, отколкото някои кабинети в БАН са виждали от години насам.)


Ограденият град Колон (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=321.msg1190#msg1190) също е пример за самоуправляващо се общество, чиито институции са съставено от самоорганизиращи се доброволци. Имало е от всичко - имало си е престъпност, имало си е организирана мафия, имало си е напълно свободен бизнес без каквито и да е регулации, и всичко останало. Единственото, което го е нямало, е било общини и държави, защото никой не се е опитвал да контролира когото и да е.
В сравнително краткото време, когато двете държави на Китай и Англия взаимно са игнорирали въпроса чия собственост е този квартал, и докато и двете страни са се отказвали от отговорност и интерес да завладяват това парче земя, то се е превърнало от квартал в цял град. Направете си изводите, гледайки картата, и гледайки гъстотата на населеност на квадратен метър спрямо държавно урегулираното робство, къде предпочитат да са хората? В широки и подредени робски пространства, или в гъстонаселени, задръстени, хаотични но свободни пространства?

Колон започва като социален лагер, да. Но след като пораства на население, той никога след това не е бил лагер. Никой не е натиквал никого в Колон. Никой не е спирал никого да напусне Колон.

Запитайте се, каква е причината за така разпределената човещка маса, гледайки картата? За да си помогнете, можете да потърсите интервюта на бивши негови населници в YouTube и да чуете как и защо им липсва унищоженият град на анархията.

Нека да се отбележи - Колон не се е затрил заради пожар, не сее затрил заради епидемия, нито земетресение, нито нещо друго, с което жителите му не са могли да се справят сами. Нито пък са се избили един друг, не. Колон е бил изравнене със земята от държавата.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 08, 2018, 09:21:47 pm
Отново опасен въздух над почти цяла София

08 декември 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/otnovo-opasen-vazduh-nad-pochti-tciala-sofia-693503.html)


Опасни за здравето нива на фини прахови частици във въздуха над почти цяла София отчита и днес гражданската платформа Airtube (https://airtube.info/index.php?), в която потребители с лични уреди мерят фините прахови частици.

Средното замърсяване на въздуха в града днес е 146 микрограма ФПЧ на кубичен метър, докато нормата е до 50 микрограма/куб.м. Тоест имаме завишаване близо три пъти над допустимото.

Системата "ЕърСофияИнфо (https://sofia.maps.luftdaten.info/#12/42.6972/23.3233)" също показва замърсяване в почти цялата столица. До 10 пъти е превишена нормата в столичните квартали Овча Купел, Красна поляна, Западен парк, Орландовци и Сухата река.

Датчиците на Европейският индекс за чистота на въздуха показват, че освен в София, лошо качество на въздуха има още в Пловдив, Перник, Русе и Горна Оряховица.
Кво става? Нещо да не би да има инверсия!? Хаааааа хахахаха!


И нека не ми разправят, че бедните българи били жертви. Никой ли не вижда, че на всеки платен паркинг в софия будката на охраната се отоплява с печка на дърва? Никой ли не вижда, че от всеки търговски склад и хале в София дими комин?

Никой ли не вижда, че дори от известни магазини и борси в София се издигат димящи комини!?

Нека не разправят за проклетите бедни българи! Тука става въпрос за чиста алчност и нихилизъм, които тресат и малкия и средния бизнес, не само бедните българи!
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 10, 2018, 05:32:11 am
(https://june1900blog.files.wordpress.com/2018/12/haha1.png)

Мразя "Добро утро!" и маниера, с който го казват бившите милиционери, партийни секретари и хората, които горят от желание да излеят пред теб безсмисления си живот в следващите 15-20 минути.

Но в дни като днешните, как да не кажеш едно голямо ДОБРО УТРО СОФИЯ! Изпълва те, някак си, със сладост :)

Ае дишайте ся...
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 13, 2018, 02:51:39 pm
Добър ден, София. Въздухът днес е умерено вреден, с жълт код.
'Не, България' и каламитетът на неграмотността (https://offnews.bg/nashite-avtori/prof-velislav-minekov-ne-balgaria-i-kalamitetat-na-negramotnostta-693750.html)
Проф. Велислав Минеков

NB! Адвокатът на OFFNews.bg напомня: препечатването на този текст (изцяло или отчасти) става само с изрично писмено разрешение от OFFNews.bg и автора.

...


"Робите, изпитващи стаен възторг от свободолюбивите". Благодаря на професора, че ме снабди с много нужен синоним за от години изтъркания ми речник.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 17, 2018, 02:31:27 pm
Студ, сняг, а Трейс лее асфалт (видеа)

17 декември 2018

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/ikonomika/stud-sniag-a-trejs-lee-asfalt-videa-693979.html)Поредно безумие при пътните ремонти у нас.

В социалните мрежи се появиха клипове, направени вчера, на които се вижда как работници на строителната фирма "Трейс" на пътя Тетевен - Гложене полагат асфалт директно върху снега.

Човекът, снимащ безобразието на строителите, е силно афектиран и за малко между него и служителите на пътищарската компания, се вижда на видеата. Именно Трейс бе една от компаниите, които наредиха пътностроителна техника по Цариградско шосе в София преди няколко дни за абсурдния протест в подкрепа на властта, която захранва големите от сектора с поръчки за милиарди левове.

След като скандалните записи се появиха във фейсбук, пак там обяснения даде и ръководителят на проекта по ремонта инж. Венцислав Дилков.

Ето какво написа той:

Цитат
Аз, инж. Дилков, ръководител на проекта взех решение, което е форсмажорно. Пътят, който рехабилитираме няма алтернатива. Нашата задача бе пътят да е безопасен и да бъде пуснат в двете посоки до Коледа. Неделните дни, за нас пътещарите, са подходящи за работа, защото няма трафик. Метеорологичните условия бяха добри, прогнозите за валежи в тетевенския край бяха за вечерните часове. Пътят беше готов за полагане на асфалт, направихме едната лента и започна да вали сняг следобедните часове. Имах пред себе си два варианта- да оставя платното така и да прибера машините или да останем с хората и да довършим започнатото. Знам, че е недопустимо да се полага асфалт върху сняг, но знам , че и образуваната дълга надлежна лента се превръща в своеобразен ръб, който става опасен и може да предизвика множество ПТП. Избрах да направим и другата лента, защото е важно през следващите зимни дни хората да пътуват без изненади и капани на Пътя. Когато времето се промени, ние ще фрезоваме асфалта наново и ще положим асфалт, което ще бъде за наша сметка. Още веднъж казвам, става въпрос за форсмажорно обстоятелство - безопасността на хората срещу Името ми. Избрах първото.

Коментарите под публикацията му обаче ясно показват, че това обяснение не се приема. Повечето от взелите отношение по казуса съветват Дилков да провери какво означава "форсмажор" преди да коментира.

Случаят в Тетевенско е вторият пореден само през последните дни. Във Велинград граждани също заснеха как се лее асфалт върху навалял сняг по улица в града. Там изпълнител бе компанията "ИСА 2000", а ремонтът на улицата бе по проект "Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград". Той е на стойност 3 811 041 лв. без ДДС като парите са от Оперативна програма "Региони в растеж". Кметът на родопският град от ГЕРБ обаче убедено заяви, че не било проблем да се лее асфалт върху сняг.


https://www.youtube.com/watch?v=57aiSFFWzsE

https://www.youtube.com/watch?v=9UkyKa4ieVk
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 17, 2018, 04:41:14 pm
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/magistralite-se-chistiat-dva-chasa-sled-spirane-na-snega-kaza-shefat-693998.html)


. . .


По повод публикуваните в социалните медии кадри за полагане на асфалт на пътя Тетевен - Гложене при сняг (https://offnews.bg/ikonomika/stud-sniag-a-trejs-lee-asfalt-videa-693979.html) Глосов посочи, че извършените дейности са недопустими и са изпълнени без знанието на АПИ. Фирмата ще фрезова участъка и ще го асфалтира отново за нейна сметка, когато метеорологичните условия позволяват.

Относно мобилното приложение за актуална пътна обстановка LIMA инж. Глосов посочи, че има много забележки към изпълнителя на проекта и реакциите му относно внедряването на новите технологии. Водят се разговори с разработчика, който се опитва да ни изнудва като иска безумно висока цена за поддържане на приложението, каза председателят на УС на АПИ. Той подчерта, че ще се направи всичко, което е възможно приложението да работи и системата да е съвместима и свързана с тол системата, за да се дава навременна и единна информация на шофьорите.
Членовете на нашето общество трябва да осъзнаят, че без те да бяха заформили скандала, никой нямаше да знае какво правят Трейс.

Обществото е единственият легитимен контролен орган на всяка една обществена дейност и е крайно време да започне да дайства масово!
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 19, 2018, 07:22:18 pm
Как се прави електромобил? Майстори ще обучат учителите, а те - учениците в новата специалност

19 декември 2018


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/kak-se-pravi-elektromobil-majstori-shte-obuchat-uchitelite-a-te-uc-694201.html)


Министерството на образованието и науката и Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) ще разработват съвместно учебни програми и ще организират обучения на учители, които преподават по специалността „Електрически превозни средства“ в професионалните гимназии в партньорство с компаниите и висшите училища. Това предвижда споразумение, подписано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и Илия Левков, председател на УС на ИКЕМ.

Това е първото партньорство, чрез което се създава Секторен съвет за електрическа мобилност. Той ще популяризира професионалното образование и обучение в новата специалност.

Интересът към изучаването на „Електрически превозни средства“ за една година се е увеличил значително. През учебната 2016/2017 година са приети първите 22 ученици по специалността в една гимназия, а през 2018/2019 учебна година тя е избрана вече от 108 ученици, които се подготвят в шест професионални гимназии. Секторният съвет ще изготвя предложения за нови професии и специалности, а също съвместно ще се разработват и актуализират държавните образователни стандарти. Индустриален клъстер „Електромобили“ – ИКЕМ е национално представителна браншова организация в сектора, която има над 130 членове и партньори. Сред тях са и 6 професионални гимназии, 10 висши училища, Българска академия на науките и Национално сдружение на общините. Очаква се и други професионални гимназии да разкрият паралелки.

Чрез партньорството между компаниите, професионалните гимназии, висшите училища, бизнесът и националните и местните власти се осъществява включването им в иновативен образователен модел, който би могъл да се приложи и в други сектори. Министерството на образованието и науката провежда целенасочена политика за осъществяване на партньорства с бизнеса в нововъзникващи сектори и сектори, свързани с дигитализацията, за да се осигури модерно професионално образование и обучение, което съответства на търсените умения. В края на 2016 година бе подписано споразумение с представители на най-големите ИТ компании, с които бе разработена учебната програма за специалността „Приложен програмист“. Секторният съвет ще изготвя предложения за нови професии и специалности, а също съвместно ще се разработват и актуализират държавните образователни стандарти.И някой ден колите на гориво ще бъдат забранени за движение по пътащата както каруците - Амин.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 29, 2018, 09:07:27 pm
Призоваха германците да се откажат от фойерверките в новогодишната нощ заради замърсяването

29 декември 2018

(https://i2.offnews.bg/events/2018/12/29/694631/phpddoaco_800x*.jpg)


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/sviat/prizovaha-germantcite-da-se-otkazhat-ot-fojerverkite-v-novogodishnata-694631.html)


Германската Федерална агенция за защита на околната среда призова хората да се откажат от фойерверките в новогодишната нощ заради замърсяването, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според изчисленията на агенцията около 4500 тона фин прах се издигат във въздуха над Германия в новогодишната нощ.

"Това се равнява на около 15,5 процента от количеството твърди частици, отделяни от пътния трафик всяка година", посочва ръководителката на агенцията Мария Крауцбергер пред в. "Райнише пост".

По думите ѝ, ако хората използват по-малко фойерверки или се откажат от тях, ще намалят замърсяването с фини прахови частици, което ще е от полза за здравето им и ще намали отпадъците по пътищата.

Твърдите частици се образуват в процеса на горене. Те могат да достигнат белите дробове и да влязат в кръвообращението, да причинят възпаления на дихателните пътища, тромбози и сърдечни заболявания.

Високи нива на прахови частици в новогодишната нощ се измерват в градове като Берлин, Мюнхен и Хамбург. Миналата година германците са купили фойерверки за около 137 млн. евро.Аз през живота си съм запалил две пиратки, когато бях непълнолетен и то защото бях накаран от родителите си. Нямам разбиране за този вид адреналин, при положение, че видео-игрите на ден днешен са достъпни за всеки.Не се опитвам да се налагам върху другите хора, а искам просто да кажа следното: Когато хобито ти е свързано с нарушаване на чуждото лично пространство (замърсяване на визуалната, екологичната и звуковата околна среда, върху която нямаш еднолична собсвеност), тогава носиш бремето да се съобразяваш с по-големите проблеми на обществото.

След като малкия и средния бизнес в София остави града без врабчета заради непоносимо замърсения въздух (новата норма е между 4 и 12 пъти над допустимия минимум на замърсяване, всеки ден), единственият фактор, който спасява града от комари лятно време, са прилепите. Замисляли ли сте се въобще защо няма комари в София? - Защото в панелните квартали на София буквално е фрашкано с колонии на прилепи. Не ги виждате, защото не сте свикнали да забелязвате летящи неща нощно време. Всеки един прилеп изяжда около 2000 комара на нощ. Всяка нощ. За сравнение - аз лятно време убивам по два на вечер. (повече за прилепите разберете оттук -> https://greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=41 (https://greenbalkans.org/prilepi/indexdetails.php?menu_id=41))

За сметка на това, няколко човека на Нова година са достатъчни, за да изселят цяла колония прилепи от близките блокове.Това не е централен акцент, а просто пример. Един от многото примери за това по какъв начин нормалният делничен глупак унищожава всичко около себе си - и най вече хората около себе си - заради типично малоумните си, неадекватни и инфантилни традиции. За които той самият няма никакво обяснение.


Целият този коментар го пиша като обръщение към Софийската Община - напомням й да пусне зелен билет за метрото на 31ви, защото предвиждам, без помощ от експерти на НИМХ, че въздухът в София в онази вечер ще бъде с код лилав "Вредно".
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Декември 31, 2018, 04:07:28 pm
Защо да пропуснем пиратките за ЧНГ

31 декември 2018
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/zashto-da-propusnem-piratkite-za-chng-694693.html)


Гърмежите за посрещането на новата година могат да са задължителна част от купина за мнозина, но все повече хора си дават сметка за и негативите на тази традиция.

При положение че всяка община организира новогодишни фойеверки, дали е наистина нужно да се включим и с личен принос в гърмежите? Определено не.

Много потребители във фейсбук започнаха да споделят мемета, в които призовават да пропуснем пиротехниката.

Освен че така ще бъдат избегнати неприятни инциденти, каквито неизменно се случват всяка година, от това има и много други ползи. Ето някои от тях:

Спокойствие за животните и птиците. Доказано е, че най-много домашни животни се губят около Нова година. Те бягат, подплашени от бомбички, заря и пиратки. Това важи и за дворните животни, както и за птиците. Форумите след празниците изобилстват с апели за изгубени и намерени кучета и котки.

Без излишен стрес за малките деца: Бебетата и малките деца също не разбират защо изведнъж започва да се гърми. Освен че може да се стреснат и да трябва родителите им дълго да ги успокояват, някои от тях могат да развият и по-траен страх от гърмежи.

Кой ще събере боклука? Често в деня след купона никой не се грижи да почисти мястото.

По-чист въздух: След масовото недоволство от мръсния въздух в градовете, защо сами да допринасяме за още замърсяване?
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: bojinkata в Януари 14, 2019, 11:19:31 am

Тайните на китайското чудо. Алексей Кунгуров. Превод от Видео.


