Apocryphal Academy

Автор Тема: Психаротерапия  (Прочетена 3394 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #30 -: Юли 14, 2018, 08:23:23 pm »

Японецът, който свири на плодове и зеленчуци[youtube]https://youtu.be/ZQTZxD-yXeo[/youtube]


ТРЪГНАЛ КОС... 8)

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #31 -: Юли 15, 2018, 09:09:06 am »
Събудих се с мисълта  за любимото ми стихче от детството..
"Точка, точка, запетая,тире, минус, обиколка,две ушички, две ръчичкии тумбака с двата крака,и калпака със байряка!"


Резултат с изображение за точка точка запетая текст


И сега,докато пиша,се сещам пак и  за :


Ринги ринги рае, наш петел играе, чужд петел го гони за кило бонбони!

И не съм съгласна с твърдението,че идва от немския език,по-вероятно е обратното..


Знаете ли, че популярната детска песен-игра "ринги, ринги, рае" всъщност е немска, а изразът означава "в кръг, в кръг, в редичка"? За още немски думи, емигрирали в чужди езици и най-вече в българския съобщава Дойче веле
Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #32 -: Юли 18, 2018, 02:28:46 pm »

HOW THEY SPEAK IN SIGN LANGUAGE! (EDUCATION 2017)

Как говорят в символи9 Everyday Symbols You Didn’t Know The Meaning Of

Публикуван на 17.01.2017 г.
We see symbols everyday, like the ichthys fish, democrat donkey and the bluetooth rune, but do you ever spare a thought for their origins? From female and male symbols to the pause symbol, here are 9 Everyday Symbols You Didn’t Know The Meaning Of!


Ние виждаме символи всеки ден, като рибата ихтис, магарето на демократите и руната на Bluetooth, но замисляме ли се за техния произход? От женски и мъжки символи до символа за пауза, тук има 9 символа от ежедневието, чиито значение не знаете!

Our everyday lives are saturated with symbols that are designed to express ideas, from the logos of automobile manufacturers to the buttons on your television remotes. Many of us take these symbols for granted, and even though we know what they stand for we rarely have any understanding of their origins or their secret meanings. The Jesus Fish ( its A Bit Racier Than You Might Think) - This iconic fish symbol, often called the Icthys, has often been used as a synonym for the Christian faith and features prominently on everything from billboards to bumper stickers. Female and Male Symbols - Perhaps most popularized by horoscopes and dating services, the symbols for man and woman are two of the most common that we find in our daily lives.

Нашият ежедневен живот е наситен със символи, предназначени да изразяват идеи, от лога на производителите на автомобили до бутоните на дистанционните телевизори. Много от нас приемат тези символи за даденост и макар да знаем какво представляват, ние рядко разбираме техния произход или тайни значения. Рибато на Иисус, която често се нарича Icthys, често се използва като синоним на християнската вяра и се отличава ясно от всичко идващо от билбордовете до стикерите... Женски и мъжки символи - Може би най-популяризирани от хороскопи и запознанства, символите за мъж и жена са две от най-честите, които намираме в нашето ежедневие.

But very few people actually know where these symbols come from. In reality, they find their roots in alchemy, an old form of mystical science that was concerned with astrology and chemistry. Bluetooth Runes - That strange little symbol on the side of your Bluetooth devices isn`t just a stylized ‘B’. The inventors of Bluetooth borrowed from Norse mythology in designing their logo which is a bind-rune, or two runes that have been combined. The Pause Symbol In Poetry - You are watching one of your favorite movies and the phone rings, so you reach for the remote to hit Pause. Without realizing it you are in fact exercising one of the oldest linguistic tools in the history of literacy.

Но много малко хора наистина знаят откъде идват тези символи. В действителност техните корени се откриват в алхимията - стара форма на мистична наука, замесена с астрологията и химия. Bluetooth руната - Този странен малък символ отстрани на устройствата с Bluetooth не е просто стилизиран "Б". При проектирането на своето лого изобретателите на Bluetooth са заимствали символа от норвежката митология , което е свързана руна, или две руни, които са били комбинирани. Символът за пауза в поезията - Вие гледате един от любимите си филми и телефонът звъни, за да достигнете до дистанционното, за да натиснете Pause. Без да го осъзнавате, всъщност упражнявате един от най-старите езикови инструменти в историята на грамотността.

The Mystery of On/Off and USB - There are a number of symbols related to computers that we have come to accept at face value in terms of their function. One of the most popular of course is the on/off symbol that features a small vertical line inside a circle. Biohazard Symbol as a Tattoo - The biohazard symbol is another one of the most recognizable symbols in our culture, in part because it is meant to warn us of danger. The creators of the symbol however didn’t have any hidden agendas in designing it, and only wanted something that would look distinctive. However, that didn’t stop others from adapting it to their own meanings by putting it on company logos, video games, and clothes. Mitsubishi Family Crest - Ever wondered about the different logos that car companies use?

Мистерията на On / Off и USB - Има няколко символа, свързани с компютрите, които сме приели... Един от най-популярните разбира се е символът включване / изключване, който има малка вертикална линия в кръг. Символ за биологична опасност като татуировка - Символът за биологични опасности е още един от най-разпознаващите символи в нашата култура, отчасти защото е предназначен да ни предупреди за опасност. Създателите на символа обаче не са имали скрита агенда при проектирането му и искат само нещо, което да изглежда различно. Това обаче не спира другите да го адаптират към собствените си значения, като го налагат на фирмени лога, видеоигри и дрехи. Mitsubishi Family Crest - Учудвали ли сте се на различните лога, които автомобилните компании използват?

From Toyota to Subaru there is often a lot more to these decals than meets the eye, and the Mitsubishi logo is no exception. Democratic Donkey and Republican Elephant - Anyone familiar with American politics will immediately recognize the symbols used to distinguish the two main parties. On the Democrats side, the image of the donkey can be traced back to the 1828 election in which Andrew Jackson was running for president. Because of his stubborn personality, many of his opponents took to calling him a ‘jackass’. Rolling with the punches, he took the insult and adapted it to become a symbol of being strong willed. Peace Signs and Nuclear Disarmament - The last symbol in our video, and by far one of the most influential is probably the peace sign...

 Магарето на демократите и републиканския слон - Всеки, запознат с американската политика, веднага ще разпознае символите, използвани за разграничаване на двете основни партии. От страна на демократите, образът на магарето може да бъде проследен до изборите от 1828 г., в които Андрю Джаксън се кандидатира за президент. Поради упоритата си личност много от противниците му започнали да го наричат ‘jackass’. "глупак, магаре, задник". Нагаждайки се към ударите, той отнесъл обидата и я приспособил, за да се превърне в символ на силна воля*. Мировите знаци и ядреното разоръжаване - Последният символ в нашия видеоклип и... един от най-влиятелните е вероятно знакът за мир...


* съществува обширен материал на тема  - 'символиката на магарето' в 'еврейски текстове', за съжаление не открих записките си...
 В апокрифен текст се казва, че Захария видял истинското лице на бога, когото обслужват зад олтаря и било магарешко... Ето как завършва  историята на Захария, след като споделил 'видяното':

"...за да дойде на вас всяка кръв праведна пролета на земята, от кръвта на праведнаго Авеля, до кръвта на Захария сина Варахиева когото убихте между храма и олтаря."
/Цариградски/

- Това е от тук:

" На Мойсеевото седалище седят книжниците и фарисеите.
 Затова всичко, което ви кажат да правите, правете и пазете, но не постъпвайте според делата им, понеже говорят, а не вършат. Защото свързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръста си да ги помръднат, но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората. Защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си, и обичат първите места при угощенията и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: „Равви, Равви“. Но вие не се наричайте „Равви“, защото Един е вашият Учител – (Христос), а вие всички сте братя. И никого на земята не наричайте свой отец, защото Един е вашият Отец – Небесният. Не се наричайте и наставници, защото Един е вашият Наставник – Христос. А по-големият между вас нека ви бъде служител. И всеки, който възвишава себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси. Но горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте Небесното Царство пред хората, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. (Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото изпояждате домовете на вдовиците, даже когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане.) Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото обикаляте море и суша, за да направите един прозелит, изповядващ юдейската религия, без да е юдеин по народност, и когато стане такъв, го правите син на пъкъла два пъти повече от вас.  Горко на вас, слепи водачи, които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, се задължава. Безумни и слепи! Че кое е по-голямо – златото ли, или храмът, който е осветил златото? Казвате още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, се задължава. (Безумни и) слепи! Че кое е по-голямо – дарът ли, или олтарът, който освещава дара? И така, който се кълне в олтара, се заклева в него и във всичко, което е върху него. А който се кълне в храма, се заклева в него и в Онзи, който обитава в него*. И който се кълне в небето, се заклева в Божия престол и в Онзи, който седи на него. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте изоставили по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и вярата; но тези трябваше да правите, а онези да не оставяте. Слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате! Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и невъздържаност.
 Слепи фарисеино! Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън изглеждате на хората праведни, а отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото зидате гробниците на пророците и украсявате гробовете на праведните, и казвате: Ние ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме станали техни съучастници в проливането на кръвта на пророците; с което свидетелствате за себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. Допълнете и вие мярката на бащите си. Змии! Рожби на усойница! Как ще избегнете осъждането на пъкъла? Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдреци и книжници: едни от тях ще убиете и ще разпънете, други от тях ще биете в синагогите си и ще гоните от град в град, за да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята – от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между храма и олтара. Истина ви казвам: всичко това ще дойде върху това поколение. 

Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб! Колко пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!Ето, вашият дом ви се оставя пуст. Защото ви казвам, че отсега нататък няма вече да Ме видите, докогато кажете: Благословен Онзи, който идва в Господното Име!" -

- Иисус
(Евангелие по Матея)

Исках да стане ясно, че бога, на който служат книжниците, фарисеи и техните наследници има общо с мамона и магарето, нежели с Небесния Отец.

* "Още сте чули, че е било казано на древните: „Не се кълни лъжливо, а изпълнявай клетвите си пред Господа.“  Но Аз ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога;  нито в земята, защото е Негово подножие; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия." -
- Иисус
(Е. по Матей)

И бога на фарисеите е, който е 'превзел' олтаря, където се принася сърдечния дар на милоста и опрощението. Жречеството присвои  символите на Небесното Откровение и ги превърна в обменна валута, с която индулгира безумията на наследниците си.
Символите на Ню Ейдж са в същината си древни знаци със сакрално обозначение, чието значение бива извратено в един регресивен смисъл, скрит и от демонстриращите го. Защото с времето се изгубва и криви същината.Тази е гавра с божествените символи е необходимо да се познае. Защото символите изобразяват Словото - Азбуката на Сътворението в цялата гама на възприемателна метаморфоза на съзнанието ни през вековете. Код на времена и събития. Знаци, чието съдържание е маскарено, та да не вземе някой да разчете правдиво времена и събития. А всъщност всеки има очи за тези символи. Те са същото каквото е графиката  на сърдечния ритъм или кривите, които чертае танца на небесните тела... Или картините, изрисувани от общението на вятъра и облаците... Символи на градивните елементи на нашата обитаема среда.

Удобно е да скриеш дявола в тъмното, в скритото, зад символа, зад завесата в църквата... и да заявиш на павството, че е незрящо за лицето на бога... и да събираш пари от овчиците, които си се задължил пред Бога да храниш, поиш и обгрижваш! Вместо това те правят помен с питата на павството  и  платата взимат за себе си, създавайки църква на виновност и невежество, за която овцете да си плащат. Защото това  прави и днешното свещеничество, 2000 години по-късно, каквото и преди. Разлика няма.
А Бог е Светилник. Господ е казал, че светилник се поставя на открито, на високо, за да се вижда и да осветява на всички, а не се крие по кюшетата!

...

_____
https://artangela.com/index.php?lng=bg&p=paladium&id=57


Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #33 -: Юли 18, 2018, 05:55:40 pm »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #34 -: Юли 19, 2018, 12:29:10 pm »
Сега ми просветна нещо..
Може ли думата раави/рави/равин,всъщност да е образувана от двете думи Ра и Аба/аби/баба/?
Според мен точно това е произхода ..

Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #35 -: Юли 19, 2018, 03:40:53 pm »
Сега ми просветна нещо..
Може ли думата раави/рави/равин,всъщност да е образувана от двете думи Ра и Аба/аби/баба/?
Според мен точно това е произхода ..