автор: grigorsimov
Знаете че неотдавна беше арестувана в Канада управителката на китайската фирма HUAWEI, и новините по случая все повече се множат. Но същността на процеса за нас си остава неясна. По тази тема и по всичко свързано с китайското чудо, разговарям с мой сътрудник, чието местонахождение не мога да посоча, по разбираеми причини. Той вече дълго и упорито се крие от целия останал свят, но със сигурност мога да кажа, че е някъде в югоизточна Азия. Разговорът ни ще е по Скайпа.
- Добър ден Игор.
- Здравей Алексей.
Игор, аз чух, че ти дълго време си имал работа с  много предприемачи от югоизточна Азия, а и от Европа, и кухнята на т.н. китайско чудо ти е позната, от лично общуване с южноазиатски предприемачи. Можеш ли да ни поясниш, откъде идват тези китайски възможности и чудеса, освен че китайците наистина са работоспособни, за което няма две мнения?
- Да, добър въпрос. Аз съм в югоизточна Азия от 2000-та година, т.е. вече 19 години, и участвам във всичките тези общувания, за които ти спомена, и наистина познавам тази кухня, от вътре. Не от нечии разказаи, а от общуване с китайци. Защото тук (в бизнеса) има и индийци, и други раси, но целият бизнес (реално) е в китайски ръце (т.е. в ръцете на китайското комунистическо ръководство, т.е. в ръцете на банкерите Ротшилд. - Г.С.). Там, където се появи китайска диаспора, примерно 10%, вече е достатъчно, бизнесът да е изцяло в техни ръце. Затова, където и да се намираш в югоизточна Азия, твоите партньори, с които общуваш, са китайци. Даже и пред тебе да е някакъв "тавариш" с фес, знай, че той има господар, и този господар задължително е китаец. Ето затова е важно да се каже, че съм общувал именно с китайци.
Започвайки от 2015 година, много ясно се проявява феноменът, че тези китайци, не са просто някакви си местни етнически китайци, но зад тях стои именно червеният Китай. За което има много разузнавателни данни...  Понеже, щом се появи сериозна сделка или преразпределение, винаги се появява някой от Китай, и онзи дядка, който до тогава ти се е представял за голям Бос, изведнъж се оказва дребен и нищо не значещ. Затова, ти правилно каза, че става дума за някакво чудо или по-точно - феномен, от страна на червения Китай. При това, се появява такова усещане, че китайците гледат на страните, като Филипини, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Сингапур, - като на своя бащиния или колония (потенциална или вече - реална). А относно конкретното чудо, ти правилно каза, че работоспособнотта им е ненадмината, но тази им работоспособност е някяк си специфична, и не е като у нашите момчета, - пируват празнуват, а в понеделник отиват и свършват цялата работа. Не. Тяхната работоспособност е разтегната във времето, понеже не забелязваш някаква усърдност, но е като плесен, която винаги присъства и постепенно всичко разяжда.
А относно самото чудо, аз и до пристигането ми тук, много пъти посещавах и общувах с бизнеса в Германия. Бил съм на изложения, срещал съм се с американци, и тогава едно нещо много ме учуди. Младо момче, около 25 годишно, скучае на щанда си, и като поговорихме за това онова, каза: - "А ние цялото си производство прехвърлихме в Китай". И това беше 1990 година!? А защо, - питам аз, - вие сте традиционна американска фирма? - "Ами, как да не го пренесем, когато дават "free money" (т.е. подарени пари). -А кой ги дава, питам аз. - Как кой, Конгресът. Не зная точно кой ги дава. Държавата ги дава". - Така каза американецът. - Т.е. искаш да кажеш, че са ти дали пари, за да закриеш фирмата си в Америка, всичко да опаковаш и пренесеш в Китай. - "Да. Защо не? Те всичко ми платиха, и аз всичко пренесох". - Ето каква е спецификата! Това е началото на този "феномен". А той дотогава произвеждал всякакви там пластмасови дреболии. Т.е. нищо сериозно и нищо стратегическо, но все едно...
- Извинявай, но всичките тези пластмасови дреболии са в основата на много изделия и разработки. Да вземем джиесемите, - колко дребни пластмасови детайли има в тях. Така че, всичките тези дреболии съвсем не са дреболии.
-Съгласен съм. А тази фирма давала работа на повече от 2000 човека в Америка. Да, този случай беше някакво "случайно" откровение, а за другите (запдни фирми), виждаш, че има някаква секретност, но така или иначе, скоро и на техните изделия започва да пише "Made in China".
Ето това беше моят първи сблъсък с "китайското чудо". После дойдох в югоизточна Азия, и тук ме учудваше едно нещо: Някаквъв местен се опитва да уреди с тебе някакъв бизнес. Кълне в бога, в майка си, в баща си и баба си, опитва се да се разпише с кръвта си, и какво ли не. Но нищо не се и помърдва напред. Ти може и милион да му дадеш, но нищо не тръгва, докато не се появи някое момченце с популярното китайско име "Ли", и започне да рита отзад онзи 50 - 60 годишен дядка. И чак тогава той се затичва да свърши нещо. А преди се представяше за някакъв горд благородник, който всички храни, и ги такова, но се оказва, че него го хранят и го "таковат". Ето това е спецификата. А когато се опитвш да поговориш с тях, свободно, казват: - "китайците са наши роби". А аз си мисля, "какви ваши роби са, когато те ви назначават на работа"? Според мен, е обратното, но няма значение.
И ето че някъде 2013-та година (а това някак си визуално съвпадна със Сноудън, когато той се появи, когато избяга и за него се водеха много разговори...  Но да се върнем малко към китайското чудо, във времето, когато прочетох че Китай построил десетхилядния си мост, в комунистически Китай!? А сега (т.е. тогава) строи мост в някаква там (да речем) Камбоджа.  Като че са построили в Китай всичките нужни им мостове, и сега строят в Камбоджа... Или друга публикация, че тази година е пусната в експлоатация високоскоростна жп. линия, дълга две-три хиляди километра. И я построили за една година. Но ако погледнем реално на това чудо и се опитаме да пресметнем на пръсти, сметката не излиза. Ако всичките тези пластмасови произведения бяха американски, то и печалбата щеше да иде в Америка. Нека вземем предвид, какво произвеждаше по това време Китай. Произвеждаша шапки и парцалки, и то изключително евтини. И второ, - от някъде трябва да се вземат суровините. И в тези условия печалбата би трябвало да е минимална. А как може с такава печалба да се построи страната? Не се връзва някак.
Но ето че 2013 година започва някаква нова мелодрама. Сноудън попадна в Русия, неясно как, именно от Китай, т.е. от ХонКонг. И точно тогава започнаха всичките тези търкания, за банковите сметки на запад, арестуването на Магнитски и списъкът с (руски) олигарси, на които да се блокират парите. Тогава още не ставаше дума за санкции, но се почувства нещо странно в банките, че когато се появиш там с руско име, а даже и тук в югоизточна Азия, влизаш да речем в банка и трябва да откриеш сметка на колега - учен, веднага с учудване питат: - "а защо е с този екзотичен паспорт?" - Как ще е екзотичен? Папуа-Нова Гвинея е екзотична, а с какво е екзотичен руският паспорт? - "Да, но вижте, той ще трябва да премине "къмплайънс"...  Но той не можа да го премине, и ние не можем да му открием сметка". И се започна... И не само че започнаха да притесняват руските пари в Европа, а те там са много. Ние даже не можем да си представим, колко много са. Разказват разни приятели в Ютюб, как още по времето на СССР, чрез тях изнасяли пари, и назовават суми в трилиони. Може и наистина да са изнасяли, не зная. Но по-скоро е истина. Защото от банкерските кръгове, зная за известния филипински диктатор... който царува там много дълго. Та когато изнасял своите пари от там, той ги внесъл в Швейцария. А сумите са трилионни. И това, от бедните Филипини. И аз многократно ги питах, да не би да са милиарди? - Не. Трилиони, и в долари. А моят приятел не греши в сумата. Може да греши нещо в начина на изнасяне, но в сумата, не. А и аз самият съм виждал милиардни суми, на сметки в Европа.
Но ето че започнаха неприятности за тези другари, с техните суми. Там започнаха да ги притесняват и да ги изтлаксват. Казват им примерно така: даваме ви срок два или три месеца, да си прибирате парите и да идете където ви видят очите. Вашите пари тук не са ни нужни. Нашата банка прекъсва отношенията си с вас. (Тук ще кажете: - Каква е логиката? Защо да ги гонят, когато могат да им отнемат или блокират парите? А то, всъщност, така и ще стане, но другаде, и по азиатски начини! Г.С.). А това са банки със световни - европейски имена.
Представете си сега, че да речем, имате на сметка 1 или 2 милиона, и ви казват: този милион, да изчезва от тука! Ясно е, че тези пари няма да започнеш да ги изнасят на пачи от банката. Да, милион може някак и да може, но милиард, няма как.
Така се създадоха условия, огромен брой хора, да трябва да изнесат огромни количества пари. И тези много пари, трябваше да се внесат някъде другаде. Вярно, имаше изказвания на Путин: - "Връщайте парите си в Русия. Тук всичко ще ви простим и всичко ще уредним. Но представете си страховете на полуолигарсите, които не вярват на никого и на нищо.
И точно тогава, от банките в югоизточна Азия започнаха да приканват тези хора, да носят парите си там. - "Елата, внесете парите си тука. Ние ще ви ги приемем." И всичките тези мили банкери, бяха все китайци, от самия Китай, и от целия Индокитай, там, където китайците, официално или задкулисно, са успели да завземат банките. А такива банки тук има безброй.
Така тези отделни десетки милиарди долари започнаха да се прехвърлят натам, в югоизточните банки, които са предимно под китайски контрол. Но сумите задължително трябваше да се внасят на китайски имена, и това ставаше по следния начин. Руският олигарх се суети, как да намери китаец, на чието име да внесе парите, понеже е ясно, че няма къде другаде да ги укрие. И точно тогава край него се завърта услужлив азиатец, и му предлага, да му доведе подходящ, нищо не разбиращ китаец, на чието име да внесе парите, а те пак ще са си негови. Самият аз се занимавах с тези неща, понеже уреждах контактите между ткива хора и зная, ка се правеше всичко това.
Нужният китаец се довеждаше, да речем в Хонконг, само за да изпуши цигара-две, докато се дооформят документите и да се подпише отдолу. Въпросният китаец не говори никакъв чужд език, и това е добре, за да не може самият той да изиграе някакъв номер. И така, някакво момче Ли, седи и пуши в някоя голяма хонконгска банка, която изцяло е подчинена на китайците, и чака да го извикат, да се подпише.
Така тези суми (принудително и безалтернативно) започнаха да летят към Китай, като снегопад. Не казвам, че всичките тези суми бяха на руснаци, защото имаши и всякакви други подгонени и уплашени собственици на крупни и много крупни суми, изпаднали в подобно положение.
И в един прекрасен момент (аз консултирах един такъв руски инвеститор, в кавички), китайците казват: -  "Да, ние сме готови да приемем парите ви, но... минималната сума е 500 милиона долара. С по-малко пари не идвайте, защото няма и да разгорарямв с вас. И даже кафе няма да ви предложим, ако сумата е по-малка". Как ви харесва това?
До тук всичко е до някъде легитимно. Но от тук, нататък започва киното и паниката. Много бързо става ясно, че китайците, тези пари нямат намерение да ги дават обратно. - "Да, парите са си ваши, но ние няма да ви ги дадем! Ако искате можете да ни съдите. Заповядайте в Пекин, или Шанхай". А това вече си е чист рабеж.
И тук си спомням думите на някой Фурсов, който в ютюб много интересно разказваше, като цитираше думите на някакъв американец, че "Следващата война ще се води "на територията на Русия, против Русия и за сметка на Русия". И тук, думата "за сметка на Русия", веднага ми се запечата в паметта. Как ще е за сметка на Русия? Нима Русия ще си плаща бомбите, с които ще я бомбардират! А излиза, че ще е точно така. Защото с тези пари се произвеждат бомби, и с тези пари Китай купува наши предприятия, и не само в Русия, но и в Украйна...
Китайците няма да воюват с Америка... те сега искат да установят контрол над Малакския пролив, където стокооборотът е 5 трилиона долара... Те искат да владеят пролива и да събират таксите. И в тази връзка, ето ви и един друг случай, на който аз съм свидетел. Яви се една бабичка германка (разбирай - еврейка. Г.С.) - инвеститорка, по име Шмит, и казва: - "Аз съм спестила от пенсията си 10 милиарда евро. Живеех много икономично и ги спестих. Не бих ли могла да купя един остров, от тези, който се строят в Малакския пролив. Искам да го купя и да построя там земен рай". И аз помагах на бабичката да се договори с паравителството за този остров. Разбира се, мен много ме учуди, че малаеца, представляващ малайското правителство, бързо го смениха с китаец, и нататък в тази зделка, малаец нямаше и наблизо, а само малайски китайци решаваха проблема.  И те казват следното: Ето, китайците започнаха да строят остров, но парите свършиха и те спряха работата. Става дума за един милиард евро. Аз се позамислих, как така изведнъж им свършили парите? А бабичката казва: "Добре, аз давам 10 милиарда. Купувам го". Но бабичката веднага я разкараха, и скоро след това прочетох че китайците продължават строителството, но вече с 5 милиарда долара, и островът ще си остане китайски.
- Ние малко се отклонихме от темата за китайското чудо. Ти спомена за арестуването в Канада на управителката на китайската фирма Хайуей, която възникна, като че от нищото.
- Нека видим кой е бащата на тази жена. Баща и е някакъв от военните тайни служби, китайски аналог на руското ГРУ. И този служител в китайското ГРУ, изведнъж получава кредит, един милиард долара, неясно от къде. Опитай ти, за започване на бизнес, да ти дадат 1 милиард. Кажи им, че ти също си бивш военен.
И така, дават му кредита (заема), и веднага забравят за него, все едно му е подарен. И започва строителството на тази фирма. Секретът е, че във модема (флашка за мобилен интернет) има мъничък чип, чиято задача е, да препраща всички минаваще през флашката данни, по паралелен канал, "неизвестно" къде и на кого. (ясно е, че в крайна сметка, всичките данни отиват в онзи, който е дал кредита за изграждането на тази фирма). Ясно е и, че тези чипове, не се знае кой ги е разработил, но е ясно, че не е Хайуей, понеже те нямат такива центрове. И тези чипове поставят във всичките си модеми. И нека си ги поставят, но изведнъж се появи китайски сайт, който е абсолятно копие на сайта на Айфон. И как мислиш, какво ще кажат на това американците, когато видият, че чисто техният бизнес изведнъж се е появил в Китай, неясно с какви и чии пари? И явно, при президента Трамп, такива съмнителни зделки няма да се толерират, и за това е арестът на въпросната китайка. А китайската фирма Хайуей се разви много бързо, и явно не и се налага да плаща дадения и кредит, щом продава продукцията си по дъмпингови цени.
Ето как водят бизнеса си и други китайски фирми и как конкурират. Строи се нов търговски комплекс - МОЛ, и вече е построен. И един германец казва, виж там, договори ми удобно помещение, някъде на първия етаж, и аз, от Германия, ще се преместя там, ще си уредя бизнеса и ще започна. И аз отивам при мениджъра, отговарящ за раздаването на търговските площи. (Между другото, молът е японски, а японците са много точни.) А шефът по продажбите е китаец. Отивам при него и питам: аз съм готов да наема терен, кажете какви са цените. А той даже цената не казва, но ме пита: - "А вие обсъждахте ли това с мистър Ли". - А кой е той, -питам аз? Не сте ли вие този мистър Ли? - Не, не съм аз. С него преговаряйте.
Ето така. А навсякъде висят табели: "Дава се под наем", но когато ти, като германец, отидеш и питаш, дава ли се под наем? Отговорът е: - "Дава се, но не на вас". Те за свои хора пазят местата, и не ги интересуват парите, които ти ще платиш, - важното е там да не си ти, а техен човек. Явно, не е като през Малакския пролив: - плащаш и минаваш, а тук и парите не ти искат, понеже нямат финансови затруднения, и за тях е важно, мястото да не заеме чужд човек.
- Така..., аз ви изслушах. Нека сега направим заключителните изводи, след всичко казано. Излиза, че на определен етап са били създадени условия, да се пренесе промишлеността от целия свят, в Китай. И това е било направено с административни мерки и методи. А на следващия етап е била разиграна икономическа и политическа ситуация, при която средствата, не само на руските, но и на западните инвеститори, били грубо прехвърлени в Китай. И ако финансовите трансакции към Китай, се осъществяват от големите световни банки, тези пари работят, но ако трансакциите са от беззащитни физически или юридически лица, тези пари се отнемат, веднага и завинаги. Така поне мисли моя събеседник.
- Аз не мисля, но за всяка моя дума имам документи, - ще ти ги зашифровам, за да не могат да ти предявят обвинения, и ще ти ги изпратя. Там има конкретни трансакции, от конкретни банки, в китайски банки, и то, в такива размери, че косата ще ти се изправи. Такива суми, че даже не смея да ги спомена гласно. Разбираш ли?..

https://www.youtube.com/watch?v=PnFuFwSl22E

Непълен превод, Григор Симов
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Януари 19, 2019, 05:56:53 pm
Иван Таков: В София не можем да дишаме от два дни

19 януари 2019Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/ivan-takov-v-sofia-ne-mozhem-da-dishame-ot-dva-dni-695822.html)


В София от два дни не можем да дишаме, а къде са мерките на Столична община срещу мръсния въздух?

Това попита общинският съветник от БСП Иван Таков, който е член на Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори. Според него пълното бездействие на управляващите в Столична община в последните дни по проблема с чистотата на въздуха в града отново показва, че системата за ранно предупреждение не работи.

"С колегите от групата на БСП в СОС отдавна говорим, че тази толкова рекламирана система не работи. И за пореден път имаме доказателство за това, заяви Иван Таков. - Два дни в София виждаме какво дишаме, измервателните станции показват много притеснителни стойности за замърсеност на въздуха, а управляващите в Столична община демонстрират арогантно мълчание и бездействие. Нали в края на миналата година гласувахме кметът Йорданка Фандъкова да има възможност да въвежда мярката "Зелен билет" още при прогноза за замърсяване на въздуха. Къде е този "Зелен билет"? Защо вчера и днес в София не е въведен зеленият билет - единствената що-годе прилична мярка срещу замърсяването на въздуха?! Ясно е, че тази прословута система за ранно предупреждение изобщо не работи".

Според Иван Таков, управляващите в Столична община са напълно безсилни да се справят с проблема със замърсяването на въздуха в града. "От години говорим за него, България беше осъдена от Европейската комисия заради мръсния въздух, а ефективни действия от страна на управляващите в СО няма. Вече е съвсем очевиден този факт, коментира той. - Има само имитация на действия и мерки, които са с цел замитане на пробема под килима, за да не руши имиджа на кмета. А здравето на гражданите отново остава на произвола на съдбата".
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Януари 25, 2019, 10:58:47 pm
Тъй като аз лично изпитвам особена ненавист към "Български пощи", най-вече (но не само) заради изключителната им неспособност да обработват митнически облагани пратки, което се знае от много години... ще подчертая тази новина:
Пощите рухнаха, трета седмица не могат да се освободят пратки с мито (обновена)

25 януари 2019Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/ikonomika/poshtite-ruhnaha-treta-sedmitca-ne-mogat-da-se-osvobodiat-pratki-s-mi-696082.html)


Електронната система за митническо освобождаване на пратки от пощите рухна. Вече трета седмица не могат да бъдат освободени пратки от "Български пощи", които подлежат на облагане с мито. Стоки за неустановена, но огромна сума пари залежават в складовете.

Хаосът се разрази с въвеждането на новата електронна система на агенция "Митници", която е тръгнала на 7 януари. Изграждането ѝ е един от компонентите от проект на обща стойност близо 14.5 милиона лева, 13,7 млн. от които са от оперативна програма "Добро управление". Тя би трябвало да ускори процеса, но уви - вместо декларациите да бъдат обработвани по-бързо от досегашните ден-два, стоката залежава със седмици и не се знае кога ще бъде освободена.

Служителите на гишетата в пощите вдигат рамене и обясняват, че не са обучени да работят с новата система, както и че тя дава бъгове, и трупат декларациите по бюрата си.

Сигнал за случващото се подаде до OFFNews бизнесмен, който внася чай от Япония. Последната му пратка прекосила хилядите километри и пристигнала в България за два дни - тръгнала на 18-и и била тук на 20 януари. Но на родна земя престоява вече седмица, а служителите казват, че чакането може да продължи още 10 дена, че дори и месец.

Днес екип на OFFNews отиде до столичната митница заедно с потърпевшия, видя с очите си купчините необработени документи и чу служителите, които обясняват, че не могат да работят.

Системата е инсталирана на два компютъра, никой не си взима пратката веднага, има проблем със софтуера, каза дежурен днес служител зад гишето.

"Със софтуера" - отговори негова колежка на въпрос на OFFNews какъв е проблемът. А винетките тръгнаха ли, попита тя, сякаш двете системи са свързани. Ей там, питайте шефката - отпрати ни жената, която отказа да се представи и смъмри бизнесмена, че е викнал журналист.

Насочихме се към стаята с надпис "Ръководство". След като разбра, че сме от медия, представилата се като Антоанета Александрова тръгна по коридора и не се върна. По-късно все пак успяхме да я издирим, но това не хвърли светлина върху естеството на проблема със системата. Александрова заяви, че не е оторизирана, че можем да говорим само с пиара на "Български пощи" Дора Цветкова, чийто телефон ни написа на листче и връчи, докато друга служителка ни се караше, че сме се опитали да снимаме. А причина за опита ни имаше - зад лъскавия фронт офис на митниците се крият мухлясали стени, висящи от тавана мрежи, натежали от изпражнения на гълъбите, които свободно прелитат. В тези условия, зад изгнили врати в помещения, навестявани от плъхове - по думите на бизнесмена - стои стока, която тепърва ще влезе в магазините за продажба.


(https://i2.offnews.bg//events/2019/01/23/696082/phpip1rlh_559x*.jpg)
Когато журналист се опита да снима - не може, но когато го направи друг, вече е позволено. Това е столичната митница отвътре - по-точно таванът над един от коридорите. Мрежата е обсипана с курешки и явно е сложена, за да не падат директно върху главите на минаващите отдолу.


По съвета на Александрова потърсихме Дора Цветкова, която заяви, че някой бил набедил "Български пощи" и прехвърлял чужда отговорност, че нямат нищо общо с митниците и електронната им система. Минути по-късно ни се обади и призна, че всъщност отговарят за нея.

Системата на митниците за електронното подаване на декларациите е нова, в момента се атестира, каза Цветкова и обясни, че служители се "нагаждали" и нещата се "натаманявали". Възразихме, че системата е трябвало да заработи гладко на 7 януари - поне така обещава агенция "Митници" в прессъобщение, публикувано на сайта ѝ още през ноември 2018 г., и изразихме недоумение - какво е това натаманяване и нагаждане от 7-ми до 25 януари? Да, имаме забавяне, но то ще бъде компенсирано - заяви Цветкова, след като първо провери наистина ли е трябвало да тръгне на 7 януари. Заяви, че обучението на служителите е започнало след пускането на системата от агенция "Митници". На забележката ни, че обучението е трябвало да бъде проведено преди тръгването на системата за гражданите и бизнеса контрира, че това не можело да стане. Не можете ли да проявите разбиране, попита тя. Ще платите ли загубите на бизнесите, ако срокът на годност на стоката им изтече, докато чакат оправянето на системата ви, попитахме на свой ред. Отговорът беше категорично "не".

Няколко часа след разговорите с Цветкова тя изпрати прессъобщение до всички медии, което гласи:

    От 7 януари 2019 година Агенция „Митници“ въведе нов софтуерен продукт – Митническа информационна система за внасяне при подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС).

    В периода на адаптиране „Български пощи“ ЕАД изпитва временни затруднения при обработката на международни пощенски пратки, подлежащи на митническо оформяне.

    Дружеството усилено работи за нормализиране на процеса в най-кратки срокове и поднася своите извинения на получателите на пратки за създаденото неудобство.

След двудневни безуспешни опити да се свържем с пресцентъра на агенция "Митници" и след публикуването на материала в първоначалния му вид с нас се свърза директорът му Вяра Генова. При нас системата работи гладко от 7 януари, само пощите изпитват затруднения, те не могат да се адаптират - каза Генова.

Тя опроверга твърдението на "Български пощи", че не е имало възможност обучението на служителите им да започне по-рано: "Още през есента пуснахме тестов портал и всеки можеше да се обучи", категорична бе Генова.

Свързахме се и с оперативната програма "Добро управление". Оттам казаха, че от нас научават за проблема, но веднага ще изпратят екипи за проверка.
Отлична работа на журналистите от OFFNews.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Mercury в Януари 26, 2019, 10:23:32 am
В моя град в пощата работят хора, които са над 55-58г. Единственото, което ги интересува са клюките, "стана ли вече 5ч за да си ходим", "преведоха ли заплатите". Работят с Windows XP. Поради мизерното заплащане, никой от младежта не проявява интерес за работа в пощата, а дори да има такива, след време те биват изхвърлени от "динозаврите", които дърпат кокала към себе си, защото още малко им остава до пенсията. И това не е само в пощите, а може би в почти всяка една държавна институция. Според мен това е едната причина, баба едно си знае едно си бае. Ще отнеме доста време по обучението. Дори след това не е гаранция, че ще работят правилно. Пример, моята работа - работя в един медицински център, като оператор въвеждане на данни. Постоянно имам главоболия с една-две "лекарки", на които постоянно им се случват проблеми с офис техниката и програмите. "Това не ще, онова не става, не иска да печата, ела да видиш." 98% от случаите е чисто недоглеждане от тяхна страна или натискане на погрешното копче. След като им обясня какъв е проблема те казват "Добре, разбрах" и моментално забравят какво съм им обяснил и исторята се повтаря. Закостенели пенсионери, които всеки момент могат да забият глава в бюрото и да останат така, докато някой ги намери, но само тогава ще отстъпят място на младите.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Psyhea в Февруари 01, 2019, 09:40:48 am
Кви "млади",кви 5 лева ?


След 20 ина години,когато на мястото на пенсиите,стоят полуграмотни мургави индивиди,пенсиите ще си ги спомняме с носталгия ..Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Февруари 04, 2019, 09:25:01 pm
Фините прахови частици не са най-големият проблем във въздуха на София. Ето какво още го замърсява

04 февруари 2019
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/finite-prahovi-chastitci-ne-sa-naj-golemiat-problem-vav-vazduha-na-sof-696637.html)

Замърсеният въздух най-големият рисков фактор в околната среда за човешкото здраве. Той е причината за 9 от всеки 10 смъртни случая в света (СЗО, 2018 г.). Също 9 от всеки 10 дишат сериозно замърсен въздух. В Европа той води до преждевременната смърт на над 400 хил. души годишно. 13 хил. от тях са в България, показва съвместен одит на 15 върховни одитни институции, включително българската Сметна палата и Европейската сметна палата, публикуван в последните януарски дни.

Мръсният въздух може да отключи множество здравословни проблеми, сред които: синузит; проблеми с паметта и концентрацията; тревога и депресия; анатомични промени в мозъка; Алцхаймер; инсулт; инфаркт; исхемична болест на сърцето; аритмия; сърдечна недостатъчност; астма; рак на белия дроб; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); безплодие; детска смърт.

24% от смъртните случаи след инсулт (общо те са 1.4 млн. годишно) се свързват със замърсяването на въздуха. Същото е валидно и за 25% от смъртните случаи вследствие на сърдечно-съдови заболявания, и за 43% от починалите от белодробни заболявания и рак на белия дроб (1.8 млн. общо) годишно.

Последствията от всичко това са и икономическия. За българската икономика те се равняват на 29.5% от брутния ни вътрешен продукт.

На фона на опасностите за здравето и икономиките обаче мерките на правителствата и общините не постигат очаквания ефект, констатира докладът. От 15-те проверени държави (Албания, България, Естония, Грузия, Унгария, Израел, Косово, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария, Македония и Холандия) 14 не достигат международните и европейски стандарти за качество на атмосферния въздух. Сред тях е и България. Само една покрива всички тях - Естония.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpntprjh_559x*.jpg)Замърсители

Енергийната бедност е основната причина за влошеното качество на въздуха в България, тъй като основният източник на замърсяване е битовото отопление през зимата, заключават одиторите. Мерките на държавата и общините за подпомагане на бедните всъщност по никакъв начин не водят до подобряване на положението: има социални помощи за отопление, но не и осигуряване на еко горива и подобряване на качеството на въздуха в големите градове. Те не са насочени към основните източник на замърсяване – битовото отопление с твърдо гориво, остарелият автомобилен парк и инфраструктурата.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpm6pcxt_559x*.jpg)Фини прахови частици

160 000 от 7-те милиона смъртни случаи по света годишно, свързани със замърсяването на въздуха, са следствие на фините прахови частици (PM2.5). Противно на усещането, с което живеят мнозина от живеещите в София - че дишат изключително мръсен въздух, оказва се, че годишната концентрация на фини прахови частици във въздуха не надвишава европейските норми. Тя е 22.1 микрометра на кубичен метър при горна граница 25 µm/m3. По-тежко е положението у нас например в Русе, където средногодишно се измерват 23.3 µm/m3.