Рави (равви, равуни, раббуни, раббоние почтителна форма на обръщение. В Стария Завет не се среща нито веднъж. Най-ранният писмен източник, в който я намираме е Новият Завет, където е преведена като учителю (Иоан 1:38, 20:16). Така се обръщат към Него не само учениците Му, но и фарисеите (Лука 19:39). Така Го Така го нарича и Иуда, когато Го целува (Иоан 26:49). Така наричали и Иоан Кръстител (Иоан 3:26). На еврейски (иврит) се произнася рибби, съвр. рабби и произлиза от раб – велик, което съответства по значение на латинското magister (от magis). Постепенно придобива смисъл на титла. Над нея стои титула раббан (“наш учител”), носен само от 7 законоучители. Доколкото левитите са били и учители, това обръщение вероятно се е използвало и към тях. Иисус Христос забранил (Мат. 23:8 на учениците и последователите Си да се наричат учители (μή κληθη̃τε ραββί). В талмудически източници за пръв път терминът рав, раввин, ребе, рабби се среща чак към 250-300 г.

Равините (рав, ребе) са духовни представители на еврейските общини, изпълняващи в тях длъжности на наставници, проповедници, пазители и тълкователи на закона. Тъй като дейността на свещениците била съсредоточена предимно в храмовия култ, равините били предимно пророци и наставници, издигани измежду миряните. Заемащите тази длъжност трябвало да се отличават със задълбочени богословски познания и благочестие.

След разрушаването на Иерусалимския храм през 70 г. и прекратяването на свещенослуженията и жертвоприношенията, равините стават единствените религиозни ръководители на еврейския народ, изповядващ традиционен юдаизъм. Въпреки разпространената представа, те не са свещеници, както и синагогите не са храмове. Това звание се присвоява след завършване на еврейско религиозно образование и дава право за възглавяване на конгрегация или община, за преподаване в Иешива (висшите религиозни учебни заведения, предназначени за изучаване на Танаха и Талмуда). Равините имат право да бъдат членове на религиозния съд.
Обредът, с който се посвещават равините се нарича смиха и означава покриване, т. е. ръкополагане. В някои страни съществува титлата (длъжността) главен равин. Духовните ръководители на месианските евреи, които нямат свещенство, също се наричат рабби. В неортодоксалните течения на юдаизма рабби могат да бъдат както мъже, така и жени.

Презвитер Стефан

https://www.pravoslavie.bg/
Православие. Бг

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #36 -: Юли 20, 2018, 09:29:20 am »
Открийте 10-те разлики   ;D


2084520RzmgW3qC.png
« Последна редакция: Юли 20, 2018, 09:46:34 am от Psyhea »

Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #37 -: Юли 20, 2018, 01:32:27 pm »

Spy Satellites Launched, Aliens Already Here, World Preparing For Space Defense

Incredible News E3 

Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #38 -: Юли 22, 2018, 06:16:12 pm »

10 Diabolical Things Supposedly Hidden Away in the Vatican

TopTenz

___________________________


Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #39 -: Юли 23, 2018, 09:54:29 am »

The Secret Origin of "Hollywood" will shock you! (R$E)

Тъй като във видеото е спомената област, свързана с култа към Диана, цитирам труда на Дж. фрейзър, посветен на  горичката, в която се е извършвал тайнствения ритуал на Богинята.
Обичам подхода на Фрейзър. Изхождайки от един италийски мит, Фрейзър преминава през митовете, легендите и реалността на почти всяко човешко племе.

Цитат:
Оригинално заглавиеThe Golden Bough, 1890
{ The Golden Bough: A Study in Magic and Religion}