Много, много по-опасна е ситуацията например в македонската столица Скопие, където средногодишната стойност надвишава двукратно горната граница за ЕС. В Краков (Полша) също дишат изключително наситен с фини прахови частици въздух.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpg9knhg_559x*.jpg)Прахови частици

Праховите частици (PM10) достигат частично дробовете, тъй като филтрирането от носа не е достатъчно за частици с размер под 10 микрона. Така достигат алвеолите на белия дроб и се изчистват много бавно или това изобщо не се случва.

Тук България има основание за сериозно безпокойство, но то не е свързано толкова с концентрацията във въздуха, а с продължителността на излагане на населението. В София годишната концентрация е точно на горната граница за ЕС (40 µm/m3), във Видин я надвишава значително - 61.1, но по-притеснителното е, че населението в българския дунавски град е изложено на замърсяването 166 дни годишно. Стандартът за ЕС е до 35 дни годишно.

По-зле от Видин е само в Тетово (Македония), където хората дишат прахови частици почти цялата година - 293 дни.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpe4kc5z_559x*.jpg)
Не само праховите частици крият опасност във въздуха. Нивата на бензопирен и на токсичния азотен диоксид също са измерени и отразени в одитния доклад.

Бензопиренът е един от най-опасните канцерогени (причинители на рак). Съдържа се в цигарения дим, отделя се и при приготвянето на животинска храна на скара.

Оказва се, че живеещите в българските градове, попаднали в изследването - София и Монтана - нивата превишават многократно нормите.

При годишна целева стойност за ЕС 1 нанограм на кубичен метър и 0.12 милиграма на кубичен метър, препоръчани от Световната здравна организация, в София той е 3.63 ng/m3. В Монтана положението е още по-тежко: 3.79.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpizpltg_559x*.jpg)

Високата концентрация на азотен диоксид се появява най-често в градове с интензивен автомобилен трафик, посочват авторите. В София тя е под максимално допустимото според европейските стандарти, но не и във Варна. Най-тежко тук е положението в Краков, Мадрид и Варшава.

(https://i2.offnews.bg//events/2019/02/04/696637/phpbsqr54_559x*.jpg)
Добри практики от България

Докладът включва не само тревожни констатации. Той демонстрира и добри практики за подобряване качеството на въздуха, приложени в различните страни. България се отличава със следните:

- модернизиране на обществения транспорт. Обновява се автопарка на градския транспорт чрез заменяне с нов (със сертификат ЕВРО5 и ЕВРО6) и разширяване мрежата на метрото (за гр. София). Реновирани са 496 автобуса в София и Пловдив, закупени са 10 метровлака и 20 трамвая, 126 автобуса и 100 тролейбуса за София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен;

- преминаване на потребление на природен газ за обществени сгради и домакинства – 225 сгради са свързани към централната отоплителна мрежа в София и 102 сгради са свързани към газовата мрежа в Стара Загора;

- монтиране на устройства на комините за филтриране на въздуха (в София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Велико Търново);

- изграждане на велоалеи – 49,51 км в София, 48 км в Пловдив и 7,8 км в Стара Загора. Увеличаване на зелените площи, като и поддържане и облагородяване на уличното озеленяване.
Препоръки

За по-висока ефективност на мерките си одиторите препоръчват на българското правителство да подготви, одобри и приложи национална стратегия за качеството на въздуха. Добре е то да започне да налага санкции на национално и местно ниво при неспазване на целите и политиките и допустимите нива на видовете замърсители. Необходимо е също така България да започне да осигурява съответните практически данни и да предостави пълен анализ на необходимите финансови ресурси за прилагането на мерките на програмите за  качество на въздуха на местно ниво. Друга препоръка е страната ни да организира национална информационна кампания, за да информира населението си за рисковете за здравето, свързани със замърсяванията на въздуха. Правителството трябва също да информира хората за конкретните действия, които всеки може да предприеме, в зависимост от сезона, атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи на качеството на въздуха.

За съжаление, в момента има сериозни пропуски в определянето на отговорностите на местно ниво у нас - неясно е кой какво трябва да направи. Има явни слабости в комуникацията и обмена на информация сред общините у нас с лошо качество на въздуха. Те не се координират от Министерството на околната среда и водите, то всъщност не прави много, за да подобри взаимодействието и комуникацията, констатира българската Сметна палата.

Отделно от това, екоминистерството не е наложило нито една санкция на кмет или отговорен служител, който не е изпълнил изискванията му за разработване и прилагане на програми за качеството на въздуха.

9 от 15-те държави не предоставят пълни/достоверни данни за качеството на въздуха - става ясно от доклада. България е една от тях, а останалите са Албания, Грузия, Израел, Македония, Молдова, Румъния и Словакия.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Февруари 12, 2019, 08:41:08 am
Времето в България става все по-екстремно

Всеки човек може да направи така, че да ограничи въздействието си върху климата


11.02.2019
Източник: Sinoptik.bg (https://www.sinoptik.bg/news/vremeto-v-bylgariia-stava-vse-po-ekstremno-2370)

Промените в климата са най-голямата заплаха за природата и човечеството през ХХІ в. Данните показват, че 15-те най-топли години на Земята са били през последните 20 години.

В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви, съобщава на сайта си Световният фонд за дивата природа (WWF).

Климатът южно от Стара планина става все по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в планините намаляват. Сняг започва да вали след Коледа, а така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината.

WWF е създател на глобалната инициатива „Часът на Земята” – мащабна световна акция, започнала през 2007 г. "Часът на Земята" дава възможност на всеки човек да разбере какво влияние имат малките постъпки върху голямата планета и как може да използва силата си, за да се справи с климатичните промени.

Инициативата се провежда винаги в последната събота на март от 20,30 до 21,30 ч. Тази година "Часът на Земята" е на 30 март.

В стария форум, в който много от нас участваха, бившия Xcombg, който вече не съществува, защото хостинга не му е платен, имах тема, в която обръщах специално внимание на това, още когато се случи голямото наводнение във Варна преди години.

Тези неща са отдавна известни. В науката за климата от повече от 50 години се знае със сигурност, че радикализирането на климата е свързано с обезлесяването.

От книгата на Нийнхюис (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=270.0) читателят може да научи какви са основните стъпки, по които се върви към Ледникова епоха: за постигането на Ледникова е поха е нужно гигантско изпарение на вода и влага.

От книгите на Виктор Шаубергер (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=victor+schauberger+books) (които за жалост все още нямат присъствие в Библиотеката, но ще имат някой ден) читателят научава какви са предварителните етапи, които водят до гигантско изпарение:И причината за това НЕ СА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ, А СИСТЕМНОТО ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ.
А такива гейски глобални инициативи като "Часът на Земята" са просто гнезда за разпространение на невежеството, защото никой там не говори за обезлесяване.
Защото всички подобни инициативи в момента имат законодателен интерес, прицелен в манипулиране на световния бизнес и индустрия, а не се интересува от научните причини и съответно решения за проблема.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 15, 2019, 07:34:31 am
Не че новината е чак толкова супер важна, за да бъде отразявана. Не че имаме нужда от примери, които демонстрират какво се случва, когато човек участва в (тоест, жертва е във) централизирана държавна услуга. Защото Топлофикация е собтвеност на Община София. В измисления Питър-Пански свят на правото има разлика между държавна и общинска собственост, но действителността е, че Софийската община не е частна. Като не е частна, тогава на кого е, на гражданите ли? Глупости... но да не се отплесваме отново.

Въпросът е, че не говорим за примери от миналото и някъде далеч зад океана, нито пък а засегната група хора, която не се свързва с нас. Говорим за нещо много, много близко до нас, което ни засяга съвсем пряко, защото няма някой в София, който да не плаща на Топлофикация под една или друга форма (или за парно, или за подгряване на вода, или, като минимум, плоска такса за това, че централните тръби минавали през негова собственост).

Говорили сме много пъти за този модел - централизирана зависимост. Централизираната зависимост означава, практически, робство. Стремежът към свобода задължително минава през децентрализирането на всички зависимости и нужди.


Манолова: Топлофикация - София е взимала по 1000 лева от абонати, които й дължат стотинки

14 март 2019Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/manolova-toplofikatcia-sofia-e-vzimala-po-1000-leva-ot-abonati-koi-699327.html)

През 2015 г. бяха заведени стотици дела за стотинки, хиляди дела за суми под 100 лева, само и само "Топлофикация" - София да наложи на длъжниците още 300 лева в заповедно производство, още 350 - в исково, и още 350 лева - пред частния съдебен изпълнител. Тоест още 1000 лева върху един дълг от 16 лева, например, съобщи омбудсманът Мая Манолова пред БНТ.

Има ли гражданин на София, който не би си платил десетте лева дълг към "Топлофикация" пред угрозата да бъде осъден с начисляване на юрисконсултски възнаграждения за още 950 лева, плюс експертизите на съда - две по 150, плюс 25 лева съдебна такса, плюс няколкостотин лева на частен съдебен изпълнител, попита Манолова.

През 2015 г. "Топлофикация" завеждаше дела за стотинки, дела за по 80 стотинки съм виждала. Няма да мамят вече, защото бяха разобличени с информацията, която събрах аз и гражданите, каза омбудсманът.

"Топлофикация" трябва да си промени отношението към столичани, защото те са нейните началници. Отношението означава уважение към потребителя, категорична е тя.

"Топлофикация" е съдрала 10 000 000 лева от гърба на столичани за юрисконсултски възнаграждения, изчисли Мая Манолова.

След близо тригодишна сага, след като на 25 февруари Манолова окончателно осъди "Топлофикация" (https://offnews.bg/obshtestvo/ombudsmanat-osadi-toplofikatcia-sofia-zaradi-ogromnite-iuriskonsultski-698369.html), на 11 март  общественият защитник получи информацията по ЗДОИ, която ръководството отказваше да предостави, а именно – колко са събраните юрисконстултски възнаграждения през 2015 г. чрез започнати дела срещу 21 000 столичани и за какво са похарчени. В тези производства дружеството е искало минимум 300 лева пред съда, 350 лева пред частен съдебен изпълнител и 300 лева по исково производство.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 22, 2019, 12:41:17 am
Джим Кийт - "Контрол над ума - Контрол над света" - Глава 20 (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=299.msg3773#msg3773) вече на български.
Пращат убиеца на Виктория Маринова в психиатрия - Северин е с умерена степен на умствена изостаналост, след ареста в Германия опитал да се самонарани
dnes.dir.bg (https://dnes.dir.bg/temida/prashtat-ubietsa-na-viktoriya-marinova-v-psihiatriya)


Обвиненият за убийството на Виктория Маринова ще бъде настанен в психиатрична клиника - "Имаме справка от нашия център на психично здраве, че той е диагностициран като лице с умствено изоставане"
OFFNws.bg (https://offnews.bg/temida/obvineniat-za-ubijstvoto-na-viktoria-marinova-shte-bade-nastanen-v-psi-692341.html)


Майката на Северин поиска да го съдят в Германия, защото у нас щели да го убият - Според нея синът ѝ е с умствена изостаналост. Взимал е и хапчета, но тя спряла да му ги дава. Бил пиян и надрусан.
OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/majkata-na-severin-poiska-da-go-sadiat-v-germania-zashtoto-u-nas-shte-689744.html)


Бившият съдия от Софийския градски съд Румяна Ченалова се усъмни във фактите, изнесени за Селяйдин
OFFNews.bg (https://offnews.bg/temida/rumiana-chenalova-se-usamni-vav-faktite-izneseni-za-seliajdin-689737.html)

Убийството на Виктория е послание към всички разследващи гранд корупцията у нас

09 октомври 2018


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/ubijstvoto-na-viktoria-e-poslanie-kam-vsichki-razsledvashti-grand-koru-689575.html)

Реакциите у нас и в света на убийството на Виктория Маринова са симптоматични за фундаментални разминавания в ценности.

Оставям настрана казионната журналистика като 24 часа, Труд, Пеевските и централни медии. При тях патологията е крайна.

Но в т. нар. широка периферия от хора наблюдавам странен стремеж към омаловажаване на дейността на Виктория и нейния принос към разследващата журналистика. Уж в името на истината. Дори "корифеи" с претенции за разследващи генерали започнаха да обясняват, как тя в същност не била точно и толкова разследваща журналистка.

Тази теза вероятно не толкова странно съвпада с кризисния пиар на властта, която гради стратегията си за "спасение" от публичния гняв върху липсата на връзка на убийството с нейната работа.

Нека видим разликите между международните и вътрешни реакции - западните медии свързват логично убийството с нейната лична отговорност, намеса и участие в оповестяването на данни от едно от най-значимите разследвания - по-скоро изтичане на информация у нас, което касае олигархични групи с достъп до властта. В днешна България проблемът на корумпираните не е толкова, че някой ще се занимава с тях, като ги разследва, а това, че ще застане в защита и разпространи резултатите от тяхната работа. У нас прокуратурата действа не поради достоверността и важността на сигнал, а много често по силата на обществения отзвук. Ето тук Виктория е свършила изключителна работа, която осмисля работата на всеки разследващ журналист - ангажирала се в комуникация и медийна защита на тяхната работа, като е рискувала много в личен план.

Питам тези "смелите", на колко места журналисти се осмелиха, като нея, да публикуват разкритията за Джи Пи Гейт и други разтърсващи корупционни скандали? Колкото телевизионни канали и предавания закриха само защото даваха трибуна на инакомислието. Ето защо стореното от Виктория се равнява по значимост и е достойно за най-висока морална и нравствена оценка, особено в контекста на жестокото и убийство. Обратно хората със скепсиса за нейната роля, които трудно скриват желанието и очакванията си всичко да бъде битова драма, по същия начин игнорират разследването и изтеклата информация за скандала Джи Пи Гейт. Мълчат солидарно с властта и чакат прокуратурата да произведе новини по казуса.

Тук бих искал да цитирам последните думи на Виктория в нейното предаване - за да поставим точка над i

    "Картината на разследващата журналистика в България е доста противоречива. От една страна, силен правителствен и корпоративен натиск върху собствениците на медиите и върху самите медии. Все повече забранени теми. Систематично отстраняване на разследващи журналисти. И от друга страна – безспорни успехи на разследвания през последните години, голяма част от които са публикувани и на сайта „Биволъ“. Екипът ни се ангажира и в бъдеще да дава трибуна на журналистически проучвания, както и да извършва и свои такива, касаещи с изключителна степен обществения интерес. Защото това е „Детектор“ – предаването, което отчита лъжата, но дава предимство на истината".

Кой може да твърди, че заради тези думи не могат да убият в днешна България?

За това не се чудете, че ни виждат по-добре отвън, особено когато убият журналист.

Ако има нещо сигурно, и то без да чакам резултатите от разследвания, че това убийство бе послание към всички ангажирани по веригата с разследвания на гранд корупция - опасно е и за тези които копаят и за тези които разпространяват и сътрудничат.

Б. ред. - Позицията на бившия ни посланик в Москва Илиян Василев е от фейсбук профила му.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: bojinkata в Март 22, 2019, 01:59:35 pm
 Маршрутът на европейското продължение на  втората тръба на «Турецкого потока» придобива  реални очертания: все последние новости говорят в пользу реализации варианта Турция — БЪЛГАРИЯ — Сербия — Венгрия — Словакия.
Источник: https://rusvesna.su/news/1553241211
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 22, 2019, 05:34:51 pm
В случай, че сред аудиторията на Апокрифна Академия е възможно да има скептично настроени към конспиративните материали, тук преведени, в OFFNews.bg (https://offnews.bg/) се появи много изненадваща серия публикации на Калоян Константинов:

Когато самите араби искат да опазят Европа от себе си (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/kogato-samite-arabi-iskat-da-opaziat-evropa-ot-sebe-si-698304.html)

Раждането на ислямския тероризъм. Част I: Вината на Запада (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/razhdaneto-na-isliamskia-terorizam-chast-i-vinata-na-zapada-699805.html)

Раждането на ислямския тероризъм. Част II: Как се радикализират хората (https://offnews.bg/analizi-i-komentari/razhdaneto-na-isliamskia-terorizam-chast-ii-kak-se-radikalizirat-ho-699869.html)


Разбира се, ние тук знаем тези неща и имаме много по-добри материали (http://apocryphal-academy.com/index.php/index.php?board=2.0). С "по-добри" имам предвид, че засягат истинската завръзка и корените на съвременните събития, докато тези в новинарските сайтове просто забърсват повърхността. Но фактът, че в публична масмедия се появяват такива статии като тези на Константинов, заслужава да бъде отразен и отбелязан, защото говори за раздвижване в осведомеността на обществото ни и във волята му да добие знания и разбиране.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Април 01, 2019, 09:36:34 pm
Скрит доклад опровергава официалните причини за катастрофата край Своге

01 април 2019
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/skrit-doklad-oprovergava-ofitcialnite-prichini-za-katastrofata-kraj-sv-700456.html) ; Валя Ахчиева

Валя Ахчиева е открила неопровержимо доказателство – доклад от добросъвестни експерти, които са излезли извън обхвата на тясната си задача и са идентифицирали истинските причини, довели до пътнотранспортното произшествие, убило 20 души край Своге. Разследването на Ахчиева е публикувано в сайта euelectionsbulgaria.com (https://euelectionsbulgaria.com/smoking-gun-hidden-report-debunks-the-svoge-accident/).

Тежката катастрофа с автобус край Своге, по време на дъжд, през август миналата година отне живота на 20 души. След трагедията пред обществото ни беше демонстрирано, че властта прави всичко възможно, за да се установят причините за катастрофата. Бяха пуснати в ход всякакви проверки, анализи и мнения на специалисти. Министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че нещо не било наред в повърхностния слой на асфалта, защото били открили варовик в него. Това повдигна въпроса как е бил рехабилитиран пътят край Своге? Как са усвоени милионите левове от проектанта и изпълнителя на обекта с възложител – държавната Агенция „Пътна инфраструктура”? И кой е приел и пуснал в експлоатация този пътен участък?

Трима министри подадоха оставки.

Прокуратурата възложи разследването на Националната следствена служба. Повдигнаха обвинение само на шофьора на автобуса. Засега.

А Министерският съвет създаде нова административна структура за пътната безопасност - Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”. Това е 12-ата поред структура в България, която ще отговаря за намаляването на катастрофите. Според някои коментатори тя е напълно безсмислена и така ще се похарчат още пари на данъкоплатците, а някои хора от Пътна полиция към МВР ще се преместят само в нови кабинети.

Седем месеца след трагичния инцидент, отнел живота на 20 души, всичките тези 12 структури за безопасността на пътя мълчат.

Мълчат за Своге. Никой в държавата не оповестява, какво са установили разни специалисти, след като са проверили документацията на пътя?

Една такава проверка стои дълбоко скрита в Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/.

И вместо властта да съобщи публично какво са установили 13 специалисти и какви препоръки са написали те и дали тези препоръки вече са изпълнени, за да не се случи нов инцидент там или на друго такова място, докладът сякаш е забранен за обществото.

Сякаш този доклад не съществува.

Но него го има. И нещо повече. Тези 13 души от работната група са излезли извън рамките на възложената им задача. Написали са истината за пътя край Своге според експертните си умения. Установили са факти, които не е трябвало да „виждат” според Заповед РД-11-848/07.09.2018 год.

Само дни след катастрофата край Своге с тази заповед в АПИ се създава работна група от 13 души – вътрешни и външни специалисти. Поставя им се задачата да направят инспекция на пътната безопасност на този участък.

И на 30.11.2018 година, след почти 3 месеца инспектиране, работната група внася доклад в Управителния съвет на АПИ. В доклада са установените факти и препоръки.Те са достатъчно скандални, за да предизвикат последици след това. Но нищо такова не се случва. Защото докладът е потулен.

В самото му начало пише, че работната група е „извършила проверки и докладва САМО ЗА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОЕКТА И НЕ Е ИЗВЪРШВАЛА ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИ КРИТЕРИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ.”

Тоест, задачата, която АПИ поставя на работната група, е да провери само пътните знаци и еластичната предпазна ограда на пътя /мантинелата/ край Своге, например.

Но в доклада има страници, които доказват, че тези 13 специалисти са проверили нещо повече – проверили са проекта и строителството на пътя. Проверили са това, което началниците са им написали да не проверяват. Явно професионалните и моралните принципи на специалистите от работната група са ги мотивирали да не изпълнят буквално заповедта на контролния орган АПИ, а да изпълнят задълженията си към обществото.

И ето как са направили това.

В доклада пише, че „ОТВОДНЯВАНЕ НА УЧАСТЪКА ЛИПСВА. Не са предвидени отводнителни съоръжения, а водостокът в крива 395 е с изграден бордюр и не поема вода от пътното платно.”

Какво означава тази констатация?

Отводняването е свързано с наклона на оттичането на водата и отводнителните канавки. Ние си спомняме онези кадри в дните след катастрофата, когато някой направи експеримент пред телевизионните камери и изля вода на пътя на мястото на катастрофата.

Тогава видяхме, че водата потече надолу по пътя, вместо да потече встрани, към дерето.

Този участък представлява много остра крива.

Защо излятата вода течеше надолу по пътя?

Защото според експерти при тази остра крива наклонът на оттичането на водата в лявата и в дясната половина на пътя са… различни! Затова водата тече надолу, вместо да се излее встрани, в дерето.

И при силен дъжд, когато пътят е станал мокър и хлъзгав, ако шофьорът е излязъл от оста на пътя, дори само с едното си колело, то тогава се получава ситуация, при която двете леви колела на автомобила остават в левия наклон, а двете десни са в десния наклон. И автомобилът става нестабилен. И това е предпоставка за пътен инцидент.

Затова при острите криви наклонът трябва да бъде едностранен. По проект трябва да е от 1,5% до 2-3% наклон. И тогава водата ще се оттича към виража на кривата, тоест, към дерето.

И тогава ще има отводняване на пътя, за да бъде той безопасен.

Но работната група от 13 специалисти е установила, че на пътя ЛИПСВА ОТВОДНЯВАНЕ.

Дали по проект липсва такова, или по проект го има, но строителят на пътя не го е изпълнил - ето това трябва да отговорят компетентните органи. И да търсят съответната отговорност.

Работната група от 13 специалисти е установила и още един факт.

„Пешеходното движение се извежда на платното за движение, поради прекъсване на тротоарите при малките съоръжения. Не е предвидена тротоарна конзола, което принуждава пешеходците да вървят по платното и то в хоризонтална крива с намалена видимост.”