ПРЕДГОВОР КЪМ АНГЛИЙСКОТО ИЗДАНИЕ

Настоящата книга има за цел да обясни необикновеното правило, което урежда уиаследяването на жреческия пост на Немийската Диана. Преди повече от тридесет години се залових да намеря решение на проблема и смятах да го изложа съвсем накратко, но скоро установих, че за да звучи правдоподобно, вероятно и по-разбираемо, е необходимо да се обсъдят и някои по-общи постановки, тъй като част от тях почти не бяха засягани дотогава. С всяко ново издание тези и други, свързани с тях въпроси заемаха все повече и повече място, проучването се разпростря във все нови и нови насоки, докато първоначалните два тома набъбнаха на дванадесет. Междувременно често се чуваха пожелания книгата да излезе в по-сбита форма. Настоящото съкратено издание е опит да се задоволят тези искания и по този начин книгата да стане достъпна за по-широк кръг читатели. Съкращавайки значително нейния обем, се старах да запазя основните принципи и за да станат те ясни, да ги придружа с достатъчно доказателствен материал. Езикът на оригинала, общо взето, е запазен, макар на места изложението да е по-сбито. За да остане колкото се може повече от текста, пожертвувах всички бележки, а с тях и точните данни за източниците, които съм използувал. Така че читателите, които искат да научат определен източник, ще трябва да се справят с пълното съчинение, където всичко е документирано и има пълна библиография.

В съкратеното издание не съм добавял нов материал, нито съм променил становищата, изразени в последното издание, тъй като данните, които научих междувременно, в по-малка или по-голяма степен потвърждават предишните ми заключения или са нова илюстрация на стари положения. Както разбираме, от същата легенда явно са се вълнували и създателите на Холивуд.

https://chitanka.info/text/5438-zlatnata-klonka
Златната клонка 


"Златната клонка" - картина на Джоузеф Търнър

Откъс:

1. Диана и Вирбий.

Едва ли има човек, който да не познава картината „Златната клонка“ на Търнър? Божественото въображение на художника е потопило в златно сияние сцената с малкото, обградено с гора езерце Неми, наричано от древните „Огледалото на Диана“, преобразило е този прекрасен естествен пейзаж, превърнало го е в приказно видение. Който е видял тези тихи води, прикътани в една зелена падина на Албанските планини, няма никога да ги забрави. Сякаш нищо не нарушава тишината и усамотението им, нито двете типично италиански селца, потънали в дрямка на брега, нито типичният италиански дворец, чиито терасирани градини се спускат стръмно към езерото. Може би сама Диана все още не е напуснала тези самотни брегове, все още броди из тези девствени гори.В древността гористата местност е била сцена на странна и повтаряща се трагедия. На северния бряг на езерото, точно под отвесните скали, на които днес е кацнало селцето Неми, са се намирали свещената дъбрава и светилището на Немийската или Горската Диана. Някога езерото и горичката били познати като „езерото и горичката на Ариция“. Но градът Ариция (сегашният Ла Рича) се намирал на около пет километра оттам, в полите на Албанските планини, отделен със стръмен склон от разположеното в кратероподобна планинска падина езеро. В свещената горичка растяло дърво, около което по всяко време на деня, а вероятно и до късна нощ, бродела мрачна фигура. С гол меч в ръка, човекът неспирно и напрегнато се озъртал, сякаш всеки миг очаквал да го нападне враг. Той бил жрец и убиец, а онзи, от когото се пазел, щял рано или късно да го убие и да заеме неговото място. Такъв бил законът на светилището. Кандидатът за жрец получавал тази длъжност само след като убие предшественика си и я запазвал, докато някой по-силен и по-хитър съперник не го заколи. Този висящ на косъм пост му носел титлата цар, но едва ли друга коронована глава е спала по-неспокойно или пък е била спохождана от толкова зловещи сънища. Защото година след година, лете и зиме, в хубаво и в лошо време жрецът трябвало да бди за своя единствен пост и винаги, когато успявал да открадне по мъничко неспокоен сън, го правел с риск за живота си. Най-малкото невнимание, най-лекото отпускане на мускулите или спадане на бойното майсторство го поставяли в опасност. Посивелите коси можели да подпишат смъртната му присъда. Навярно когато този човек се появявал пред кротките и набожни поклонници на светилището, за тях прекрасният пейзаж е помръквал — като че внезапен облак закривал слънцето в ясен ден. Едва ли суровата и зловеща фигура е подхождала на мечтателната синева на италианското небе, на шарената сянка в лятната гора и сияещите на слънчевата светлина вълни. По-скоро си представяме сцената, както би я видял окъснял пътник в една от онези диви есенни нощи, когато мъртвите листа са нападали като дебел килим, а ветровете сякаш пеят погребална песен за умиращата година. Мрачна картина с тъжен погребален съпровод — гората, настръхнала, черна и назъбена на фона на надвисналото и бурно небе, стенанието на вятъра в клоните, шумоленето на сбръчканите листа под краката, плискането на студената вода о брега. А на преден план, ту в полусветлината на отиващия си ден, ту в мрака броди мрачна фигура и на рамото й проблясва стомана винаги, когато току-що изгрялата луна се покаже от скупчените облаци и надникне към него през сплетените клони.