Няма тротоар за пешеходците! И това поставя в риск всеки миг хората, които минават оттам.

В проекта ли няма тротоарни конзоли или в проекта има, но строителят не ги е изградил? Още един въпрос, чийто отговор трябва да знаят контролните органи. И да търсят отговорност.

Какви препоръки е направила в доклада работната група, сформирана от АПИ?

„Да се възложи проверка на повърхностните характеристики на пътната настилка за целия път Мездра-Елисейна-Своге-Нови Искър. Институтът по пътища и мостове да проведе изпитвания относно съответствието на характеристиките на вложените в асфалтовата настилка материали с приложимите технически спецификации на целия обект.”

Тоест отдавна е трябвало държавата да провери от коя кариера е пристигнал материалът за повърхностния слой на асфалта и какво качество има той? И има ли несъответствия? А ако има – кой носи отговорността за това?

И още препоръки четем в Доклада на работната група:

„Уширяване на проектния габарит на пътя на малки съоръжения. Да се обърне особено внимание на отводняването, тъй като това е основен фактор за целостта на пътя и пътната безопасност.”

Защо работната група препоръчва да се направи уширяване на пътя?

Да се ушири пътя, това означава завоят да не е толкова остър и опасен.

Проектът не го ли е предвидил? Ако го няма в проекта, то това е грешка на проекта. Защо тогава е одобрен? И от кого?

Но ако го има в проекта, то тогава строителят не го е изпълнил. И това би било грешка на изпълнителя. Защо тогава е пуснат в експлоатация обектът? И от кого?

Не е уширен пътят край Своге и не е отводнен. А в горната част на пътя има бордюр, който не позволява на водата да се оттича. Няма и тротоар.

Това е установила работната група от 13 специалисти, назначена от АПИ за инспекция на пътната безопасност. Написали са и препоръки, според които трябва да се дострои пътят с уширение. Трябва да се построи и тротоар. Трябва да се увеличат и водоскоците. А всичко това означава: нов проект, ново строителство и нови пари извън договора.

Защо АПИ публично не е оповестила проверката?

Защо публично не се съобщава, изпълняват ли се препоръките въобще?

Възложено ли е с договор на Изпълнителя на проекта – „Трейс Груп Холд” АД това подобрение на пътя, за да се знае, че властта реално подобрява пътната безопасност в България? И с какви пари и за чия сметка?

Или… нищо такова не се прави?

Защото на въпрос – внесени ли са в Община Своге строителни книжа за дострояване на оня зловещ завой на смъртта, заместник-кметът на Своге инж. Валентин Михайлов отговори отрицателно.

Никой нищо не е съгласувал с общината за подобрение на строителството на пътя. Някой се надява да се потули всичко. И да се подмени отговорността за смъртта на 20 души.

Няма да стане.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Април 29, 2019, 04:35:15 pm
Възраждане алармира: МОН обучава учители как да фалшифицират българската история

Министерството на образованието обучава учители как да фалшифицират българската история. Затова алармират от партия Възраждане.

От политическата сила, която регистрира своя листа за евровота на 26 май, разказват следното:

На 6 и 7 април 2019 г. в София се провежда поредният кръг от обучения на учителите по история, организирани от Министерството на образованието.

МОН не за първи път провежда такива семинари за българските учители, но за първи път от почти десетилетие насам държавата плаща всички разходи на командированите специално за целта преподаватели от цялата страна.

Причината е прозаична - от началото на тази година министерството провежда изключително агресивна кампания за тотална подмяна на методиката, по която се преподава българската история, като основната цел е да се накарат българските учители да внушават на българските деца, че основният враг на България е Русия, че най-близък и приятел ни е Турция, че турско робство не е съществувало, че българите доброволно са приемали исляма и на драго сърце са си давали децата за еничари, че българският народ не е славянски и че най-голямото зло в нашата история е комунизмът между 1944 г. и 1989 г.

С партия Възраждане се свързали няколко учители, които независимо един от друг разказаха напълно подробно какво се е случвало на този семинар. А това е писмо от един от преподавателите, участвали в "обучението".

Ето го и самото писмо:

"Здравейте!

Помолихте ме да напиша това, което знам за обучението на учителите по История, организирано от МОН.

Такива обучения се провеждат от началото на годината, всяка седмица. Има задължителна квота и от всяка област се изпращат по 3 учители, или експерти от РУО. Досега са обучени 10 групи, по 75 човека всяка. Тъй като капацитетът на всяка зала е ограничен, всяка група е разделена на още 3 такива, на които преподават различни преподаватели от Софийския университет, Югозападния университет, Българската академия на науките, Нов български университет, Шуменския университет. Част от преподавателите са доц. Антоний Гълъбов и проф. Евелина Келбечева, сигурен съм, че знаете доста неща за тях.

Наименованието на обучението е просто "Обучение на учители по История и цивилизации относно новите учебни програми в десети клас". Обучението трае 5 дни и е изцяло финансирано от МОН.

От споделения опит с колеги, включени в първите групи, знаехме, че една от "новостите", които трябва да научим е "че турско робство не е имало" и това е повтаряно и потретяно. На една от последните групи проф. Рая Заимова каза, че "Християнските семейства са давали по едно момче, а те са имало по много, за да има мир и любов и да живеят по-добре" (за кръвния данък); "Девширмето е път към просперитет"; "далеч от центровете на официалната религия българският селянин няма усещане за фатален избор" (за ислямизацията) и че "голяма част от българските светци са наказани със смърт, защото първо са приели исляма, а после са отказали от него". Във всички групи преподавателите са твърдели, че ислямизацията е била епизодична, не чак толкова агресивна и в голяма степен - доброволна.
Друго, което ме впечатли: за всичките ни нещастия е виновна Русия, като се започне още от походите на княз Светослав през 10 век. Но, ние, българите, цели 7 пъти сме успели да ѝ извием ръцете, включително като сме я принудили да води Освободителната война, която тя въобще не е искала да води. Но сме ѝ извили ръцете! И днес ние трябва да се освободим от тази робска емоционалност, която ни свързва с нея и да спрем да говорим за любов и привързаност към освободителката, което била пълна глупост.

На децата вече не трябва да преподаваме факти, години, събития и личности! Трябва да им обясняваме идеологии! Това било истински важното, за да станат мислещи хора с европейски ценности (доц. Лъчезар Стоянов). Нямало такова нещо като положителни постижения в периода 9 септември 1944 - 10 ноември 1989. Това е най-мракобесният период от българската история! Нищо хубаво не се е случило тогава! И понеже в залата настъпи вълнение, преподавателят повиши тон и рече, това е държавна директива и ние сме ДЛЪЖНИ да преподаваме по този начин, иначе подлежим на съд. Зададе ни въпроса "Вие искате ли да практикувате тази професия, или не искате?" При което настъпи мълчание, което се запази до края на лекцията... Финалът беше "Вие трябва да знаете, че министерството плаща много пари да сте тук и да правите каквото ви се казва..." (това за парите няколко пъти ни беше натяквано).
Аз знам, че не искам да се преподава по този начин на дъщеря ми! Искам да я науча и да ѝ внуша други ценности. Затова Ви писах, въпреки, признавам си, че ми е притеснено. Но и знам, че ще продължа да си върша работата така, както си знам и както са ме учили далеч по-стойностни хора от тези, с които се сблъсках миналата седмица. Същото споделиха с мен и други колеги, по време на почивките. За жалост, има и такива, които много старателно си водеха записки, убедени, че това е истинската История на България.

Не знам дали и колко от колегите ми биха се осмелили да потвърдят това. Знаете какъв страх цари в нашата система... Това е.

Успех Ви желая!"

Колониалният режим у нас се опитва буквално да пренапише българската история и окончателно да превърне нашите деца в аморфна маса без национално самосъзнание. За това, че в момента Министерството на образованието се контролира от хора, наричащи себе си патриоти, пък въобще няма смисъл да се говори. Съществуването в държавното управление на партии, наричащи себе си патриотични, но прокарващи най-антибългарска политика, е безспорно най-подходящия срамен епитаф, който заслужава това нещо, известно в момента като Република България. Ние българите нямаме друг избор - или унищожаваме този колониален тумор, който убива нашият народ и е превърнал уж "българската" държава в най-големият ни национален враг, или туморът ще ни довърши. Като преди това, за да е пълна деградацията ни, ще превърне от нашите деца еничари, верни на чужди държави, каузи и култури, заявяват от Възраждане.

От политическата партия са категорични, че инструментът за оцеляването на Отечеството се нарича Възраждане.


На 26 май българският народ ще има възможност да вземе този инструмент в ръцете си и да започне разправата с враговете си. Защото успехът ни в борбата може да е само общ! Възраждане - само ние можем, казват още от партията.

https://m.offnews.bg/news/Politika_8/Vazrazhdane-alarmira-MON-obuchava-uchiteli-kak-da-falshifitcirat-balg_702121.html?fbclid=IwAR0KW9T0yIqs5PcmopPNNQvCFUmIzzyy3kcFG7pd-TZaRIf_gdTdcd9Km2Y
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Май 03, 2019, 08:28:54 am
Възраждане алармира: МОН обучава учители как да фалшифицират българската история


Няма никакво "фалшифициране".

Не проумявам какво му се случва на тоя народ, но вече разбирам, че тъпотията му не е нещо ново и не е плод на никаква конспирация. Някак си успокояваща е мисълта, че той просто си е такъв, както свидетелстват "Бит и душевност на нашия народ" и "Оптимистична теория за нашия народ" от Иван Хаджийски (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8) и най-ранната известна "Българска история" (от 1667г) на Петър Богдан (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD).

Вярно е, Иван Хаджийски е бил марксист. Но освен това се смята и за основоположника на българската социология. Петър Богдан е бил католик, а католиците са доста проста сган, но освен това е и един от подбудителите на Чипровското въстание.

Винаги българският народ си е бил прост, безпросветен и неинформиран, а следователно и неразсъдлив. Не знам дали това е продукт на самото падане под владичество, но ми се струва, че много бързо ще да се е прецакала народопсихологията. А и все пак ми се струва, че трябва да е имало някаква по-дълбока, народопсихологическа причина за самото падедение.И, в типичен народопсихологичен стил, не се говори за ВАРВАРСКИТЕ методи на МОН по ИНДОКТРИНИРАНЕ -- Министерство на образованието и индоктриниране -- а вместо това се говори за "фалшифициране" на историята. Каквото всъщност не съществува. В действителност става дума за изправяне на фалшификацията по идиотски методи на индоктриниране от самия стожер на образоваността.

Трябва да повдигнем похлупака на 'турското робство'

02 май 2019Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/dw/triabva-da-povdignem-pohlupaka-na-turskoto-robstvo-702473.html)

Провинциалната самооценка на българското общество е следствие от провинциализирания прочит на нашата история и култура. Трябва да повдигнем похлупака на "турското робство", казва Харалан Александров в интервю за ДВ.

В средата на април Дойче Веле публикува интервю със социалния антрополог Харалан Александров за фактите и митовете около темата за "турското робство".То предизвика разгорещен дебат. В ново интервю за Дойче Веле Харалан Александров анализира реакциите на читателите.

Защо метафората за "турското робство" продължава да предизвиква и до днес неимоверно силен и крайно противоречив отзвук сред българите, както стана ясно от последния ни разговор?

Честно казано, бях изненадан от силния отзвук на този разговор, в който казваме неща, които поне за мен са банални и самоочевидни. Стана ми интересно и използвах случая, за да се срещна с част от хората, които се бяха развълнували до степен да ми се обадят и да поискат да говорят с мен. Първото, което установих, е, че са развълнувани не толкова от самото интервю, колкото от развихрилия се след него дебат. Изглежда, че такъв дебат отдавна е трябвало да се състои, но дълго е бил отлаган - навярно поради несъзнаван страх от буйните страсти, които ще отключи. Радвам се, че макар и неволно дадох повод за неговото начало и се надявам той да продължи, макар и не с такава ожесточеност. Второто, и по-важно откритие, е, че в съчетание с "турско" думата "робство" добива особен смисъл за огромна част от съвременните българи, който отива далеч отвъд метафората. Макар да знаят, че нашите предци са били свободни поданици на султана, те настояват, че турското робство е реалност в един по-широк смисъл, който включва грабежите и беззаконията по време на войни, отвличанията на жени и деца, жестокостите при потушавне на бунтове и въстания, кърджалийските зулуми и пр. Накратко, "турско робство" е нещо като универсално понятие за страданията на българите през този период, и не само. Това семантично отместване е видимо в производната дума "поробител", която означава завоевател, а не робовладелец. Установих също така, че привързаността към турското робство не предполага лошо отношение към турците като общност, и слава Богу! Значи турците са си турци, робите са си роби, но турското робство е нещо трето, подобно на молекулите, които имат напълно различни свойства от съставящите ги атоми. Това е успокояващо откритие, което обаче повдига въпроса за особените свойства на тази смислова молекула, наречена "турско робство".

И какви са тези особени свойства?

За да ги изучим, е необходимо по-задълбочено изследване, но мога да предложа няколко работни хипотези. Първата хипотеза е, че турското робство е нещо повече от метафора, то представлява архаична мисловна парадигма, която затваря и провинциализира дискурса върху този период от нашата история. Конструктът "турско робство" има свойството да генерализира и опростява историческия опит и да го организира в кохерентен разказ. Това е голямо удобство, защото улеснява мисленето за тази епоха, като я слага под общ знаменател. Недостатъкът е, че блокира възможността за критична рефлексия върху случилото се през тези пет столетия от нашата история. Пленителният разказ за робството спестява на колективното въображение необходимостта да разграничава отделните периоди и исторически актьори в рамките на тази епоха. Проверете и ще видите, че не се прави особена разлика между завоевателя Лала Шахин от 14 век, отцепника Осман Пазвантоглу от 18 век и реформатора Мидхат паша от втората половина на 19 век - всички попадат в графата "поробители" въпреки различния контекст и противоположните им политически цели. Наличието на прецизни изследваня не променя ситуацията. Просто задълбоченото историческо познание остава затворено в академичната общност и слабо влияе върху масовото съзнание. Изглежда умовете не са подготвени да приемат и осмислят онези факти, които противоречат на големия национален разказ, осветен от традицията и подпечатан от авторитета на държавата.

На какво се дължи устойчивостта на тази митологема в българската култура извън политическата пропаганда?

На това, че е втъкана в родовата и семейна памет, която я прави близка по особен начин. Това е всъщност втората хипотеза. Историческите митове се поддържат и възпроизвеждат тъкмо чрез избирателно припомняне на епизоди от родовата история. Доста от хората, с които говорих, изтъкват като аргумент в подкрепа на турското робство разкази на техни предци за турските насилия. Тези разкази се отличават с общи сюжетни мотиви и рядко са закрепени към конкретни исторически събития, което е характерно за фолклорното мислене. Не казвам, че тези спомени не се базират на реални събития, а че заемат особено, привилегировано място в родовата памет. Тази памет е строго избирателна: онези събития и случки, които пасват добре в общата картина, биват акцентирани и валидизирани чрез различни наративни стратегии, а други се изтласкват и забравят. Има и такива, които са табу. Давам пример: в предишното интервю споменах между другото историята за българина, който си купува чернокожа робиня и се жени за нея. Оказа се, че тази история е подразнила някои от читателите не по-малко от проблематизирането на идеологемите за турското робство и за безкористната любов на Русия, нашата дежурна освободителка. Причината е, че този сюжет никак не се вписва в разказа за бедните поробени българи, които стенат под османски гнет. Нещо повече - нарушва архаичното табу върху междурасовата връзка, която в примитивното племенно съзнание се отъждествява с кръвосмешение. И тук проблемът не е, че нашата култура е неосъзнато расистка, а че подобен сюжет няма място в утвърдения разказ за епохата. Всъщност това е една красива история за любов и освобождение, която завършва с хепиенд. Нека припомня, че подобен хепиенд е немислим по същото време в юга на САЩ, където, за разлика от османската империя, робството е масова практика.

Как си обяснявате, че 140 години след Освобождението на България травмите от преживяното продължават да тревожат новите поколения?

Това е третата хипотеза - за капсулираната травма. Изглежда в писхологически план представата за турското робство функционира като символично вместилище на травматичния опит на много поколения. Явно общността не успява да преработи този опит и да се освободи от него, и затова го капсулира в културната си памет и го пренася в суров, архаичен вид от поколение на поколение. Травматичната капсула затваря в концетриран вид само част от историческия опит и затова нейното съдържание се различава съществено от обективната истина за епохата. Колективният травматичен опит резонира особено силно в индивидуалния психичен свят на някои хора поради собствените им нелекувани травми. Те преживяват болезнено разчупването на капсулата - ефекът е като при отлепването на марля от незараснала рана. Когато бъдат конфронтирани с историческата истина, те се чувстват разстроени, наранени и гневни, сякаш върху тях е упражнено насилие. Това са симптоми, типични за дълбоко травмирани хора. Ако такива хора преобладават в една общност, декапсулирането на колективната травма може да има опустошителен ефект върху индивидуалната и групова психика.

Това откритие повдига методологически и етични въпроси: как в травматична култура историческата истина да бъде въведена по щадящ начин, който няма да предизвика страдание, яростно отхвърляне и вторично затваряне. В това отношение може да е от полза опитът на други общности - например на Германия, където процесът на преработване на травмите от нацизма, а в източните провинции и от комунизма, продължава няколоко поколения и поглъща огромен интелектуален и морален ресурс.

Колко време ще е необходимо, за да извървим този път?

Зависи кога ще започнем. Добре е да започнем веднага, ако искаме да се избавим от тягостното внушение, че сме вечно прецакани, недооценени и употребени, което ни обезсилва като общност и спъва развитието ни. Провинциалната ни самооценка е следствие от провинциализирания прочит на нашата история и култура, невъзможността тя да бъде видяна като част от разгръщането на голямата европейска цивилизация. Да вземем Чипровското въстание от 1688, което историческият канон разказва като изолиран епизод от героичната борба на българския народ срещу османския поробител. Този прочит не е неверен, но е непълен. Защото мобилизацията на българската католическа общност е резултат от политиката на Римската Конгрегация за пропаганда на вярата в контекста на Контрареформацията. Католическото въстание е смазано от полковете на размирния граф Имре Тьокьоли, лидер на унгарската протестантска опозиция срещу Хабсбургите и тактически съюзник на техните заклети врагове - османските султани и френските Бурбони. В този смисъл трагичните събития в България от 1688 могат да се разглеждат като епизод от голямата драма на европейския 17 век - религиозните и династични конфликти между католици и протестанти, които разкъсват и прекрояват християнския свят. Но ако искаме да видим собствената си история и култура в глобална перспектива, се налага да повдигнем похлупака на турското робство и да надникнем изпод него към широкия свят. Той не е чак толкова страшен.П.П.
От Възраждане казали... че МОН ОБУЧАВА български учители... да фалшифицират историята. А то очевидно е точно обратното - от МОН ИНДОКТРИНИРАТ български учители, да изправят фалшификацията силово.

Типична българска драма.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Май 04, 2019, 07:45:41 pm
λ, ако питаш които и да е  средностатистически американец за Втората световна война, ще ти каже,че САЩ са победили Хитлериска Германия, нищо, че на източния фронт е имало 200 немски дивизии а на западния само 20, за участието на СССР дори ще се учудят ако им споменеш, без значение, че руснаците са дали 20 мил. жертви. За съжаление такава ни е историята. Всеки според целите си.

А за Харалан /нарицателно на цялата група/ е най-важен паричния поток.  В тази връзка визирам дежурната освободителка, защото като кажеш нещо е редно да го кажеш докрай, Сталин не е имал намерение да влиза в България, но благодарение на Чърчил който е направил и невъзможното да убеди Турция / която до последно е запазила неутралитет/ да се включи във Втората световна  война и нападне България като целта и е била да приобщи отново Източна Румелия, за наш късмет дежурните ни освободители са ги изпреварили с два дни, иначе клането ни е било в кърпа вързано /защо си представям как сме щели да скочим на турците и те на нас/.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Май 04, 2019, 09:08:58 pm
Веско, Русия е държава - а не народ. Никой народ не тръгва по собствена идея на война с друг народ, това го правят единствено държавите.

За пореден път ще цитирам Ницше, защото цели книги (от нашата Библиотека) стоят зад неговите думи, "Много и премного се раждат: за излишните бе измислена държавата". "Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища. Студено лъже то; и тая лъжа изпълзява из устата му: "Аз, държавата, съм народът".

Русия не е някакво олицетворено същество. Тя е една абстрактна идея, като всяка държава, и въобще не съществува. Схващането на дадена държава като същество някои автори наричат суеверие (например в "Най-опасното суеверие (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=274.0)"). Харалан Александров говори за митология (за турското робство като митологема).


Митология и суеверия. Това са именно нещата, които възпират човека да се осведомява и да чете книги. Митовете и суеверията не водят до никъде, защото са самопогълнати в себе си, илюзорни, затворени светове, които постоянно преживят себе си. А умовете на хората, които вярват в митове и суеверия, са в безизходния капан на липсата на житейския смисъл и повтарянето на едно и също до безкрай.

Всеки сам избира в какво да вярва и дали да се осведомява или не.Българинът трябва да най-сетне да проумее, че държавите, това са лъжливи суеверия, които имат един единствен интерес - да консумират човешкия живот - и никоя държава никога не е в състояние да проявява човешки качества и характеристики, като това да проявява симпатия. Това, че СССР постъпва така и така, или че коя да е друга държава постъпва така и така, не е в резултат на симпатии, а на стратегически интереси.

Когато България е посредничила между Хитлер и Сталин (https://offnews.bg/dw/kogato-balgaria-e-posrednichila-mezhdu-hitler-i-stalin-697000.html) - от тази статия например нормално мислещия човек може лесно да осъзнае, че подобни завръзки като възстановяване или отнемане на територии са просто разменни монети. Детинско е да си въобразяваме, че има място за благодарност. Държавите НЕ СА живи същества - те са суеверия - и не изпитват благодарност. Само хората (народа) изпитва благодарност - към други хора и народи, но за съжаление по-често изпитва благодарност към образите на своето суеверие.П.П.
Както знаете (от Библиотеката разбира се), Хегел първи налага философската идея, че човекът има една единствена същност и функция - да бъде едно малко зъбно колелце в голямата машина на държавата. В отговор на тази абсурдна идея Щирнер казва, "Човече, главата ти е обитавана от духове; имаш колела в главата си!" (Егото и неговата собственост, Първа част, Втора глава, "Колела в главата")
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Май 04, 2019, 09:36:34 pm
А "Възраждане" е една политическа партия... и с нищо не е по-различна от едно държавно министерство.

Но изводът винаги е един и същ, както философите са забелязали отдавна. На които главите са обладани и имат колела в главата, винаги съзнанието им ще битува в света на духовете и суеверията. Така едни винаги ще се интересуват от знанието, а другите винаги ще бъдат излишни в света на действителността.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Май 04, 2019, 10:14:55 pm
Целта ми беше друга /лично не знам кои са Възраждане/, за мен това което правят в училищата/без дори да разбират/ от окултна гледна точна / тяхната/ е правилно. Просто показвах как се случва.

П.П. Какво са някакви си държави пред цялата планета.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Май 11, 2019, 09:09:05 am
Румен Гълъбинов: Задават се висока инфлация и обедняване у нас

11 май 2019
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/ikonomika/rumen-galabinov-zadavat-se-visoka-inflatcia-i-obedniavane-u-nas-702987.html)

Прогнозата ми е за икономически ръст под 3% и инфлация над 3% в България през 2019 г.

До края на годината инфлацията в България ще изпревари ръста на икономиката и това не е добре.

Положението в енергетиката е плачевно и идва поскъпване на тока.

Последващо увеличение на цените се задава и защото ще се увеличат транспортните разходи заради тол системата през втората половина на годината.

Въобще още отсега се залагат множество мини за увеличение на цените и издръжката на живота.

Така ще се завърти спиралата за последващо увеличение на инфлацията и през следващите години.

Инфлация не се бори административно, а са необходими реформи.

Иначе инфлацията ще продължи да изяжда доходите на хората и реално да намалява покупателната способност на всеки.
Опитът показва, че контролът върху цените е неефективно средство за борба с инфлацията, защото само я потиска, но не я премахва.

Какъв избор от средства ще използва управлението на държавата зависи от неговите приоритети.
Но замразяването на цени и механичното вдигане на доходи не го препоръчвам.

Инфлацията повишава изкуствено БВП, но намалява покупателната сила на парите и реалните доходи на населението.
Затова трябва да се използва дефлатор, който отразява отношението на номиналния спрямо реалния БВП.

Т.е. представлява превръщането на номиналните величини в реални, като по този начин се отчита инфлацията и инфлационното покачване на цените.

Така номиналният прираст на БВП се разграничава на реален и инфлационен.

НСИ, обаче, не обявява дефлаторите, които използва и се оказва, че дефлатора на НСИ няма много общо с ценовите индекси.
На теория индексът на цените би следвало да е по-близък като динамика до дефлатора на БВП, но на практика, корелацията е много слаба.

Всъщност такова сериозно разминаване между дефлатора, от една страна, и ценовите индекси е повод за НСИ да даде обяснение защо се получава така, дори вземайки предвид различните методологии.

Овладяването на инфлацията в България след изборите изглежда все по-трудно осъществимо.

Това може да доведе до пpитеcнeния зa зaбaвянe нa pacтeжa или пъĸ зa paзxлaбвaнe нa фиcĸaлнaтa диcциплинa.
Освен това рискът от продължаващо повишаване на цени и инфлация е против намеренията ни за членство и в Еврозоната.

Авторът Румен Гълъбинов е бивш председател на Агенцията по застрахователен надзор (2002 г.) и зам.-председател на Комисията за финансов надзор (2003 г.). Завършил е ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС), специалност "Икономика", магистърска степен. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков мениджмънт), Университета "Сeйнт Джон", Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета "Екситър", Англия (Банки и финанси).

Под световната икономика тиктака бомба от 243 трилиона долара - 01.05.2019 (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=330.msg3818#msg3818)
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юни 03, 2019, 07:38:10 pm
Едно кафе и 50 лева ресто, или как Прекрасният Северозапад продаде гласа си

03 юни 2019

Над репортажа работиха Ася Филипова и Владимир Йончев.
Снимки: Александра Маркарян
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/razsledvane/edno-kafe-i-50-leva-resto-ili-kak-prekrasniat-severozapad-prodade-gla-704603.html)

Аз имам съвест бе, еййй! Как така ще взема 100 лева и няма да свърша работа на хората?

Така реагира човек от село Три кладенци, Врачанско, когато го питаме можел ли е да вземе парите, които са му дали за изборите, и въпреки това да гласува за когото си реши.

- Нали ще дойдеш ти например да купуваш гласове за местните избори октомври. Ще ми платиш ли, ако ми излезе, че взимам парите и не гласувам за когото си казал?

В селото, което е в община Криводол, победител от изборите е ДПС, което се случва за пръв път. ДПС има 65 гласа, БСП - 64, а ГЕРБ - 44. 28 от 44-те гласа за ГЕРБ са с преференция за Емил Радев.

- Аз купих гласовете за Емил Радев - обажда се човек от съседната маса с вид на лидер на компанията, която жули биричка в мързеливия следобед на потъналото в дрямка село от Прекрасния Северозапад на Радичков. Мъжът е по-заможен от останалите, на него се е паднала честта (и възможността) да почерпи с мента местния работлив циганин, когото всички уговарят да им свърши работа без пари.

- Аз купих гласовете за Емил Радев, с мене трябва да говориш - напомня пак той, притеснен, че сделката започва да се изплъзва. Не съм като тия, дето купуваха за ДПС, не мога да ти предложа 65 гласа, само 28 имам, но ги гарантирам - продължава човекът.

Понеже вече сме обиколили няколко врачански села, знаем, че не това е типът продавачи на гласове и приказките са му само фукане. Да си продавач на гласове обаче рязко ти вдига статута в социалната йерархия и човекът старателно продължава да си поддържа легендата, която преди малко си е измислил.

- Не мога да те разбера сега за какво си дошъл? Ще купуваш ли за местните избори или няма да купуваш?

- Не бе, журналисти сме, обикаляме селата и се опитваме да разберем как са се купували изборите.

- Журналисти - друг път! Ти кажи колко гласа искаш през октомври, вади парите и да говорим сериозно, така само си губим времето!

На масите пред кръчмата, в която се продават невероятни артикули в стъклени бутилки като "Етър", "Ябълка" и зловеща черна течност с надпис "Кола" с вкус на водни боички, са седнали 11 души. Осем са българи, трима са цигани. Но точно един от циганите взривява блаженото спокойствие с неочакваното признание:

- Аз пък гласувах по съвест. Предлагаха ми пари и не ги взех.

Шокът, който думите му предизвикват, е неописуем.

- Не взе парите?

- Не ги взех.

- И без пари гласува?

- Гласувах.

Настава неловко мълчание.

И тогава един от българите гръмогласно се провиква:

- Абе, циганин с циганин! Утре че те викнем да ми изореш нивата и нема да ти платим, щом не взимаш пари!

Разговорът пак минава на майтап и се насочва към другия циганин - този, за когото е въпрос на селска чест да го почерпиш с мента.

- Я кажи сега - и ти ли гласува, без да вземеш парите!

- Ааааа, не! Аз може да съм 'секакъв, но досега цел живот с избори не съм се омърсил! Няма да гласувам и после да ми се подиграват хората...

Тръгваме си от село Три кладенци с напомнянето, че октомври, ако имаме нужда - добре сме дошли.Борован

За хората, които са си учили уроците по история, Борован е известно село. Когато Ботев стъпил на козлодуйския бряг и тръгнал към Врачанския балкан, Борован било първото голямо село, в което е трябвало да започне въстанието, което да катурне султана. Но когато го стигнал, установил, че никой няма желание да вдига въстание. Тогава поетът възкликнал:

А Борован? Борован спи!

Допреди 2-3 избора Борован беше най-голямата червена крепост, в която БСП постигаше най-високите си резултати в цялата страна. На тези избори победител е ДПС, следван на малка разлика от ГЕРБ, а БСП е далеч назад.

Над 40% от гласовете за ГЕРБ са с преференция за Марин Ташев Захариев, около 20% са за Александър Йорданов. Мария Габриел и Лили Павлова, които имат най-много преференции в цялата страна, в Борован имат по един-два гласа на секция.

Намираме местните гербаджии с намерение да се заяждаме с тях:

- Извинете, знаете ли кой е Марин Ташев Захариев?

Ентусиазмът ни обаче е попарен от тъжната им откровеност:

- До вчера никой не го знаеше кой е, но днес всички говорят за него...

- А той идвал ли е в Борован?

- Не, разбира се.

- А Александър Йорданов?

- И той не.

- Как си обяснявате преференциите за тях? - продължаваме да питаме.

- А вие не си ли ги обяснявате? - максимално честно ни отговарят активистите на ГЕРБ. За да не излезе, че не са верни на партията, все пак отбелязват, че близо половината гласове са без преференции. Т.е. истински. И дебело подчертават, че ДПС е купило повече.

На територията на община Борован живеят шестима турци - работливи и уважавани хора, които са се преселили преди 4 години от Добрич. Съотношението между циганите и българите е почти 50:50 с лек превес на българите.

Циганският вот обаче се е разпределил почти поравно между ДПС и ГЕРБ. Това, което прави впечатление, е, че ДПС е отхапало огромна част от гласовете на етническите българи.

Всичко започнало така:

Преди десетина години директорката на училището живеела с мъж, който имал сладка далаверка от общината. На територията на Борован има старо военно летище и общината години наред му давала да коси тревата. От продажбата на сеното, според завистниците, той изкарвал около 20-30 хиляди лева годишно. Обаче на власт дошъл кмет от БСП и прекратил договора за косенето на летището.

Обиденият човек отишъл при Доган (Доган е събирателен образ, който може да символизира всеки от елита на ДПС) и му казал: "Моята жена е много авторитетен човек, грамотна. Хайде да я направиш кмет, а ние ще се отблагодарим".

Дали тази история е вярна, или не, едва ли някой може да каже, но e факт, че кметицата на Борован е издигната през 2011 г. от коалиция на СДС, ДПС, ДСБ и Движение "Свободен избор" и вече втори мандат е от ДПС.Технологията на купуването

В село Добролево, за чиято кръчма нашият автор Николай Фенерски разказа преди изборите (https://offnews.bg/nashite-avtori/oremago-u-dobrolevo-den-predi-evroizborite-703912.html), едната секция е с преобладаващо (но не изцяло) ромско население.

Седмица преди изборите дошли купувачите от ГЕРБ. Не е имало нито принуда, нито насилие - спуснали само паролата - който иска да продаде гласа си, да отиде в едно от кафенетата и да си поръча кафе. Заедно с кафето получава 50 лева ресто.

През цялото време на масата до бара е седял униформен полицай, за да следи да не стане гаф, твърдят местните хора.

Обаче...

В деня за размисъл дошли купувачите на ДПС. Размяната на парите се извършвала на площада, а на 20 метра отново е стояла патрулка.

Те вече предлагали по 100, а не като ГЕРБ по 50 лева. И се получила циганска работа - някаква част от хората взели пари и от едните, и от другите.

И сега на ГЕРБ в Добролево не им излизат 30 гласа, за които са платили.

Голямата драма в Добролево е, че купувачът за ГЕРБ привиква един по един хората, на които е платил, и ги тормози защо са взели парите, а не са си изпълнили уговорката. Но понеже не знае кои 30 от платените 100 избиратели са го измамили, привиква всички, включително и честните. И честните, и нечестните плачат и се кълнат, че не са те измамниците, но не могат да представят доказателства. Купувачът им е заръчал освен да гласуват с преференция за Марин Захариев, да снимат и бюлетината. Секционната комисия обаче разбрала и прибирала телефоните преди тъмната стаичка.

ДПС в такива разпри не влизали, нито гонели отчетност. Приели са, че фирата е неизбежна, раздали са парите, надявайки се на съвестта на хората. В 90% от случаите се оказало, че хората имат съвест...

Пито-платено

В община Борован, където кметицата е от ДПС, не всички гласове за листата на Мустафа Карадайъ са купени с пари. Много са купени с обещания.

"На предишните избори ДПС ни платиха. После отидохме при кметицата да ни назначи по програми, защото сме гласували за нея. Тя обаче каза - гласували сте, дала съм ви пари. Всичко е пито-платено", разказват в Борован.

Кметицата, подобно на Доган, е събирателен образ - при по-подробен разговор става ясно, че този диалог не е бил воден лично с нея, а с някой неин роднина или служител. Така или иначе в главите на хората е останало, че имат избор - или взимат парите и не търсят работа, или гласуват за ДПС и ще бъдат назначени на работа по социални програми.

До общината и точно пред клуба на ГЕРБ е паркът на Борован. "Знаете ли какво беше тука тая сутрин - разказват ни местните гербаджии. - Имаше поне 200 цигани, които бяха дошли да ги назначават по програми. Програми обаче в Борован няма", злорадстваха те.

Само ден по-късно обаче социалният министър Бисер Петков обяви, че близо 2400 ще работят в следващите 3 до 6 месеца по новоотпуснати програми за заетост (https://offnews.bg/obshtestvo/blizo-2400-bezrabotni-shte-zapochnat-rabota-po-regionalni-programi-za-704435.html).

Т.е. хората не са излъгани, държавата ще оцени, че са гласували без пари за ДПС.

Другият инструмент за контролиране на вота са "петдневките".

По закон, за да получи социалната си помощ, социално слабият трябва да отработи 5 дни. В последната половин година в село Добролево никой не е отработил нито ден. Месец преди изборите събрали социално слабите им казали: "Нали разбирате, че всички сте в нарушение. Ако гласувате за ДПС, ще ви се размине. Ако гласувате за друг - горите с помощите."

И сега в Добролево всички социално слаби се бият в гърдите, че са гласували за ДПС.

Разбира се, не навсякъде ДПС са били толкова ларж. В райони, в които са купували гласовете през двама или трима посредници, изведнъж за задните номера в листите изникват много преференции.
Кои са купувачите

Хората, които физически дават банкнотите на гласоподавателите, са основно 2 групи. Едните са от т. нар. престъпен контингент. В София бихме казали, че са "мутри", но за Борован тази титла е силно пресилена. Става дума за обикновени бандитчета и кокошкари на най-ниско ниво.

Другата група приносители на парите са местните земеделски кооперации. Много от тях - повече от половината, са отказали да се включат в тази мръсна игра. Но известна част, особено хора, които вече са направили бившите кооперации своя лична собственост, са се включили мащабно.

Всяка от тях е получила номерче на преференция, с която да отчете приноса си.

Това обяснява защо няколко съседни села гласуват масово за Емил Радев, а Марин Захариев и Илия Лазаров имат нули.

В съседните няколко села пък почти всички преференции са за Марин Захариев, а Емил Радев има нула.

В село Крива бара ГЕРБ има 160 гласа. 146 от тях са за секретаря на СДС Илия Лазаров - последен в листата.

В някои села обаче е имало повече от един купувач и гласовете са се разпределили между Александър Йорданов и Младен Шишков, примерно.

Бившият председател на парламента и автор на крилатата реплика "Днес е един добър ден за българската демокрация" е получил 2616 преференции във Врачанския избирателен район. В трите много по-големи софийски района, където поне има шанс някой да го е чувал, Йорданов получава далеч, далеч по-малко.

Тази любов към задните номера е още по-странна заради факта, че ГЕРБ имат врачанин в листата - уважаваният местен лекар Иво Ралчовски. В малкото села, в които не са се купували избори, той има колкото или дори повече преференции от Мария Габриел. Но там, където се е разкешвало, резултатът му клони към нула.

Ако случайно прокуратурата иска да провери кой е дал парите на дребните бандитчета и зърнарски босчета, за да купят изборите, хората в Криводол и Борован охотно разказват за общински съветник и сина му, които имат много проекти по ПРСР, и за шеф на местна кабелна телевизия, който също имал много проекти.

Тъй като фактура за рушвет няма, ще спестим имената им, но силно се надяваме, че някой ще се поинтересува дали изборите не са купени именно с парите от Европа и проекти не са раздавани на свои хора, за да платят вота с тях.
Другите партии

Информация, че БСП са купували гласове, получихме само в село Бутан, където хора твърдят, че партията е давала по 30 лева на глас. Резултатите в Бутан обаче са близки до средното за региона - победа на ДПС, следвана плътно от ГЕРБ и далеч назад БСП. Може би защото същите тези хора разказват, че ГЕРБ са плащали по 50 лева.

Активист на БСП разказа, че и при него са дошли същите продавачи, които после са гарантирали гласовете за ГЕРБ, и са му предложили да работят. Той обаче отклонил поканата - не само защото не иска да прави това, а и защото е бил убеден, че това е постановка, с която да го обвинят в купуване на гласове. Тук само ГЕРБ и ДПС имат право да купуват, твърди той.

ВМРО са участвали в друга схема, заради която сега си имат неприятности. В доста села в този толкова далечен от Македония край кметовете са от ВМРО. Повечето от тях са сменили по няколко партии, преди да ги тресне патриотизмът. Доста от хората, с които говорихме, твърдят, че са гласували за кмета (разбирай за ВМРО). Дали това е заради страх, изгода или просто "защото с кмета играем карти", както казаха в село Галатин, е трудно да се прецени.

Там обаче на предишните местни избори са се регистрирали 92-ма души от съседното село Баурене и именно с техните гласове е избран кметът от ВМРО. Месец преди тези избори (достатъчно дълго, за да се спази изискването за 6 месеца уседналост преди местните избори през октомври) в Галатин са се регистрирали още 9 души от Баурене, 4 от тях - в къщата на брата на кмета.
Две уточнения, на които държим

Като опитни журналисти добре знаем, че хубавият репортаж се прави с имена, много снимки и детайли, които да опишат хората, с които говорихме. Обещанието да не цитираме имена, да не публикуваме снимки и да запазим анонимността на хората, които ни разказваха, бяха нашата част от сделката и необходимият компромис, който сметнахме за нужно да направим.

В този репортаж многократно се говори за цигани/роми и на места те се противопоставят на българите. Жертваме политкоректността, защото държим да покажем една нова тенденция, която лично ние наблюдаваме за пръв път, макар че може би я има от няколко избора:

Бяхме свикнали, че основно ромите продават гласа си. На тези избори купените ромски гласове са по-малко от друг път, за сметка на това многократно повече етнически българи са продали гласа си.

Цинично е, но е факт - обяснението е в много по-голямата изборна култура на ромите. Първо, те са си знаели цената - никъде не са падали под 50 лева на глас. Второ - на някои места са продали гласа си 2 пъти.

А българите... Българите обикновено са стрували 20 или 30 лева. Само тези, които живеят в смесени с роми села, са взели по 50 лева.

И едно обяснение за ниската активност, което чухме в Борован: Никой не вярва, че си гласувал без пари. Самият факт, че си гласувал, означава, че си дал гласа си за ДПС или ГЕРБ. Тези, които не искаха това петно, решиха изобщо да не гласуват.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юни 04, 2019, 07:22:47 am
Какво се случва в 'Нова' на Домусчиев?

Откакто братя Домусчиеви станаха собственици на най-голямата медийна група в България, зачестиха скандалите с журналисти, тръгнали си по принуда. Какво точно се случва в медиите на Домусчиеви? И кой ни говори оттам?

03 юни 2019Източник: DW (https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2/a-49014397) и  OFFNews.bg (https://offnews.bg/dw/kakvo-se-sluchva-v-nova-na-domuschiev-704654.html)

Ако „Нова телевизия" беше частна кланица, никой нямаше да се интересува дали нейни служители са напуснали. Или са били „помолени“ да го направят. Но собствеността на медия е нещо много по-различно. И дори не е и бизнес на малкия български пазар, където едрите предприемачи се сдобиват с медии заради влияние в обществото, а не за да печелят от тях.Машина за влияние

„Нова телевизия" заедно с „Нетинфо“ е най-голямата медийна група в България. А това означава огромна машина за влияние. Защото да притежаваш силата да убедиш аудитория от милиони да приеме позицията на телевизията по една или друга тема за своя собствена не е малко. Каналите са много - телевизионните плюс онлайн компанията „Нетинфо“, включваща сайтовете Gong.bg, Vesti.bg, DarikNews.bg, АБВ Поща, Vbox7.com, Sinoptik.bg, Edna.bg, както и части от много търговски сайтове и онлайн магазини като Grabo.bg и Trendo.bg. Да припомним, че 70% от акциите на „Нетинфо“ са собственост на „Нова броудкастинг груп”, а останалите 30% държат изпълнителният директор на „Нетинфо“ Христо Христов и собственикът на „Дарик радио" Радосвет Радев, като от известно време насам текат преговори собствениците на „Нова телевизия" да изкупят и техния дял.

Откакто притежатели на медийната група са българските бизнесмени братя Домусчиеви, зачестиха скандалите с журналисти от „Нова броудкастинг", тръгнали си не по собствено желание, а заради натиск, принуда или разногласия с новите собственици. Медийната гилдия, ако изобщо има такава, мълчи. Чуват се само отделни гласове.

Засега е известно, че от „Нова телевизия" са предложили на трима известни журналисти - Генка Шикерова, Миролюба Бенатова и Марин Николов, да работят оттук нататък на принципа на фрийлансърите. Това означава, че те ще предлагат произведените от тях филми, репортажи и разследвания, а телевизията ще решава дали да ги пуска, или не. Така журналистите губят правото на защита от медията в случай на съдебно преследване.

Междувременно научихме и за скандала в сайта Gong.bg, където екипът напусна заради натиск за публикуване на новини „с доста съмнителни факти и достоверност“, според директора на „Нетинфо“ Христо Христов."Иначе се губи доверие"

Новите собственици имат право на своя политика, това е частен бизнес - казват от лагера на онези, които смятат, че собственикът винаги е прав. Не така обаче стоят нещата, когато става дума за медии, оказали се собственост на бизнесмени, чиито повече от добри отношения с управляващите са публично известни.

Аудиторията на „Нова" е значителна, а за една медия най-важно е доверието. Отбеляза го един бивш журналист, който днес е експерт по комуникациите. В предаването на Веселин Дремджиев по „TV+" Ясен Гуев каза следното: „Може да не харесваш редакторите на новините и да ги смениш, но излизаш и казваш защо. Не е лошо да се обясни и на зрителите, защото иначе се губи доверие. Явно за тях (собствениците - б.а.) доверието няма толкова голяма стойност, колкото да контролират някакви неща“. Гуев припомни и неясния произход на средствата, с които бе закупена медийната група. 100 милиона евро от цената по сделката бяха осигурени чрез заем от четири банки, но не е известно откъде идват останалите 85 милиона евро.Кой говори

Когато става дума за медии, произходът на капиталите е особено важен. Гражданското общество има право да знае кой му говори, заяви още през март Александър Кашъмов от Програма „Достъп до информация“. Има и още нещо - урокът, който обществото научи след скандала с медийната империя на Мърдок, избухнал заради разкрития за незаконните методи, с които журналистите от един вече закрит таблоид са събирали информация. „Това е пряката връзка между културата на директорския борд (на медията - б.а.) и доверието и качеството на нюзрума“, се казва в изследването „Собственици на медии и журналистическа етика“ на Центъра за международна медийна подкрепа.

В България доказателствата за тази пряка връзка се срещат почти ежедневно. И се виждат както в качеството на медийната информация, която потребяваме, така и в последните места в класациите за свобода на медиите. Виждат се и в мълчанието на журналистите. Резултатът е недоверие - не само в българските институции, а и в журналистиката като цяло. Което означава, че независимо дали казват истината или не, неизбежно възниква подозрението, че говорят лъжи и/или обслужват интересите на собствениците си. Така в един момент границата между истина и лъжа става неразличима.Тежки поражения

Всички, които сме напускали медии заради несъгласие с политиката или разногласия със собствениците, знаем, че това е трудно начинание. А свитият медиен пазар в България допълнително го усложнява. Към списъка можем да прибавим и всичко това: липсата на финансиране и осигуряване на достатъчно време за разследвания; недостатъчната правна защита - няма организации на журналистите, освен СБЖ, които да се заемат с това; ниското заплащане и съответно ниските осигуровки, с малки изключения в телевизиите. Друга характеристика на медийния пазар е нежеланието на собствениците да инвестират в допълнителна квалификация на журналистите. А това допълнително снижава качеството на информацията и девалвира престижа на професията.

Накрая да кажем и това: нечистата медийна среда причинява тежки поражения. И то не само върху журналистите и тяхната работа, а и върху аудиторията. Или както би казал един от героите в „Кланица 5“ на Кърт Вонегът: това вече не са хора, а счупени хвърчила.

Коментарът на Емилия Милчева е публикуван в "Дойче веле".
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Radio_News_Sep_1928_Cover.jpg)
Телевизията била все още в експериментална фаза през 1928г, но потенциалът на медиата да продава стоки вече бил предвиждан.

Телевизията само е била замислена като медия за осведомяване, но в действителност никога не се е използвала за това. Още преди истинското й масово начало политиката и бизнесът вече са очаквали своя най-нов инструмент за пропаганда. Единствените излъгани са самите журналисти, които необосновано са избързали да предположат, че медията на телевизията осигурява трибуна за разпространение на истината.

Затова... наравно с мъжете и жените полицаи и военни, журналистите са третата група на "редко тъпи", но иначе добри хора.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юни 13, 2019, 01:06:33 pm
Президентът: Днес истината често се дави в море от фалшиви новини

13 юни 2019

(https://i2.offnews.bg//events/2019/06/13/705270/phpiy7tvq_559x*.jpg)


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/medii/prezidentat-dnes-istinata-chesto-se-davi-v-more-ot-falshivi-novini-705270.html)

Осигуряването на достъпна, навременна и обективна информация, свободна от цензура и автоцензура, е голямата мисия на информационните агенции. Това каза държавният глава Румен Радев в словото си при откриването на Шестия световен конгрес на информационните агенции, организиран от Българската телеграфна агенция /БТА/ и Световния съвет на информационните агенции.

По думите му форумът в София дава възможност да бъдат поставени актуалните тенденции, предизвикателства и възможности пред информационните агенции.


Темата за бъдещето на новините всъщност е темата за бъдещето на човечеството, защото ние вече не можем да си представим нашето ежедневие без бурното развитие на технологиите и без все по-динамичния информационен поток, в който живеем, отбеляза държавният глава.

Според президента дигитализацията вече е променила представите за света, защото днес информацията е най-изобилната, но и най-дефицитната стока.

Залива ни отвсякъде, но в същото време често изпитваме остър дефицит от навременна, обективна и достоверна информация. Този процес и тенденция ще се задълбочава, отбеляза Румен Радев.

Дигитализацията и новите технологии предоставиха огромни, немислими доскоро възможности на информационните агенции и медиите, но в същото време ги изправиха пред огромни предизвикателства, отбеляза държавният глава.

„Бумът на социалните медии помита установените алгоритми за събиране, придобиване, обработка, анализ и разпространение на информацията. Растящите финансови проблеми пред професионалните агенции и медии водят до политически и икономически зависимости и до подкопаване на професионалните и етичните стандарти“, посочи президентът.

И още от държавния глава.

„Днес истината често се дави в море от фалшиви новини. Бързината взема превес над достоверността. Думите губят битката с образа. Наемат се армии от полуграмотни тролове, за да се дискредитират идеи и личности. А разрушителният ефект на информацията може вече да бъде по-голям и от този на бомбите и ракетите“, посочи Радев.

По думите му дигиталните алгоритми все по-често формират нашата ценностна система, оформят все повече моделите на обществени отношения, форматират нашето съзнание и мисловните и културни кодове на човечеството.

Румен Радев приветства решимостта на организаторите и всички участници във форума да търсят подходи към тези нови предизвикателства, към бурното развитие на инфраструктурата, на медиите, към финансовите и стопански модели, върху които се градят новините, към съхранението и укрепването на професионалните и етични стандарти, към развитието на имунна система срещу фалшивите новини.

Това трябва да бъде ангажимент не само на журналистите и агенциите, но и на цялото общество, защото от това зависи и нашето бъдеще, подчерта държавният глава.

По думите му в свят на растящи политически и икономически зависимости предоставянето и достъпът до обективна информация е ценност, която свободните общества отстояват.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Юли 15, 2019, 09:13:42 pm
От НАП са изтекли лични данни на милиони български граждани и фирми

Линк към масива от близо 11 GB беше разпратен от анонимен мейл до различни медии


Вероятно най-големият теч на лични данни в България. Така изглежда масивът от 57 папки, съдържащи повече от хиляда файла, който анонимни хакери разпратиха до български медии в понеделник. При преглед на информацията в тях "Капитал" откри бази данни с по над 1 млн. реда съдържащи ЕГН, имена, адреси и дори доходи. А това, че става въпрос за истински теч, може да се потвърди от случайни справки, при които открихме данни на няколко журналисти от вестника. А също и на финансовия министър Владислав Горанов.

Голяма част от информацията е стара и отразява справки от преди повече от десетилетие. При други не може да се определи към кой момент са данните. Но част от файловете съдържат и нови вписвания дори от юни, което говори, че пробивът е направен скоро.

Според авторите на лийка информацията е добита от един от сървърите на Министерството на финансите. Характера на данните вътре говори по-скоро, че те произхождат от Националната агенция за приходите (НАП). Това се посочва и в официалния отговор на запитването на "Капитал" от финансовото министерство: "НАП и специализираните органи в МВР и ДАНС проверяват сигнал за потенциална уязвимост на компютърната система на Националната агенция за приходите. В момента се извършва проверка реални ли са данните на посочената връзка, за които се твърди, че са на МФ. Допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно."

Какво има вътре

За голяма част от файловете е трудно да се каже какви точно данни съдържат. Те са в CSV формат и явно са експортирани от бази данни - колоните са кръстени с кодови номера или кратки обяснения. Затова и без разшифровка няма как да се разбере какво стои зад тях.
 
Все пак има някакви индикации какво има вътре. Имената на папките дават известна представа за институцията, откъдето идват данните и характера им. Така например има папки AZ (Агенция по заетостта), BACIS (Българска акцизна централизирана информационна система), NZOK (Национална здравноосигурителна каса), AUAN (Актове за установяване на административни нарушения) и др., както и няколко, включващи NRA или NAP. Има папки, които явно съдържат данни от данъчни декларации за години до 2007 г.

Съдържанието и периодите на информацията във всяка папка са различни. Някои от големите файлове обаче са буквално масиви от лични данни. В един файл, кръстен GRAO, има 1.4 млн. реда, всеки от които съдържа само три имена и ЕГН - вероятно справка от ГРАО за попълване базите данни на НАП. В друг има по-малко (над 1 млн. записа), където срещу имената има и данни или NULL, което вероятно съответства на данъчни задължения на лицето към даден момент. Има и файл, където срещу над 1.1 млн. ЕГН-та стоят месечни доходи и вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване към неизвестен момент.

В друга папка с името GAMON се съдържат два списъка с няколкостотин хиляди лица. Вероятно това са регистрирани потребители на сайтове за онлайн залози, тъй като имената са събрани хаотично (част на кирилица и част на латиница). Срещу тях има идентификатор Player_ID, а сред данните за тях има и посочен използван IP адрес.

Това не е всичко

Според анонимния мейл това не е целият масив от изтекли данни. В него се казва, че са представени 57 от общо над 110 компрометирани бази данни. Не са посочени причини защо и как са селектирани точно тези, както и какво е съдържанието на другите и дали те ще бъдат публикувани.

"Над 5 млн. български и чуждестранни граждани, както и компании са засегнати", оценяват анонимните хакери, като призовават медиите да търсят свободно сред данните и да си правят собствени разследвания. От мейла става ясно още, че целият теч е около 21 GB данни, като публикуваната част е малко под 11 GB.

"Правителството ви е бавноразвиващо се. Състоянието на киберсигурността ви е пародийно", пишат още авторите на мейла, който завършва с цитат на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, както и с призив за освобождаването му.


https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/15/3938624_ot_nap_sa_iztekli_lichni_danni_na_milioni_bulgarski/


Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 18, 2019, 11:35:13 am
Илон Мъск обяви план за хакване на човешкия мозък

17 юли 2019
Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/tehnologii/ilon-mask-obiavi-plan-za-hakvane-na-choveshkia-mozak-707425.html)

Основаната от Илон Мъск компания NeuraLink с цел да проучи начините за свързване на човешкия мозък с компютърния интерфейс се е обърнала към американски регулатори за разрешение за изпитания на устройство върху хора, съобщи Би Би Си.

Системата е била тествана върху маймуна и е показала, че може да контролира компютъра чрез мозъка, твърди Мъск.

От компанията твърдят, че искат да се насочат към пациенти с тежки неврологични заболявания. Но крайната цел на Мъск е "свъхчовешко познание".

Устройството се състои от малка сонда, която съдържа повече от 3 хил. електрода, свързани с гъвкави нишки, които са по-тънки от човешки косъм. Те могат да следят дейността на повече от 1000 неврона. Предимството на системата, според фирмата, е, че тя ще може да бъде насочена към много специфични области в мозъка и намесата да е много по-безопасна от хирургическата. Тя също би могла да анализира записи, които да помогнат за правилното поставяне на диагнози на пациенти.

NeuraLink не обясняват как устройството ще "превежда" мозъчната активност или как устройството ще може да стимулира мозъчните клетки.

"Не става въпрос внезапно да се сдобием с тази невероятна невронна дантела и да превземем човешките мозъци - увери Мъск по време на презентацията. - Ще отнеме дълго време." Но за тези, които я изберат, системата ще осигури "симбиоза с изкуствен интелект".

По-рано Мъск е коментирал, че изкуственият интелект би могъл да унищожи човешката раса.

Свързването на мозъка с компютъра би създало нов вид свръхинтелигентност в човешкия мозък - добави той - нещо, което хората вече имат чрез телефоните си.

Разрешението за тестване върху хора се очаква от американската агенция за храните и лекарствата.

През това време Мъск има намерение да привлече още учени към компанията, в която към момента работят 100 души.

Читателите на Апокрифна Академия знаят, че от много десетилетия мозъци се програмират с помощта на информационни технологии и компютри. Най-подробните свидетелства за това можете да откриете в книгата на Фриц Шпрингмаер (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=328.0). Интересна косвена информация е фактът, че тренировките и приучаването човек да започне да запомня естествените си "излизания от тялото" се отдава най-добре на онези, които имат професии, свързани с програмирането - именно защото функциите на мозъка и на съзнанието са почти идентични с функциите и законите в програмирането. Повече за това можете да прочетете в "Приключения извън тялото" на Уилям Буулман (http://atiearth.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd-%d1%82%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bc%d0%b0/).

В "Контрол над ума - Контрол над света" (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=299.msg932#msg932) Джим Кийт неоспоримо ни доказва, че мозъчните импланти и връзката на мозъка с компютър и електроника е осъществена за първи път от Рудолф Хес през 30те години (Глава 17). В края на Глава 5 може да се видят журналистически материали за Делгадо, "един от най-забележителните изследователи на мозъка", чипирал бикове за контрол над действията им през 60те и 90те години.

Така че това, което Илон Мъск явно ще прави, е просто да извади едни пари, за да започне публично и легално, в частния сектор, да прави бизнес с отдавна разработени технологии, които са на интензивно въоръжение навсякъде във висшия професионален военен свят на Великите сили.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 26, 2019, 05:19:30 pm
Тийнейжърите трудно се ориентират коя новина е фалшива и дали ги подлагат на пропаганда

26 юли 2019Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/medii/tijnejzharite-trudno-se-orientirat-koia-novina-e-falshiva-i-dali-gi-po-708071.html)

22% от българските тийнейджъри не могат да преценят дали една новина е истинска или фалшива, трудно се ориентират дали ги подлагат на пропаганда и мнозина не знаят какво всъщност е това. Това показват резултатите от изследване за нивото на медийната грамотност на 642-ма ученици между 15 и 19 г., проведено от Центъра за развитие на медиите в 10 общински средни училища и професионални училища в София, Бургас, Карлово, Костинброд, Сливница и Стара Загора между 1 април и 10 юни 2019 г.

Целта на изследването е събирането на първата, основаваща се на факти систематизирана информация за текущото състояние на медийната грамотност в българските гимназии. То трябваше да установи доколко младежите разпознават достоверното медийно съдържание, като същевременно изследва нагласата им да избират каналите за информация, споделяне и развлечение.

Могат ли тийнейджърите да се ориентират и да боравят с информацията в социалните мрежи е допълнителна информация, която се извлича от изследването.

В проведената анкетата са били включени 16 отворени и затворени въпроси.

Резултатите сочат, че:

1. 26% се информират от социалните медии за случващото се в България.

2. Младежите се интересуват най-много от: образование и социални теми, технологии и иновации, политика и икономика, наука, спорт, анимации, музика, скандали, времето, известни личности, филми и сериали. От всичко изброено на върха е отговорът "Технологии и иновации".

3. Близо 1/2 признават, че се съмняват във всичко публикувано. От една страна, това показва критично мислене. От друга, е тревожен сигнал за качеството на информацията в мрежата като цяло.

4. 70% твърдят, че разпознават фалшивите новини, но има и ученици, които приемат всичко в интернет за истина, тоест не допускат, че има такива. 30% не могат да преценят що е фалшива новина, а авторите на изследването смятат, че това може да означава, че те или нямат адекватна база за сравнение, или познания, които да им позволят да разпознаят фалшивото съдържание. Смятат също, че е наложително да се работи допълнително с тази група тийнейджъри в училище или в извънкласни форми.

5. За 40% от учениците фалшивата новина е тази, която не им звучи достоверно. Те се доверяват на интуицията си, която може и да ги подвежда.

6. 22% признават, че не могат да преценят дали една новина е истинска.

7. Над 30% не се съмняват в достоверността на големите медии.

8. 56% твърдят, че не са попадали на пропаганда; 44% са уверени в противоположното.

9. 1/3 обаче не могат да дефинират какво е пропаганда. Смятащите, че знаят, я обясняват с думите: измама, злоупотреба, агитация, реклама, насилие, фалшиви новини, фалшиво съдържание с цел заблуда, лъжа, манипулация, влияние над хорското мнение и поведение, разпространение на невярна информация и възгледи, опит да се въздейства върху чуждото мнение с цел изгода или облагодетелстване, Кремълски новини, Русия, популяризация.

10. Младежите не могат без интернет, общуването им преминава основно през мрежата, като някои буквално живеят там. Ппочти 50% влизат в мрежата над 10 пъти на ден, грубо казано - на всеки час от деня.

11. Учениците не се вълнуват много от това, че публикуваното от тях в социалните мрежи оформя тяхното "дигитално досие", което, за разлика от автобиографията, се допълва всекидневно с техните постове, снимки и публикации, трудно може да бъде поправено или манипулирано.

12. Социалните мрежи размиват и значението на думата "приятел". Те не са сигурни, че трябва да познават приятелите си в мрежата лично. На въпроса „Кой е срещу теб в мрежата?“ учениците не винаги мога да отговорят точно. Близо 1/6 не се притесняват от общуване с непознати. Тревожни са данните за тези ученици, които общуват в мрежата без съмнения. Налага се изводът, че често те няма защитни механизми, с които да се предпазят от фалшиво съдържание в мрежата.

Разпознаването на фалшивите новини и пропагандното съдържание е проблем сред голяма част от анкетираните ученици, заключават авторите на изследването. Друга част вярно се ориентират в съдържанието на информационните канали, но в същото време признават, че пропагандата е непознато понятие за тях. Младежите се нуждаят от допълнително обучение по отношение на достоверно и истинно съдържание, по умения за работа с информация в новинарски сайтове и социалните мрежи.

Пропагандата е трудно разпознаваема и неточно дефинирана от голяма част от анкетираните. Някои имат базови представи за целите на пропагандата и методите, които използва. В този смисъл обучението на младежите в ученическа възраст е наложително и то трябва да следва утвърдените стандарти в журналистиката и масовите комуникации, смятат от Центъра за развитие на медиите.

От моя опит бих казал, че ако за такава статистика се сондира в групата на пълнолетните възрастни, данните ще са много по-притеснителни. Това с тинейджърите нищо не е. Проблемът е масата на зрелите българи, на които информационната дезориентазия е два пъти по-задълбочена.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Юли 31, 2019, 01:08:21 pm
Хората с диабет тип 2 живеят с 6 месеца повече от 'здравите'

31 юли 2019

Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/zdrave/horata-s-diabet-tip-2-zhiveiat-s-6-mesetca-poveche-ot-zdravite-708331.html), където можете да прочетете пълната статия

Може да звучи изненадващо, но хората със захарен диабет тип 2 у нас живеят с около половин година повече от общата популация. С една година се е увеличила и продължителността на живот на хората с инсулинозависим диабет (тип 1).

Обяснението на специалистите е, че когато са диагностицирани, хората намаляват рисковите фактори – контролират теглото си, хранят се здравословно, следят здравния си статус, поддържат двигателната си активност и се разделят с вредните навици. Затова не е чудно, че ако т. нар. "здрави българи" живеят средно около 74,55 г., сънародниците им с диабет тип 2 ги надживяват с около 6 месеца – 75,19 г.

Данните са от проучване за продължителността на живот сред пациентите със захарен диабет у нас за периода 2012 – 2015 г. и бяха оповестени на семинара „Диабетът – предизвикателства и решения“, който събра гледните точки на специалистите, пациентите и неправителствените организации.


...  ...  ...
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: иван в Август 01, 2019, 09:42:00 am
Вероятно сте чували лафа - На болната жена почина мъжа й (или обратното).
Тази статистика може би ще се окаже вярна за болните хора, че живеят повече от "здравите"! Тук може да се поспори - Колко болни са болните хора, и Колко здрави са здравите хора! Има примери около мен колкото щеш, но ще дам за баща ми и майка ми. Майка ми е болна(наистина) от 20 г. Има диабет(на хапчета), кръвно и т.н. Не че баща ми нямаше болести, но не си пиеше лекарствата редовно, не обръщаше внимание на здравето си, не се пазеше и почина на масата от инфаркт най-вероятно. Майка ми си е жива(дано още години), но си мери кръвното през час, захарта всяка седмица поне по веднъж и т.н.
М/у другото захарният диабет(инсулинозависим) е лечим на 100%. Преди години гледах документален филм, американски. Но съм му загубил следите. Основно наблягаха на суровоядството и строг медицински контрол разбира се.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Август 08, 2019, 12:15:53 pm
Има само 450 гледания, а както знаем, Шикерова беше отстранена от Нова телевизия от Домусчиеви. Отново, интернет се доказва като единственото място, на което човек може да се информира. Най-добрата стратегия е да го разпространяваме помежду си... докато все още не са отнели правото на свободно линкване.


https://www.youtube.com/watch?v=ig4vduX6irE
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Септември 12, 2019, 11:00:14 pm
Понеже рядко има кой да ме похвали, ще взема да се похваля сам :P за както винаги безупречния тайминг и синхрон с потока на събитията.

Докато в Апокрифна Академия се занимаваме с корените на всичко, което наблюдаваме около нас... което завинаги ни отделя от слепия народ, реагиращ твърде късно на отдавна набрали инерция събития, ограничен да ги тълкува на плитко и изолирано ниво... все пак следим развоя на събитията при нашите себеподобни.

Тъкмо днес, когато най-сетне, след повече от две години дойде дневния ред на темата за информационната война (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=470.0) (за която от години алармирах по старите форуми), се случват ето такива неща в България, свързани с бъдещия главен прокурор:

БНР спира утре от 6 до 11 ч, всички в радиото отказаха да водят вместо свалената от ефир Силвия Великова

12 септември 2019 в 21:40


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/medii/bnr-spira-utre-ot-6-do-11-ch-vsichki-v-radioto-otkazaha-da-vodiat-vme-711101.html)

За първи път в историята си Българското национално радио спира излъчването си.

Официалното обяснение е профилактика на излъчвателите, става видно от съобщение в сайта на БНР, публикувано в 21:16 ч.

Истинската причина обаче е, че нито един журналист от радиото не се е съгласил да води сутрешния блок вместо свалената от ефир Силвия Великова.

Б.р. Малко след 22 часа Силвия Великова беше върната в ефир, Очаквайте подробности!

Редовно се случва да има профилактика, но винаги има подсигурени резервни мощности, коментираха журналисти от Националното радио.

Те разкриха, че съобщението за профилактика им е пратено в късния следобед, когато се разбра, че недоволствието от отстраняването на Силвия Великова от ефир и забраната й да води съдебния ресор, е ескалирало. Тогава изрично им е било казано да подготвят новина за "планираното спиране по технически причини", но да не я пускат до второ нареждане.

Най-напред редакторът на предаването Спас Крайнин заяви, че той е подготвял това предаване заедно с Великова и няма да участва в него с друг водещ.

Новото ръководство на БНР е молело всички водещи да заемат мястото на Силвия утре в сутрешния блок на Хоризонт, всички обаче са отказали.

Междувременно журналисти от всички медии започнаха да се организират за протест и други форми на солидарност към Силвия Великова.

Малко след 22 часа Силвия Великова обяви в личната си страница във Фейсбук, че след разговор с ръководството, тя отново е върната в ефир!

Всичко за скандала четете тук (https://offnews.bg/tema/svaliat-ot-efir-neudobnite-930/)
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 19, 2020, 11:52:41 pm
МВР ще следи хората под карантина през смартфоните им

Армията също ще се включи, ще има право да задържа и да използва сила и оръжие

19 март 2020Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/mvr-shte-sledi-horata-pod-karantina-prez-smartfonite-im-724447.html)

Електронните съобщения на гражданите, т. нар. трафични данни ще могат да бъдат следени от МВР за контрол на изпълнението на мерките за карантина, когато е наложена такава за да откриват местоположението на хората. Армията също ще се включи в дейностите по "прилагане на противоепидемиологични мерки".

Тези две предложения бяха приети на второ четене от правната комисия в пакета закони за извънредното положение, които ще бъдат гласувани утре, седмица след въвеждането на извънредното положение.
Точно затова през всички тези години си говорихме да не си взимаме смартфони и да не свикваме с тях. Минаха толкова години, откакто се появиха, и почти всички от хората с нашите убеждения ги промениха. С времето размислиха и развиха усещането, че е излишно такова избягване на мобилните високи технологии и в крайна сметка минаха на смартфони.

И ето я първата ГЛОБАЛНА мотивация. Сега всичките разузнавателни агенции по света, световната полиция и военни ще започнат да се надпреварват в злоупотребата си с власт под предтекст глобалната кризисна ситуация.

Все още не сме в този период, но както учебниците показват, далеч след като глобалната криза и пандемията преминат, излишното ограничаване на свободата и злоупотребите с власт ще продължат, може би десетилетия, и ще се положат усилия да се превърнат в новата норма. Много стар филм е всичко това.Извадки от една друга новинарска статия:

Държавата реагира много адекватно. Доста по-адекватно от гражданите, от работодатели и от други организации, заяви тази вечер генерал-майор д-р Венцислав Мутафчийски...

Мисля, че всички мерки бяха навременни. Много критики имаше, че са прекомерни мерките. Аз съм застъпник на по-твърдите мерки...


Припомняме, че на 29 февруари тази година, тоест само преди няколко седмици, генерал-майор д-р Венцислав Мутафчийски заяви следното в интервю за bTV (https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/prof-mutafchijski-novata-valna-ot-grip-tip-b-e-po-opasna-ot-koronavirusa.html):

"Преди дни се проведе един конгрес в Берлин на инфекционисти и там имаше специален панел за коронавирус инфекцията, която е актуалната тема в света сега. И всичките експерти в тази област недоумяват от тази паника, която се развива в страните, от тези свръхмерки, които се предприемат, защото тази инфекция по нищо не се отличава от останалите остри респираторни заболявания и далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирусът."

Пълната статия от OFFNews.bg: https://offnews.bg/politika/gen-mutafchijski-darzhavata-reagira-mnogo-po-adekvatno-ot-grazhdanit-724443.html (https://offnews.bg/politika/gen-mutafchijski-darzhavata-reagira-mnogo-po-adekvatno-ot-grazhdanit-724443.html)

Поради конкретни съображения, за сега смятам нарочно да нямаме тема, посветена на конспирацията около коронавируса. По другите сайтове вече се пишат всевъзможни глупости, пълно е с простотии и в Ютуб и в нета като цяло. Ще напомня на нашите посветени читатели действителния подход на задкулисието: нещата не се правят толкова нарочно (не че не се правят нарочни неща), колкото се разчита на риск-фактора - това означава, да хванеш юздите на всяка възникнала кризисна ситуация, за да я използваш за ограничаване на свободата и налагане на властта. Следващото усилие е стремежът вече овладяната кризисна ситуация да се удължи изкуствено дълго и нарочно да се подклажда за максимален период от време.

Убеден съм, че след време на бял свят ще излязат доказателства за реалните усилия на различните разузнавателни агенции - бързото стигане до същността на пандемията и последващото й удължаване и локално възобновяване като приложение с цел ограничаване на свободите и задълбочаване на следенето.

Не е толкова важен въпросът дали коронавирусът е създаден и нарочно отприщен или е било въпрос на време да стане инцидент около института в Ухан. Дори не е нужно да има съзаклятие или синхрон на действията между нарочно създалия вируса и последващите манипулации от страна на многото световни разузнавателни служби.Важно е интересуващите се да помнят основните принципи на световния контрол: изграждане на поробваща инфраструктура, която да се възползва от най-различни ситуации винаги с една цел - тотален световен контрол.
Казано по друг начин: Чрез създаването на контролиран хаос, населението може да бъде докарано до състояние, в което доброволно се подчинява на по-големия контрол. Левин поддържал идеята, че обществото трябва да бъде докарано до състояние, което е идентично със "ситуацията в ранното детство". Той определял този социален хаос като "флуидност".

В ранните си дни Тависток се концентрирал върху стратегическите военни изследвания, най-вече на Германия, с акцент върху пре-образоването на тази блудна колония на Новия Световен Ред. По време на Втората Световна война много от членовете на института, включително основателят му, Рийс, завеждали британския Директорат по психологическа война и подчинените организации, базирани в САЩ. След Втората Световна война Тависток на практика може да се счита, че е станал част от британското Бюро за психологическа война, сега работещо по проекти, които се занимават с промиването на мозъците на цели народи.[3]

Тависток се управлява от нещо, което самият институт нарича невидима колегия, с което повтаря антична окултна терминология и напомня, че Британското разузнаване беше основано от фримасоните и до ден днешен продължава да е дълбоко фримасонска организация. Първоначалната употреба на термина "невидима колегия", точно преди обявеното създаване на Тависток, за първи път се среща в една реплика на Рийс относно неформална асоциация, която той бил създал и в която участвали всички психиатри, които тогава работели в британската армия.

За финансирането си институтът Тависток разчита на големи дарения от анонимни благодетели - като без съмнение голяма част е идвала директно от Короната - заедно с дарения от фондацията Рокфелер, фондацията Форд, институтът Карнеги, Световната Здравна Организация, и британския Хоум Офис. Тависток също така е свързан със световна мрежа от други организации и мозъчни тръстове, включително ЮНЕСКО, Световната Здравна Организация, Световната Федерация за Психично Здраве и корпорацията "Ранд". Тависток е просто един фронт за психологическото налагане на Новия Световен Ред върху планетата, и основният му философски инструмент е Хегеловата диалектика, преразказана с думите на Левин.Таен документ на британските власти: COVID-19 ще циркулира до пролетта на 2021 г., в болница може да влязат 7.9 млн.

Прогнозата касае единствено Великобритания, за нея днес пише в. "Гардиън"

16 март 2020


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/zdrave/taen-dokument-na-britanskite-vlasti-covid-19-shte-tcirkulira-do-prole-724044.html)

Епидемията от коронавирус във Великобритания може да продължи до пролетта на 2021 г. и да се наложи да бъдат хоспитализирани 7,9 млн. граждани на Обединеното кралство.

Това разпространи вчера "Гардиън" (https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/uk-coronavirus-crisis-to-last-until-spring-2021-and-could-see-79m-hospitalised), цитирайки материали от таен брифинг на правителствената медицинска служба Public Health England (PHE) за ръководството на Националната система за здравеопазване (NHS) на Англия.

Документът, с който британският вестник разполага, за първи път посочва, че се очаква вирусът да продължи да циркулира през следващите 12 месеца. Според него ще бъдат заразени до 80% от населението, а в болница вероятно ще влязат до 15% от тях (7,9 млн. души).

В страната болестта е потвърдена при 1372 души, 35 са починали.

Същевременно се изследват само тежкоболните. По оценки на правителството, това означава, че реалният брой на заболелите може да е от 5 до 10 хиляди.

С други думи - иде реч за създаване на контролиран хаос (чрез претоварване) в здравните системи по света. Било то нарочно или яздейки вълната на трагичната случайност, която винаги е въпрос на време да се случи някъде някога.

Израел ще шпионира хора с цел борба с Covid-19

17 март 2020


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/sviat/izrael-shte-shpionira-hora-s-tcel-borba-s-covid-19-724235.html)

Правителството на Израел обяви, че е одобрило извънредни мерки за службите си за сигурност, с които им разрешава да проследяват чрез личните мобилни телефоните данните за местоположението на хора, за които се подозира, че може да са носители на коронавирус, предаде Би Би Си.

Новите правомощия ще бъдат използвани, за да бъде наложена карантина и за да бъдат предупредени тези, които биха могли да контактуват с евентуално заразени хора.

Временните закони бяха одобрени през нощта срещу вторник от кабинета, който заобиколи парламентарното одобрение.

Асоциацията за граждански права на Израел нарече хода "опасен прецедент и хлъзгав склон".

Подобни действия обикновено са запазени единствено за антитерористични операции.

Подробности за така наречения "кибермониторинг" не бяха разкрити, но стана ясно, че местоположението ще се следи чрез телекомуникационните компании от израелското разузнаване "Шин Бет" и ще бъде съобщавано на здравните власти.

Веднъж, щом човек е определен като възможен случай на коронавирус, здравното министерство ще може да проследи дали той се придържа към изискванията за карантина. Ведомството също така ще може да изпраща съобщения по телефона на хора, които може да са влезли в контакт с потенциални вирусоносители преди проявата на симптомите.

Според правосъдните власти в Израел предприетата мярка ще спаси живота на хора, премиерът заяви, че е постигнат баланс между обществения интерес и гражданските права. Бенямин Нетаняху увери, че мярката е временна.

Израел е в ранните етапи на разпространението на вируса. В страната има 324 случая на заразени, 11 излекувани и нито един починал.

Естествено, България много обича да е втората, която повтаря опасни прецеденти.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: gesh78 в Март 24, 2020, 08:11:14 pm
МВР вече ще знае къде сте, къде сте били и с кого сте си говорили в последните 6 месеца


Източник: https://offnews.bg/obshtestvo/mvr-veche-shte-znae-kade-ste-kade-ste-bili-i-s-kogo-ste-si-govorili-v-724830.html


От днес МВР може да знае къде се намираме и къде сме се били през последните 6 месеца. Ще знае с кого и кога сме говорили или сме си писали есемеси, както и през какво устройство е ставал тази комуникация.

Това става възможно благодарение на закона за извънредното положение за борбата с коронавируса, с който беше променен и Закона за електронните съобщения, а промяната може да остане и след отмяна на режима. Пакетът от законови промени беше обнародван днес в Държавен вестник. Досега право на достъп до трафичните данни от мобилните телефони се даваше на разследващите органи при подозрения за тежки престъпления след решение на Районен съд. От днес при подозрение за нарушаване на карантина право да искат извършване на справка за данните имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.“ Операторите са длъжни да им дадат тази информация и това не подлежи нито на съдебен, нито на някакъв друг контрол.

Начинът по който е направена промяната в закона не дава гаранции, че следенето чрез трафичните данни няма да продължи и след извънредното положение.

Полицейски произвол

“Това, което е в сила от днес представлява откровен полицейски произвол. Всеки полицай би могъл да получи, чрез своите началници, достъп до това с кого контактуваме, колко продължително, кога, къде и как се предвижваме”, коментира пред OFFNews адвокат Михаил Екемджиев. “Операторите са длъжни 6 месеца да съхраняват трафични данни. Сега в промяната пише, че те са длъжни незабавно да предоставят на органите - МВР, СДВР… От тук нататък на нас ни остава да вярваме, че едни доблестни мъже под пагон ще бъдат изключително честни, че сами ще се контролират, сами ще се цензурират и ще спазват духа и буквата на закона и той ще бъде прилаган само спрямо лица за които има съмнение, че се отклоняват от мерките на карантина или по друг начин бойкотират ограничителните мерки за разпространението на коронавирус”, обясни Екемджиев. Той обаче смята че промените дават голяма възможност за злоупотреби. “Нагледали сме се и сме се наслушали на скандали свързани със злоупотреба със специални разузнавателни средства и изтичане на информация. Принципът е, че властта свързана със силовите структури, не просто се възползва докрай от всяка дадена им законова възможност, но често минават границата, прекрачват ръба на закона влизайки в нашите права и своноди. Да вярваме, че МВР ще се самоконтролира е илюзия”, заяви Екимджиев.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Март 26, 2020, 12:38:28 am
МВР вече ще знае къде сте, къде сте били и с кого сте си говорили в последните 6 месеца


Източник: https://offnews.bg/obshtestvo/mvr-veche-shte-znae-kade-ste-kade-ste-bili-i-s-kogo-ste-si-govorili-v-724830.html


От днес МВР може да знае къде се намираме и къде сме се били през последните 6 месеца. Ще знае с кого и кога сме говорили или сме си писали есемеси, както и през какво устройство е ставал тази комуникация.

Това става възможно благодарение на закона за извънредното положение за борбата с коронавируса, с който беше променен и Закона за електронните съобщения, а промяната може да остане и след отмяна на режима. Пакетът от законови промени беше обнародван днес в Държавен вестник. Досега право на достъп до трафичните данни от мобилните телефони се даваше на разследващите органи при подозрения за тежки престъпления след решение на Районен съд. От днес при подозрение за нарушаване на карантина право да искат извършване на справка за данните имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.“ Операторите са длъжни да им дадат тази информация и това не подлежи нито на съдебен, нито на някакъв друг контрол.

Начинът по който е направена промяната в закона не дава гаранции, че следенето чрез трафичните данни няма да продължи и след извънредното положение.

Полицейски произвол

“Това, което е в сила от днес представлява откровен полицейски произвол. Всеки полицай би могъл да получи, чрез своите началници, достъп до това с кого контактуваме, колко продължително, кога, къде и как се предвижваме”, коментира пред OFFNews адвокат Михаил Екемджиев. “Операторите са длъжни 6 месеца да съхраняват трафични данни. Сега в промяната пише, че те са длъжни незабавно да предоставят на органите - МВР, СДВР… От тук нататък на нас ни остава да вярваме, че едни доблестни мъже под пагон ще бъдат изключително честни, че сами ще се контролират, сами ще се цензурират и ще спазват духа и буквата на закона и той ще бъде прилаган само спрямо лица за които има съмнение, че се отклоняват от мерките на карантина или по друг начин бойкотират ограничителните мерки за разпространението на коронавирус”, обясни Екемджиев. Той обаче смята че промените дават голяма възможност за злоупотреби. “Нагледали сме се и сме се наслушали на скандали свързани със злоупотреба със специални разузнавателни средства и изтичане на информация. Принципът е, че властта свързана със силовите структури, не просто се възползва докрай от всяка дадена им законова възможност, но често минават границата, прекрачват ръба на закона влизайки в нашите права и своноди. Да вярваме, че МВР ще се самоконтролира е илюзия”, заяви Екимджиев.


За съжаление едни от най-големите простаци са журналистите, в тази новина няма нищо вярно.. МВР могат да следят единствено лицата които са карантинирани и то само движението на мобилния им телефон. МВР нямат нито възможност нито ресурс да следят цялата държава, дори по техни думи и карантинираните доста ще ги затруднят.

Винаги съм твърдял, че няма такива конспирации каквито някои хора виждат в нещата, те просто следват своята логика. Всичко което се случва е причинено единствено от човешка простотия и тъпотия / в темата за и против хората добре са обяснени нещата/. Простаците избират простаци да ги управляват, резултатите са видими за всеки с глава на раменете.. в случая с корона вируса света като цяло много закъсня, вместо всички вкупом да тръгнат да помагат на Китай, всеки си правеше каквото си иска.. едни се присмиваха, че китайците били много… други сънуваха техните пазари… трети водеха търговски войни и т.н.. резултата го виждаме.. но и това ще отмине някак си.. Ще последва брутална икономическа криза, сега повечето простаци си мислят, че са ваканция а не знаят, че са безработни… В резултат на това ще се увеличат много престъпленията / мангалите и другата сган само това и чака/.. резултата е ясен всеки ще има повече срещи с полицията повече контрол.. не че някой го иска… просто става неизбежно.

Повечето хора имат грешна представа за световния елит, пишат и повтарят като папагали разбрали и недоразбрали поредните глупости.

Световния елит печели най-много от глобализацията !!! Печели буквално от всичко, спортовете / футбол, баскетбол.. олимпиади, световни, европейски/.. хазарт.. шоубизнес, туризъм.. имоти..кредитиране..борси.. и всичко което се сетите.
 
Контрола не е в техен интерес, те искат да потребяваме.. Това ни заробва!

С други думи Валери Симеонов  едва ли ще  си затвори хотелите, да може Пешо, Гошо и Тошо да им отнемат свободите и да седят затворени по домовете си.

п.п. Световния елит не е толко силен, основният му проблем е, че и те също не знаят какво правят… Например банкерите искат да премахнат книжните пари,  службите обаче не искат / няма от къде да им минават парите от незаконните дейности/.. в общи линии единия иска другия не.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 26, 2020, 02:58:08 am
Да ама... тоя елит, за който говориш Веско, ми се струва малко на много ниско ниво. Това ли е то световния елит? Бизнесмените и банкерите?

На тоя свят има и хора, които се стремят към властта като идеал, а не само като монетарна функция. Винаги е по-добре, ако плебса има религиозно вярване, че има елит, на който се дължи вярност и подчинение, а не елит, който си купува вярност и подчинение. Идеалният вариант премахва парите, а те са само патерица на властимащия. Подчинението е функция на ума все пак.

Примерно - черните операции в САЩ и Правителството в сянка там, за което Айзенхауер не е знаел. Там не става дума "за пари", а за по-чиста форма на властта. Ами нацистите от отминалия епизод на историята? Да - управление на паричните потоци, но идеологията им говори за "волята за власт".

Ами разработването на средствата за майндконтрол и мозъчните чипове? С цел контрол над потреблението ли са разработени? Еми не са - разработени са от чисто идеологически импулс, стремящ се към власт в идеален вариант.Центровете като Тависток и тн са финансирани от богатите - да. Само че самите тези центрове не са дружества със стопанска цел, а с идеална цел, провеждат се проучвания в науката за чист контрол, без патерици.Ей за тия усилия става дума :P То е ясно, че България не е играч в нищо. Не знам въобразява ли си някой, че тука точно се решават световните тенденции. Тука е само селяния.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 26, 2020, 07:55:02 pm
Собственикът на сайта Chitanka осъди България в Страсбург заради акция на ГДБОП от 2010 г.

26 март 2020Източник: OFFNes.bg (https://offnews.bg/temida/sobstvenikat-na-sajta-chitanka-osadi-balgaria-v-strasburg-zaradi-aktci-725020.html)

Лазар Пендов, администратор и собственик на сървъра на chitanka.info, осъди днес България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург заради акция на ГДБОП от 2010 г.

Държавата трябва да му заплати 5 200 евро обезщетение за неимуществени вреди и 1 800 евро за разноски по делото.

Съдът реши, че са нарушени неприкосновеността на собствеността и свободата на изразяване на жалбоподателя.

В решението на съда се посочва, че случаят се отнася до изземването и задържането от страна на полицията на сървър, хостващ уебсайтове - през юни 2010 г. полицията иззе сървър, който частично хоства уебсайт, за който се твърди, че е качил книга в интернет в нарушение на авторските права. Сървърът също така хоства уебсайт, посветен на японската аниме култура, който е собственост на Пендов.

В съобщение, публикувано на сайта Chitanka от времето на полицейската акция, се казва: "Поради изземване на сървъра от ГДБОП, библиотеката беше спряна от 21 юни до 2 юли 2010 г. Форумът, чатът и речникът също не работеха, защото е бил завзет и помощният сървър, на който се намираха."

Същевременно в друга публикация на сайта от 2010 г. се казва: "Аз, Лазар Пендов, като администратор и собственик на сървъра смятам отнемането за неправомерно, тъй като авторските права за книгите в този сайт са установени от чл.24 ал.9. Намирам обръщането към Наказателния кодекс на Република България чл.172 и намесата на ГДБОП в случая за неуместни, поради факта, че необходимото по закон съгласие е изпълнено с чл.24 ал.9 от Закона за авторското право и сродните му права (според този закон необходимото по закон съгласие е никакво)."

От решението на съда в Страсбург става ясно, че Пендов е отправял многократни искания за връщане на сървъра, тъй като уебсайтът не може да функционира без данните на него. Жалбоподателят заявява, че е претърпял „значителни щети“.

В крайна сметка главната прокуратура връща сървъра на Пендов през февруари 2011 г. - без да е подлаган на експертизи и използван за целите на наказателното разследване.

Бравос!
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Март 26, 2020, 09:09:07 pm
Да ама... тоя елит, за който говориш Веско, ми се струва малко на много ниско ниво. Това ли е то световния елит? Бизнесмените и банкерите?

Банкерите са Морган, Ротшилд, Рокфелер… службите са ЦРУ, Мосад, МИ 6 ….  ;D
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Март 26, 2020, 09:13:29 pm
Г-20 ще инжектира 5 трилиона долара в световната икономика


Всички държави трябва да бъдат подпомагани, особено най-слабите, се казва в изявлението

Страните от Г-20 възнамеряват да инвестират 5 трлн. долара в световната икономика, за да се противопоставят на социалните, икономическите и финансовите последици от пандемията на коронавируса, предава AFP.

Държавните и правителствените ръководители на 20-те най-големи индустриализирани и нововъзникващи страни проведоха видеоконференция и в изявление след това поясниха, че общата борба срещу вируса е "наш абсолютен приоритет". Животът трябва да бъде защитен, а работните места и просперитета - да бъдат осигурени.

Държавите също така обещаха да работят с международни организации като Световната здравна организация (СЗО) и Международния валутен фонд (МВФ), за да осигурят "стабилен" финансов пакет.

Всички са решени да възстановят доверието, да осигурят финансова стабилност и отново да засилят икономиката. Всички държави трябва да бъдат подпомагани, особено най-слабите, се казва в изявлението. Предисторията на решението - опасението, че през следващите седмици вирусът ще се разпространи и в по-бедните страни по света - много от които нямат функционираща здравна система.
 
Преди срещата на върха Международният валутен фонд и Световната банка се договориха да преценят за Г-20 кои страни вече не могат да поемат дълговете си и спешно се нуждаят от финансова помощ. Директорът на МВФ Кристалина Георгиева заяви, че фондът е готов да предостави общия си кредитен капацитет от 1 трилион долара. По-рано тя каза, че МВФ очаква поне толкова дълбока рецесия, колкото по време на финансовата криза през 2008 г.

Понастоящем председателството на Г-20 се осъществява от Саудитска Арабия. Ето защо крал Салман действа като домакин на видеоконференцията и в началото ѝ призова за съвместни усилия при изследване на ваксина.

В конференцията участваха, наред с други, американският президент Доналд Тръмп, неговият китайски колега Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и канцлерът на Германия Ангела Меркел.

Ваксините и диагностичните процедури са приоритет

Публикуваното по-рано изявление показва, че Г-20 са постигнали съгласие по някои конкретни стъпки. Те възнамеряват да разширят производствените си мощности за медицински консумативи с цел да се гарантира, че „където и да са най-необходими, тези стоки са достъпни, балансирани и достъпни възможно най-бързо“.

В допълнени, държавите искат да се координират по-силно, също и с частния сектор, "така че диагностичните процедури, антивирусни лекарства и ваксини да могат да бъдат разработени, произведени и разпространени бързо, ефективно, безопасно, справедливо, по достъпен начин".

Г-20 демонстрират дълбока загриженост за „сериозните рискове“, особено за развиващите се страни, Африка и малките островни държави, „а също и за особения риск, на който са изложени бежанците и разселените лица“. Укрепването на здравната система в Африка е "много важно за устойчивостта на глобалното здраве". "Готови сме да мобилизираме средства за политики за развитие и хуманитарни мерки", заявиха още държавите от Г-20.

https://www.investor.bg/drugi/338/a/g-20-shte-injektira-5-triliona-dolara-v-svetovnata-ikonomika--301248/

п.п. Света прави всичко възможно да се върне в предишното си русло!!! И пак ви повтарям Елита печели от глобализацията..
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Март 26, 2020, 09:19:53 pm
Путин изненада с предложение за МВФ

Коронавирусът ще предизвика по-сериозни проблеми от финансовата криза през 2008-2009 година. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в хода на срещата на върха на Г-20, предава ТАСС.

„Изглежда, че текущите проблеми, свързани с пандемията от новия коронавирус, ще предизвикат по-сериозни сътресения от финансовата криза през 2008-2009 година, а търговските конфликти и санкции ще задълбочат рецесията“, заяви руският лидер.

Той предложи на лидерите на страните от Г-20 да въведат мораториум върху различните ограничения спрямо страните, пострадали от коронавируса и да помислят за създаване на специален фонд за помощ на такива държави.

„На всички ни, ако говорим за Г-20 като цяло, ни трябва общ план за действие за стабилизация на ситуацията, подкрепа на икономиката и възстановяване на доверието към международните пазари“, заяви руският президент.

„В момента, като цяло, е крайно важно да се обезпечи достъп до финансиране за страните, които изпитват нужда от ресурси. Специално имам предвид страните, които бяха засегнати от тези кризисни явления и пандемията“, отбеляза Путин.

Според него, „в тази връзка може да се помисли за създаване на специален фонд под егидата на МВФ, финансиран на първо място чрез средства от Централните банки и емитенти на валути, включени в кошницата на МВФ, а след това да се предостави право на всеки член на МВФ да взаимства средства от този фонд пропорционално на техния дял в световната икономика с дългосрочна нулева ставка“.

Путин изненада с предложение за МВФ

Коронавирусът ще предизвика по-сериозни проблеми от финансовата криза през 2008-2009 година. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в хода на срещата на върха на Г-20, предава ТАСС.

„Изглежда, че текущите проблеми, свързани с пандемията от новия коронавирус, ще предизвикат по-сериозни сътресения от финансовата криза през 2008-2009 година, а търговските конфликти и санкции ще задълбочат рецесията“, заяви руският лидер.

Той предложи на лидерите на страните от Г-20 да въведат мораториум върху различните ограничения спрямо страните, пострадали от коронавируса и да помислят за създаване на специален фонд за помощ на такива държави.

„На всички ни, ако говорим за Г-20 като цяло, ни трябва общ план за действие за стабилизация на ситуацията, подкрепа на икономиката и възстановяване на доверието към международните пазари“, заяви руският президент.

„В момента, като цяло, е крайно важно да се обезпечи достъп до финансиране за страните, които изпитват нужда от ресурси. Специално имам предвид страните, които бяха засегнати от тези кризисни явления и пандемията“, отбеляза Путин.

Според него, „в тази връзка може да се помисли за създаване на специален фонд под егидата на МВФ, финансиран на първо място чрез средства от Централните банки и емитенти на валути, включени в кошницата на МВФ, а след това да се предостави право на всеки член на МВФ да взаимства средства от този фонд пропорционално на техния дял в световната икономика с дългосрочна нулева ставка“.

   
https://www.standartnews.com/svyat/putin-iznenada-s-predlozhenie-za-mvf-418976.html
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 27, 2020, 12:26:33 pm
п.п. Света прави всичко възможно да се върне в предишното си русло!!! И пак ви повтарям Елита печели от глобализацията..

Веско струва ми се, че прекалено елементарно гледаш на театъра на събитията. "Всичко е просто пари, а пандемията е злощастна за всички случайност и елитът си скубе косите". Еми силно се съмнявам. Не причислявай елита към нивото на плебса - те имат решения, за които ние не сме чували и могат да ги използват във всеки един момент, ако им изнася.Част от плана за Новия Световен Ред, отразен във възгледите на хората, които го поощряват, винаги е била евгениката: елиминирането на “безполезните ядящи” и “некачествените раси”, на които се гледа единствено като на спънка по пътя на всемогъщата Държава. Тяхната цел е един нов синтез, в който единственото решение за онова, което те считат за пренаселване на Земята, е институционализирането на масови програми за депопулация, като повечето хора, които останат на планетата, трябва да съществуват в едно практически пред-индустриално състояние. Аборигени, но аборигени с лаптопи. Контрольорите, естествено, няма да са толкова обременени от трудностите на живота, а спокойно и безоблачно ще се реят над обществото като членове на Уелсовата технокрация, обираща каймака.

За това става дума в усилията за НСР. И тези идеологии и стремежи са добре документирани и за тях има солидни свидетелства. Това е мета-статуквото, което е отвъд нуждата от монетарна религия. Елитът сам се превръща в обекта на религията, както е било в пред-фараоновите и фараоновите времена.Аз мисля, че световна пандемия е ПРЕКАЛЕНО УДОБНА на елита, за да е чиста случайност. Аз виждам нещата като тренировъчно или дресиращо действие, "опитомяващо" или "дресиращо" разиграване, което просто оформя и моделира обществените представи (говоря за документа "Променящи се образи" (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=299.msg2566#msg2566) на Станфордския институт).
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: Веско в Март 27, 2020, 02:14:11 pm
Веско струва ми се, че прекалено елементарно гледаш на театъра на събитията. "Всичко е просто пари, а пандемията е злощастна за всички случайност и елитът си скубе косите". Еми силно се съмнявам. Не причислявай елита към нивото на плебса - те имат решения, за които ние не сме чували и могат да ги използват във всеки един момент, ако им изнася.

Постоянно ми слагаш думи в устата, от едно изречение трудно можеш да си направиш правилни изводи .  Елита го споменах в друга връзка… а и темата е новинарска.

Не си скубат косите :)  А правят сериозни  пари в момента.. хората ще си ги скубат. Когато имаш инструментите, а те ги имат, ти позволява да се възползваш от всяка ситуация по най-добрия начин /според разбиранията ти/.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 27, 2020, 07:36:54 pm
Еми да де. Аз затова си мисля, че въобще не се правят усилия нещата да се върнат в нормалното русло. Тъкмо обратното - мисля, че нарочно всичкото това положение тепърва ще се преувеличава и ще се удължава колкото се може повече. Както писах по-горе.

Напълно съм убеден, че конспирация за коронавируса има. Просто все още няма уважителни данни и не смятам да обсъждам, без да има информация (не се занимаваме с жълта конспирация и езотерика все пак, като някои други сайтове).

Но в момента световната върхушка (да не я наричам елит) печели страшно много за своите цели. Парите са най-малкото, което печели.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 27, 2020, 11:10:19 pm
23 глобени по 5000 лв. за разходка в Морската градина във Варна

27 март 2020Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/obshtestvo/23-globeni-po-5000-lv-za-razhodka-v-morskata-gradina-vav-varna-725148.html)

Само за няколко часа днес следобед 23-ма души са били глобени, защото се разхождат в Морската градина във Варна въпреки забраната да се влиза в паркове и градинки по време на епидемията от COVID-19.

"Общинска полиция" е съставила на нарушителите актове за административни нарушения, съобщиха от МВР. Те са по член 63., ал. 1 вр. ал. 7 от Закона за здравето - за нарушаване на противоепидемичните мерки, въведени временно при извънредно положение. За това нарушение санкцията е 5000 лева, допълва ОД МВР-Варна.

От полицията в морската столица призовават всички граждани да спазват ограниченията, въведени във връзка с извънредното положение в страната.

“Закон”: Термините “закон” и “законодателна власт” имат много различно подразбиращо се значение от думите “да ям” и “командвам”. Разликата, отново, зависи от това дали онези, които издават и налагат такива “закони” имат въображаемото право да го правят, ако една улична банда издаде команди за всички в квартала й, никой не нарича такива команди “закони”. Но ако “правителството” издаде команди чрез процеса на “законодателната власт”, почти всеки ги нарича “закони”. Истината е, че всеки авторитарен “закон” е команда, подплътена от заплахата от ответен удар срещу онези, които не се подчинят. Дали е “закон” срещу извършването на убийство или срещу строителството на платформа без разрешение за строителство, това не е нито предложение, нито молба, а команда, подплътена със заплахата от агресия, дали под формата на принудителна конфискация на имущество (тоест глоби), или под формата на отвличане на човешко същество (тоест, пращане в затвора). Това, което може да се нарече “изнудване”, ако се върши от нормалния гражданин, се нарича “таксация”, когато се прави от хора с въображаемото право да властват. Онова, на което нормално би се гледало като на тормоз, нападение, отвличане, и други вреди, се гледа като на “регулация” и “налагане на закона”, когато се извършва от онези, които твърдят, че представляват “властта/авторитета”.

“Налагане на закона”: Един от най-разпространените примери за “авторитет”, който много хора виждат всекидневно, са хората, които носят табелката “полиция” или “служител на реда”. Поведението на “служителите на реда”, и отношението, което получават от другите, доста ясно показва, че на тях се гледа не просто като на хора, а като на представители на “авторитета” и общото вярване е, че за тях важат много различни морални стандарти.

Предположете, например, че някой си кара по улицата, без да знае, че един от стоповете му е изгорял. Ако някой нормален гражданин насила принуди шофьора да спре, и после изиска от него голяма сума пари, шофьорът ще побеснее. Това ще се разбира като изнудване, тормоз, и вероятно като на нападение и отвличане. Но когато някой, който твърди, че действа от името на “правителството”, направи точно същото нещо, като примига фаровете си (и като преследва шофьора, в случай че не спре), и после издаде “акт”, повечето хора гледат на такива действия сакяш са напълно легитимни.

В един много истински смисъл, на хората, които носят значки и униформи, не се гледа просто като на хора. Всички останали гледат на тях като на ръката на едно абстрактно нещо, наречено “авторитет”. Като резултат, благоприличието на “полицейското” поведение и праведността на действията им се измерват по доста различни стандарти, в сравнение с поведението на всички останали. Те са преценявани по това колко добре налагат “закона” със силата си, вместо по това дали индивидуалните им действия се вписват в нормалните стандарти за правилно и грешно, които се прилагат към всички останали. Разликата се подчертава на глас от самите “пазители на реда”, които често защитават действията си, като казват неща като “Аз не правя закона, аз само го налагам”. Ясно е, че те очакват да бъдат съдени само по това колко всеотдайно изпълняват волята на “законодателите”, вместо по това дали се държат като цивилизовани, разумни човешки същества.

"Най-опасното суеверие", Ларкън Роуз, 2011г (http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=274.msg755#msg755). Даже и в нашия сайт все още има хора, които не са я чели.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Март 31, 2020, 07:32:17 pm
Израел ни предложи шпионски софтуер за следене и контрол на вируса
Правителството засега не смята да се възползва от офертата

31 март 2020Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/zdrave/izrael-ni-predlozhi-shpionski-softuer-za-sledene-i-kontrol-na-virusa-725429.html)

Израелската държавна компания RAFAEL е предложила на българското правителство и кризисния щаб софтуер с изкуствен интелект и използващ на т.нар. Big Data за управление и контрол на кризата с коронавирус COVID-19.

WISDOM STONE™ дава възможност на българските власти да събират, изследват, анализират и обединяват цялата налична информация, която е необходима за управление и контрол на здравната криза, твърдят от компанията. Системата включва мобилно приложение, което може да бъде свалено от всеки потребител със смартфон доброволно или задължително “съгласно действащото законодателство”.

Програмата е създадена през 2016 г и се използва най-вече от службите за сигурност, разузнавателните агенции, здравните власти, общини и други.
Контрол на карантинираните

Чрез софтуера и приложението могат да се следят хората под карантина, като така се създаде “ситуационна карта”. Могат да се проследяват предишни дейности и местоположения на новодиагностицирани с вируса хора и да се изпращат известия на лица, които са били на същите места по едно и също време, както и да бъдат уведомявани за карантинните правила и изисквания. Освен това, чрез софтуера могат да се идентифицират хора, които не са подали декларации за карантина и др.
Изкуственият интелект може да събира данни от социалните медии

“WISDOM STONE™ е мощно технологично оръжие "за противодействие на COVID-19" (кавичките са от мен). Платформата осигурява на властите реален инструмент за прогнозиране на развитието на епидемията от коронавирус, като по този начин им позволява да вземат най-подходящите мерки, да спестят значителни разходи, да насочат усилията си във възможно най-правилната посока и да използват наличния си ресурс по най-ефективния начин”, заяви Ирит Идан, изпълнителен вицепрезидент на RAFAEL по развойната дейност. “В системата вие можете да вкарвате разнообразни данни, касаещи гъстотата на население в отделни райони, както и информация "за коронавируса" (кавичките са от мен), която жителите споделят в социалните медии като например: симптоми на болестта, оплаквания от кашлица или треска и други [например антиправителствена пропаганда, изявено недоволство и съпротива срещу държавни органи, заявяване на намерения за неплащане на държавни такси и данъци, обсъждане на забранени за обществено обсъждане теми по примера на Туркменистан (https://offnews.bg/sviat/turkmenistan-zabrani-dumata-koronavirus-arest-za-nosene-na-maska-po-u-725414.html), спазванено на новговор в Океания (https://chitanka.info/text/291-1984) и подтискане на престъпмисли]. Също така можете да проследявате местата, на които е възможно да има предполагаеми пациенти със заболяването и да използвате тези данни, "за да прогнозирате как ще се развива епидемията” (скобите са от мен), обясни Идан.

От RAFAEL сa готови да предоставят безплатен тестови достъп до системата на българските власти и ако те решат, че им върши работа, са готови да договорят преференциални условия.


Какво може да прави софтуерът:

- [Предвиждане на развитието на епидемията чрез] анализ на докладите [за здравния статус] на населението на всекидневна база.

- Приоритизиране на хората, на които трябва да се извършат [лабораторни тестове за диагностициране на инфекции].

- Идентифициране на хората, които нарушават [карантинните разпоредби].

- Определяне на тенденциите за [заразяване и областите на разпространение на епидемията].

- Изпращане на известия и уведомления в реално време – на национално ниво до властите и индивидуално до гражданите.

- Управление на разпоредбите [за карантина].


Приложението "гарантира прозрачност между гражданите и властите" по отношение на събираната информация и "дава правото на потребителите да прекъснат връзката с апликацията" след края на епидемията, твърдят от RAFAEL. Ползите за гражданите са, че ще получават лични известия и сигнали и ще могат да обменят информация директно с властите. Системата анализира постъпващите данни от приложението и ги превръща в прогнози.

Правителството засега е пас

Засега от българското правителството не смятат да се възползват от офертата на израелската военна компания, според източници на OFFNews. Подобен софтуер се използва за анализ и контрол в Южна Корея и Израел, както и във Великобритания от няколко дни. Инсталирането на приложението на мобилни телефони на Острова е доброволно. "Смята се", че приложението в Южна Корея е изиграло роля във добрите резултати в борбата с коронавируса там.

RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. е сред водещите в света корпорации в сферата на отбраната и киберсигурността и беше участник в търга за бойни машини на пехотата на българската армия, който по всяка вероятност ще бъде отложен за пореден път.

Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Април 14, 2020, 03:06:34 am
АЕЖ: Прокуратурата използва текст като бухалка, за да преследва критици на властта

Прокуратурата се опитва да използва текст от Наказателния кодекс като бухалка, с която по неясни критерии да преследва критици на властта. Всеки, който посочи какъвто и да било проблем, би могъл да попадне под нейните удари със същия мотив - "буди неоснователна тревога" у гражданите.

13 април 2020


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/medii/aezh-prokuraturata-izpolzva-tekst-kato-buhalka-za-da-presledva-kriti-726483.html)

Това се посочва в позиция на Асоциацията на европейските журналисти - България, която изразява възмущението си от това, че проф. Асена Стоименова, председател на Българския фармацевтичен съюз, е обвинена за интервюта, в които изнася "информация от безспорен обществен интерес, а именно - възможни проблеми в снабдяването с определени медикаменти в условията на пандемия и затруднения в производството и доставките."

Проф. Стоименова е под парична гаранция в размер на 20 000 лв. Прокуратурата я обвинява в това, че заради серия от изявления, "будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на въведено извънредно положение", тя предизвика "висока обществена опасност".

Проф. Стоименова е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл. 326 от НК. Той гласи, че "който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години или с поправителен труд, като съдът може да постанови и задължително заселване".

Според АЕЖ да се обвиняват експерти заради изразени становища е "мракобесие и пряко противоречи на членството на България в европейското семейство, защото показва отчетливо неразбиране на факта, че демокрацията функционира благодарение на свободните и независими медии".

Абсолютно недопустимо е и налагането на гаранция в такъв огромен размер от 20 000 лв, пишат от Асоциацията. По думите им подобни мерки заради изказване по експертна тема имат репресивен характер и целят "да накажат" този, който се е осмелил да изкаже собственото си мнение, което може да се разминава с основната властова линия. Те имат "смразяващ ефект" не само към експертите, които в бъдеще могат да изкажат критика, но и към журналистите и медиите, добавя АЕЖ.

Асоциацията на европейските журналисти пише, че във връзка с обвинението срещу проф. Стоименова, прокуратурата е провела и разпити на журналисти от няколко медии, като част от разпитваните са споделили, че са били питани дали разговорът с председателя на БФС е породил тревога у тях.

"Като журналисти, можем да кажем, че в почти всички случаи ние търсим експерти за тяхното мнение по определен проблем от обществена значимост. Много от интервютата, които правим, изнасят притеснителни данни в различни сфери на обществения живот - това е и смисълът им - да се предприемат съответните превантивни мерки", заявяват от АЕЖ.

Те напомнят, че фактът, че се намираме в извънредно положение, не ограничава всички права на гражданите.

Според Асоциацията ограничаването на свободата на изразяване на мнение не е ефективна мярка и изобщо няма отношение към спирането на разпространението на заразно заболяване. "Такова ограничаване е недопустимо и ако българските власти го допуснат, това може да доведе до редица дела в национални съдилища и в Европейския съд по правата на човека", категорични са журналистите.

Освен това те напомнят, че председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си от 31 март 2020 г. предупреди, че извънредните мерки не могат да бъдат за сметка на международните договори и зачитането на фундаменталните принципи и права. По думите й "демокрацията не може да функционира без свободни и независими медии".

Преследването на експерти и на хора, изнасящи информация в медиите за реални проблеми, е цензура и създава условия за автоцензура, пишат от АЕЖ.

Асоциацията на европейските журналисти се обръща пряко към главния прокурор Иван Гешев и го призовава публично да даде обяснения за всички случаи, в които прокуратурата използва чл. 326 от Наказателния кодекс заради медийни изяви.

"Смятаме, че ако държи на тези обвинения, Гешев трябва да се ангажира с поемане на лична отговорност, в случай че производствата завършат с оправдателни присъди", заявяват от АЕЖ.

Те напомнят на прокуратурата, че вместо да обвинява хора заради медийните им изяви, би могла да положи повече усилия за разкриване на истински престъпления - като побоя над журналиста Слави Ангелов. След няколко дни ще се навърши месец от ужасяващото престъпление в центъра на София, а все още нито извършителите, нито поръчителят са разкрити и задържани, добавят журналистите.
Титла: Re: Новини за нашето общество
Публикувано от: λ в Май 20, 2020, 06:42:38 pm
МВР може да следи чрез телефоните и след края на извънредното положение

20 май 2020


Източник: OFFNews.bg (https://offnews.bg/politika/mvr-mozhe-da-sledi-chrez-telefonite-i-sled-kraia-na-izvanrednoto-poloz-729093.html)

МВР може да следи локацията чрез мобилните телефони и след извънредното положение на основание “наблюдение и контрол на карантинна мярка заради заразна болест”.

Това стана ясно от думите на вътрешния министър Младен Маринов пред парламентарната комисия по вътрешните работи. На въпрос от БСП дали след падането на извънредното положение МВР още може да следи законно хора на основание ограничаване на разпространението на COVID-19, отговорът на Маринов беше положителен.

"Има промяна във връзка с наложените карантини. Промяната е в Закона за електронните съобщения - при отказ на дадено лице да бъде карантинирано или когато е карантинирано, но има данни, че нарушава карантината, имаме право да искаме местонахождение на мобилното устройство. Това касае само локализацията", обясни Маринов и подчерта, че това става, без да има достъп до личната комуникация на даден човек.

Практиката на МВР е едновременно с това да се уведомява и районният съд, каза Младенов и добави, че тази мярка по-скоро вече не се прилага, защото полицаите физически контролират изпълнението на задължителната карантина, след като се е освободил ресурс от вече отпадналите КПП-тата. Вътрешният министър обаче не знаеше колко на брой са такива случаи.

В закона е предвидено даните за местоположението да се дават веднага след молбата на полицията, като изискването е до 24 часа да бъде уведомен компетентният съд и да се процедира според решението му. Търси се "един вид предварително изпълнение", поясни Маринов, защото ставало въпрос за опасност от зараза.

Няма никаква опасност за свободата на гражданите, защото има съдебен контрол, увери министърът.

...