Странните правила на този жречески сан нямат паралел в класическата древност и не могат да се обяснят с нейна помощ. Обяснението трябва да се потърси по-назад във времето. Едва ли някой би отрекъл, че този обичай намирисва на варварство и доживял до епохата на империята, той се откроявал напълно изолиран от тогавашното изтънчено италианско общество, като вековна скала сред равно окосена ливада. И тъкмо този груб и варварски характер на обичая ни дава някаква надежда да намерим обяснението му. Защото последните проучвания на ранната история на човека разкриха едно съществено подобие в начина, по който, сред многото повърхностни различия, човешката мисъл е изработила своята първа груба житейска философия. А това означава, че ако успеем да установим съществуването на варварски обичай, като този за Немийския жрец някъде другаде, ако успеем да разкрием мотивите, които са го породили, ако успеем да покажем, че тези мотиви са били широко, даже всеобщо валидни за човешкото общество, което в зависимост от обстоятелствата е създавало институции, привидно различни, но по същество сродни и ако накрая докажем, че същите тези мотиви и някои от институциите, които те са породили, са действували в класическата древност, тогава с право ще заключим, че това са мотивите, които в една по-отдавнашна епоха са породили жречеството от Неми. При липса на преки данни за начина, по който е възникнала жреческата институция, подобно заключение няма никога да е равностойно на доказателство. Но ще е повече или по-малко вероятно в зависимост от това, доколко пълно отговаря на изброените условия. Настоящата книга има за задача, като изпълни току-що изброените условия, да предложи напълно вероятно обяснение на жречеството от Неми.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #40 -: Юли 28, 2018, 09:51:53 am »
[youtube]https://youtu.be/xkhUJta0rcs[/youtube]


The Bridge to Another Dimension

[youtube]https://youtu.be/7DgQniZMBQ0[/youtube]The Indians have Known about this Mystery for Hundreds of Years

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Психаротерапия
« Отговор #41 -: Юли 29, 2018, 04:06:09 pm »
Цитат
Първата бира от марихуана
Първата бира от марихуана

 Първата бира с канабис в света вече е разработена от компанията Province Brands от Торонто, Канада. В момента се  тества и ще излезе на пазара, когато легализацията на марихуаната влезе в сила официално в Канада през 2019 г.

Експерименталната напитка се приготвя от хмел, вода, дрожди и стъблата и корените на растението канабис - тоест от части, които обикновено се изхвърлят след прибирането на лепкавите пъпки.
Всякакъв алкохол, произведен по време на ферментационния процес, се отстранява, за да се позволи да изпъкнат канабиноидите, извлечени от марихуаната. Вместо да напива, тази бира ще "напушва",
съобщава The ​​Guardian.
Тестовите партиди имат средно около 6,5 mg THC (тетрахидроканабинол) на порция; около една трета от това в една пълна лула, според експертите от
High Times.
Не пия алкохол,но като гледам..Бира може и да пропия..  Mr
« Последна редакция: Юли 29, 2018, 04:09:05 pm от Psyhea »

Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #42 -: Юли 29, 2018, 11:24:24 pm »

Illuminati Ritual at Vatican today will SHOCK you! (R$E)

Публикуван на 20.11.2016 г.Exclusive - A SHOCKING ritual took place today at the Vatican! Illuminati NWO Exposed (2016)

Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #43 -: Юли 30, 2018, 10:07:10 pm »

Зачем Трампу посольство в Иерусалиме, или Кто создал государство Израиль


Мила

 • Гост
Re: Психаротерапия
« Отговор #44 -: Август 02, 2018, 11:27:10 am »

North Korea 'Ready To Accept' Rothschild Controlled Central Bank


Тагове към темата: