Apocryphal Academy

Автор Тема: Нов Световен Ред - проект от зората на човечеството до наши дни  (Прочетена 10323 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
  The ancient Brittany was the scene of a cannibal culture, which was studied by scientists Silvia M. Bello, Simon A. Parfitt & Chris B. Stringer, in the discovery of traces of human remains in the Gough Caves (Somerset, England).

Древната Бретан е била сцена на канибална култура, изследвана от учените Silvia M. Bello, Simon A. Parfitt и Chris B. Stringer, в откриването на следи от човешки останки в пещерите Gough (Somerset, Англия).


Резултат с изображение за cheddar gorge     replica-of-the-skeleton

Among these remains in particular were the presence of cups for drinking from human skulls, and on this use the researches had concentrated their research. From the published study it is learned that the ancient Britons carried out post-mortem processing of human heads to make cups, and the analysis of human remains also shows the processing of bodies for the consumption of bone marrow. The radiocarbon dating found it happening around 14.7 thousand years ago.

The use of human skulls as cups has extensive historical and ethnographic documentation, extended in every continent.

If in Europe it dates back to Maddalena, it is equally present in Asia from ancient times. We have seen the Indian example of the Aghori, but one more impressive is the Tibetan Kapala.

Сред тези останки бяха по-специално наличието на чаши за пиене от човешки черепи и за тази цел изследванията са концентрирали изследванията си. От публикуваното изследване се установява, че древните британци извършват следкланична обработка на човешки глави, за да направят чаши, а анализът на човешките останки също така показва обработката на телата за консумация на костен мозък. Радиовъглеродното датиране е установено, че се случва около 14,7 хиляди години.20112151ifGLZfpC.jpg Резултат с изображение за Gough's Cave 2011248DJQVQh29.jpgИзползването на човешки черепи като чаши има широка историческа и етнографска документация, разширена на всеки континент.


Резултат с изображение за крум никифор 
Виночерпецът на кан Крум Страшни подняся вино за наздравици с ритуалната чаша-череп


Ако в Европа датира от Маддалена, тя е еднакво налична в Азия от древни времена. Видяхме индийския пример за Агори, но още по-впечатляващ е тибетският Капала.
   Ð езултат с изображение за tibetan kapala skull     7aBHt04xC9Es.jpg                      20113219pxZLXAbJ.jpg         693jTZishhjH.jpg                 tMtT6k6eq7Ox.jpg


This macabre artwork is derived from human skulls and used in various rituals of Buddhist Tantra and Buddhist Vajarajana. Many of the gods of Hindu and Vajarajana cosmogony are represented with a Kapala full of human blood, often held in their left hand . The most famous is certainly the goddess Kali, but it was an attribute both of the heinous gods as well as of the most benevolent ones, like Ganesa and Durgha.


Резултат с изображение за demonios de la india

Това мазорестно произведение е извлечено от човешки черепи и се използва в различни ритуали на будистката тантра и будистката Vajarajana. Много от боговете на космогонията Хинду и Важаражана са представени с капака, изпълнена с човешка кръв, често държана в лявата си ръка. Най-известната със сигурност е богинята Кали, но това е атрибут както на богатите богове, така и на най-благите, като Ганеса и Дурга.

 
mahasiddha-tsang-nyong-heruka-16th-c-tibet-c-a-sil-c-inlay-21-cm-sothebys      Резултат с изображение за Virupa           8038805cda0da18a6254b3b4d3413cba
  Резултат с изображение за female mahasiddha    Резултат с изображение за palden lhamo    Резултат с изображение за mahakala tibet     Ð езултат с изображение за gebr.: vajravarahi - wissenswertes über das diamant-sau-mädchen, rote weisheit & himmelswandlerin   

The gods, therefore, have begun this ritual.
The pagan gods, of course. But has the Christian religion been so different?
According to Christian faith, the bones symbolize the purity of liberation from the flesh, a symbol of corruption. The churches have always been real cemeteries, often decorated and studded with skulls and bones of human beings in every where the gaze could lay.


Следователно боговете са започнали този ритуал.
Божиите езичници, разбира се. Но християнската религия е толкова различна?
Според християнската вяра костите символизират чистотата на освобождението от плътта, символ на корупцията. Църквите винаги са били истински гробища, често украсени и обсипани с черепи и кости на човешки същества във всяко място, където може да се появи очите.

Резултат с изображение за otrantoossario   La-Cappella-del-Teschio-in-Polonia-2

Even today, if we think about it, the catholic Communion simulates the drinking of the blood and the eating of the flesh of Jesus Christ after he’s been sacrificed.

It is done by believing that death has given him the spiritual life, freeing him from the body. Pasting with his corpse also symbolizes to get hold of the essence of Jesus Christ in this case. And if today we take for granted that this is a ritual with a completely abstract meaning, it was not at all when the ritual was born, and until a few centuries ago it was very important for the priests to point out that it was a real act.
The Chapel of the Most Precious Blood of the Church of Santa Maria in Vado in Ferrara was the scene of one of these acts of demonstration.

1171 B.C. was the year that made it an important pilgrimage destination until today. At that time,  the priest of the church was a little unfaithful person, and he did not really believe in communion. So, to awaken his faith, Christ made the miracle, and at the break of the consecrated bread, blood drops sprang out of the same, smacking the wall of the chapel, where they are still visible today.
Whether that was a trick, it matters little. It had the hoped- for effect: to prove that he was actually eating the flesh and drinking the blood of Christ.
Christianity like paganism. It seems that the border between good and evil, between Jesus and Satan, becomes always blurrier.
God and Devil
Crowley said. “I was in the death struggle with self: God and Satan fought for my soul those three long hours. God conquered -now I have only one doubt left – which of the twain was God?”

We do not know. Do we want to talk about it? Do we want to answer this existential question?
Why did Crowley say he was following God, while Theresa reported that the SRA rituals she was victim of were made to please Lucifer? Who is God, and who Lucifer? It would be impossible to answer all this without reading the Bible.
 
Резултат с изображение за santa maria della concezione dei cappuccini     20114843l3VfD4QX.jpg
Дори и днес, ако помислим за това, католическото общение симулира пиенето на кръв и яденето на плътта на Исус Христос, след като бъде пожертван.


Резултат с изображение за preziosissimo sangue di gesù     Ð езултат с изображение за milagro de ferrara

Това се прави, като се вярва, че смъртта му е дала духовния живот, освобождавайки го от тялото. Залепването с тялото си също символизира да се хване за същността на Исус Христос в този случай. И ако днес приемем за даденост, че това е ритуал с напълно абстрактно значение, изобщо не е станало, когато се е родил ритуалът, и допреди няколко века беше много важно свещениците да посочат, че това е истинско акт.
Параклисът на най-скъпоценната кръв на църквата Санта Мария във Вадо във Ферара беше сцената на една от тези демонстрационни действия.

1171 B.C. Това беше годината, която го направи важна дестинация за поклонение до днес. По онова време свещеникът на църквата беше малко невярващ човек и всъщност не вярваше в общение. Така че, за да се събуди Неговата вяра, Христос направи чудото, а на почивката на хлябове, кръвни капки скочи на Същото, шумен стената на параклиса, където те все още са видими и днес.
Независимо дали става дума за трик, няма значение. Той имаше надежда за действие: да докаже, че всъщност яде плътта и пие кръвта на Христос.
Християнството като езичеството. Изглежда границата между доброто и злото, между Исус и Сатана, винаги става по-неясна.


Бог и дяволът

- каза Кроули. "Аз бях в борбата за смъртта със себе си: Бог и Сатана се бориха за душата ми тези три дълги часа. Бог е завладял - сега имам само едно съмнение - кой от двамата беше Бог? "

Резултат с изображение за aleister crowley

Не знаем. Искаме ли да говорим за това? Искаме ли да отговорим на този екзистенциален въпрос?
Защо Кроули каза, че го следва, докато Тереза ​​съобщава, че ритуалите, които тя е била жертва, са били направени, за да се хареса на Луцифер? Кой е Бог и кой е Луцифер? Би било невъзможно да се отговори на всичко това, без да се чете Библията.
 
The Bible is a collection of texts whose purpose was to document the alliance between the Jewish people and their lord, a character who self-defines “Yahvé of the armies. ”
This ‘god of  war’ of the Old Testament, who has become the only God of Christianity, is the absolute protagonist of biblical history, from genesis to apocalypse. If Christian religion has been able to create a spiritual reality as strong and as confused, fortunately, the original truth described in the Bible – even if it is spoiled by mistakes in translation and omissions created to support Christian dogma – is still traceable.
And it is not always necessary to use the literal translations of some of the authors who have become controversial for merely daring to use their own language skills to read those books, abstaining from religious preconceptions. Many things are still perfectly readable in the bible we have at home as it is. It is always good to read it, to dispel our doubts.
Isaia 45.7, just to begin, would already suffice to answer the dilemma that Aleister Crowley left us.
There is not all this difference between god and the devil, judging by this verse, which says that Yahweh was the responsible both for the good and the bad things that happened to the Jewish people.
It was he himself that, in Ezekiel 20:25, boasted that he was the one who “made them contaminate in their offerings, making their firstborn children pass trough the fire, to terrify them.” What did he mean?
An example is the one reported in Judges 11:
Jefte, the commander of Israel’s forces, is about to make war on the Ammonites.  To ask for the help of Yahweh in the battle , in verses 30 and 31 he does a proposal to him: “If you  give the Ammonites in my hands,  whoever comes out first from my home door to meet me will be for Yahwah, and i will I’ll get him into the holocaust”.


Библията е съвкупност от текстове, чиято цел е да документира съюза между еврейския народ и техния господар, герой, който определя себе си "Господ на армиите". "
Този "бог на войната" на Стария завет, който е станал единственият Бог на християнството, е абсолютният герой на библейската история, от генезиса до апокалипсис. Ако християнската религия е била в състояние да се създаде духовна реалност толкова силна, колкото объркана и, за щастие, оригиналният describedat истината в Библията - дори и да е разглезена от грешки в превода и пропуски създаден, за да подпомага християнска догма - все още е проследим.
И не винаги е необходимо да се използват буквални преводи на някои от авторите, които са станали противоречиви, защото просто се осмеляват да използват собствените си езикови умения, за да четат тези книги, въздържайки се от религиозни предубеждения. Много неща все още са напълно четими в библията, която имаме у дома си. Винаги е добре да го прочетете, да разсеете нашите съмнения.
Исая 45.7, само за да започне, вече би било достатъчно, за да отговори на дилемата, която Алистър Кроули ни напусна.
Не е цялата тази разлика между бога и дявола, съдейки по този стих, който казва, че ГОСПОД е бил отговорен както за добрите, така и за лошите неща, които са се случили с еврейския народ.
Самият той, в Езекиил 20:25, се хвалеше, че той е "този, който ги е направил да замърсяват в своите приноси, като първородните им деца преминават през огъня, за да ги ужасят". Какво имаше предвид?
Пример за това е съобщеното в Съдиите 11:
Иефта, командирът на Израилевите войски, ще направи война на амонците. За да поиска помощта на Яхве в битката, в стихове 30 и 31 той прави предложение за Него: "Ако дадете на Амон в ръцете ми, който излиза за пръв път от дома ми врата да се срещне с ще бъде за Yahwah и Ще го вкарам в холокоста

olocausto jefte promessa

He promised to Yahweh that he would burn the first person he would have seen coming out from his door to greet him.
In subsequent verses then It is said that Jefte gains the victory over the Ammonites, but as he returns home, the first person to meet him is his only daughter. Desperately, he rubs his garments, but can not give up the vote he had made to  Yahweh. So he leaves his daughter free to cry for two months, and finally he fulfills the vote, and burn her.

Той обеща на ГОСПОДА, че ще изгори първия човек, който би могъл да види, излизайки от вратата, за да го поздрави.
В по-късните стихове Джефт печели победата над амонците, но когато се връща вкъщи, първият човек, който се среща с него, е неговата единствена дъщеря. Отчаяно той си разтрива дрехите, но не може да се откаже от гласа, който беше направил пред ГОСПОДА. Така той оставя дъщеря си свободен да плаче в продължение на два месеца, и накрая изпълнява
гласуването и я изгаря .

jefte compie il voto201222eXKbsfcm.jpg
Yefte’s daughter sacrifice.

Жертването на дъщерята на Йефт.


And Yahweh lets him do it, because -just like all the gods- both the Elohim and the Greek Theoi, the Roman deities as well as those of the Celts loved the taste of the “torture of the guilty ones,” as the Greek geographer and historian Strabo called it.
In particular, he loved the smell that it had.
In the Bible, for example in Numbers 28, Yahweh repeatedly states that the smell of burnt fat was for him Nicoach, that is, relaxing.


И ГОСПОД го е оставил да го направи, защото - точно както всички богове - и Боговете, и гръцките Теои, римските божества, както и келтите, обичаха вкуса на "мъченията на виновните", както гръцкият географ и историкът Страбон го нарича.По-специално, той обичаше миризмата, която имаше.В Библията, например в Числа 28, Йехова многократно заявява, че миризмата на изгорена мазнина е за него Никоах, т.е. релаксираща

nicoach

That’s not all, unfortunately. In the second Book of Kings is narrated how The king of Moab, Mesha, having been in great trouble in fighting against the tribes of Judah and Israel, decides to immolate his eldest son at the Eloha of Moab, Kamosh, to have salvation from the war in return.


Това не е всичко, за съжаление. Във втората Книга на царете се разказва как моавският цар Меша, който е бил много труден в борбата си срещу племената на Юда и Израел, решава да погуби най-големия си син на Моавския храм Камош, за да има спасение от война в замяна.

Резултат с изображение за dieu moloch
 
We have already had the opportunity to speak of the savagery of the Celts. Even in their case, however, this was done only in response to a wish of the gods.

In the book, “Human sacrifices and ritual murders in antiquity,”  Strabone describes the holocausts that the Celts made for their gods: “They created, with wicker and straw, a colossal human-shaped puppet, in which live men were placed, and dry branches were stacked around it. A priest threw a flashlight on this kind of sting, and the colossus was briefly wrapped in smoke and flames. The druid songs, the music of the bards, the people’s acclamations covered the screams of the victims sending an appetizing smell of roasted meat to Heaven, really pleasing to the gods.


Вече имахме възможност да говорим за жестокостта на келтите. Дори и в техния случай това беше направено само в отговор на желанието на боговете.В книгата "Човешки жертви и ритуални убийства в древността", Стърбоун описва Холокостите, които келтите са направили за своите богове: "Те създадоха с плета и слама колосална кукла с човешка форма, в която бяха поставени живи мъже. сухите клони бяха подредени около него. Свещеникът хвърли фенерче на този вид ужилване и колосът за кратко беше увит в дим и пламъци. Друидските песни, музиката на бардовете и акламациите на хората покриваха писъците на жертвите, които изпращаха апетитен мирис на печено месо на Небето, наистина приятно за боговете.


2012458Zzki9vAE.gif

The human puppet of Celts.So no taste differences. The gods of all the populations had the same.
And they were fond of children.


Човешката куклета на келтите, така че няма вкусови разлики. Боговете на цялото население са имали същото.И те обичаха децата.

Резултат с изображение за god molech

But not just as grilled meat.
We will quote the step of Numbers 31, 17-18, in which Moses imposes on his army to kill all Madianites, males and females, but to keep alive only the “girls” for their beds.


Но не само като скара месо.Ще цитирам стъпката на Числа 31, 17-18, в която Мойсей налага на армията си да убива всички мадиани, мъже и жени, но да поддържа живи само "момичетата" за леглата си.

Резултат с изображение за spose bambine


 the baby brides of Yemen
The termtaph, however, as M.Biglino pointed out, should not be translated as “girls” or simply with small women, but the definition of Hebrew dictionaries (Strong’s Hebrew Lexicon Online, Brown Driver Briggs, Etymological Dictionary of Biblical Hebrew) is more explicit, translating it with “take quick little steps, little children” or even “totter, walk with uncertain steps”, so it refers to very little children, who proceed to small tiny and uncertain steps because of the tender age.To understand how tender this age was, we remind the  Exegetic commentary to the Book of Numbers, Midrash Sifre, who says in the verse in question: “A female proselyte under the age of three is allowed to marry a priest, because this is written so: ‘But all the little girls who have not met a man and have not had carnal relationships, keep them alive for you ‘(Nm 31,18).
Three and one-day was also the age Rebecca had when a thirty-six year olded Isaac’ took her as a wife, as it is written in the Sefer ha Zohar, the most important book of the Cabala, and as confirmed by Rashi of Troyes, called “the most famous exeget of all times.”Even at this regard, there’s plenty of examples, and they are way too painful to transcribe. But it is importantРезултат с изображение за guide to jewish religious practice the moreshet series    20122822ojg8juFy.jpg   

In the Talmud, Sanherdin 55b says that a three year and one day old girl is engaged trough a sexual intercourse, and that if a Levite had sexual intercourse with her he made her legally his.
Abodah Zarah 36b-37a reports that a child of that age, being fit for sexual intercourse, is unclean because of the flow of sperm that she can cause.
But it was not forbidden to marry one girl that was younger than that age of 3, as  Rabbi Isaac Klein says in his A Guide to Jewish Religious Practice, where he writes that, regardless of age, a little girl was forced to go with the husband chosen by her parents even against her will.
The only disadvantage is described with a nauseous candor in Niddah 44b, Mishnah 5.4, who states that ‘a three year old girl is one day engaged in sexual intercourse, and the wise say that if she is younger than that age, the intercourse with her feels like a finger in the eye.’
This quidifiable Jewish custom of abusing little girls was, however, always likely to be a legacy of the Elohim themselves;
This suspicion is confirmed by several biblical passages, starting from the same Numbers 31,35, in which Yahweh demands to be paid of his share of the spoils of war, among which there were 32 little girls. We did not know what he did, but we can try to imagine it.

В termtaph, howevera или M.Biglino изтъкна, не трябва да се преведе като "момичета" или просто жени с малки, меки определение на еврейските речници (Стронг иврит Lexicon онлайн, Браун Driver Briggs, етимологичен речник на библейски иврит) е по- изрично, той превежда с "да вземе бързи малки стъпки, малки деца" или събитие "клатушкане, ходи с несигурни стъпки", така че това се отнася за много малки деца, на които се прави малки малки и несигурни стъпки Поради крехката възраст. За да се разбере как тази крехка възраст беше, искаме да напомним на Exegetic коментара към Книгата на номера, Мидраш Sifre, СЗО казва в стих в въпрос: "женска съмишленик на възраст под три е позволено да се омъжи за един свещеник, защото това е написано така: "Но всички малки момичета, които не са срещнали човек и не са имали плътски взаимоотношения, ги държат живи за вас" (Nm 31,18)."Три и един ден е и възрастта Ребека hadd Когато тридесет и шест година olded Айзък" я е взел за жена, както е писано в Сефер ха Зоар, най-важната книга на Кабала, и както се потвърждава от Раши от Троа, наречен "най-известният елемент от всички времена". Дори в този момент има много примери и те са твърде болезнени за транскрибиране. Но това е важноВ Талмуда, 55б Sanherdin Това казва три-годишно момиче и един ден е ангажиран чрез сексуален контакт, както и един левит, че ако имала полов контакт с нея, той я накара да Законно бис.Абода Зара 36b-37a съобщава, че дете от тази възраст, което е годно за сексуално сношение, е нечисти поради потока от сперма, който тя може да причини.Но това не е забранено да се ожени за едно момиче, която беше по-млад от тази възраст от 3, като равин Исак Клайн казва в Неговото Ръководство за еврейски религиозни практики, където пише, че, независимо от възрастта, малко момиченце беше удостоверяване, за да отида с съпруг, избран от родителите си, дори против нейната воля.Единственият недостатък е, describedat с гади откровеност в Niddah 44б, Мишна 5.4, СЗО посочва, че е три годишно момиче е дневната Ангажирани в полово сношение и мъдрите се каже, че ако тя е по-млада от тази възраст, сношението с нея се чувства като пръст в очите.Този кодифицируем еврейски обичай за малтретиране на малки момичета винаги е бил вероятно да бъде наследство на самите Елохи;Това подозрение се потвърждава от няколко библейски пасажа, като се започне от същия номер 31, 35, в който Йехова иска да бъде платен за своя дял от военните плячката, сред които имаше 32 малки момичета. Не знаехме какво е направил, но можем да опитаме да си го представим


VbtV61UhmtSz.jpg

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
If this was the God of the Bible, what about Lucifer?

Ако това беше Богът на Библията, какво ще кажеш за Луцифер?

      c684zMeFuVBW.jpg


It could seem like we know this character well. But we might not fall into the easy trap of identifying him with the Devil of Christianity.


Може да изглежда, че познаваме този герой добре. Но ние не можехме да попаднем в лесния капан да го идентифицираме с дявола на християнството.

20133802mHZvBA6.jpgLucifero has nothing to do with all this, and understanding it will allow us to understand the sense of this horror, and likewise to really take action, for the sake of our children, and stop pretending that all of this does not exist, turning our faces to the other side.
The name Lucifer means “bearer of light” and was initially used to indicate the first character who came down to earth and brought the light to humanity.

He was long after reached by a second character, the biblical Jehovah, who assumed the command, and Lucifer then became his opponent. ‘Satan’ in Hebrew, in fact, has precisely this meaning of ‘opponent and public accuser’, in the sense mostly related to court proceedings.


Луцифер няма нищо общо с това и разбирането му ще ни позволи да разберем усещането за този ужас и също така наистина да предприемем действия заради нашите деца и да престанем да се преструваме, че всичко това не съществува, превръщайки нашите обърнете се към другата страна.
Името Луцифер означава "носител на светлина" и първоначално е използвано, за да покаже първия характер, който слезе на земята и донесе светлината на човечеството.
Дълго след това бил постигнат от втория герой, библейският Йехова, който пое командата, и Лусифер се превръща в негов опонент. "Сатана" на иврит всъщност има точно този смисъл на "противник и обществен обвинител", в смисъл, най-вече свързан със съдебните производства.


Резултат с изображение за mythology

But after a long period of philosophical interpretations of biblical passages, the result was the Christian vision we well know, made up of angels and demons, of which Lucifer \ Satan is the leader.

But the great part of the texts we know through The Bible – especially the Book of Genesis – is just a reversal in the Semitic language of much older stories.Но след дълъг период на философски интерпретации на библейските пасажи, резултатът беше християнската визия, която добре познаваме, съставена от ангели и демони, от които Луцифер \ Сатана е лидер.

Но голямата част от текстовете, които познаваме чрез Библията - особено книгата на Битие, е просто обръщане на семитски език на много по-стари истории.
201251291HO5fZGY.jpg
  233420  3272e3dcd0953f0da6c3890f125149b4  100_3417  Резултат с изображение за tabua dos dez mandamentos original


And if we superimpose the latter (and in particular the Epilogue of Ghilgamesh, Atrahasis, and Enuma Elish), to the biblical accounts, we are able to recognize very well in these characters the same personalities, the same attributes, the same gestures and the same familial diatribes of Sumerians Anunnaki, and in particular the two brother-in-laws Enki and Enlil.


И ако наложим последното (и по-специално епилогът на Гилгемес, Атрахасис и Енума Елиш) на библейските сведения, ние можем да разпознаем много добре тези герои същите личности, същите качества, същите жестове и същите фамилни диатриби на шумерите Ануннаки, и по-специално двамата братя-в-закони на Енки и Енлил.

Резултат с изображение за diyos ng kalangitan ng mga sumerian


The original texts.
According to Mesopotamian cuneiform texts, Enki, the bearer of knowledge, was the first to settle on the Earth. It was then reached by the brother-in-law Enlil , a warrior god -like the biblical Jahvé- who took command.


Оригиналните текстове.
Според месопотамските клиновидни текстове, Енки, носител на знанието, е първият, който се установява на Земята. Тогава беше достигнато от зет-бог Енлил, войн бог - подобен на библейския Яхве - който пое командването.
2a-Enlil-Anus-son-heir-3                            Резултат с изображение за does yahweh look like
Enlil Yahweh
 
 
 
 
The eternal diatribe between Enlil, Enki and their descendants remains in the Bible despite the Dogma has tried to erase its presence by painting Yahweh as the only God. In fact, we will all remember the false god Mardok, whom Yahve hated. These others were Marduk, Enki’s eldest son, in mesopotamical mythology. And what about the false god Tammuz? He was the sumerian Dummuzi, another son of Enki.Enlil’s eldest son was Ninurta, who was always struggling with Marduk about who would take command after their fathers.


Вечното разгадание между Енлил, Енки и техните потомци остава в Библията, въпреки че Догмата се е опитала да изтрие присъствието си, като е изобразила Йехова като единствен Бог. Всъщност всички ще помним фалшивия бог Мардок, когото Яхве мразеше. Това бяха Мардук, най-големият син на Енки, в мезопотамната митология. Ами фалшивият бог Таммуз? Той бил шумерският Дъммузи, друг син на Енки. Най-големият син на Енлил бил Нинурта, който винаги се бореше с Мардук за това кой ще поеме команда след бащите си.


  ninurta-e-martuk

In the bible, that was a transcription ‘of the party of Enlil’, – it is clear from the fact that the warrior god Yahweh fights against Mardok, exponent of the adversary faction- Enki was transformed into the snake that mislead Eve with the tree of knowledge of good and evil.
This is because the snake was his identifying symbol.В Библията това е транскрипция на партията на Енлил, става ясно от факта, че воинът бог Яхве се бори срещу Мардок, експонента на противниковата фракция - Енки се превръща в змия, която подвежда Ева с дървото на познаването на доброто и злото.
Това е така, защото змията беше неговият идентификационен символ.
Резултат с изображение за enki serpent           Ð езултат с изображение за symbol for human dna
 
 Enki in Sumerian cylindrical seals, represented like a snake.


Енки в шумерски цилиндрични уплътнения, представлявани като змия.Резултат с изображение за sistine chapel

The representation of Adam and Eve with the snake, portraied as antropomorphus.


Представянето на Адам и Ева със змията, представена като антропоморф.

Originally Enki, with the help of the medical officer Ninmah, created  Adam (literally: the first man) as well as Eve, tired of seeing Adam joining with the animals of the garden.
Първоначално Енки, с помощта на медицинския служител Нинма, създал Адам (буквално: първият мъж), както и Ева, уморен да види как Адам се присъединява към градините.
20131455TJBCiQG.jpg     kugbKA9MCRPn.jpg

                                                                                                                       Atrahasis, the creation of the man.


Atrahasis, the creation of the man.He had done it to find a solution to the mutiny of the Igigi workers (A term roughly equivalent to ‘Anunnaki’) who were tired of digging the earth to predispose it to agriculture and to the construction of cities.

Atrahasis, създаването на човека.Той го беше направил, за да намери решение за бунта на работниците от Игиди, които бяха уморени да копаят земята, за да я предразположат за селското стопанство и за изграждането на градове.


Резултат с изображение за complex religion in mesopotamiaSigil cylindrical representing L’Abzu (or Apsu). A worker digs, and to his right Enki is represented by the rivers flowing.
Sigil цилиндричен, представляващ Abzu (или Apsu). Работник копае, а от дясната му страна Енки е представен от течещите потоци.

They had to create the great underground waterways in the Apsu (Abyss), that is, the underground world covered by a patch of ground to bring water on the ground surface, and channel it into the big canals they had digged, such as the Tigers and the Euphrates.
Те трябваше да създадат огромните подземни водни пътища в бездната, т.е. подземния свят, покрит с парче земя, за да донесе вода на повърхността на земята и да я насочи към големите канали, които бяха изкопали, като Тигрите и Ефрат.


    Tjb8LSgdjX0d.jpg       k1jAeMRvEoV0.jpg
                                                                                                                                       Ghilgamesh met utnapistim, the biblical Noah, and asks him how he has had eternal life.

                                                                                                                                  Гилгамеш се срещна utnapistim, библейският Ной, и го пита как е имал вечен живот

This was the original hell (Inferno), a world that was inferior in the literal sense, because it was under the surface of the ground.And that was the kingdom of Enki, whose meaning is “the lord of the earth,” because he was the first to settle down.When his brother, Enlil (“Lord of the Command”) arrived, his name became EA – “Lord of the Water” – because he was relegated to the Apsu to rule the underground springs.Noah’s entire biblical story is as present in the Epic of Ghilgamesh, as in the Atrahasis. Let’s see it more in detail.

Това е оригиналът на Ада, свят, който е по-нисък в буквалния смисъл, защото е под повърхността на земята. И това е царството на Енки, чието значение е "господарят на земята", защото той е бил първият, който се е заселил. Когато пристигнал неговият брат Енлил ("Господ на командването"), името му стана ЕА - "Лорд на водата" - защото той беше предаден на Апсу, за да владее подземните извори. историята е такава, каквато е в епохата на Ghilgamesh, както в Atrahasis. Да разгледаме по-подробно.

      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg              bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg                           
He teaches who were the instigators of the Ghilgamesh Epic Quest,               
Atrahasis, the clamor of humanity annoys Enlil.
     
ninitive version. Aftermath tells that everything started in Shurupak,         
Атрахасис, гневът на човечеството предизвиква Енлил.
and he says who was wanting the flood, that were Anu the father,
Enlil, Ninurta and Ennugi.
Той учи кои са подбудителите на Гилгамешкото Епично търсене,
разказват, че всичко започнало в Шурупак,
и той казва кой е искал наводнението, които бяха Ану бащата,  Enlil, Ninurta и Ennugi.           

In the Epic of Ghilgamesh, Ghilgamesh finds Utanapists (Noah) and asks him to tell him how he had been able to received the longevity that the gods kept just for themselves.And Utanapisti begins to tell the story.He teaches who were the instigators of the Ghilgamesh Epic Quest, ninitive version. Aftermath tells that everything started in Shurupak, and he says who was wanting the flood, that were Anu the father, Enlil, Ninurta and Ennugi.It was not the first time Enlil decided to exterminate mankind. In the Atrahasis accadic poem, one recounts one by one the previous attempts, enumerating seven of them. The first time he ordered his subject Namtara to spread a great epidemic that would kill them all, because their number had become too big and their noise did not allow sleep in the night.


В епичната на Ghilgamesh, Ghilgamesh намира Utanapists (Noah) и го моли да му каже как той е бил в състояние да получи дълголетие, че боговете държат само за тези.И Utanapisti започва да разказва историята. Той учи, които са подбудители на Гилгамеш Епик Куест, неинитивна версия. Последствията разказват, че всичко е започнало в Шурупак и той казва кой е пожелал наводнението - Ану, бащата, Енлил, Нингурта и Еннуи. Не беше първият път, когато Енлил реши да унищожи човечеството. В стихотворението Atrahasis acadic човек разказва един по един от предишните опити, като изброява седем от тях. Първият път, когато наредил предметът му Намтара да разпространи голяма епидемия, която щеше да ги убие всички, защото броят им стана твърде голям и шумът им не позволи сън през нощта

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg    ddddddddddddddddddddddd.jpg
Ellil asks Namtara to bring desease,                                                               
Enki recommends Atrahasis
and Atrahasis asks Enki for help.     


In panic Atrahasis turns to   Enki and asks for help.Enki does not pull back, but immediately gives him advice toburn sacrificial offersto Namtar, the Lord of Plagues and Epidemics, so that he becomes ashamed of what he was doing to mankind, who worked to ensure that he and the other Anunnaki always could enjoy the smoke of the sacrifices.And the advice will be successful.
 Humankind had life saved.


В паника Атрахасис се обръща към Енки и го моли за помощ. Той не се отдръпва, но веднага му дава съвети за жертвоприношение към Намтър, господарят на плашите и епидемиите, за да се срамува от това, което върши на човечеството, уверете се, че той и останалите Ануннаки винаги могат да се наслаждават на дима от жертвите и съветът ще бъде успешен.
  Човечеството е спасило живота.

     CPHyC5DiBu9J.jpg                  eeeeeeeeeeeeeeeee.jpg 
                                                                Atrahasis cries on the water … and the cry goes down to Apsu.But these attempts did not stop Ellil’s intentions, who easily got bored of the human kind. After five more extermination tests -always failed because of Enki, who always found the way to content Atrahasis \ Utanapisti’s prayers- less than six hundred years later, Enlil decides to bring a flood on humanity.
To ask for his help, Atrahas  is spoke at the irrigation channels, hoping that, through the source holes, the sound of his supplications would reach Ea’s ear in the Apsu. And Ea heard his cry, and asked a messenger to go and ask him what had happened.


Но тези опити не спряха намеренията на Елил, които лесно се отегчаваха от човешкия вид. След още пет изпитания за унищожение - винаги се проваля, защото Енки, който винаги е намерил пътя към съдържанието на молитвите на Атрахазис \ Утанаписти - по-малко от шестстотин години по-късно, Енлил решава да доведе до наводнение върху човечеството.
За да потърси помощта му, Атраха говореше на напоителните канали, надявайки се, че чрез изворите на източниците звукът на молбите му ще стигне до ухото на Ес в Апсу. И тя чу вика му и поиска пратеник да отиде и да го попита какво се е случило.
                  gggggggggggggggggggg.jpg                          ffffffffffffffffffffffffffffff.jpg

                                                                                                                                          Enki spoke to the palisade of Utanapisti, Ghilgamesh Epic.


Enlil ordered to his children to bring the flood, since they had been doing so that they could continue to make noise, since they had beguiled the prior times to Atrahasis’s offers.
He also decided to force Enki not to tell anyone what was happening, and not to save anyone.
But Enki found an ingenious way not to break the covenant: He started talking behind the palisade of the house of Utanapistim pretending, to speak to the palisade itself.
In the version of the Atrahasis it is said that he instead made Atrahasis dream  the instructions.
In both versions Utanapistim \ Atrahasis asked Enki how to explain to the rest of the people why this particular singular construction, the Arch.Енлил заповядал на децата си да донесат наводнението, тъй като те правели така, че да продължават да предизвикват шум, тъй като те бяха омаловажили предишните времена пред офертите на Атрахасис.
Той също така реши да принуди Енки да не казва на никого какво се случва и да не спасява никого.
Но Енки намира гениален начин да не наруши завета: Той започна да говори зад палисадата на къщата на Утанапист, като се преструваше, че говори с самата палисада.
Във версията на Атрахасис се казва, че вместо това Атрахас сънува инструкциите.
И в двете версии Utanapistim \ Atrahasis попита Енки как да обясни на останалите хора защо тази конкретна конструкция, арх.                      kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg                              llllllllllllllllllllllllllllllllll.jpg

                         Enki gives the instruction to buil the Ark.                                 
Ararahis says to leave because of the enmity between Ellil and Enki.

And then Enki suggested to Noah that, because there was a faid between Enki and Enlil, the latter had vowed to punish the population if Atrahasis remained in the area, due to his devotion to Enki. So he was leaving, to go down to the land of his master, the Apsu, so that Enlil could bring prosperity again to the people of Shurupak.
So, here comes down the Flood, among the horror of all the gods, and especially of Nintu \ Ninmah, the goddess who created mankind with Enki. The only one who was finally happy was Enlil himself, until he realized that the ark was floating on the waters.
Furious, he asked the other gods why they had never been known to anyone, and who had been the one who broke the covenant.
Unanimously, everybody pointed their fingers at Enki. Who else could ever have been?И тогава Енки предложи на Ной, че между Енки и Енлил имаше съмнение, че последният е обещал да накаже населението, ако Атрахас остана в района поради отдадеността си на Енки. Затова той си тръгваше, за да слезе в земята на господаря си Апсу, за да може Енлил отново да донесе благоденствие на народа на Шурупак.
И така, тук идва потопа, сред ужаса на всички богове, и особено на Нинту \ Нинма, богинята, която създала човечеството с Енки. Единственият, който най-накрая беше щастлив, беше самият Енлил, докато не разбра, че ковчега плава по водата.
Яростен, той попита другите богове защо никога не са били известни на никого и кой е нарушил завета.
Всички единодушно насочиха пръстите си към Енки. Кой друг би могъл да бъде?
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.jpg                    nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg       
Enlil sees the ark, Atrahasis.                                                                                                   
Enlil sees the ark, Epic of Gilgamesh.
 

   ooooooooooooooooo.jpg                 ppppppppppppppp.jpg
       The gods blame Enki, who goes astray,                                                                           
Enki says that technically did not reveal the secret to Utnaistim,
       saying the penalty was unfair. Atrahasis.                                                                     
because the latter had only a premonition dream. Epic of Ghilgamesh.
                             


Боговете обвиняват Енки, който се заблуждава, Енки,                                                       Енки казва, че Технически не разкри тайната на Утнасим,
че наказанието е несправедливо. Atrahasis.                                                                  защото последният имаше само предчувствие. Епично на Ghilgamesh.         

       

Enki defended himself, and he reproached Enlil for the unjust decision In his opinion, people had to be punished for their mistakes, and not for no reason. If the problem had been overpopulation-it would have been enough to reduce the number with famines, wounds or assaults of fierce animals, but it was not at all right to destroy the work of millennia.

Meanwhile, Atrahasis \ Utanapisti lays with his Ark on Mount Ararat, and, imagining Enlil’s fury, immediately prepared a holocaust, with some of the few surviving animals, to appease Enlil’s anger. As he had done the other six times before. And this action once again has the hoped effect: the gods gather as “flies” around the sacrifice due to the appetizing odor.
Even Enlil is no exception, with great disdain of the other gods, for whom he certainly did not deserve to favor the grill, after what he had done.Енки се защити и той упрекна Енлил за несправедливо решение. Според него хората трябваше да бъдат наказани за грешките си, а не без причина. Ако проблемът беше пренаселеност, би било достатъчно да се намали броят на глада, раните или нападенията на жестоките животни, но не беше никак правилно да се унищожи хилядолетната работа.

Междувременно Атрахасис Утанапис застава с ковчега си на планината Арарат и, като си въобразява гнева на Енлил, веднага подготвяше един холокост с някои от малкото оцелели животни, за да успокои гнева на Енлил. Както беше направил и другите шест пъти по-рано. И това действие отново има надеждата: боговете се събират като "мухи" около жертвата поради апетитния мирис.
Дори Енлил не е изключение, с голямо пренебрежение към другите богове, за които със сигурност не заслужава да се грижи за грила след това, което е направил.
                     rather have their number reduced...                               rrrrrrrrrrrrrrr.jpg                     


 


               ssssssssssssssssssssssss.jpg       tttttttttttttttttttttttttttg.jpg   
                                Fragment of Atrahasis, sacrifice.                                                             
Fragment of Atrahasis, also Enlil on the mountain to enjoy the sacrifice,
                                                                                                                                                                      when it should be ashamed


                     uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.jpg           ffffffffffffff.jpg   

                                The same scene in the epic of Gilgamesh.                                                   
We blame Enlil, Epic of Gilgamesh.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат

We do not know if Yahweh was Enlil or another minor god. It is clear, however, that he belonged to the latter’s faction, opposed to that of Marduk and his father Enki, the snake, the adversary par excellence. And it is clear also that all those gods loved the smell of sacrificial grills.
To put it in a famous phrase by Robert Green Ingersoll – it seems to recount the words of Strabone – most of the gods were pleased with the sacrifice, and the smell of innocent blood was always considered a divine perfume.Не знаем дали Яхве е Енлил или друг дребен бог. Ясно е обаче, че той принадлежи към фракцията на последния, противно на това на Мардук и неговия баща Енки, змията, най-доброто противник. И също е ясно, че всички тези богове обичаха миризмата на жертвени скари.
Робърт Грийн Ингерсол - Изглежда, че разказва думите на Страброне - повечето от боговете са доволни от жертвата и миризмата на невинна кръв винаги е била смятана за божествен парфюм.

Резултат с изображение за john stuart mill conservative quoteBut we have other Sumerian texts to consider; Take those of the Babilonian priest Berosus.

Но имаме и други шумерски текстове, които да разгледаме; Вземи тези на вавилонския свещеник Берос.
Резултат с изображение за beroso babilonia
He, too, in his book known as the “Antiquities” wrote a lot about Noah and his flood. He remembers at least five floods, of which only one -he says- has been the universal deluge. These statements have been confirmed by a number of scholars (such as Bill Ryan and Walter Pitmann), who have found evidence of many floods. The oldest traces of these have been found at the great archaeological excavations of Ur in the 1930s, which gives credibility to his tales.
Той също така в книгата си, наречена "Античности", пише много за Ной и за наводнението му. Той си спомня най-малко пет наводнения, от които само един - казва той - е универсалният потоп. Тези твърдения са потвърдени от редица учени (като Бил Райън и Валтер Питман), които са открили доказателства за много наводнения. Най-старите следи от тях са открити при големите археологически разкопки на Ур през 30-те години на миналия век, което дава достоверност на неговите приказки.

1bMDlTuA7v0U.jpg
111111111111111111111111122222222222222222222222222.jpg

lIxFz8iMPFJv.jpg

But he tells us more. Thanks to him, we know that the great flood swept away an incredibly wicked population. Though it was a very advanced one, from the point of view of the technique, this people did not have any moral brake, but was willing to do incest and cannibalism, so much that they caused abortions to women to make “delicate feasts” out of them. But not only: they mingled carnally with mothers, with daughters, with sisters, with males and with bad ones.
This sounds familiar, doesn’t it?Той също така в книгата си, наречена "Античности", пише много за Ной и за наводнението му. Той си спомня най-малко пет наводнения, от които само един - казва той - е универсалният потоп. Тези твърдения са потвърдени от редица учени (като Бил Райън и Валтер Питман), които са открили доказателства за много наводнения. Най-старите следи от тях са открити при големите археологически разкопки на Ур през 30-те години на миналия век, което дава достоверност на неговите приказки.

Но той ни разказва повече. Благодарение на него знаем, че огромният потоп е отнесъл невероятно зло население. Макар че беше много напреднал, от гледна точка на техниката, този народ нямаше морална спирачка, но имаше желание да направи кръвосмешение и канибализъм, до такава степен, че причинявали аборти на жени да правят "деликатни празници" от тях. Но не само: те се смесваха с майките, с дъщери, със сестри, с мъже и с лоши.
Това звучи познато, нали?

KR79hPS754PK.jpg


In the same book, we also have other horrific details about our ancestors’ habits in all lands of the ancient world, as well as a very interesting statement.

В същата книга имаме и други ужасяващи подробности за навиците на нашите предци във всички земи на древния свят, както и много интересно изявлениеHtQ12AmvRkbj.jpg

We quote two notes: “e) Mangiavano (they ate): Ptolemy writes that Ethiopians and Anthropophaguses ate human beings in time. III [book] states that Listrigoni and Cyclops in Italy did the same, and San Geronimo writes that the Scots used the flesh of man in his own food. Quid (he says) de cateris nationibus, cum ipse adolescentus in gallia viderim Scottos, gentem Britannicam, humanis vesci carnibus?  [What, then, of the commodities of the nations, when was a young man in Citeriore Gallia, did you see the system of the Scottish people, a British people, to feed on human flesh?] Which effeverity was forbidden by God, saying “carnem cum sanguine non comedetis” [Don’t eat flesh with blood] , and meaning the human one, he added. ‘Quicumque enum essuder humanum sanguinem sundetur sanguis illus’ (Anyone who distil human bllod will have his own blood distiled). Because they made food from it.
1.(F) Abortions: wreck of pregnancies: and perhaps they provided it to women.”
Therefore, the ban on blood feeds -which is still misunderstood by the Islamic religion, resulting in the consumption of Halal meat, and Jehovah’s Witnesses who refuse blood transfusions- referred to human blood, according to the ancients. Interestingly, because as we have seen, archaeological evidence only confirms these cannibalistic tales among our ancestors. And from what we have learned so far, one thing seems clear: Ea \ Enki, the Anunnaki friend of humanity, is really Lucifer.
Ние цитираме две бележки: "e) Яжте (те са яли): Птолемей пише, че етиопците и антропофагите ядат човешките същества във времето. III (книга) заявява, че Литригони и Циклоп в Италия са направили същото, а Сан Джеронимо пише, че шотландците са използвали плътта на човека в собствената си храна. Quid (казва той) де cateris nationibus, свършват IPSE adolescentus в Галия viderim Scottos, gentem Britannicam, хуманист Vesci carnibus? [Какво, пукнатина на стоките на нации, когато бил млад мъж в Citeriore Галия, видя ли системата на шотландските хората, британски хора, да се хранят с човешка спи?] Кои effeverity било забранено от Бога, казвайки "Carnem cum sanguine no comedetis" и означаваше човешкото, добави той. "Всеки, който дестилира човешкия цвят, ще дестилира собствената си кръв". Защото направиха храна от него.
1. (Е) Аборти: бременност от бременности: а може би и те дадоха на жените.
Ето защо, на забраната за кръв се храни -which все още неразбрани от ислямската религия, в резултат на консумацията на месо халал и Свидетелите на Йехова отказват кръв transfusions- който се позова на човешка кръв, според древните. Интересното е, че, както видяхме, археологическите доказателства потвърждават само тези канибалистични приказки сред нашите предци. И от това, което научихме досега, едно нещо изглежда ясно: Еа \ Enki, ануннакият приятел на човечеството, е наистина Луцифер.


Резултат с изображение за enki ziusudra             
Sumerian cylindrical silhouette representing the Ghilgamesh Epopea scene where Enki (snake) gives In Ziusudra (Noah), who listens to him behind the parapet,The instructions to build the ark. This story has been handed down to the bible by changing the characters and giving credit to Yahweh, leader of the Jewish people. The story is much older.He is the great father of the greatest civilizations, his name is reported in the magical texts of the Egyptian rite, which is the basis of the magic handed down to this day. A common ground for all the sects that differentiate one from the other them for the use they make of magic, depending on whether it is used for the good of the community (white magic), or for their own purposes (black magic). The same is also used by Aleister Crowley.Шумерски цилиндричен силует, представящ сцената на епипедата "Ghilgamesh", където Enki (змия) дава В Ziusudra (Noah), който го слуша зад парапета, инструкциите за изграждане на ковчега. Тази история е предадена на Библията, като се променят героите и се дава кредит на Йехова, водач на еврейския народ. Историята е много по-стара. Той е великият баща на най-великите цивилизации, името му се съобщава в магическите текстове на египетския обред, което е в основата на магията, предадена до днес. Общоприето основание за всички секти, които разграничават едни от другите заради магията им, в зависимост от това дали се използват за доброто на общността или за собствените си цели. Същото се използва и от Алистър Кроули.


SCOPI_E_PRATICHE_514cbf213fdc7   Ð езултат с изображение за giuliano kremmerz   

Giuliano Kremmerz, great teacher that started the charity brotherhood of Miriam, and used Egiptian rite

Джулиано Кремерц, велик учител, който стартира благотворителното братство на Мириам и използва египетския обред
Резултат с изображение за golden dawn aleister crowley     2017155aWcBOiMQ.jpg
Алистър Кроули


And this Knowledge, according to the Sumerian texts handed down by Beroso, was spread to posterity through Noah, his beloved, who was the only man to whom the privilege of longevity was given. He obtained the favor of Enlil with the sacrifice on Mount Ararat, who had given him the extraordinary privilege to become like one of them, as long as he went to end his days away from Sume

И това знание, според шумерските текстове, предадени от Беросо, беше разпространено в поколенията чрез Ной, неговия любим, който беше единственият човек, на когото беше дадена привилегията на дълголетието. Той получил благоволението на Енлил с жертвата на планината Арарат, която му бе дала изключителната привилегия да стане като един от тях, стига да приключи дните си далеч от Сум

QGpwL4qhSNWb.jpg

Beroso tells us that that far away land  was Italy, where Noa gave birth to the Etruscan civilization. There he was called Iano, and gave the Etruscan people all his knowledge on civilization.
From there he sent his descendants to repopulate the land, and to replenish Sumer and the other great civilizations.
Берозо ни разказва, че тази отдалечена земя е била Италия, където Ной е родила етруската цивилизация. Там го наричат Яно и дава на етруския народ всичките си познания за цивилизацията.
Оттам изпрати потомците си да репликират земята и да напълни Шумер и другите велики цивилизации.

b4wOTjdYIMPJ.jpgРезултат с изображение за котките в древен египет   Ð езултат с изображение за fire on the altar  Резултат с изображение за pharaoh and queen


One of these civilizations was Egypt, the land of origin of the Egyptian rite. A land of incest and ritual sacrifices founded by Ptah, the same sumerian Enki.
And Asia, land of the Aghori and Kapala.

And Britain, the homeland of the Celtic people, where we see the same practices and the divine dichotomy.
Also the Keltoi believed that sacrificial human blood and the symbolic killing of compassion (known as cure, just like in Christianity) was offered to Hu, the god of the sun, who had brought harmony to the planet and the seasons to the people. The negative part of the personality of this Sun God has been linked to Satan. While the positive one was attached to the lord of the Old Testament Jeohva, who became the God of biblical monotheism. In this case, we also notice the same personalities of the two Anunnaki brothers, both with their respective epithets ofbearer of knowledge and prosperity, and of  warrior god. At this point, considering the similarities, one may wonder whether even Jesus was not perhaps just another poor victim of sacrifice, used to appease a wretched god against humanity.Една от тези цивилизации е Египет, страната на произход на египетския обред. Земя на кръвосмешение и ритуални жертви, основана от Птах, същата шумерска Енки.
И Азия, земята на Агори и Капала.

И Великобритания, родината на келтския народ, където виждаме същите практики и божествената дихотомия.
Също така keltoi смята, че Жертвен човешка кръв и Symbolic убийството на състрадание (известен като лек, точно както в християнството) е предложена и на Ху, богът на слънцето,, донесъл хармония с планетата и сезоните на хората. Негативната част от личността на този слънчев Бог е свързана със Сатана. Докато положителното бе прикрепено към господаря на Стария завет Йохва, който стана бог на библейския монотеизъм. В този случай ние също така забелязваме едни и същи личности на двамата братя Ануннаки, както със съответните им епитети на познанието за просперитета, така и бог на воини. В този момент, като се имат предвид приликите, човек може да се чуди дали дори Исус не е просто още една бедна жертва на жертва, използва се за успокояване на нещастен бог срещу човечеството


20172242UrJMKLsQ.jpg

Give your own answer.
Tending the sums …
So if Ea Enki, the character who loved humanity, is Lucifer and Satan , we have to deduce that -like all the gods- he loved human sacrifices, especially those of children.
And Berosus Babilonicus helps us once again, because in his greek recount of the flood, he says that the god that helped Noah to escape the catastrophe was Cronus. And so we know that the greek Cronus and the mesopotamian Enki were the same person. Do you remember the one thing Cronus was famous for?
He ate his own children.
And in the light of this we can say that all in all, if the followers of black magic believe to please somebody that had proved to be benevolent with humanity, but loves this kind of wickedness, we don’t need to try to rehabilitate his name. We can leave the names of Satan and Lucifer their negative meaning.Дайте своя собствен отговор.
Очаква се сумите ...
Така че, ако Ен Енки, героят, който обичаше човечеството, е Луцифер и Сатана, трябва да заключим, че - както всички богове - обичаше човешките жертви, особено тези на децата.
А Беросиус Бабилинус ни помага още веднъж, защото в гръцкото си разказване на наводнението той казва, че богът, който помогна на Ной да избяга от катастрофата, беше Кронос. И така, знаем, че гръцкият Кронос и Месопотамският Енки са били едни и същи. Спомняте ли си едно нещо, за което Крон е бил известен?
Той яде своите деца.
И в светлината на това можем да кажем, че ако последователите на черна магия вярват, че уважават някой, който се е оказал доброжелателен с човечеството, но обича този вид нечестие, не е нужно да се опитваме да го възстановим име. Можем да оставим имената на Сатана и Луцифер на негативното им значение.

Резултат с изображение за saturn devorându și fiii
Cronus ate his children.

Кронос яде децата си.


But, as Crowley said (and as we have seen in the Bible), the God of the other faction, Yahweh, had the same bloody tastes. This makes even more interesting  what is said in the book of Berosus about the divine ban of feeding with blood, interpreted as a ban on cannibalism given by the god of the ancient testament.
 What sense did it make for a person who loved human sacrifices, pedophilia, Incest and cannibalism, to forbid all this to humanity? Why was this god angry with this people, which was only following his own habits, so much that he would kill him with the flood?
Perhaps, knowing this god of war, the key to the mystery may not lie in the wickedness of that costume, but in its sacredness.
Но, както каза Кроули (и както видяхме в Библията), Богът на другата фракция, Йехова, имаше същите кървави вкусове. Това прави още по-интересно това, което се казва в книгата на Берос за божествената забрана за хранене с кръв, тълкувана като забрана за канибализъм, дадена от бога на древния завет.
Какво чувстваше човек, който обичаше човешките жертви, педофилия, кръвосмешение и канибализъм, да забрани всичко това на човечеството? Защо този бог се ядосваше на този народ, който просто следваше собствените си навици, толкова много, че да го убие с наводнението?
Може би, знаейки този бог на войната, ключът към мистерията може да не лежи в злото на този костюм, а в неговата свещеност.

Резултат с изображение за diluvio de la biblia

Blood was something sacred, Yahweh said.
Sacred.
If we will never know for sure how things went, we have to use the logic to make suppositions, with the help of the suggestions we have.
Jeohva, like the Sumerian Enlil, was certainly not “slow to anger”, to quote a biblical phrase.
We have countless examples of his anger, both in the bible and in the oldest texts, and its epithet was that of “god warrior”. But there was one thing in particular that made him really angry. Let’s look at his behavior on some emblematic occasions:
Once, for example, he was angry with mankind because he dared to challenge him, building a very tall tower, capable of reaching the heavens.

Кръвта беше нещо свещено, каза Йехова.
Sacred.
Ако никога няма да знаем със сигурност как вървят нещата, трябва да използваме логиката, за да правим предположения с помощта на предложенията, които имаме.
Джоув, подобно на шумерския Енлил, определено не е "бавен до гняв", за да цитира библейска фраза.
Имаме безброй примери за неговия гняв, както в Библията, така и в най-старите текстове, а епитът й е този на "бог войн". Но имаше нещо особено, което го накарало да се ядоса. Нека да разгледаме поведението му по някои емблематични поводи:
Веднъж, например, той се ядосваше за човечеството, защото се осмелил да го предизвика, изграждайки една много висока кула, способна да стигне до небето.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
Various authors agree to interpret this tower as a possible launch ramp to reach the gods home in the sky, thing that has always been denied to humanity since Ghilgames, (and granted only to the biblical Enoch, the sumerian Emneduranki  and Adapa). Humanity was punished by confusing the language, which was previously unique, in a myriad of incomprehensible dialects.
The men dared to try to take possession of something that belonged only to gods. And Yahvè this did not like that at all.Различни автори се съгласяват да тълкуват тази кула като възможна стартова рампа за достигане до боговете в небето, която винаги е била отречена на човечеството от времето на Гиглас (и е дадена само на библейския Енох, Шумерски Емненерюранки и Адапа). Човечеството беше наказано да обърка езика, който преди беше уникален, в безброй неразбираеми диалекти.
Мъжете се осмелиха да се опитат да завладеят нещо, което принадлежи само на боговете. И изобщо не харесваше ГОСПОД.
                          20172813G68LAkSE.png                                     hAg6nyOqx8cp.png


Kwrc5Ij9MSw5.jpg       20173143UrN5lX6Q.jpg

         
Even before all of this,  just at the “genesis” of humanity, we remember that Enlil\Yahvé got  angry because the snake Enki gave the first human pair the fruit from the tree of “knowledge.”
Yahvé in Genesis 3.22-23 says: “Behold, man has become one of us in the knowledge of good and evil. May he now not lay his hand, and even take from the tree of life, eat it and live forever “.
So even in this case, the punishment stemmed from the fact that man had tried to become like gods. Probably at a reproductive level. In fact, the aforementioned authors Sitchin and Biglino, experts in Semitic languages, agree that “knowledge” is understood in sexual terms, and this meaning persists in the current language when it is said: “to know in biblical terms” to allude to sex. And this hypothesis is confirmed by what Yahvè said to Eve after she ate the fruit: “Now you will give birth to children with pain”.
The original sin of Christianity (which in the Bible, however, does not exist as such) is therefore due to the fact that Enlil wanted this hybrid being -which had been created after the mutiny of the Anunnaki workers to work in their place – to keep being unable to reproduce on his own, and control its demographic expansion according to job requirements.
Enki gave him the reproduction, and after that, furiously, Enlil drove them out of the enclosed area where Adam was employed as a worker: the Edin (sumerian), or Eden (Hebrew).
The chase of the Adam from the garden was done to prevent the man from ‘drawing the fruit from the ‘Tree of life’, that had to be kept for the longevity of Elohim \ Anunnaki alone; The longevity that Enlil, despite his own opinion, had only agreed to give to Utanapistim, for the will of Enki, Ninmah and the other gods.
Дори и преди всичко това, само в "генезиса" на човечеството, ние помним, че Енлил \ Яхве ядосал Защото змията Енки Даде първата човешка двойка плода от дървото на "знания".
Йехова в Битие 3.22-23 казва: "Ето, човек стана един от нас в познаването на доброто и злото. Нека сега не сложи ръката си и дори да вземе от дървото на живота, да я изяде и да живее вечно.
Така че дори в този случай наказанието произтича от факта, че човекът се е опитал да стане като бог. Вероятно на репродуктивно ниво. В действителност, посочените по-горе автори Сичин и Biglino, експерти в семитските езици, са съгласни, че "знанието" се разбира в сексуални термини, и това да означава, продължава в говоримия език когато се казва: "да се знае в библейските термини" за такива към секса , И тази хипотеза се потвърждава от това, което Яхве каза на Ева, след като яде плода: "Сега ще раждаш деца с болка".
Следователно първородния грях на християнството (Което в Библията, howevera, не съществува като такова) се дължи на факта, че Енлил искаше този хибрид същество -which hadd били създадени след бунта на работниците ануннакски да работи на тяхно място - да продължава да не може да се възпроизвежда сам и да контролира демографското му разширяване в съответствие с изискванията за работа.
Енки му даде възпроизводството, и след това, яростно, Енлил карах от приложената област, в която Адам е бил нает като работник: на Edin (шумерски), или Eden (иврит).
Преследването на Адам от градината е направено, за да се предпазим от човека, от "рисуване плодовете от" Дървото на живота ", които трябваше да бъдат отглеждани за дълголетието на Бога \ анунаките сам; Дълголетието, което Енлил, въпреки собственото си мнение, само се съгласи да даде на Утанаптист, за волята на Енки, Нинма и другите богове          Резултат с изображение за baucis and philemon tree                        Резултат с изображение за tree of life dna       


Once again, in the biblical recount of the flood, Yahvè said to be angry because he say the “angels” had noticed that the Adam daughters were “beautiful”( but the Hbrew word meant “suitable”), and breeded with them. The children born from this union between the angels and the women were called Nefilim, and were very powerful and tall people.
Yahvè didn’t want this sexual commingling to happen, and got angry.
There is, therefore, a constant thing that raises the anger of this Theòs : the appropriation of what was intended for him, and those like him, and that he did not want to share with men: eternal life, sex, knowledge, power, and sacrifices. This was, in essence, the meaning of the word Sacred, since “sacer” in Latin (like the Hebrew word “kadosh”), meant exactly this: “set aside, destined to”. It had no spiritual meaning, but delineated what was the exclusive prerogative of these characters, the gods.
 
So, thanks to all these examples, we understand that this individual has banned cannibalism for man as a ritual that was destined only to gods.  In this sense blood was sacred to Yahweh. And if this really was one of the reasons that led him to the flood, what he hated was the fact that they were having too much fun, and that they did a great din, also “desecrating” without remorse something he wanted to be just for him and for those like him. And this greediness is always evident in the Bible, in the greed with which he required tributes and booty of war to his people, including, unfortunately, many little girls.
За пореден път в библейския повторно преброяване на потопа, Господ казва, че е ядосан, защото той каже "ангелите", който бе забелязал Адам дъщери "красиви" (но средното Hbrew думата "подходящ"), както и с развъжда каже. Децата, родени от този съюз между ангелите и жените, се наричат ​​Нефилим и са много могъщи и високи хора.
Йехова не искаше това сексуално смесване да се случи и се разгневи.
Налице е, следователно, постоянно нещо, което увеличава гнева на Theos това: присвояването на това, което е предназначено за Него, както и тези като него, както и че той не искаше да споделя с хората, вечен живот, секс, знание, сила, и жертви. Беше ли това по същество смисъла на думата Sacred, тъй като "sacer" на латински (като еврейската дума "Кадош"), означава точно това: "земя под угар, предопределен да." Нямаше никакво духовно значение, но очертаваше каква беше изключителната прерогатива на тези герои - боговете.
 
Така, благодарение на всички тези примери, ние разбираме, че това лице е забранено канибализъм за човека, нито ритуал, който е бил предназначен само за богове. В този смисъл кръвта била свещена на ГОСПОДА. И ако това наистина е една от причините, които го довели до потопа, това, което той мразеше е фактът, че те са били като твърде много забавно, както и че те свърши страхотна врява, също и "оскверняването" без угризения нещо, което той искаше да се закълна просто за него и за такива като него. И това ненаситно винаги е очевидно, в Библията, в Качеств той изисква Алчност с плячка на война и отдаване на почит към Неговите хора, включително и, за съжаление, много малки момичетаРезултат с изображение за nietzsche la nascita della tragedia
Why Satan?
We finally realized that there was no difference between the gods of every civilization. All those characters claimed the same things. Everyone loved human sacrifices, and the young meat was the most delicious, a bit like we love lamb meat more than that of sheep, we guess.Защо Сатана?
Накрая осъзнахме, че няма разлика между боговете на всяка цивилизация. Всички тези знаци претендират за едни и същи неща. Всеки обичаше човешките жертви, а младото месо беше най-вкусното и ние обичаме да обичаме агнешко месо повече от това на овцете, предполагаме.


Резултат с изображение за feast of the precious blood
Perhaps this was the reason for the poor Jesus Christ was called the lamb of God: in the edible sense of the word.
So, why do the SRA rituals celebrate Lucifer, and not God?
We already answered the question, partly.
The one who will call God to make it simple (always referring to Enlil or Yahvé), as we saw, has never liked the fact that humanity wanted to be like the Elohim.
But for Lucifer things were very different.
To this character, historically, -unlike the Anunnaki of the Enlil party- it did not mind the fact that humanity sought to resemble its creators, and therefore, probably, he did even mind them to  favor themselves of what was destined for the gods, such as human sacrifices.
They were his children. He was the one who created them.
He himself in Eden was the one who gave them the knowledge, and made them able to reproduce. He would also gladly give them longevity, but her brother Enlil did not agree, and threw them out of the garden to avoid this.
He was the one who saved the man from the deluge that his brother had sent.
He was the first to came to earth, he was the the firstborn, but not the son of his father’s sister, as was his brother Enlil, who had thus been the right to primogeniture and command.
Even this dynastic tradition, based on incest, was followed by the Anunnaki, and imitated by the human peoples who were subjected to them.
Maybe this serious dilemma, about who between Enki and Enlil was the legitimate first-born, fed the amletic doubt expressed by Crowley, who did not know which one the legitimate God was.
Може би това е причината за бедните, които Исус Христос е нарекъл Божието агне - в ядливия смисъл на думата.
И така, защо ритуалите на SRA празнуват Луцифер, а не Бог?
Вече отговорихме на въпроса отчасти.
Този, който ще призове Бог да го опрости, както видяхме, никога не е харесвал факта, че човечеството иска да бъде като Елохим.
Но за Луцифер нещата бяха много различни.
За тази характер, Исторически, -unlike ануннаки Енлил на партито не сте предвид факта, че човечеството се опитва да прилича Създателите му, и следователно, най-вероятно, той е казал Дори нещо против да се облагодетелства от това, което е бил предназначен за боговете, като човешките жертви.
Те бяха негови деца. Той е създателят им.
Самият той в Едем е този, който им е дал знанието и е успял да ги възпроизведе. Също така с радост щеше да им даде дълголетие, но брат му Енлил не се съгласи и ги изхвърли от градината, за да избегне това.
Той беше този, който спаси човека от потопа, който брат му бе изпратил.
Той беше първият, който дойде на земята, беше първороден, но беше син на сестрата на баща си и той беше неговият брат Енлил, който беше първичният и командващ.
Дори тази династична традиция, основана на кръвосмешение, е последвана от ануннаките и имитирана от човешките народи, които са били подложени на тях.
Може би това сериозно дилема, кой между Енки и Енлил е легитимният първороден, хранени с amletic съмнението, изразено от Кроули, който не знам кой е легитимният Бог.201739159Gkp1ue3.jpgSure, he made his choice. He chose the god who could allow him to become like one of them. Without limitation.


Разбира се, той направи своя избор. Той избра бога, който може да му позволи да стане като един от тях. Без ограничение.


Резултат с изображение за sin daños a terceros letraThe result to be achieved in the magic was precisely, according to Crowley, to become free from any limit. That kind of limitlessness that gives the feeling of omnipotence. The search for power and eternal life.
And Lucifer has been able to pass on posterity to wisdom to get all this.
What the ancient gods had.
What the legendary vampires achieved when they were fed with human blood.
What the Countess Erszebeth Bathory wanted.
The same is sought in the bloodthirsty rituals of the SRA, made by people who want to be god, which means that they also want to have what it was these Anunnaki, eternal youth and Power.And Lucifer has been able to pass on posterity to wisdom to get all this 

ust like everyone else of the gods, he wants something in return.
He gives power and wants sacrifices in return. At least, so Satanists say to their victims, like to Theresa.
His followers still practice these ancient rituals. Although they do not know how they can work, they know they do it.
Actually they seem to work. They are all rich and powerful. Someone also looks really good despite of the age. Just watch Marina Abramovich, who is already 71 years old.
And it’s clear that it is not only due to plastic surgery and photoshop.
Резултатът, който трябваше да постигнем в магията, беше точно, според Кроули, да се освободи от всякакви граници. Този вид безграничност, която дава усещане за всемогъщество. Търсенето на сила и вечен живот.
И Луцифер успя да предаде на поколенията мъдрост, за да получи всичко това.
Това, което имаше древните богове.
Какво са постигнали легендарните вампири, когато са били хранени с човешка кръв.
Какво искаше графинята Ерсзебет Батори.
Същото се търси в кръвожадни ритуали на стратегическата програма за изследвания, направени от СЗО хората искат да бъдеш Бог, което означава, че те също искат да имат това, което беше Ануннаките, вечна младост и power.and Луцифер е в състояние да предаде на поколенията мъдрост, за да получите всичко това
като всички останали на боговете, той иска нещо в замяна.
Той дава сила и иска жертви в замяна. Най-малкото знам, че сатанистите казват на своите жертви, като Тереза.
Неговите последователи все още практикуват тези древни ритуали. Въпреки че не знаят как могат да работят, те знаят, че го правят.
Всъщност те изглежда работят. Всички са богати и силни. Някой също изглежда много добър въпреки възрастта. Просто гледайте Марина Абрамович, която вече е на 71 години.
И е ясно, че това не е просто пластична хирургия и Photoshop.Резултат с изображение за marina abramovic      Резултат с изображение за aleister crowley
Infact Aleister Crowley said that black magic is a form of totally non-scientific and emotional magic, but it gives results, though of an extremely temporary nature.
He was right, except for a point: black magic seems not to be un-scientific at all.
The science of vampires.

Let us point out that in ancient Egypt the hieroglyph for “magic,” as we have already shown in another article, was represented as a Ka (the genetic makeup) surmounted by a double helix identical to that of DNA.
Not only the Egyptians knew DNA, but they also knew how to preserve it through the technique of embalming, as it was tested by the DNA analysis of the royal mummies in 2010.
This suggests that for them  “magic” had a scientific value, soИнф. Алистър Кроули каза, че черната магия е форма на напълно не-научна и емоционална магия, но дава резултати, макар и с изключително временен характер.
Той беше прав, с изключение на една точка: черна магия изглежда изобщо не е научна.
Науката за вампирите.


Нека да отбележим, че в древния Египет йероглифът за "магия", както вече показахме в друга статия, беше представен като Ка (генетичния грим), превит с двойна спирала, идентична на тази на ДНК.
Не само, че египтяните познават ДНК, но и знаели как да я запазят чрез техниката на балсамиране, тъй като те бяха тествани чрез ДНК анализ на царските мумии през 2010 г.
Това предполага, че за тях "магия" има научна стойност, така че..


Резултат с изображение за heka egitto                  20184638TxThnkad.gif

 
 it was operated by Neter Ptah (the same Ea \ Enki of Sumer) and by his son Thoth, who had learned the technique of “resurrection” (in a form we could better define as clonation) and had operated on Isis by implanting the Ka of Osiris-after Anubis embalmed the corpse – to bring Horus to life. For this reason, Isis is portrayed touched by a Ka while he nurses Horus.
Fos sure Giuliano Kremmerz referred to these knowledge when, in contrast to what Crowley said, stated that “magic is science.тя е управлявана от Нетър Път (същата Еа Енки от Шумер) и от сина си Тот, който е научил техниката на "възкресението" (във форма, която бихме могли по-добре да определим като клониране) и работехме на Изида чрез имплантиране на Ка на Озирис - след като Анубис балсамирал трупа - за да донесе живота на Хор. Поради тази причина, Изида е изобразена, докоснат от Ка, докато се грижи за Хорус.
Фос сигурен, че Джулиано Кремерц споменава тези знания, когато, за разлика от казаното от Кроули, заяви, че "магията е наука.

20175156mAMJSjew.jpg  20184733g508gjDu.jpg


Fragment of “The Science of Magicians. “
What if  “magic” were nothing more than the use of forces that science has yet to explain?
We can do more than leave the question pending. Because Focus Extra’s number 73 appeared a strange article titled “Close to eternity.” And he put another small piece to believe in the real existence of these bloodthirsty vampire rituals on children: they certainly work, they have scientific bases .
The race to the immortality of Ghilgamesh, Alexander the Great and Erszebeth Bathory never stopped, and has not even changed a lot.
As the article says, one could safely get to the thousandth birthday but this only if we get able to avoid the onset of old age, keeping the body as it is in youth; and the goal seems to be not even far away, because the techniques that are giving the greatest results, in addition to the stem infusion, are ‘practices that recall the legend of Dracula’ .
It refers to “heterozygous parabiosis”, a technique that connects the


Фрагмент от "Науката на магьосниците". "
Какво ще стане, ако "магията" не бяха нищо повече от използването на сили, които науката все още не е обяснила?
Можем да направим повече, отколкото да оставим въпроса в очакване. ". В близост до вечността" Защото Фокус Extra номер 73 се появи странна статия, озаглавена И той сложи още една малка част да вярват в реалното съществуване на Ритуали Това кръвожаден вампир върху децата: те със сигурност работят, те имат научни основи.
Състезанието за безсмъртието на Гилгемес, Александър Велики и Ерзезет Батъри никога не спира и дори не се е променило много.
Както се казва в статията, човек може безопасно да стигне до хилядния рожден ден, но само ако успеем да избегнем настъпването на старостта, като запазим тялото така, както беше в младостта; и целта изглежда не е Дори и далеч, защото това техниките дават най-големите резултати, в допълнение към стволови инфузия, са "добри практики Спомнете си, че легендата за Дракула.
То се отнася до "хетерозиготна парабиоза", техника, която свързва20175528JuyDPBJ0.jpg      FcKiJwjruOJg.jpg

mature person’s circulatory system to that of a very young person. And the idea is born trying to imitate what happens in nature, and that works: during pregnancy, the mother, a mature person, comes into contact with the blood of an extremely young individual, the fetus. This relationship has a rejuvenating effect, observed both on animals and on women: heart and liver regenerate if damaged, the brain increases the amount of myelin, the substance that protects the neurons. That’s why multiple sclerosis, illness where myelin is compromised, improves during pregnancy. Part of the benefit is related to the hormones and part to the stem cells of the fetus that enter the maternal circulation and repair the damage and injuries of the organs.
Demographic data show that, strangely, the women who give birth at no younger age, live longerкръвоносната система на зрелия човек на тази на много млад човек. И идеята се ражда, опитвайки се да имитира това, което се случва в природата и това работи: по време на бременност майката, зрял човек, влиза в контакт с кръвта на изключително млад човек, плода. Тази връзка има подмладяващ ефект, наблюдаван както при животни, така и при жени: сърцето и черния дроб се регенерират, ако са повредени, мозъкът увеличава количеството миелин, субстанцията, която предпазва невроните. Ето защо множествената склероза, при която миелинът е компрометиран, се подобрява по време на бременността. Част от ползата е свързана с хормоните и част от стволовите клетки на плода, които влизат в кръвообращението на майката и ремонтират уврежданията и нараняванията на органите.
Демографските данни показват, че странно жените, които раждат в по-млада възраст, живеят по-дългоРезултат с изображение за 12 semaine de grossesseParabiosis experiments have been carried out on mice.
In 2014, Stanford and Harvard universities conducted two independent studies in which it has been observed that, thanks to young blood, the mnemonic and cognitive functions, muscle strength and perception of odors have improved in older animals. The same effect was obtained with plasma infusion (cellsless blood).Проведени са парабиозни експерименти върху мишки.
През 2014 г. Станфорд и Харвардският университет извършиха две независими проучвания, в които се наблюдава, че благодарение на младата кръв се подобряват мнемоничните и когнитивни функции, мускулната сила и възприемането на миризми при по-възрастните животни. Същият ефект е постигнат при плазмена инфузия (безклетъчна кръв).


2017583a37YSmPI.jpg    2018073PKn2JZP.jpg


       

  For these results, many are already trying to experiment on man: Stanford was founded a Start Up (Alkahest) who is already testing whether the plasma infusion of people under 30 can improve the Alzehimer. In South Korea, the Cha Bundang Gu’s Hospital has started an experiment to see if umbilical cord blood can invigorate the elderly. There is also a controversial study that the American Ambrosia company is making, using plasma infusions of under 25 subjects, without forgetting to lucre on research: To participate in experimentation it asks for $ 8,000.За тези резултати много хора вече се опитват да експериментират върху човека: Станфорд е бил иницииран (Alkahest), който вече проверява дали плазмената инфузия на хора под 30 години може да подобри Алзехимера. В Южна Корея болницата Cha Bundang Gu е започнала експеримент, за да види дали кръвта от пъпна връв може да укрепи възрастни хора. Също така има и противоречиво проучване, което американската компания "Амброзия" прави, като използва плазмени инфузии под 25 субекта, без да забравя работата по изследванията: За да участва в експериментирането, тя изисква $ 8,000.

2018047NKB8voed.jpg


If, as it appears from these examples, the effectiveness of the trial is directly related to the age of the donor, the use of baby blood would still be the ideal.
It is a pity, however, that it is not legally feasible, for now, except for cases of parental consent, which would probably be insufficient to satisfy the huge demand. That’s why they the traffic of underage children is needed.Ако, както се вижда от тези примери, ефективността на проучването е пряко свързана с възрастта на донора, употребата на бебешка кръв би била идеална.
Жалко е обаче, че за момента не е възможно от правна гледна точка, освен в случаите на съгласие на родителите, което вероятно няма да е достатъчно, за да задоволи огромното търсене. Ето защо те се нуждаят от трафик на непълнолетни деца.
2018128mkjFNRED.jpg


Now we have said everything.
We have explained that these rituals exist, they always existed, and that they also have scientific bases; It is just, in fact, another way that humanity has found to chase eternal life.
That’s why this can not please Enlil|Yahvé, but it is done in the name of the entity that has allowed man to become like a god, Lucifer.
For more the fact that these practices really work, these rites will hardly disappear from the face of the earth. But indeed, they will always be increasing, like the fresh blood requirement.
What else to say … Do you want to start protecting our children, for God’s sake?
Сега казахме всичко.
Обяснихме, че тези ритуали съществуват, те винаги са съществували и че те също имат научни основи; Това е просто друг начин, по който човечеството е намерило да гони вечния живот.
Ето защо това не може да хареса Енлил | Яхве, но това се прави в името на субекта, който позволи на човека да стане като бог, Луцифер.
Още повече, че тези практики действително действат, тези обреди едва ли ще изчезнат от лицето на земята. Но те винаги ще растат, като изискването за прясна кръв.
Какво друго да кажеш ... Искаш ли да започнем да защитаваме децата си, за Бога?
2018411h1hqWYgN.jpg

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
ДОКУМЕНТИ: Разсекретено от ЦРУ, 1983г ---- Проект "Гейтуей"

КНИГА: Джим Кийт, 1997г---- Контрол над Ума - Контрол над Света

ИНТЕРВЮ: Циско Уийлър разказва за себе си и майндконтрола на илюминати

КНИГА: Фриц Шпрингмаер, 1996г- Формулата на Илюминати за програмирането "МОНАРХ"


Цитат
   ВАКСИНИ


  VACCINES AND VIRUSES – A NEW WORLD ORDER


vaccine


Хората са живели в съжителство с вируси от Зората на времето, като дъбове на имел, но нов клас генетично модифицирани вируси застрашават съществуването на техните човешки домакини. Тогава защо да отприщим такава потенциална заплаха? Отговорът е лесен - следвайте парите, за да намерите причината. Генетично конструираните вируси се зареждат във ваксини и се оправдават за доверчивата публика, като лъжата е полезна и безопасна, както и генетично модифицираните хранителни култури.
Достоверното общество е резултат от поколения от учебни заведения, в които централната дъска е еднородност на мисълта; безсмислено приемане на правителствената линия в това, което представлява истината. Ако "те" кажат, че е добре за мен, дайте ми десет торбички пълни, baah тази порода овце.
Те са били жалко заблудени. Хората се експериментират от големи фармацевтични корпорации с пълната благословия на правителствата, много от членовете на които имат финансов интерес към индустрията на ваксините.
Хората живеят в епохата на корпоратизма. Не можете да разберете нищо, което се случва, без да го поставяте в политическия контекст на своето време. Разберете това и разпознавате врага, който, веднъж оголен за всички, може да бъде свален.
Следва кратко резюме на ваксинационната апокалипсис, пред която са изправени хората.
Може да се разболеете, като се свържете с ваксиниран човек. (12).
Живият вирус, който им е даден, може да замърси други хора чрез телесни течности - кръв, урина, фекалии и т.н. - включително предаване чрез кихане.
Вирусите са микроби, които могат да се размножават само чрез инжектиране на техния генетичен материал в клетките на своя животински гостоприемник.
Вирусите постоянно са се развивали, за да избегнат имунния отговор на своя хост, създавайки нови гени, които въздействат на еволюционната промяна, увеличавайки броя на резистентните хора със силни имунни системи.
Вирусите, бактериите и другите микроби играят важна роля в подготовката на бебето, което се развива в утробата за оцеляване извън утробата. (3).
От негативната страна, вирусите са особено опасни, когато се развият, за да заразят нови животински видове.
Това е много реална опасност, когато лекарствените компании създават "живи вирусни" ваксини чрез многократно преминаване на вируси като пилешки ембриони, маймуни и бъбречни клетки на кучета (и човешки фетални и белодробни клетки), докато отслабеният вирус не направи сериозно лице , но все пак ще стимулира достатъчно силен отговор, за да произведе антибиотици, придобити от ваксината. (4)
Те не ви казват какво е вътре в "пакета с ваксини", кой би го получил, ако го направиха?
Опасността се крие в възможността за "живи вирусни" ваксини, които мутират и възвръщат вирулентността (включително способността да увреждат мозъка) и предават на тези, които са в близък контакт с реципиента, включително тези, които споделят пълен автобус или влак; децата в училище и т.н. (5).
Налице е огромна пропаст в научните познания за обхвата на ефектите върху хората от широкото използване на множество живи вирусни ваксини. Причината за продължаване на използването на наследниците е, че те имитират по-близко естествената инфекция чрез реакциите на антитялото, отколкото инактивираните (убити) ваксини.
Съществуват много сериозни рискове от производството на т.нар. "Рекомбинантни вирусни векторни ваксини", за борба с болести като Ebola. Те използват генетично модифицирани вируси, които се използват за пренасяне на микробната ДНК в клетки на тялото на гостоприемника. (6). Друг пример е генното инженерство на жив вирус на морбили да носи HIV 1 антигени. Рисковете са двойни - предаването на инфекциозен вирус от наскоро ваксинираните; способността на ваксинните вируси да се рекомбинират с други вируси, за да се получат нови смъртоносни хибридни вируси. (7).
Лекарствените компании са генетично модифициращи вируси, за да създадат нови живи вирусни ваксини, включително такива за вируса на херпес симплекс (HSV), холера и множество видове грипни вируси.
И все пак "генетично модифицираните или модифицирани вируси (GMVs) се използват все повече като живи вектори на ваксини и техните приложения могат да имат отражение върху околната среда, което трябва да се има предвид при процесите на оценка и управление на риска. Във всички случаи може да има обстоятелства, които дават възможност на GMV да прескачат директно бариерите за видовете или след рекомбинация с естествено срещащи се вируси. Всички различни приложения могат, до различна степен, да представляват освобождаване или непреднамерено излизане на генетично модифицирани организми в силно променящите се екосистеми "( 8) .
Контаминирането на други хора след ваксиниране с живи вирусни ваксини може да продължи дни, седмици или месеци, в зависимост от ваксината и здравето на индивида. Имунокомпрометираните хора са изложени на риск от парализа на полиомиелита на щама на ваксината и от хронична полиомиелитна инфекция. (9). Обществените здравни служители признават тази опасност, но казват, че тя рядко причинява сериозни усложнения, а ползите от използването на живи вирусни ваксини надвишават рисковете. (10).
Отговор на това е, че няма широко разпространено наблюдение и тестване за инфекция сред популациите, които редовно получават многократни дози живи вирусни ваксини, включително ваксина срещу морбили. (11).
Поради това не е известно дали предаването на живи вирусни ваксини причинява недиагностицирани или неправилно диагностицирани здравни проблеми, особено при хора с тежки имунни недостатъци. Много хора показват леки или никакви клинични симптоми при заразяване (12), но това може да скрие неоткрити неврологични промени.
Извън медицинската общност малко се знае, че може да бъдете заразени с живи вирусни ваксини, без да имате никакви външни симптоми.
По принцип малко осъзнаване, само сляпо приемане на тоталитарната линия.
Комбинирайте с революционни сърца, за да разпространите друго послание


Ленин славей 2017
Препратки:
(1) Барон S, Fons М, Albrecht Т. Вирусна патогенеза В: Медицинска микробиология, 4-то издание Медицински клон на Тексаския университет в Галвестън. 1996 година.
(2) King JC, Treanor J, Fast PE et al. Сравнение на безопасността, ваксината срещу ваксина и имуногенността на ваксината срещу грипен вирус, тривалентни, видове А и В, живи студено адаптирани, администрирани на инфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV) и неинфектирани с ХИВ възрастни. J Infect Dis 2000; 181 (2): 725,728.
(3) Зимер C. С течение на микробиалната градина на тялото. Ню Йорк Таймс 18 юни 2012 г.
(4) Администрация по храните и лекарствата (FDA). Обща информация за разработването на вирусни ваксини. 23 март 2010 г.
(5) Bitnun А, Shannon Р, Durward А et al. Инфекция с морбили - енцефалит по тялото, причинен от ваксинния щам на вируса на морбили. Clin Infect Dis 1999; 29: 855-861.
(6) DHHS. Видове ваксини: Рекомбинантни векторни ваксини. Vaccines.gov. 23 юли 2013 г.
(7) Spaete RR. Рекомбинантни живи атенюирани вирусни ваксини. В: New Vaccine Technologies 2001.
( 8) Myhr AI, Traavik Т. Генетично проектирани вирусоподобни ваксини - Предизвикателства за оценка и управление на риска за околната среда. В: Генетично инженерство - Основи, нови приложения и отговорности. В Тех. 2012.
(9) Kew OM, Sutter RW, Nottay BK et al. Продължително репликиране на тип 1 ваксиниран полиовирус при пациент с имунодефицит. J Clin Microbiol 1998; 30 (10): 2893-2899.
(10) PS Kulkarni, Jadhow SS, Dhere RM. Хоризонтално предаване на живи ваксини. Hum Vaccin Immunother 1 януари 2013 г .; 9 (1): 197.
(11) Rota PA, Khan AS, Durigon Е et al. Откриване на РНК на вируса на морбили в проби от урина от реципиенти на ваксини. J Clin Microbiol 1995; 33 (9): 2485-2488.
(12) Според проучването на Роджърс Е. Лондон 77% от грипните инфекции са асимптомни. Ваксина Новини Ежедневно 20 март 2014 г.
Цитат

Deadly Vaccines
There is no doubt that vaccines have miraculously been used to save tens of millions of human lives and to prevent horrible forms of human suffering from diseases. The polio and smallpox vaccines are only two examples of life-giving vaccines.
But the same medical achievement that saves lives, in the hands of evil men, may be used to abuse and harm.Illuminati Establishes Vaccine Task ForceThe Illuminati's most pre-eminent leaders have recently taken a keen interest in the field of vaccines. They have established a special task force to oversee the administration of vaccines to children and adults throughout the world, called the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).
The first meeting of this eerie and ominous GAVI task force was held in Davos, Switzerland, in 2000. Its members include Microsoft's Bill and Melinda Gates, the United Nations World Health Organization (WHO), the Rockefeller Foundation, and the World Bank. The national governments of Russia and the U.S.A. are also involved. Bill Gates, for now, seems to be the principalНяма съмнение, че ваксините по чудо се използват за спасяване на десетки милиони човешки животи и за предотвратяване на ужасни форми на човешки страдания от болести. Ползите и ваксините срещу едра шарка са само два примера за животоподдържащи ваксини.
Но същото медицинско постижение, което спасява човешки животи в ръцете на злите хора, може да се използва за злоупотреба и увреждане. Илюминати създава работна група за ваксини Най-известните лидери на Илюминатите наскоро поеха силен интерес в областта на ваксините. Те създадоха специална работна група, която да контролира администрирането на ваксини за деца и възрастни по целия свят, наречена Глобален алианс за ваксини и имунизации (GAVI).
Първото заседание на тази зловеща и зловеща работна група GAVI се проведе в Давос, Швейцария през 2000 г. Нейни членове са Бил и Мелинда Гейтс, Световната здравна организация на ООН, Фондация Рокфелер и Световната банка. Включени са и националните правителства на Русия и САЩ. Бил Гейтс, засега, изглежда е главниятforce behind the work of GAVI

Bill & Melinda Gates


Microsoft founder, Bill Gates, reputed to be the world's richest man, is helping to fund the United Nations vaccine programs. Gates, a secular Jew, has said he does not believe in God. He regularly attends former Communist party boss Mikhail Gorbachev's annual State of the World Forum held at the former Presidio Army base in CaliforniaGates, whose Microsoft is at the forefront of developing new nanotransistor technology, says he has 24 billion dollars of his own money to give away. A lot of this money is going to go toward the development of new vaccines, which the United Nations World Health Organization (WHO) will administer by injections of the world's poor.Secret Vaccine Ingredient Kills Unborn BabiesGates, said to be the richest man on earth, and his wife, Melinda, are also known to support Planned Parenthood and other pro-abortion and global depopulation causes. According to reliable sources, some of the new vaccines being developed by the United Nations (WHO) with Gates' money secretly contain poisonous chemicals—chemicals which act to kill unborn babies inside the mothers' womb.
In 1999, the American Life League was horrified to discover that UN vaccines were being used as hidden depopulation "bombs." The pro-life group went straight to Bill Gates with its discovery and confronted him, as the following news report indicates:

Gates-Sponsored Vaccine Program a Depopulation Measure? ]Washington, Dec. 14 (LSN.ca)—The American Life League, a pro-life organization, confronted software mogul Bill Gates last week, telling him that a World Health Organization (WHO) tetanus vaccination program undertaken with Gates' sponsorship bears striking resemblance to a similar WHO program which was exposed as a measure to involuntarily sterilize young women in the Philippines. Gates has donated $26 million to a WHO tetanus program in several developing countriesIn its press release, the American Life League notes that a previous tetanus program, conducted in the Philippines in 1995, aroused suspicion from Catholic health workers since it involved only women in their child-bearing years, an oddity since tetanus effects men and women, old and young alike. An investigation revealed that the women were given the tetanus vaccine combined with a chemical called Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) to create an anti-pregnancy agent. The BBC, in conjunction with the Philippine Department of Health and the Philippine Medical Association, reported that many Filipino women suffered spontaneous abortions due to the vaccine, which creates an immune response to pregnancy in the mother's body.
"The current Gates funded program, involving the WHO in several developing countries, is once again aimed only at women in their child-bearing years. This is the world of population elimination," said the American Life League. "Most likely, Gates believes his funds are helping sick women and children, but in reality they're creating unimaginable suffering."New Israeli Virus Bioweapon Targets Arabs OnlyNexus, an Australian magazine, has done terrific work in exposing yet another aspect of the use of vaccines for deadly purposes—the development of bioweapons designed to kill only designated races and ethnic groups. It was reported in the London Sunday Times in 1997 that Israel is working on a biological weapon which is genetically targeted against Arabs. The highly respected Foreign Report, a Jane's publication which monitors security and defense matters, also reported that Israeli scientists have used South African genetic warfare research in an attempt to develop an "ethnic bullet."


Основателят на Microsoft Бил Гейтс, известен като най-богатия човек в света, помага да се финансират програми за ваксинация на ООН. Гейтс, светски евреин, каза, че не вярва в Бог. Той редовно посещава годишния Държавен форум на бившия комунистически партиен кмет Михаил Горбачов, който се провежда в бившата армия на Президьо в Калифорния
Гейтс, чиято Майкрософт е в челните редици на разработването на нова технология за нанотранзистори, казва, че разполага с 24 милиарда долара от собствените си пари, за да ги раздаде. Много от тези пари ще отидат към разработването на нови ваксини, които Световната здравна организация (СЗО) на Обединените нации ще прилага чрез инжекции от бедните в света. Съставът на ваксината за сексуално насилие убива неродените бебета, които са най-богатият човек на земята , и съпругата му Melinda, също са известни с подкрепата на Planned Parenthood и други про-аборти и глобални причини за обезлюдяването. Според надеждни източници някои от новите ваксини, разработени от Организацията на обединените нации (СЗО) с парите на Гейтс тайно съдържат отровни химикали - химикали, които действат, за да убиват неродените бебета в утробата на майките.
През 1999 г. Американската лига за живот беше ужасена, за да открие, че ваксините на ООН се използват като скрити обезлесяващи "бомби". Пролестната група се отправи директно към Бил Гейтс с откритието си и го изправи, както показва новият доклад:
Порталът, спонсориран от Гейтс, изпробва програма за депопулация? ] Американската лига за живот, организацията, работеща в условията на живот, се изправи срещу софтуера магнат Бил Гейтс миналата седмица, като му каза, че програма за ваксинация срещу тетанус на Световната здравна организация (СЗО), предприета с спонсорството на Гейтс поразителна прилика с подобна програма на СЗО, която беше изложена като мярка за неволно стерилизиране на младите жени във Филипините. Гейтс е дарил 26 милиона долара на програма на СЗО за тетанус в няколко развиващи се страни. [/ Td] [/ tr] [/ table][/size]
В прессъобщението си Американската лига за живот отбелязва, че предишна програма за тетанус, проведена във Филипините през 1995 г., предизвиква подозрение от католическите здравни работници, тъй като включва само жени в техните години на отглеждане на дете, странно, тъй като тетанус оказва влияние върху мъжете и жените, възрастните и младите. Изследване разкрива, че жените са получили ваксина срещу тетанус, комбинирана с химикал, наречен Human Chorionic Gonadotrophin (HCG), за да се създаде агент против бременност. Би Би Си, съвместно с филипинското здравно министерство и филипинската медицинска асоциация, съобщиха, че много филипински жени са претърпели спонтанни аборти поради ваксината, което създава имунен отговор на бременността в тялото на майката.
"Настоящата програма, финансирана от Гейтс, включваща СЗО в няколко развиващи се страни, отново е насочена само към жените, които са навършили детска възраст. Това е светът на елиминирането на населението", каза Американската лига за живот. "Най-вероятно Гейтс вярва, че средствата му помагат на болни жени и деца, но в действителност създават невъобразимо страдание". Новият израелски вирус Bioweapon се стреми към арабците OnlyNexus, австралийско списание, направи страхотна работа в излагането на още един аспект от употребата на ваксини за смъртоносни цели - разработването на биологични оръжия, предназначени да убиват само определени раси и етнически групи. Съобщено бе в Лондонския неделски часове през 1997 г., че Израел работи върху биологично оръжие, което е генетично насочено срещу арабите. Високо уважаваният външен доклад, публикация на Джейн, която следи въпросите на сигурността и отбраната, също така съобщава, че израелски учени са използвали научни изследвания в Южна Африка за генетични войни в опит да развият "етнически куршум".

Israeli scientists at the super-secret Nes Tziyona biowarfare laboratory near Tel Aviv have engineered deadly microorganisms that only attack DNA within the cells of victims with distinctive Arab genes. Nes Tziyona produces a wide range of chemical and biological weapons and is reportedly larger than all Arab and Iranian biowarfare laboratories combined.
The Israeli research mirrors biological studies conducted by South African scientists during the apartheid era and disclosed in testimony before the Truth and Reconciliation Commission.
Daan Goosen, head of a South African chemical and biological warfare facility, said his team was ordered in the 1980s to develop a "pigmentation weapon" to target only black people.
The British Medical Association has become so concerned about the lethal potential of genetically based biological weapons that it has opened an investigation.
(Sources: Nexus, February-March 1999; The Sunday Times, London, 15 Nov. 1998; the Australian, 16 Nov. 1998).A Dark, Dark FutureIf we did not know Jesus Christ as Lord, these strange and ominous developments in vaccines and genetic engineering would fill us with dread and alarm. Combined with amazing new discoveries in nanotechnology robots, we now see how dramatically effective The World Cup Conspiracy could be in depopulating earth and establishing global systems of electronic, "Big Brother" controlИзраелски учени в супер тайната лаборатория за биоразграждане в Нед Тзийона близо до Тел Авив са създали смъртоносни микроорганизми, които само атакуват ДНК в клетките на жертвите с характерни арабски гени. Nes Tziyona произвежда широка гама от химически и биологични оръжия и е по-голяма от всички арабски и ирански биологични лаборатории.
Израелското изследване отразява биологичните изследвания, проведени от южноафрикански учени по време на ерата на апартейда и разкрити в свидетелски показания пред Комисията за истината и помирението.
Даян Госош, ръководител на южноафриканско химическо и биологично военно съоръжение, заяви, че екипът му е наредил през 80-те години да разработи "пигментационно оръжие", насочено само към чернокожите.
Британската медицинска асоциация е толкова загрижена за смъртоносния потенциал на генетично базираните биологични оръжия, че е започнала разследване.
(Източници: Nexus, февруари-март 1999 г., The Sunday Times, Лондон, 15 ноември 1998 г., Австралия, 16 ноември 1998 г.) Тъмно, тъмно бъдеще Ако не познавахме Исус Христос като Господ, тези странни и зловещи развития ваксините и генетичното инженерство ще ни изпълнят с тревога и тревога. Комбинирайки се с невероятни нови открития в роботите за нанотехнологии, сега виждаме колко драматично е ефективно Конспирацията на Световната купа може да бъде в обезлюдяване на земята и в създаването на глобални системи за контрол на "Биг Брадър"


« Последна редакция: Юни 20, 2018, 10:22:33 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат

Did Bill Gates Admit Vaccinations Are Designed So Governments Can Depopulate the World?


The computer magnate believes that vaccines can be used to reduce childhood mortality and ultimately reduce population growth through associated social changes, not as an agent of death.Bill Gates has openly admitted that vaccinations are designed so that governments can depopulate the world.

On 21 January 2016, dubious news and conspiracy theory site YourNewsWire.com published a storywith the headline “Bill Gates Admits ‘Vaccines Are Best Way To Depopulate’”. The article opens with a damning claim:Bill Gates has openly admitted that vaccinations are designed so that governments can depopulate the world.</blockquote>To support this claim, the site presented a February 2011 clip of Bill Gates being interviewed by CNN’s Sanjay Gupta about his foundation’s vaccination efforts:Dr. Sanjay Gupta: Ten billion dollars over the next 10 years to make it “the year of the vaccines.” What does that mean exactly?
Bill Gates: Over this decade, we believe unbelievable progress can be made, in both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. […] we only need about six or seven more — and then you would have all the tools to reduce childhood death, reduce population growth, and everything — the stability, the environment — benefits from that.</blockquote>

To make sure the point was not lost on the reader, YNW repeated the “reduce population growth”, emphasized above, numerous times at a variety of different playback speeds, as if to suggest this was a slip of the tongue revealing some nefarious secret. This narrative is reinforced with another video that opens with this text:Next are two short excerpts from a recently filmed TED presentation (Feb 2010) by none other than Bill “Microsoft” Gates. […] As Gates casually addresses the issue [of reducing carbon emissions], he goes on to state that one way to accomplish this goal is to reduce the global human population.
In the first clip you will hear him state in plain language that he considers VACCINES to be desirable to that end. You will also casually hear him promoting HEALTH CARE and REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES, to accomplish that same goal.
In the second excerpt you will hear Gates again confirming his profound affection for vaccines.</blockquote>The damming moment, according to YourNewsWire.com, was the following statement from Gates:First, we’ve got population. The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent […].</blockquote>The suggestion, hinted at by both of these clips and argued later in the article, is that Gates knows vaccines are dangerous — and he is using this information to kill children in the developing world to stem population growth. In reality, however, Gates’ statements regarding vaccines and population growth were neither an accidental slip nor a nefarious admission of plans for a new world order.
As discussed in a 21 November 2011 Forbes cover story profiling the Bill and Melinda Gates Foundation, reducing population growth has always been integral to their stated mission of “improving people’s health and giving them the chance to lift themselves out of hunger and extreme poverty”:In 1997, when he and Melinda first ventured into public health […] they focused on birth control, funding a Johns Hopkins effort to use computers to help women in the developing world learn about contraception. The logic was crisp and Bill Gates-friendly. Health = resources ÷ people. And since resources, as Gates noted, are relatively fixed, the answer lay in population control


Компютърният магнат вярва, че ваксините могат да бъдат използвани за намаляване на детската смъртност и в крайна сметка да се намали нарастването на популацията чрез свързани социални промени, а не като агент на смъртта. Бил Гейтс открито призна, че ваксинациите са създадени така, че правителствата да могат да обезлюдя света.

На 21 януари 2016 г. съмнителната теория за конспирациите и теорията YourNewsWire.com публикува история с заглавието "Бил Гейтс признава, че ваксините са най-добрият начин за обезлюдяване". Статията се отваря със съкрушително твърдение: Бил Гейтс открито признава, че ваксинациите са проектирани така, че правителствата да могат да обезлюдват света. За да подкрепят това твърдение, сайтът представи клип на Бил Гейтс през февруари 2011, в който са интервюирани от Санджай Гупта за усилията на фондацията си за ваксиниране: д-р. Санджа Гупта: Десет милиарда долара през следващите 10 години, за да стане "годината на ваксините". Какво точно означава това?
Бил Гейтс: През това десетилетие смятаме, че можем да постигнем невероятен напредък, както при създаването на нови ваксини, така и при излизането на всички деца, които се нуждаят от тях. [...] ние се нуждаем само от още шест или седем - и тогава ще имате всички инструменти за намаляване на детската смъртност, намаляване на населението и всичко - стабилността, околната среда - ще се възползват от това. </ Blockquote>

За да се увери, че точката не е загубена от читателя, YNW повтори "намаляването на растежа на населението", подчертано по-горе, многократно при различни скорости на възпроизвеждане, сякаш предполагам, че това е изплъзване на езика, разкриващо някаква недобросъвестна тайна. Този разказ е подсилен с друг видеоклип, който се отваря с този текст: Следват два кратки откъси от наскоро заснетата презентация на TED (фев 2010) от никой друг освен Бил "Microsoft" Гейтс. [...] Както Гейтс небрежно се занимава с въпроса [за намаляване на въглеродните емисии], той продължава да твърди, че един от начините за постигането на тази цел е да се намали глобалното човешко население.
В първия клип ще му изслушате на ясен език, че той смята, че ваксините са желателни за тази цел. Ще го изслушате небрежно, като популяризирате ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и РЕПРОДУКТИВНИТЕ ЗДРАВНИ УСЛУГИ, за да постигнете същата цел.
Във втория откъс ще чуете Гейтс отново потвърждавайки дълбоката му привързаност към ваксините. </ Blockquote> Времето на заглушаване, според YourNewsWire.com, е следното изявление на Гейтс: Първо, имаме население. Светът днес има 6,8 милиарда души. Това възлиза на около девет милиарда. Сега, ако вършим много добра работа по нови ваксини, здравеопазване, репродуктивно здраве, можем да намалим това с около 10 или 15% [...]. </ Blockquote> Предложението, намекнало и в двата клипа и по-късно в статията се твърди, че Гейтс знае, че ваксините са опасни - и той използва тази информация, за да убие децата в развиващия се свят, за да потисне растежа на населението. В действителност, обаче, изявленията на Гейтс относно ваксините и ръста на населението не са нито случайно подхлъзване, нито лошо признаване на планове за нов световен ред.
Както се обсъжда в историческата корица на Форбс от 21 ноември 2011 г. за профилиране на фондация "Бил и Мелинда Гейтс", намаляването на населението винаги е било неразделна част от заявената им мисия "да подобри здравето на хората и да им даде шанс да се измъкнат от глада и крайната бедност": През 1997 г., когато той и Мелинда се впуснаха в общественото здраве [...], те се съсредоточиха върху контрола върху раждаемостта, финансирайки усилията на Джон Хопкинс да използват компютрите, за да помогнат на жените в развиващия се свят да научат за контрацепция. Логиката беше свежа и Бил Гейтс приятелски. Здраве = ресурси ÷ хора. И тъй като ресурсите, както отбелязва Гейтс, са сравнително фиксирани, отговорът е в контрола на населението

As further discussed in this piece, Gates later came to the conclusion that birth control was not the best approach to achieve the goal of slower population growth, instead realizing that — counterintuitively — a reduction in childhood mortality was the best way to limit population growth:In society after society, he saw, when the mortality rate falls—specifically, below 10 deaths per 1,000 people—the birth rate follows, and population growth stabilizes. “It goes against common sense,” Gates says. Most parents don’t choose to have eight children because they want to have big families, it turns out, but because they know many of their children will die.
“If a mother and father know their child is going to live to adulthood, they start to naturally reduce their population size,” says Melinda.</blockquote>This is a point Gates has made repeatedly, and his views were clearly articulated in the 2009 Bill and Melinda Gates Foundation Annual Letter:A surprising but critical fact we learned was that reducing the number of deaths actually reduces population growth. […] Contrary to the Malthusian view that population will grow to the limit of however many kids can be fed, in fact parents choose to have enough kids to give them a high chance that several will survive to support them as they grow old. As the number of kids who survive to adulthood goes up, parents can achieve this goal without having as many children.</blockquote>In other words, Gates is not interested in using vaccines to reduce the population by using them as an agent of death or a tool to sterilize unsuspecting masses. Rather, Gates is interested in keeping more children alive in order to reduce the need for parents to have more children, thus limiting the overall population growth rate.
As evidenced in a 2014 paper in Science that attempted to calculate future population growth, not everyone is convinced childhood mortality is the smoking gun to quell population growth:Among the most robust empirical findings in the literature on fertility transitions are that higher contraceptive use and higher female education are associated with faster fertility decline. These suggest that the projected rapid population growth could be moderated by greater investments in family planning programs to satisfy the unmet need for contraception and in girls’ education.</blockquote>

But Gates’ view on childhood mortality contribution to population growth is increasingly discussed in the scientific literature and is still subject to debate. What is not up to debate are the intentions of the Bill and Melinda Gate’s Foundation with regard to vaccines and population growth, as articulated by Bill and Melinda Gates in their Foundation’s 2017 Annual Letter:Melinda: Saving children’s lives is the goal that launched our global work. It’s an end in itself. But then we learned it has all these other benefits as well. If parents believe their children will survive—and if they have the power to time and space their pregnancies—they choose to have fewer children.
Bill: When a mother can choose how many children to have, her children are healthier, they’re better nourished, their mental capacities are higher—and parents have more time and money to spend on each child’s health and schooling. That’s how families and countries get out of poverty. This link between saving lives, a lower birthrate, and ending poverty was the most important early lesson Melinda and I learned about global health.</blockquote>This is obviously a far cry from, as YourNewsWire.com puts it, having Bill Gates tell us “how we must all consent to a ‘kill the humans’ strategy, to ‘save the planet’ from the carbon dioxide we make.”
Kакто по-нататък се обсъжда в тази част, Гейтс по-късно стига до извода, че контролът върху раждаемостта не е най-добрият подход за постигане на целта за по-бавен растеж на населението, а в същото време осъзнава, че намаляването на детската смъртност е най-добрият начин за ограничаване на нарастването на населението: В обществото след обществото той видя, когато смъртността спада - по-специално, под 10 смъртни случая на 1000 души - раждаемостта се следи и растежът на населението се стабилизира. "Това противоречи на здравия разум", казва Гейтс. Повечето родители не избират осем деца, защото искат да имат големи семейства, се оказва, но защото знаят, че много от децата им ще умрат.
"Ако майка и бащата знаят, че детето им ще живее до зряла възраст, те започват естествено да намаляват размера на населението си", казва Мелинда. Това е точка, която Гейтс многократно е направила и неговите виждания са ясно изразени в Годишно писмо от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс": Изненадващ, но критичен факт, който научихме беше, че намаляването на броя на смъртните случаи действително намалява растежа на населението. [...] Противно на малтусийския възглед, че населението ще нарасне до границата на толкова много деца могат да бъдат хранени, всъщност родителите избират да имат достатъчно деца, за да им дадат голям шанс, че няколко ще оцелеят, за да ги подкрепят, когато остареят. Тъй като броят на децата, които оцеляват до зряла възраст, се увеличава, родителите могат да постигнат тази цел без да имат толкова деца. С други думи, Гейтс не се интересува от използването на ваксини за намаляване на населението, като ги използва като агент на смъртта или инструмент за стерилизиране на нищо неподозиращите маси. По-скоро, Гейтс има интерес да задържи повече деца на живо, за да намали нуждата от родители да имат повече деца, като по този начин ограничава общия ръст на населението.
Както се вижда от статията от 2014 г. в науката, която се опитва да изчисли бъдещия ръст на населението, не всички са убедени, че детската смъртност е оръжието за пушене, за да се потуши растежът на населението. Сред най-силните емпирични констатации в литературата за прехода на плодовитостта са по- женското образование са свързани с по-бърз спад на плодовитостта. Те предполагат, че прогнозираният бърз растеж на населението би могъл да се забави чрез по-големи инвестиции в програми за семейно планиране, за да се задоволи неудовлетворената нужда от контрацепция и в момичетата. </ Blockquote>

Но виждането на Гейтс за приноса на детската смъртност към растежа на населението все повече се обсъжда в научната литература и все още е предмет на дебат. Това, което не е предмет на дебат, са намеренията на Фондацията "Бил и Мелинда Гейт" по отношение на ваксините и нарастването на населението, формулирани от Бил и Мелинда Гейтс в Годишното писмо на Фондацията от 2017 г .: Мелинда: Спасяването на живота на децата е целта, работа. Това е самоцел. Но след това научихме, че има и всички тези други предимства. Ако родителите вярват, че децата им ще оцелеят - и ако имат право на време и пространство на бременността си - те избират да имат по-малко деца.
Бил: Когато една майка може да избере колко деца има, децата й са по-здрави, те са по-добре подхранвани, умственият им капацитет е по-висок - а родителите имат повече време и пари, за да похарчат за здравето и образованието на всяко дете. Така семействата и държавите излизат от бедността. Тази връзка между спасяването на живота, по-ниската раждаемост и прекратяването на бедността беше най-важният ранен урок Мелинда и научихме за глобалното здраве. Това очевидно е далеч от това, както твърди YourNewsWire.com, като казва Бил Гейтс ние "как трябва да сме съгласни да" убием човешката стратегия ", да" спасим планетата "от въглеродния диоксид, който правим.


« Последна редакция: Юни 20, 2018, 09:44:20 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
The Globalists’ New World Order: Soft and Hard Kill Methods. An Unknown and Uncertain Future


Ние живеем в някои вълнуващи, но страшно време сега. Неизвестно и несигурно бъдеще ни очаква, тъй като днешните събития и развития разкриват разкриването на безброй предупредителни знаци, описващи дуум и мрак на апокалиптичните Дни на края, тъй като много християни вярват, че вече сме влезли. Милиони хора живеят с ежедневната тревога на тези предупреждения, че краят на света и животът, както винаги сме знаели, че ще се промени радикално завинаги не за по-добро. Може би още повече хора бързо ще се противопоставят, че докато хората са обитавали тази земя, там винаги са били "пилешките летви", които ни напомнят, че "небето пада" и че краят се приближава все по-близо. Много религиозни водачи и религии през годините предсказаха края на света. Тъй като всяка година е дошла и изчезнала и светът не е свършил, животът продължава.
И все пак през последните години преминахме през подобен модел на свръх разум и мрак над Y2K и фиасовите календари на маите за 2012 г., където животът на планетата се проточи, макар и разрушително. И все пак с най-новото ядосване на Джейд Хелм и смущаващите световни събития, 2015 г. изглежда се очертава като някакъв вид хибрид за една година, като никой друг. А хорът на разтревожените Страшилници само стана по-голям и по-силен и това не е просто елементите от християнския спектър, нито нарастващата тълпа от интернет конспирации, които ореоли в две части дисхармония.
Несъмнено нивото на интензивност и нестабилност през последните месеци непрекъснато нараства по целия свят. Световната икономика се задъхва, което може да се окаже неустойчивост при колапса. Дните са номерирани за щатския долар, който остава стандартната международна валута. Освен за управляващите военновременни спекуланти, всяка перспектива за просперитет, възникваща отново в нации в целия Запад отдавна е мъртва и изчезнала и сега лихвените проценти и облигациите са дори отрицателни. Дори нововъзникващите икономики в света икономиката на Китай се забавя и започва да пада. Зад кулисите се развива глобална промяна на мощността, която от известно време се движи с инерция от запад на изток. Но тъй като този преход се развива, светът изглежда се подготвя за най-тежките промени, предизвикващи катаклизми и размирици, които изригват цялата година тази година.
Глобализираната централна банкова система като схемата на западната Понци, която е управлявала върховно в продължение на векове на Земята, погребва и поробва населението на света в непреодолим дълг е на прага на колапса. Отговорът на западните олигарси от простото отпечатване на по-безполезни фиатски пари от самолета, тъй като стратегията им за подпомагане на бандата за забавяне на неизбежната катастрофа, отчаяно се опитва да запази обречената, корозивно счупена система на повърхността, е на своето смъртно легло с живота си подкрепата, която ще бъде спряна от кредитори като Китай.
Тази разпадаща се, хищническа система на емпиричен империализъм се ръководи от елитарен подвид на зли психопати, които от векове са патологически родени, лишени от човешко сърце, като по този начин никога не страдат дори от оцветяване на съвестта за убийство в студена кръв милиони и милиарди невинни хора през хилядолетието. Макар и сега да се занимават с мозъци, те не са престанали да се подготвят за този съдбоносен момент във времето. Те използват усъвършенстващата се технология в пълната си полза в счупената си корумпирана система, за да изтръгнат онова, което е останало от живата кръв на световните маси, за да упражняват абсолютна власт и власт в днешния проявяващ се Нов световен ред.
С планове за непредвидени обстоятелства, за да издържи и оцелее дори ядрен холокост на земната повърхност, подземните бункери, градовете и кръстопътните континентални тунели бяха тайно построени по време на десетилетия след Втората световна война, за да настанят продължителното оцеляване на елитите, обхващайки само 0,25% световното население - контролиращите олигарси, заедно с техните необходими момчета и момичета, които управляват мегакорпорациите и националните правителства на планетата.


Повече от един век тези глобалисти насърчават своя план за евгения на NWO за устойчиво наземно население от около половин милиард души. Програмата на ООН 21 го изписва подробно. Това означава, че през следващите няколко години планират да убият 13 от общо 14 от нас, които в момента живеят и дишат на тази планета. В продължение на десетилетия те работят активно както по-бавни, "меки убийци", така и по-бързи, "тежки убийства" методи, които драстично намаляват световното население. Сценарият за тежък удар се проявява чрез война и предизвикани от човека природни бедствия, както и природни бедствия с наскоро забележимо увеличение на активността на всички тези катаклизми
2015 вече се оформя като епична при двете така наречени природни бедствия чрез увеличени вълни и магнитуди на земетресения, цунами, вулканични изригвания и екстремни метеорологични събития като урагани, торнадо, наводнения, пожари, виелици и суши. Под контрола на черните оператори американските военни се включиха широко в геоинженерство, климатични промени и контрол на климата, играейки огромен, най-вече скрит фактор във всички тези така наречени природни бедствия. Технологията HAARP, използваща високочестотни електромагнитни лъчи и електромагнитни импулсни технологии (EMP), са просто най-новото военно оръжие на САЩ при тяхното дяволско унищожение.
Дори научаваме, че природните катастрофи не са толкова естествени, след като тези разрушителни човешки сили все повече ги причиняват, като ги правят още по-опустошителни и крайни, а също така и пораждат нарастваща честота. Смъртоносното земетресение и цунамито, които вярват, че са отговорни за причиняването на ядрената авария в ядрената електроцентрала в Япония през 2011 г., изглежда са от човешки произход чрез технологията EMP. Между тези монументални събития и нарастващите геополитически конфликти може да се стигне или да не се стигне до ядрени взривове, които на практика ще спрат целия планетен живот, въпреки че скандалното глобално насилие и увеличаващите се горещи войни (Сирия, Йемен, Ирак, Афганистан, Либия, Газа и Украйна) Но много вероятно в идните апокалиптични кризи и бурните катаклизми, причинени от човешки конфликт и "естествено" бедствие, милиони, ако не милиарди на земята, могат да загинат през следващите няколко години. Това са тактиките за тежко убийство, които глобалистите разчитат на бързо разрушаване на нашата единствена планета.
Действителен сайт за военни промишлени комплекси, наречен Deagel.com, излиза ежегодно с прогнозата си за промяна на населението от 182 нации. Най-значимият спад в една държава ще бъде Съединените щати от сегашния им брой за 2014 г. до близо 319 милиона до малко под 65 милиона до 2025 г. С други думи, този уебсайт, който проследява приходите на въоръжената индустрия, твърди, че 78% от нас Американците ще бъдат мъртви или живеят другаде на планетата в рамките на десет години. По същия начин всички западни нации са изброени, за да поемат и тежки загуби в своето национално население. Интересното е, че съседката на Америка в Северна Канада се очаква само да намали населението си с малко повече от десет милиона до малко над 24 милиона души и половина
Дегаел обяснява накратко, че прогнозираните му числа са формулирани в съответствие с текущите статистически публични оповестявания от правителствените служби на всяка страна, както и ключовите тенденции, анализирани през следващите години, като големи човешки миграции предимно в Азия и Южна Америка. Някои от тези държави се очаква да се увеличат в населението и да претърпят много по-малко финансови загуби, като някои от тях всъщност увеличават своя брутен вътрешен продукт. Въпреки това, според Deagel, по-голямата част от 182 държави ще страдат както от значителна загуба на населението, така и от намаляване на паритета за БВП и покупателната способност на електроенергията (ПЧП, приблизително равно на доходите на домакинствата). Този годишен отчет очевидно отразява една изключително сурова глобална перспектива за това следващо десетилетие, водейки до драматично увеличение на големите войни, колапс на икономиката, недостиг на храна, болести, изменение на климата и природно бедствие.
Очаква се населението на Китай да нарасне малко повече от десет милиона души от преброяването си през 2014 г. на 3 350 000 000 с около същия индекс на покупателната способност. Предполага се, че населението на Русия ще намали малко от около 5,5 милиона до малко под 137 милиона души през 2025 година. Неговата ПЧП обаче ще нарасне леко от малко под $ 25,000 до малко над $ 27,000, единствената държава със значителна регионална власт, показваща нарастваща покупателна способност ,
Спомнете си, че след като Съветската съюзна империя се срина преди около четвърт век, руската икономика се разпадна няколко години, но в крайна сметка започна да се връща. Неговата катастрофа не беше толкова тежка, колкото очакваното падане в САЩ. С далеч по-големите локализирани аграрни икономики руските граждани се бореха да направят строгите корекции далеч по-малко болезнени, отколкото Америка. За разлика от Русия, населението на САЩ разчита почти изцяло на големи транснационални корпорации за своя хранителен източник. По този начин една твърде зависима американска популация вероятно ще страда дори още по-зле, отколкото през Голямата депресия през 30-те години.
Според Deagel, други национални икономики, за които се очаква да се развиват, се намират най-вече в Южна Америка, Азия и Африка. За сметка на това, вследствие на предстоящата катастрофа, покупателната способност на американците ще се понижи от близо 55 000 долара до малко над 9 000 долара за десет години. ПЧП на Канада ще бъде намалена от 44,5 хил. До близо 17,5 хил. Долара, което е почти два пъти по-висока от тази на САЩ. Други западни държави също ще изпитат паралелна тенденция надолу, но няма да бъдат толкова крайно падащи като Съединените щати.
Тази презентация ще разгледа многобройните меки методи на убиване, които с течение на времето най-вероятно ще играят все по-голяма роля в причиняването на смъртоносни последици за хората. Те включват токсичните последици от тежките метали, които глобалистите дъждоха върху нас чрез геоинженерни аерозолни пръскания в продължение на десетилетия, които сега включват алуминий, барий, стронций, живак, между другото, в бавно смъртоносен коктейл. Наистина ли излязохте навън през нощта през деня и погледнахте към небето? Твърдите яркосини дни на небето, които веднъж взехме за даденост, сега са почти невидими за голяма част от планетата. Тези кръстосани слоеве от фалшиви мъжествени сребърни облаци се увеличават и запушват нашата атмосфера почти навсякъде на земята. И ние отдавна сме изгубили този изтъкнат аргумент, че те всъщност са самолетни изгорели газове. Очевидно те не са.
Глобалистите работят около часовника и земното кълбо, за да ни отровят под благосклонната фалшива претенция, че те просто смекчават нашите метеорологични модели, за да твърдят, че намаляват нездравите ефекти от натрупването на парникови газове, които според научната догма за политическа коректност изключително от увеличаващите се нива на СО2 на Земята, няма значение ниските нива на метановите газове, които се изливат, тъй като ледниците на ледниците в Арктика се разтопят. Но глобалистическият дневен ред е далеч по-зловещ от това пропагандно завъртане на селективна измама. Измерванията на тези токсични метали в различни географски местоположения са събрани и публично оповестени.
Тежко токсичните метали, които умишлено изхвърлят над нас от военни и цивилни самолети, се намесват в естествения фотосинтезен процес на растителното царство и убиват огромни количества гори и дървета по цялата земя, както и осигуряват бавното убиване на смъртта на хората и дивата природа. Това също причинява екстремни климатични събития. Според водещия научен активист Дане Уигингтън скорошната рекордна топлина на Запад и рекордът на студа на Изток може да се отдаде на този розов слон, наречен геоинженерство.
Разбира се, промишленото замърсяване продължава да играе важна роля за скъсяването на живота и убиването на хора, особено в градските среди, от много дълго време. Глобалното замърсяване на въздуха, почвата и водата, комбинирано и ускорено от химикали на "Монсанто" и "Фукушима", убива безпрецедентно над 200 животински видове всеки ден, да не говорим за елиминирането на важни опрашители като пеперуди и пчели, една трета от нашите хранителни източници. Поради прекалената употреба на хербицид глифозат на Monsanto, изследовател на MIT прогнозира, че половината от децата ни ще бъдат аутистични до 2025 г. Дори е установено, че Fracking е инжектирала ядрени отпадъци подземни замърсяващи сладководни басейни и водоносни пластове. Разбира се, през годините натрупващите се нива на токсичност от тези дълготрайни източници на промишлени отпадъци, просмукани в нашата почва, въздух и вода, също са опустошителни за нашето физическо и психическо здраве. В САЩ печалбите на големите корпорации са далеч по-важни от здравето и благополучието на обществото, преименувани преди две години от президента Обама, който подписва Конгреса за защита на Монсанто от съдебни дела.
Други меки методи на убиване варират от токсичните нива на флуорид, diabolically смесен в нашите общински водоснабдяване, както и стандартна съставка в повечето продукти паста за зъби. Нелегално е да се изхвърлят флуоридите в езера и реки, но очевидно е добре да се изхвърлят в повечето общински системи за третиране на води в Америка. Дори смес от хлорамин амоняк, използвана за дезинфекция на водата, се появява сега в нашата обществена чешмяна вода. Известно е, че тези известни отрови предизвикват повишени нива на аутизъм, деменция и увреждане на мозъка, както и рак и сърдечно-съдови заболявания. Но тогава те всички просто са част от плана за емиграция на елитарите.
Друго тревожно световно оръжие, което се използва, за да ни глупави и да ни убие, са отровните ваксини, причиняващи хаос и разрушения от страна на Фондация Бил и Мелинда Гейтс на най-беззащитната човешка популация - деца. Индийските съдилища търсят правна справедливост за ваксините на Гейтс там.
Известно е, че много ваксини действително причиняват самата болест, която трябва да предотврати. Други, например, ваксината срещу морбили всъщност убива повече хора, отколкото самите морбили. Съществуват неоспорими доказателства, които доказват, че повредените ваксини с живак и други известни примеси водят до мозъчни увреждания и аутизъм през покрива. Поради злите сили на "Голямата фармация", не за разлика от "Монсанто", много хора, особено децата, могат да продължат с тежък риск от трайни увреждания и дори смърт от токсични ваксини. Освен това разпространението на драконовските закони за NWO работи навсякъде в западния свят, които започват да указват, че тези ваксини с висока степен на вреда се дават на всички възрастни, дори и против волята им.
Дългогодишната история на евгенична стерилизация, включваща неволно принудена операция на предимно африкански и индиански жени в много държави в Америка, се практикуваше до 70-те години на миналия век. Елитистите, които вярват, че имат силата и правото да играят Бог, за да определят кой трябва да живее и кой трябва да умре, са били наоколо дълго време. Ясно е, че демонична програма за избиване на човешкото стадо е действала на тази планета чрез всички различни източници на мек убиец. Ако някога някога съществуваше политическа и икономическа воля за колективно намаляване и евентуално премахване на всички опасни отрови, които все повече представляват нарастващи опасности за нашето здраве и благополучие, това би било вече отдавна
Но шепата субедини, които контролират точно сега на тази планета, очевидно не искат огромният процент живи хора днес да останат живи много по-дълго, така че коварно умишленото влошаване на околната среда и унищожаването на нашето жизнено местообитание е обсадено при безмилостна атака съвременната епоха, без никакви съгласувани глобални усилия да го спрат. Като основен политически пример, тримата най-големи замърсители на планетата - Съединените щати и Китай, саботирали (в САЩ под Джордж Буш) Протокола от Киото, откога влязъл в сила, отказвайки да се подпише. Междувременно токсичното замърсяване на въздуха стана толкова крайно в големите градове на Китай като Пекин, че в крайна сметка те могат да бъдат необитаеми. Но чрез токовете на Jetstream техните отровни частици са евентуално разпръснати и разпръснати, за да се свържат вече локализираните регионални замърсители в атмосферата по целия свят, създавайки по-токсичен ефект за всички нас земни жители.
Унищожаването на генетично модифицираните организми, причинено от Monsanto на нашата планета, на нашите променени, високо преработени, отровни храни, които не са практически всички хранителни стойности, също е добре документирано. Но точно както СИП дава федерален лиценз на индустриални замърсители, FDA разрешава живак и други токсини в нашата храна и наркотици. Неотдавнашно проучване показва, че само храненето на диета, изключено от менюто на McDonalds само за десет дни, унищожава критичните нива на доброкачествени бактерии, необходими за метаболизиране на хранителните вещества и оптимално поддържане на имунната система.
Изненадващо ли е, че поколения хора, които консумират масови количества отрасли за бързо хранене в наши дни, са толкова заболели от затлъстяване (един на всеки трима възрастни в САЩ) и умират преждевременно от сърдечни заболявания и рак? И все пак чрез милиарди долари, изразходвани за хищнически реклама, захар и токсини са в голяма степен виновни, заедно с други меки убийствени методи за причиняване на хронични заболявания на здравето и дълголетието на американците да се платят. Въпреки напредъка в медицината, САЩ изостават от почти всички останали индустриални държави, които сега са в живота. И САЩ не са сами. Дори Япония, известна с най-старото си застаряващо население, започва да се промъква поради глобалната атака на транснационалните убийци като Макдоналдс, проличаващи планетата. Затлъстяването става глобално благодарение на американската индустрия за бързо хранене.
Методите за промиване на мозъци, предназначени да потъпкват глобалното население, също оказват влияние. Подмланинните методи за контрол на ума насищат днешните медийни ефирни вълни от екранни компютърни игри до телевизионни, филмови и популярни музика, насочени по-специално към по-младите поколения. Извънредно дългите часове, през които хората взаимодействат със своите компютърни екрани и мобилни телефони, създават неимоверни щети, особено при децата. Тези места злоупотребяват с мозъчни вълни в уязвимите хора, за да не бъдат пристрастени към тях, да могат да мислят критично, да не се притесняват и да са прекалено заети и разсеяни, за да разберат, че се използват като морски свинчета в един дяволски човешки експеримент, наречен социално инженерство. Тези зловещи меки тактики за убиване оказват неблагоприятно влияние както върху физическото, така и върху психическото здраве на милиарди хора около планетата.

Разбирам, че това изображение на сегашната световна ситуация изглежда крайно мрачно и безнадеждно и че човешкото отчаяние и страдание на тази планета са вече на високи нива. Ако едно индивидуално или национално население или дори глобалното население вярват, че в близко бъдеще само смъртта и разрушението са в близко бъдеще, тяхното абсолютно чувство за безсилие и паника ще доведе хората само до по-дълбока депресия и безпокойство.
Нашата система на вярвания оформя и в крайна сметка определя нашата реалност. Тя може да бъде оприличена на нещастния елен, замръзнал и неспособен да се движи, докато е хванат в предните фарове на приближаващия камион или резервоар. Без да вярваме, че можем да предприемем незабавни стъпки за предотвратяване на бедствието чрез спасяването на навигацията от тази огромна тъмнина в светлината на мира, сигурността и спокойствието, всички сме обречени. Следователно, тъй като може да се окаже, че толкова много от нас, които храбри размишляват върху тъмните сили, които се движат срещу нас, има индивидуални и колективни действия, които можем да вземем заедно, това ще ни даде възможност като граждани на света да повярваме, че можем фактът е разликата, може би разликата между нашия живот и смъртта и в крайна сметка оцеляването на човешкия вид или изчезването му.
Работата върху себе си духовно може да ни даде силата и смелостта да преодолеем най-опасните нещастия в живота. Намирането на вашия Създател, Висша сила или вашият Бог е най-голямата стратегия за справяне и умение, което всеки от нас може да притежава някога. Стремежът да се създаде баланс между все още намирането на радост и любов в нашето ежедневие с онези, на които ни интересува най-много на тази земна равнина, като в същото време предприемаме необходимите предпазни мерки за защита и защита от всякакви непосредствени или явни заплахи и опасности е изключително важно. Разбира се, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Но имаме ваш собствен план за непредвидени обстоятелства, за да защитим максимално нашите семейства и домове, кварталите и общностите. Човешкият дух и способността да тържествуват дори в най-отчайващите моменти и условия могат да бъдат невероятно устойчиви и мощни. И само онези, които познават и изпитват болка и страдание, също могат да приемат еднакви височини на радост и щастие. Изкуството на живот живее всеки един ден напълно и радостно, колкото е възможно човешко. Трудните времена могат да улеснят подаръка на прозрение и съзнание, което на свой ред насърчава по-голяма мъдрост и блаженство. Работата към промяна най-често започва отвътре и се пренасочва към своята непосредствена жизнена среда от дома до местното и регионално ниво.
Въпреки че изглежда федералните представители почти винаги се отдават на специалните интереси на олигарсите, които ги притежават над интересите на обществеността, все още се свързват с вашите членове на Конгреса, за да гласуват против подновяването на Патриотския закон и други драконови закони за гласуване, може да бъде един осезаем начин това все още е на разположение за ограничаване на инвазивната власт на НСА и федералното правителство. Правата на държавите ще бъдат опора на властта срещу тиранията на престъпната кабала на федералните.
Достигането до приятелите и семейството както в нашите правоприлагащи, така и в военните общности е наложително. Тези хора могат да бъдат наредени на един ден, скоро да ни застрелят и да ни убият като свои съграждани. Подчертаването на правното и моралното значение, което им дава право да направят твърдото решение да изберат да не се подчиняват на наказателните си командири, може да спаси живота.
Увеличаването на находчивостта на местната общност е овладяваща линия на защита срещу потисничеството и тиранията. Доколкото е възможно, бойкотирането на гигантските мега корпорации и патронизиращите локализирани продукти и услуги може да бъде друго ефективно средство за прехвърляне на властта от глобалистите към местни предприятия, които подобряват нашата общност. Бартерирането и дори развиването на местни и регионални валути всъщност се случват успешно в джобните общности в цялата страна. Използването на местните банки и кредитните съюзи в противовес на по-голямата централизирана банкова система е друго ключово действие, което трябва да предприемем. След като ръководителят на Северна Дакота, създавайки собствена държавна банка, е ключов момент, който може да бъде дублиран в цяла САЩ.
Свързването с многото установени организации и обединяването като членове на активисти за мир и справедливост в световен мащаб може да мобилизира колективна сила, която може да бъде страхотна. Може би не е задължително да се сведе до кой има най-големите оръжия, ако достатъчно от нас се обединят в непоклатима солидарност, тъй като умните, смели и ангажирани граждани на света искат от нас да намерим начини да разрешаваме по граждански начин нашите конфликти и да живеем в мир. Дължим се на самите нас, на нашите деца, както и на планетата, за да вземем смела позиция и да вършим правилното.
Йоахим Хагопиан е завършил Уест Пойнт и бивш офицер на американската армия. Той е написал ръкопис, основаващ се на уникалния си военен опит, озаглавен "Не позволявайте на копелетата да се измъкнат". Той разглежда и фокусира върху американските въпроси, свързани с международните отношения, лидерството и националната сигурност. След военните, Йоахим получава магистърска степен по клинична психология и работи като лицензиран терапевт в областта на психичното здраве за повече от четвърт век. Сега той се съсредоточава върху писането си и има сайт за блог в http: // empireexposed. Blogspot. COM /. Той е редовен сътрудник на Global Research и синдикиран журналист в Veterans Today
С нарастващия риск от Втората световна война, включващ ядрени оръжия за масово унищожение, да не говорим за потенциалните опасности от ОМУ от скрита биологична и химическа война, огромни слънчеви петна и слънчеви бури или дори враг стартираха EMP и / или кибернетична война. необходимата инфраструктура за поддържане на икономическите и енергийни системи на планетата. Вредите могат да бъдат катастрофални, когато бензиновите помпи и АТМ вече не функционират, където електрическата мрежа над разтегнатия участък в САЩ или в която и да е страна може да бъде унищожена през нощта, като милиони, може би дори милиарди хора в тъмното, месеци или дори години край. Федералното правителство обаче отново няма политическа воля за ремонт на мрежата за сравнително ниска цена, безкрайно ниска в сравнение с разходите след разрушаването на мрежата.
Тогава там е много спорна, загадъчна така наречена десета планета X (също понякога известен като Hircolubus или Nibiru) наближаващата нашата слънчева система с потенциални катастрофални последици. Дори и "Вашингтон пост" изиграва статия през 1983 г., за да установи откритието на планетата, оценена като пет пъти по-голяма от размера на земята, въртяща се около слънцето в 3600-годишен цикъл. През 1990 г. изследовател-автор Zecharia Sitchin (The End of Days) интервюирал надзирател астроном на Американската военноморска обсерватория Робърт С. Харингтън, за да обсъди наскоро откритото от Харингтън червено планета Х.
Докато се приближава, се предполага, че ще направи океанско разпръскване, включващо големи частици от метеориите, създаващи достатъчно силна сила, за да изхвърлят оста на Земята, причинявайки вече повишаващи се морски нива, за да станат незабавно убийствени цунами, потапящи под водата голяма част от населението, крайбрежията на Земята. Почти половината население на САЩ живее в крайбрежните графства. На 14 януари 2014 г. в ефира ранно сутрешно излъчване на филиал на Сакраменто NBC филиал може да е непреднамерено улови частичен изглед на планетата X силуети от потъмнели насложени Венера.
Изследователят-активист Джон Мур твърди, че редица от неговите контакти са потвърдили, че една изключително тайна среща се е състояла преди десетилетия в брифинг в Ню Орлийнс, където са съобщени заветни адмирали на американския военноморски флот за неизбежната катастрофа. В отговор на това потенциално земетресение, плановете за извънредни извънредни ситуации скрито преместват националната столица от Вашингтон до Денвър. При подготовката финансовият център на Ню Йорк също тихо премества активите си във вътрешността на по-високо ниво. Предполага се, че елитът тайно се подготвя за тази възможност от дълго време. И както обикновено, обществото, което винаги е било последно, е било умишлено задържано в тъмнината.
Предварителното познаване на толкова много потенциални крайни сценарии може буквално да преодолее дори най-здравите и най-силните сред нас. Тогава отново може да е част от глобалистическата програма за умишлено изтичане на вероятностите от тези бедствия, използвайки тези рискове, произтичащи от науката и геополитиката, за да наситят публиката с неограничен източник на опасности, които с течение на времето ни десенизират, да станем самодоволни, пасивни и твърде послушни, за да обърнем внимание на всички монтиращи опасности, пред които е изправена нашата затруднена планета.
Само за да се справи с безпокойството, породено от тази сурова, отрезвяваща се реалност, хората често ще използват такива защити като отричане и репресии, за да отричат ​​и смажат своите преобладаващи страхове от съзнанието, за да функционират ежедневно. С изискванията за оцеляване се издига само с всяка изминала година, тъй като стойността на нашия долар намалява, предизвикателството да се свържат плащанията за покрив над главите ни и храненето на нашите семейства става все по-трудно да се понесе. Вече дълбоко задлъжнели, шокиращ брой американци (62%) са само една заплата от бездомността.
Тъй като ежедневните искания стават толкова плашещи, мнозинството от американското население може да бъде натоварено със свръхтоварване, просто се опитва да посрещне най-основните житейски нужди. Ето защо, съзерцаването на сегашното състояние на световна аларма и опасност става твърде много, за да могат дори да мислят за това, още по-малко да предприемат подготвителни действия. Това е всичко, което хората могат да направят, само за да останат финансово попланирани, още по-малко да приемат убеждението, че краят на света бързо се приближава. Така че, по необходимост, голяма част от населението не може да разбере сегашната тъмна действителност, която се спуска на земята днес. Олигарсите изглежда, че световното население е толкова безпомощно и безпомощно, от чисто страх и отчаяние просто ще направят това, което им разказва техният патриархален владетел.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил[youtube]https://youtu.be/PM_5-1JPsWo[/youtube]


[youtube]https://youtu.be/Ghq6rCV9kvc[/youtube][youtube]https://youtu.be/xP8Ho-2jsE0[/youtube]


[youtube]https://youtu.be/VQC3DkVHUzc[/youtube]


[youtube]https://youtu.be/TWrqR_-04Uw[/youtube]
« Последна редакция: Юли 20, 2018, 04:46:57 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил

9.11. бе повратна и ключова точка от дневния ред за налагането на НСР


Подробности и детайли отколо конспирацията 9.11,както и връзката със скаларните технологии,може да намерите в темата "Преди и след Розуел"


Тук слагам малка част от информацията за събитията от тази конкретна дата,просто защото както казах,това бе ключова точка и след тази дата,светът навлезе официален режим да глобален шпионаж,маскиран под "мерки за  сигурност" .

Цитат
Complete 911 Timeline

Shanksville, Pennsylvania
Project: Complete 911 Timeline
Open-Content project managed by matt, Derek, Paul, KJF, mtuck, paxvector
add event | references

(Between 9:40 and 10:00 a.m.) September 11, 2001: Johnstown Airport Control Tower Is Evacuated Following Reports of Approaching PlaneJohnstown-Cambria County Airport.


Johnstown-Cambria County Airport. [Source: JMSA Today]At some time shortly before 10 a.m.—as early as 9:40 a.m. according to one report—air traffic manager Dennis Fritz, in the control tower at Johnstown-Cambria County Airport, 70 miles east of Pittsburgh, receives a call from Cleveland Air Traffic Control reporting a large, suspicious aircraft about 20 miles south of them, descending below six thousand feet. Despite the clear day, Fritz and his colleagues can see no plane approaching through binoculars. Soon afterwards, in response to another call from Cleveland, Fritz orders trainees and custodial staff to evacuate the tower, yet he is still unable to see any plane approaching. Less than a minute later, though, Cleveland calls a third time, saying to disregard the evacuation: The plane has turned south and they have lost radar contact with it. (Silver et al. 9/12/2001; Knight Ridder 9/13/2001; Pittsburgh Post-Gazette 10/28/2001; Longman 2002, pp. 197) Wells Morrison is the agent in charge of the FBI’s Mon Valley Resident Agency, a satellite of its Pittsburgh field office. He too receives a phone call informing him of this flight, though he doesn’t say whom it is from. He contacts the Johnstown FBI office and instructs its agents to head to the Johnstown Airport. (Kashurba 2002, pp. 109-110) Flight 93 crashes around 10:03 a.m. or soon thereafter (see (10:03 a.m.-10:10 a.m.) September 11, 2001), going down in a field just 14 miles south of Johnstown. (Eggen 9/13/2001)По някое време малко преди 10 ч. - още в 9:40 ч според мениджър един доклад-въздушния трафик Денис Фриц и контролната кула на летището в Джонстаун Cambria окръг, на 70 мили източно от Питсбърг, получава обаждане от Кливланд Ръководство на въздушното движение отчетен голям, подозрителен самолет на около 20 мили южно от тях, низходящ под шест хиляди фута. Въпреки ясния ден, Фриц и колегите му не могат да видят нито един самолет, който се приближава през бинокъла. Скоро след това, в отговор на друг разговор от Кливланд, Фриц нарежда стажанти и надзирателите да се евакуират на кулата, но той все още не може да се види всеки самолет наближава. По-малко от минута по-късно обаче Кливланд призовава за трети път, като казва, че не обръща внимание на евакуацията: Самолетът се обърна на юг и загуби радарен контакт с него. (Silver и др, 09.12.2001. Knight Ridder 09.13.2001; Питсбърг Пост-ДВ, 10.28.2001. Longman 2002 стр 197) Wells Морисън агент е отговорен за Sun агенция на ФБР Valley Resident , и сателит на полицията в Питсбърг. Той също получава телефонно обаждане, което го информира за този полет, въпреки че не казва кой е от него. Той се свързва с офиса на ФБР в Джонстаун и дава указания на своите агенти да се отправят към летището Джонстаун. (Kashurba 2002, стр. 109-110) Полет 93 се срива около 10:03 ч или скоро след това (вж. (10:03 ч.-10: 10 ч.) 11 септември 2001 г.), слизайки на полето само на 14 мили южно от Джонстаун. (Eggen 9/13/2001)

(Before 10:06 a.m.) September 11, 2001: Witnesses See Flight 93 Rocking Wings as It Slowly DescendsIn the tiny town of Boswell, about ten miles north and slightly to the west of Flight 93’s crash site, Rodney Peterson and Brandon Leventry notice a passenger jet lumbering through the sky at about 2,000 feet. They realize such a big plane flying so low in that area is odd. They see the plane dip its wings sharply to the left, then to the right. The wings level off and the plane keeps flying south, continuing to descend slowly. Five minutes later, they hear news that the plane has crashed. Other witnesses also later describe the plane flying east-southeast, low, and wobbly. (Longman and Thomas 9/14/2001; Longman 2002, pp. 205-206) “Officials initially say that it looks like the plane was headed south when it hit the ground.” (News Channel 5 (Cleveland) 9/11/2001)В малкото градче Босуел, на около десет мили на север и малко на запад от мястото на катастрофата на полет 93, Родни Питърсън и Брандън Левентри забелязват пътнически самолет, струпан през небето на около 2000 фута. Те осъзнават, че такова голямо самолет, плаващо толкова ниско в тази област, е странно. Виждат, че самолетът потапя крилата си рязко наляво, после надясно. Крилата се отдръпват и самолетът продължава да лети на юг, като продължава да се спуска бавно. Пет минути по-късно чуваха новини, че самолетът се е разбил. Други свидетели по-късно описват и самолета, летящ на изток-юг, нисък и трептящ. (Лонгман и Томас 9/14/2001, Longman 2002, pp. 205-206) "Служителите първоначално заявяват, че изглежда, че самолетът се е насочил на юг, когато се е ударил в земята" (News Channel 5 (Cleveland) 9/11 / 2001)
(10:03 a.m.) September 11, 2001: Local Resident Becomes the First Person to Report the Crash of Flight 93 to the Authorities

10:03 a.m.) September 11, 2001: Local Resident Becomes the First Person to Report the Crash of Flight 93 to the Authorities


Paula Pluta, a resident of Stonycreek Township, Pennsylvania, sees Flight 93 crashing behind some trees about 1,500 yards from her home and then calls 9-1-1, becoming the first person to call the emergency services to report the crash. (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001; East Bay Times 9/10/2005) Pluta is at her home, watching television, unaware of the terrorist attacks on the World Trade Center and at the Pentagon. Everything has been quiet and normal. Suddenly, though, her house starts to vibrate, and things in it start rattling and shaking. She hears a roar coming from the skies above her that gets louder and louder. “I heard this noise like a dive bomber; you know, one of those planes they use in war,” she will later recall. When she looks out the living room window, though, she sees nothing unusual outside. She then goes out onto the front porch. From there, she sees a “silver streak” plummeting toward the ground at an angle of about 45 degrees. “It looked like a silver bullet,” she will describe. (Braun and Zitner 9/12/2001; McMillan 2014, pp. 106; Friends of Flight 93 National Memorial 3/17/2016) Flight 93 crashes into the ground at 10:03 a.m. (see (10:03 a.m.-10:10 a.m.) September 11, 2001 and (10:06 a.m.) September 11, 2001). (Seelye 9/9/2011; National Park Service 5/2013, pp. 13 ) Pluta is unable to see the impact, since the plane disappears behind a line of trees before hitting the ground, but she feels the ground shaking when the plane crashes. “It hit so hard that it almost took my feet out from underneath me,” she will recall. (Braun and Zitner 9/12/2001; McMillan 2014, pp. 106; Friends of Flight 93 National Memorial 3/17/2016) She also sees a huge fireball about 150 feet up in the air and a plume of smoke coming from behind the trees. (Keller and Yates 9/12/2001; National Park Service 3/2017, pp. 15 ) The explosion damages the outside of her home. Pluta notices that a garage door has buckled and a latched window has been sucked open. She immediately calls 9-1-1 to report the incident. “Oh my God!” she tells the operator. “There was an airplane crash here!” She is the first of about 20 local residents to report the crash of Flight 93 to the authorities. She will promptly head to the site where the crash occurred and be surprised at the lack of wreckage there (see (After 10:03 a.m.) September 11, 2001). (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001; McMillan 2014, pp. 106-107; Friends of Flight 93 National Memorial 3/17/2016)Пол Pluta, жител на STONYCREEK Township, Пенсилвания, вижда Полет 93 трясък зад някои дървета около 1500 ярда от дома й и след това призовава 9-1-1, като става първият човек, аварийните служби да докладва катастрофата. (Крис е в дома си, гледайки телевизия, без да осъзнава терористичните атаки срещу Световния търговски център и Пентагона. Всичко беше тихо и нормално. Изведнъж, обаче, къщата й започва да вибрира и нещата в нея започват да треперят и треперят. Тя чува рев от небето над нея, което става все по-силно и по-силно. - Чух този шум като бомбардировач; знаете, един от тези самолети, които използват във война ", по-късно ще си спомни. Когато погледне прозореца на дневната, тя не вижда нищо необичайно навън. След това тя излиза на предната веранда. Оттам тя вижда "сребърна ивица", която се спуска към земята под ъгъл от около 45 градуса. "Изглеждаше като сребърен куршум", ще опише тя. (Браун и Зитнер 9/12/2001, McMillan 2014, стр. 106, Приятели на полет 93 Национален паметник 3/17/2016) Полет 93 се срива в земята в 10:03 часа (вижте (10:03 ч. -10: 10 ч.) 11 септември 2001 г. и (10:06 ч.) 11 септември 2001 г.). (Флота не е в състояние да види въздействието, тъй като самолетът изчезва зад линията дървета, преди да удари земята, но чувства, че земята се разклаща когато самолетът се срива. "Ударих здраво, така че почти извади краката ми отдолу," ще си спомни. (Brown и Zitner 09.12.2001; Макмилан 2014, стр 106. Приятели на Полет 93 на Националния Мемориал 03.17.2016) Също така вижда огромна огнена топка около 150 фута във въздуха, и струйка дим, идващ от зад дърветата. (Keller and Yates 9/12/2001; Национален парк 3/2017, стр. 15 pdf file) Експлозията нанася вреда на външната страна на дома й. Флута забелязва, че гаражна врата е прегъната и затворен прозорец е отворен. Тя незабавно се обажда на 9-1-1, за да съобщи за инцидента. "О, Боже мой!", Казва тя на оператора. "Тук е имало самолетна катастрофа!" Тя е първата от около 20 местни жители, която съобщава за катастрофата на Полет 93 на властите. Тя скоро ще се отправи към мястото, където е настъпило катастрофата, и ще се изненада от липсата на останки там (вж. (След 10:03 ч.) 11 септември 2001 г.). (Питсбърг Трибюн - Преглед 9/12/2001; McMillan 2014, стр. 106-107; Приятели на полет 93 Национален паметник 3/17/2016)(10:03 a.m.-10:10 a.m.) September 11, 2001: Flight 93 Crashes; Seven-Minute Discrepancy in Exact Timing of Crash
Smoke rising, minutes after Flight 93 crashes in Pennsylvania.

Smoke rising, minutes after Flight 93 crashes in Pennsylvania. [Source: CNN]Exactly when Flight 93 crashes is unclear. According to NORAD, Flight 93 crashes at 10:03 a.m. (North American Aerospace Defense Command 9/18/2001) The 9/11 Commission gives an exact time of 11 seconds after 10:03 a.m. It will claim this “time is supported by evidence from the staff’s radar analysis, the flight data recorder, NTSB [National Transportation Safety Board] analysis, and infrared satellite data.” It does note that “[t]he precise crash time has been the subject of some dispute.” (9/11 Commission 6/17/2004) However, a seismic study authorized by the US Army and drafted by scientists Won-Young Kim and Gerald Baum to determine when the plane crashed will conclude that the crash happened at 10:06:05 a.m. (Kim and Baum 2002 ; Perlman 12/9/2002) The discrepancy is so puzzling that the Philadelphia Daily News will publish an article on the issue, titled “Three-Minute Discrepancy in Tape.” This notes that leading seismologists agree on the 10:06 a.m. time, give or take a couple of seconds. (Bunch 9/16/2002) The New York Observer will note that, in addition to the seismology study, “The FAA gives a crash time of 10:07 a.m. In addition, the New York Times, drawing on flight controllers in more than one FAA facility, put the time at 10:10 a.m. Up to a seven-minute discrepancy? In terms of an air disaster, seven minutes is close to an eternity. The way our nation has historically treated any airline tragedy is to pair up recordings from the cockpit and air traffic control and parse the timeline down to the hundredths of a second. However, as [former Inspector General of the Transportation Department] Mary Schiavo points out, ‘We don’t have an NTSB (National Transportation Safety Board) investigation here, and they ordinarily dissect the timeline to the thousandth of a second.’” (Sheehy 2/15/2004)


Точно когато катастрофата на полет 93 е неясна. Според NORAD Flight 93 се срива в 10:03 сутринта (Северноамериканско командване за аерокосмическа отбрана 9/18/2001) Комисия 9/11 дава точно време от 11 секунди след 10:03 ч. Тя ще заявите тази "време се подкрепя от доказателства от радар анализ на персонала, записващо параметрите на полета, NTSB [Националния съвет по безопасност на транспорта] анализ и инфрачервени сателитни данни." Това се отбелязват, че "[п] точно време катастрофата е била предмет на някакъв спор. "(9/11 комисия 17.06.2004) все пак, сеизмично проучване упълномощено от американската армия и изготвен от учени Уон-Young Kim и Джералд Баум да се определи, когато самолет се разби ще се заключи, че катастрофата се случи в 10:06:05 часа (Kim и Баум 2002 PDF файл; Пърлман 12.09.2002) ". Три минути Разминаване в лента" Разликата е озадачаващо, че имат Филаделфия Дейли Нюз ще публикува една статия по въпроса, озаглавена Това отбелязва, че водещите сеизмолози се споразумеят за 10:06 сутринта време, дайте или вземете няколко секунди. (Bunch 16/09/2002) The New York Observer ще се отбележи, че в допълнение към проучването на сеизмологията "ЗРА дава време на катастрофа 10:07 ч Освен това "Ню Йорк Таймс", придружен от полетни контролери в повече от едно съоръжение на ФАА, постави време в 10:10 сутринта. До седем минутни разминавания? По отношение на въздушно бедствие, седем минути е близо до вечността. Начинът, по който нашата нация исторически третира всяка авиокомпания трагедия е да сдвоите записи от пилотската кабина и въздушен трафик контрол и разбор на времевата линия до стотни от секундата. Въпреки това, както [бивш главен инспектор Министерството на транспорта] Мери Schiavo посочва: "Ние не трябва NTSB (National Board безопасност Транспорт) разследване тук, и те обикновено дисекция времевата линия до хилядна от секундата." ( Sheehy 2/15/2004)


(After 10:03 a.m.) September 11, 2001: Witnesses Notice a Lack of Plane Wreckage at the Flight 93 Crash SceneThe Flight 93 crash site.The Flight 93 crash site. [Source: Associated Press]Numerous individuals who see the Flight 93 crash site notice a lack of plane wreckage there:
bullet Jon Meyer, a reporter with WJAC-TV, will later describe: “I was able to get right up to the edge of the crater.… All I saw was a crater filled with small, charred plane parts. Nothing that would even tell you that it was the plane.… There were no suitcases, no recognizable plane parts, no body parts. The crater was about 30 to 35 feet deep.” (Newseum et al. 2002, pp. 148)
bullet According to Mark Stahl, who goes to the crash scene: “There’s a crater gouged in the earth, the plane is pretty much disintegrated. There’s nothing left but scorched trees.” (Associated Press 9/11/2001)
bullet Frank Monaco of the Pennsylvania State Police will comment: “If you would go down there, it would look like a trash heap. There’s nothing but tiny pieces of debris. It’s just littered with small pieces.” (Silver et al. 9/12/2001)
bullet Scott Spangler, a photographer with a local newspaper, will recall: “I didn’t think I was in the right place. I was looking for a wing or a tail. There was nothing, just this pit.… I was looking for anything that said tail, wing, plane, metal. There was nothing.” (Newseum et al. 2002, pp. 149)
bullet Paula Pluta, a local resident who headed to the site promptly after the crash occurred, will describe seeing “[j]ust a big crater that looked… like something had gone into it, and it rolled the dirt up around and buried itself.” “I’m looking around for plane wreckage and there’s nothing,” she will recall, adding: “I just stood there in amazement. Where did this thing go?” (McMillan 2014, pp. 107)
bullet Dave Berkebile, another local resident, arrives at the site shortly after Pluta does. However, he cannot see any large airplane parts there. “The biggest chunk of debris he identified,” according to journalist and author Tom McMillan, “was a cooling unit that was maybe eight inches by 12 inches.” (McMillan 2014, pp. 107)
bullet According to Ron Delano, a local who rushes to the scene after hearing about the crash: “If they hadn’t told us a plane had wrecked, you wouldn’t have known. It looked like it hit and disintegrated.” (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001)
bullet Gabrielle DeRose, a news anchor with KDKA-TV, views the crash site from a hill overlooking it. She will comment: “It was very disturbing to think all the remains just disintegrated…. There were no large pieces of airplane, no human remains, no baggage.” (Sylvester and Huffman 2002, pp. 160-161)
bullet Local assistant volunteer fire chief Rick King, who sees the crater at the crash site, will say, “Never in my wildest dreams did I think half the plane was down there.” King sends his men into the woods to search for the plane’s fuselage, but they keep coming back and telling him: “Rick. There’s nothing.” (Longman 2002, pp. 216)
Bob Craig of the FBI’s evidence-gathering team will explain what is supposed to have happened when Flight 93 hit the ground. “Turn the picture of the second plane hitting the World Trade Center on its side, and, for all intents and purposes, the face of the building is the strip mine in Shanksville [where Flight 93 crashed],” he will say. (Longman 2002, pp. 260) When the plane’s two black boxes are later discovered (see September 13-14, 2001), they are reportedly found 15 and 25 feet inside the crater. (Longman 2002, pp. 217; Perl 5/12/2002)
Полетът за катастрофата на полет 93. [Източник: Associated Press]
Многобройни лица, които виждат сайта за катастрофата на полет 93, забелязват липса на самолетни останки там:
куршум Джон Майер, предаде репортер с WJAC телевизия, ще опишем по-късно. "Аз бях в състояние да получи чак до ръба на кратера ... Всичко, което видях, беше един кратер, пълна с малки, овъглени самолетни части. Нищо, което дори да ти каже, че това е самолетът ... Нямаше куфари, нямаше разпознаваеми равнинни части, нямаше части от тялото. Кратерът е дълбок около 30 до 35 фута. "(Newseum et al., 2002, стр. 148)
bullet Според Марк Щах, който отива на катастрофалната сцена: "На земята има кратер, а самолетът се разпада доста. Няма останало нищо освен изгорени дървета. "(Associated Press 11/9/2001)
bullet Франк Монако от държавната полиция в Пенсилвания ще коментира: "Ако слезете там, ще изглежда като боклук. Няма нищо друго освен малки парченца от отломки. Тя е просто пълна с малки парченца. "(Silver et al., 9/12/2001)
bullet Скот Спанглер, фотограф с местен вестник, ще си спомни: "Не мисля, че съм на правилното място. Търсех крило или опашка. Нямаше нищо, просто тази яма ... Търсех всичко, което каза опашка, крило, самолет, метал. Няма нищо. "(Newseum et al., 2002, стр. 149)
куршум Паула Корк, местен жител, който се отправи към мястото незабавно след настъпването на катастрофата, ще опише виждането "[к] Уст голям кратер, което изглеждаше ... като се е случило нещо в него и ще го завъртя мръсотията около и самата погребан. "Оглеждам се за самолетните останки и няма нищо", ще си спомни, добавяйки: "Аз просто стоях там с учудване. Къде отива това нещо? "(McMillan 2014, стр. 107)
bullet Дейв Бъркиби, друг местен жител, пристига на сайта малко след като Плута прави. Той обаче не вижда големи части от самолета там. "Най-голямото парче от отломки той идентифициран", според журналист и автор Том Макмилън ", беше охладител който е може би осем инча от 12 инча." (Макмилан 2014 г., стр. 107)
куршум Според Рон Делано, местен, който се втурва към сцената, след като изслуша за катастрофата: "Ако те не ни беше казал самолет беше разрушен, ще не са познали. Изглежда, че е ударил и разпаднал. "(Питсбърг Трибюн - Преглед 9/12/2001)
bullet Габриел Дерос, котва за новини с KDKA-TV, гледа на мястото на катастрофата от хълм, който го преглежда. Тя ще коментира: "Беше много обезпокоително да мисля, че всички останки просто са разсеяни ... Нямаше големи самолети, нямаше човешки останки, нямаше багаж. "(Силвестър и Хуфман 2002, стр. 160-161)
куршум Local помощник главен доброволец огън Рик Кинг, който вижда кратера на мястото на взрива, ще каже: "Никога в най-смелите ми мечти се сетих половина на самолета беше там." Цар изпраща хората си в гората, за да потърсите самолета но продължават да се връщат и да му казват: "Рик. Няма нищо. "(Longman 2002, стр. 216)

Боб Крейг от екипа на ФБР за събиране на доказателства ще обясни какво трябва да се е случило, когато полет 93 се е ударил в земята. "Включване на снимката на втория самолет удря Световния търговски център на една страна, и, за всички намерения и цели, на лицето на сградата е мината на лента в Shanksville [където Полет 93 се разби]", той ще каже. (Longman 2002, стр. 260) Когато по-късно са открити две черни кутии на самолета (виж септември 13-14, 2001 г.), те са сведенията Намерени 15 и 25 фута във вътрешността на кратера. (Longman 2002, стр. 217, Perl 5/12/2002)

(Shortly After 10:03 a.m.) September 11, 2001: Members of the Public Take Flight 93 Wreckage from the Crash Site as ‘Souvenirs’Thomas O’Connor.Thomas O’Connor. [Source: Pittsburgh Tribune-Review]Members of the public are observed removing—or trying to remove—debris from the crash site shortly after Flight 93 goes down and some of them are arrested for doing so. (Sherman 9/18/2009; Thompson 2017, pp. 6-7) Flight 93 apparently crashed in a field in rural Pennsylvania at 10:03 a.m. (see (10:03 a.m.-10:10 a.m.) September 11, 2001 and (10:06 a.m.) September 11, 2001). (9/11 Commission 7/24/2004, pp. 30) Emergency responders soon start arriving at the crash site. “Almost as quickly,” however, according to author J. William Thompson, “legions of curiosity seekers and souvenir hunters showed up.” The “dozens of souvenir hunters” who converge on the scene are observed “stuffing objects in their shirts.” (Thompson 2017, pp. 6-7) Sergeant Thomas O’Connor and Corporal Ronald Zona of the Pennsylvania State Police are among the first people to arrive. During their first few hours at the site, they have to prevent “souvenir hunters from coming near the downed plane,” according to the Pittsburgh Post-Gazette. While doing so, they make several arrests. (Sherman 9/18/2009; PAMatters (.com) 9/10/2011) Eventually, a security perimeter will be set up to protect the site and only authorized personnel will be allowed through it. (McMillan 2014, pp. 131; Thompson 2017, pp. 27-28) But two “curiosity seekers,” one of them on an all-terrain vehicle, will be arrested later today for trying to get through the perimeter. (Silver et al. 9/12/2001) People are similarly observed removing—or trying to remove—wreckage from the crash site at the Pentagon, following the attack there (see (After 10:15 a.m.) September 11, 2001). (Roberts 11/30/2001; Turner 12/3/2001)Членовете на обществеността се наблюдават, като премахват или се опитват да премахнат остатъците от мястото на катастрофата малко след като полет 93 падне и някои от тях са арестувани за това. (Sherman 9/18/2009; Томпсън 2017, стр. 6-7) Полет 93 очевидно се срина в поле в селските райони на Пенсилвания в 10:03 ч. (вижте (10:03 ч. -10: 10 ч.) 11 септември 2001 г. и (10:06 ч.) 11 септември 2001 г.). (9/11 Commission 7/24/2004, pp. 30) Служителите по спешност скоро ще започнат да пристигат на мястото на катастрофата. "Почти толкова бързо", обаче, според автора J. Уилям Томпсън, "легиони от любопитство, търсещи убежище, и ловци сувенири се появи." В "десетки ловци сувенири", които се събират на сцената се наблюдават "плънка обекти в техните ризи." (Thompson 2017, стр. 6-7) сержант Томас О'Конър и ефрейтор Роналд зона на щатската полиция на Пенсилвания, са сред първите хора, които пристигат. През първите си няколко часа на мястото, те трябва да предотвратят приближаването на ловците на сувенири в близост до спуснатия самолет ", се казва в" Питсбърг Пост-Газет ". Докато правят това, те извършват няколко ареста. (Sherman 09.18.2009; PAMatters (.com) 09/10/2011) В крайна сметка периметър за сигурност ще бъде създадена, за да се предпази сайта и само оторизираните лица ще бъде разрешено през него. (Макмилан 2014, стр 131;.. Томпсън 2017, стр 27-28) Но две "любопитство убежище", един от тях на превозно средство с висока проходимост, ще бъдат арестувани по-късно днес, че се опитва да се измъкне сам по периметъра. (Silver и др. 12.09.2001) Хората се наблюдават подобно премахване или се опитва да премахне-останки от мястото на катастрофата в Пентагона, след нападението там (виж (след 10:15 ч) 11 септември 2001). (Roberts 11/30/2001, Turner 12/3/2001)


Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил

Цитат


Just Before 10:06 a.m. September 11, 2001: Locals Hear a Missile Before Flight 93 Crashes?


Several local people believe they hear a missile overhead just before Flight 93 goes down. Barry Lichty, a US Navy veteran and mayor of Indian Lake Borough (just to the east of where Flight 93 crashes), is watching television with his wife. He says he hears “a loud roar above the house that sounded like a missile.… Shortly thereafter, we heard an explosion and a tremor. My first reaction, as a former utility employee, was that maybe someone shot a missile into the substation.” He says Flight 93 “did not come over my house. I don’t know what we heard.” (Kashurba 2002, pp. 158-159) Joe Wilt, who lives a quarter-mile from the crash site, hears a “whistling like a missile, then a loud boom.” He says, “The first thing I thought it was, was a missile.” (Michaud 9/12/2001; Lane and Pan 9/12/2001) And Ernie Stuhl, the mayor of Shanksville, later says, “I know of two people - I will not mention names - that heard a missile. They both live very close, within a couple of hundred yards.… This one fellow’s served in Vietnam and he says he’s heard them, and he heard one that day.” (Bunch 11/18/2001) Officials will emphatically deny that Flight 93 was shot down, as some people later suggest (see September 14, 2001). (Gazarik and Acton 9/14/2001; Longman 2002, pp. 264) However, a number of witnesses report seeing a small, white jet plane near the crash site, around the time Flight 93 reportedly goes down (see (Before and After 10:06 a.m.) September 11, 2001).Няколко местни хора смятат, че слушат ракета над главата точно преди полет 93 да слезе. Бари Lichty, ветеран на американския флот и кмет на Indian Lake Borough (само на изток от където Полет 93 катастрофи), е гледане на телевизия с жена си. Той казва, че чува силен рев над къщата, който звучи като ракета ... Малко след това чухме експлозия и трепет. Първата ми реакция, като бивш служител на комунални услуги, бе, че някой можеше да застреля ракета в подстанцията. "Той казва, че полет 93" не дойде в къщата ми. Аз не знам какво чухме. "(Kashurba 2002, стр. 158-159) Джо Уилт, който живее една четвърт миля от мястото на катастрофата, чува" свистене като ракета, а след това силен бум. "Той казва, "първото нещо, което мислех, че е бил на ракета." (Мишо 12.09.2001; Лейн и Пан 09.12.2001) и Ърни Stuhl, кметът на Shanksville, по-късно казва: "знам, че на двама души - Няма да спомена имена, които чуха ракета. И двамата живеят в непосредствена близост, в рамките на няколко стотин ярда. ... Това е човек служил във Виетнам и той казва, че ги е чул, и той чу, че един ден. "(11.18.2001 Bunch) Длъжностни лица категорично ще отричат, че Полет 93 беше свален, както някои хора по-късно предложиха (виж 14 септември 2001 г.). (Актън Gazarik и 14.09.2001. Longman 2002 стр 264) Въпреки това, редица свидетели съобщават, видя една малка, бяла реактивен самолет в близост до мястото на катастрофата, по времето, когато Полет 93 Съобщава се понижава (виж (преди и след 10: 06 ч.), 11 септември 2001 г.).
(Before 10:06 a.m.) September 11, 2001: Witnesses See Flight 93 Flying Erratically and Making Strange NoisesNumerous eyewitnesses see and hear Flight 93 just before its crash:bullet Terry Butler, at Stoystown: He sees the plane come out of the clouds, low to the ground. “It was moving like you wouldn’t believe. Next thing I knew it makes a heck of a sharp, right-hand turn.” It banks to the right and appears to be trying to climb to clear one of the ridges, but it continues to turn to the right and then veers behind a ridge. About a second later it crashes. (Zapinski 9/12/2001)
Accounts of the plane making strange noises -
bullet Laura Temyer of Hooversville: “I didn’t see the plane but I heard the plane’s engine. Then I heard a loud thump that echoed off the hills and then I heard the plane’s engine. I heard two more loud thumps and didn’t hear the plane’s engine anymore after that.” (She insists that people she knows in state law enforcement have privately told her the plane was shot down, and that decompression sucked objects from the aircraft, explaining why there was a wide debris field.) (Bunch 11/15/2001)
bullet Charles Sturtz, a half-mile from the crash site: The plane is heading southeast and has its engines running. No smoke can be seen. “It was really roaring, you know. Like it was trying to go someplace, I guess.” (Wagner and McCall 9/13/2001)
bullet Michael Merringer, two miles from the crash site: “I heard the engine gun two different times and then I heard a loud bang…” (Spangler 9/12/2001)
bullet Tim Lensbouer, 300 yards away: “I heard it for ten or 15 seconds and it sounded like it was going full bore.” (Batz et al. 9/12/2001)
Accounts of the plane flying upside down -
bullet Rob Kimmel, several miles from the crash site: He sees it fly overhead, banking hard to the right. It is 200 feet or less off the ground as it crests a hill to the southeast. “I saw the top of the plane, not the bottom.” (Longman 2002, pp. 210-211) Eric Peterson of Lambertsville: He sees a plane flying overhead unusually low. The plane seemed to be turning end-over-end as it dropped out of sight behind a tree line. (Silver et al. 9/12/2001)
bullet Bob Blair of Stoystown: He sees the plane spiraling and flying upside down, not much higher than the treetops, before crashing. (Black 9/12/2001)
Accounts of a sudden plunge and more strange sounds -
bullet An unnamed witness says he hears two loud bangs before watching the plane take a downward turn of nearly 90 degrees. (News Channel 5 (Cleveland) 9/11/2001)
bullet Tom Fritz, about a quarter-mile from the crash site: He hears a sound that “wasn’t quite right” and looks up in the sky. “It dropped all of a sudden, like a stone,” going “so fast that you couldn’t even make out what color it was.” (Zapinski 9/12/2001)
bullet Terry Butler, a few miles north of Lambertsville: “It dropped out of the clouds.” The plane rose slightly, trying to gain altitude, then “it just went flip to the right and then straight down.” (Silver et al. 9/12/2001)
bullet Lee Purbaugh, 300 yards away: “There was an incredibly loud rumbling sound and there it was, right there, right above my head—maybe 50 feet up.… I saw it rock from side to side then, suddenly, it dipped and dived, nose first, with a huge explosion, into the ground. I knew immediately that no one could possibly have survived.” (Carlin 8/13/2002)
Upside down and a sudden plunge -
bullet Linda Shepley: She hears a loud bang and sees the plane bank to the side. (ABC News 9/11/2001) She sees the plane wobbling right and left, at a low altitude of roughly 2,500 feet, when suddenly the right wing dips straight down, and the plane plunges into the earth. She says she has an unobstructed view of Flight 93’s final two minutes. (Bunch 11/15/2001)
bullet Kelly Leverknight in Stony Creek Township of Shanksville: “There was no smoke, it just went straight down. I saw the belly of the plane.” It sounds like it is flying low, and it’s heading east. (Black 9/12/2001; Zapinski 9/12/2001)
bullet Tim Thornsberg, working in a nearby strip mine: “It came in low over the trees and started wobbling. Then it just rolled over and was flying upside down for a few seconds… and then it kind of stalled and did a nose dive over the trees.” (Wagner and McCall 9/13/2001) Some claim that these witness accounts support the idea that Flight 93 is hit by a missile. (Bunch 11/15/2001) While this theory certainly can be disputed, it is worth noting that some passenger planes hit by missiles continued to fly erratically for several minutes before crashing. For instance, a Korean Airline 747 was hit by two Russian missiles in 1983, yet continued to fly for two more minutes. (Korean Air 8/31/1983) Kelly Leverknight, whose home is a couple of miles from the Flight 93 crash site, adds that planes going overhead are nothing unusual here because the area is a “military flight corridor.” (Black 9/12/2001)
Множество очевидци виждат и чуват полет 93 точно преди катастрофата му:
bullet Тери Бътлър, в Стойстаун: Той вижда самолета, излизащ от облаците, ниско на земята. - Беше се движеше така, сякаш нямаше да повярваш. Следващото нещо, което знаех, че има един чесало на остър, десен завой. "Това банки в дясно и изглежда, че се опитва да се изкачи, за да изчистите един от билата, но тя продължава да се превърне в дясно и след това завива зад хребет. Около секунда тя се срива. (Zapina 9/12/2001)
Сметките на самолета правят странни шумове -
bullet Лоура Таймър от Хоувърсвил: "Не видях самолета, но чух двигателя на самолета. Тогава чух силен удар, който отекна от хълмовете и после чух двигателя на самолета. Чух още две силни пращенето и не чувам двигателя на самолета вече след това. "(Тя настоява, че хората, които познава и изпълнение щатски закон частно са й казали, самолетът е бил свален и че декомпресия смуче предмети от самолета, обяснявайки защо имаше широко поле за отломки.) (Bunch 11/15/2001)
bullet Чарлз Щурц, на половин миля от мястото на катастрофата: Самолетът се насочва на юг и двигателите му се движат. Не се вижда дим. - Наистина беше ревнуващо, нали знаеш. Като че се опитваше да отиде някъде, предполагам. "(Вагнер и Маккол, 9/13/2001)
Майкъл куршум Merringer, две мили от мястото на катастрофата: "Чух пистолета на двигателя две различни времена и след това чух силен гръм и трясък ..." (Спанглър 09.12.2001)
куршум Тим Lensbouer, на 300 ярда "Чух го в продължение на десет секунди или 15 и звучеше като това не беше пълен ход". (Batz и др. 12.9.2001 г.)
Сметките на самолета, летящ с главата надолу -
bullet Роб Киммъл, на няколко километра от мястото на катастрофата: Вижда го да лети над главата си, банково дело надясно. Това е на 200 фута или по-малко от земята, тъй като височини хълм на югозапад. "Видях в горната част на самолета, а не на дъното." (Longman 2002, стр 210-211.), Ерик Питърсън от Lambertsville: Той вижда самолет летящ над необичайно ниско. Самолетът сякаш се обърна в края на краищата, когато изчезна от очите зад линията на дървото. (Silver et al., 9/12/2001)
bullet Боб Блеър от Стойстоун: Той гледа към самолета, който спира и летене с главата надолу, не много по-високо от върховете на дърветата, преди да се разбие. (Черно 9/12/2001)
Сметките на внезапно потъване и по-странни звуци -
bullet Неназован свидетел казва, че звучи два силни брега, преди да гледа на самолета да се движи надолу на около 90 градуса. (Канал за новини 5 (Кливланд) 11/9/2001)
bullet Том Фриц, на около една четвърт миля от мястото на катастрофата: Той чува звук, който "не е съвсем прав" и гледа в небето. "Внезапно изчезна като камък, като" отиде "толкова бързо, че дори не можеше да разбере какъв цвят беше." (Zapinski 9/12/2001)
куршум Тери Бътлър, на няколко мили северно от Lambertsville: "Това са отпаднали от облаците." Самолетът леко се повиши, опитвайки се да спечелят височина, а след това (Silver и др "той просто отиде обърнете надясно и после право надолу.". 12.09.2001)
куршум Лий Purbaugh, на 300 ярда от него. "Имаше един невероятно силен тътен и там беше, точно там, точно над главата може би ми 50 фута нагоре ... Видях я разклатете настрани тогава, изведнъж, като я натопи и се гмурна, носа, с огромна експлозия, в земята. Знаех веднага, че никой не е можел да оцелее. "(Carlin 8/13/2002)
Надолу и внезапно потъване -
bullet Линда Шепли: Звучи силен взрив и вижда самолета настрани. (ABC News 9/11/2001) Тя вижда самолета клатушка наляво и надясно, при ниска надморска височина от около 2500 фута, когато изведнъж дясното крило спадове право надолу, а самолетът пада в земята. Тя казва, че има безпрепятствен изглед на последните две минути на полет 93. (Bunch 11/15/2001)
bullet Kelly Leverknight и Stony Creek Township на Шанквил: "Нямаше дим, просто се спусна право надолу. Видях корема на самолета. "Звучи като че ли летят надолу и тръгват на изток. (Черно 9/12/2001; Zapinski 9/12/2001)

bullet Тим Торнсберг, работещ в близка ивица: "Слезе в гората и започна да се движи. След това просто се претърколи и летеше с главата надолу за няколко секунди ... и след това да го вид в застой и не носа гмуркане над дърветата. "(Вагнер и Маккол 09.13.2001) Някои твърдят, че тези показания на свидетели подкрепят идеята Този полет 93 е ударен от ракета. (Bunch 11.15.2001) Въпреки че тази теория със сигурност може да се оспори, заслужава да се отбележи, че някои пътнически самолети засегнати от ракети продължават да летят хаотично в продължение на няколко минути, преди да се разбие. Например, една корейска авиокомпания 747 беше засегната от две руски ракети през 1983 г., но продължи да лети за още две минути. (Korean Air 31/08/1983) Leverknight Кели, чийто дом е на няколко мили от мястото на катастрофата на полет 93, добавя, че самолетите ще режийни са нищо необичайно тук, защото областта е "военен полет коридор." (Черно 9 / 12/2001)


(Before 10:06 a.m.) September 11, 2001: Flight 93 Breaks Up Prior to Crash?

Flight 93 apparently starts to break up before it crashes, because debris is found very far away from the crash site. (Bunch 11/15/2001) The plane is generally obliterated upon landing, except for one half-ton piece of engine found some distance away. Some reports indicate that the engine piece was found over a mile away. (Carlin 8/13/2002) The FBI reportedly acknowledges that this piece was found “a considerable distance” from the crash site. (Bunch 11/15/2001) Later, the FBI will cordon off a three-mile wide area around the crash, as well as another area six to eight miles from the initial crash site. (CNN 9/13/2001) One story calls what happened to this engine “intriguing, because the heat-seeking, air-to-air Sidewinder missiles aboard an F-16 would likely target one of the Boeing 757’s two large engines.” (Bunch 11/15/2001) Smaller debris fields are also found two, three, and eight miles away from the main crash site. (Carlin 8/13/2002; Wallace 9/12/2002) Eight miles away, local media quote residents speaking of a second plane in the area and burning debris falling from the sky. (Reuters 9/13/2001) Residents outside Shanksville reported “discovering clothing, books, papers, and what appeared to be human remains. Some residents said they collected bags-full of items to be turned over to investigators. Others reported what appeared to be crash debris floating in Indian Lake, nearly six miles from the immediate crash scene. Workers at Indian Lake Marina said that they saw a cloud of confetti-like debris descend on the lake and nearby farms minutes after hearing the explosion…” (Gibb, O'Toole, and Lash 9/13/2001) Moments after the crash, Carol Delasko initially thinks someone had blown up a boat on Indian Lake: “It just looked like confetti raining down all over the air above the lake.” (Gazarik and Acton 9/14/2001) Investigators say that far-off wreckage “probably was spread by the cloud created when the plane crashed and dispersed by a ten mph southeasterly wind.” (Billington 9/16/2001) However, much of the wreckage is found sooner than that wind could have carried it, and not always southeast.


А Ö I многобройни свидетели, и да запази полет 93, точно преди да КАТАСТРОФА:
куршум Тери Бътлър в Stojstaun: Това Zvizda самолети, izlizaŝ от облаци, ниски на земята. - Имаше такива движения, не трябваше да се люлееш. Sledvaŝoto NESO, което naehe ако има такъв брана на фибата, моля се обърне. "Тази банка право и да изглежда, че се опитвате да се спасят, за да един от Clear Bilat, но това продължава да пада над дясното в и извън Авив зад билото. Това е Okolo секунди SRIV. (Zappa 09/12/2001 )
Бордовете на самолета правят чужд шум -
куршум Loura Tajm"r от Houv"rsvil "No х самолет, но чух двигателя на самолета, след това чух мощна атака, която се подува от хълмове и след чух двигателя на самолета. Чух още две силни praŝeneto и не държи двигателя на вечерта на самолета го проследи." ( Той настоява, че Horata което ние знаем и прилагане на закона Šatski честта да й посочи samolet"t е бил изтеглен и ако се декомпресира костур предмети от самолети, obâsnâvajki Асо имаше широко поле за otlomki.) (Bunch 11.15.2001)
куршум Чарлз Surco, на половин миля от мястото на катастрофата: Samolet"t nasočva Южна и двигателя му ход. Без дим. - Беше наивно, нали знаеш. Като че ли се практикуваше да отида някъде, аз го предлагах. "(Вагнер и Маккол, 9/13/2001)
Майкъл куршум Merringer, две мили от мястото на катастрофата: "Чух изхода пистолет две различни времена и извън чу силен трясък и храстите ..." (Spangl"r 09.12.2001)
куршум Тим Lensbouer, 300 Ярд "Чух отидат за най-десет секунди или 15 и звучеше ката, че не е пълна скорост". (Batz et al., 12.9.2001)
Самолетни заготовки, летящи отгоре надолу -
Роб Kimm"l куршум, на няколко километра от мястото на катастрофата: Zvizda хвърчи над главата, надясно по Банков работа. Това е 200 фута или по-малко от земята, тъй като височините хълма към югозапад. - Видях в горната част на самолета, а не в пристанището. (. Longman 2002, стр 210-211) Ерик Питърсън от Lambertsville: Това Zvizda самолет, летящ над необичайно ниските. Samolet"t саки се обърна в края на краищата, когато изчезва от очевидното зад линията на дървото. (Silver et al., 9/12/2001)
Bullet Боб Блеър на Stojstoun: Той гледа на самолета, която отмива лятото да оглави надолу, не е много по-висока от върховете d"rvetata преди да я разбили. (Черно 9/12/2001)
Броячите на широко осветени и странични звуци -
куршум Nenazovan svidetel kazva ако двама звучи могъщ хълм, преди да погледнете в самолет, който варира надолу до около 90 градуса. (Канал за новини 5 (Кливланд) 11/9/2001)
куршум Том Фриц, на около една четвърт миля от мястото на катастрофата: Поддържа звук, който "също е просто изключено" и гледате към небето. "Vnezapno изчезва ката камък, като" отиде "tolkova бързо, дори и ако не можете да намерите какъв цвят е." (Zapina 9/12/2001)
куршум Тери Бътлър, няколко мили северно от Lambertsville: ". Това са otpadnali от облаци" Samolet"t род се увеличава, opitvajki да spečelât височина, шейна Tova (Silver и други ", които просто отиде и зави надясно, след като в посока надолу.". 09.12.2001)
kurshum Lij Purbaugh, на 300 ярда от него. "Имаше един невероятно мощни Tten аз бях там, точно там, точно на върха на главата ми ще бъде 50 фута нагоре ... â видове дисекция странно тогава, izvedn"ž, такъв накиснати и gmurna, носа, с огромна експлозия в земята. Naehe той знае, че не може да бъде съден от никого. "(Carlin 8/13/2002)
Надолу и изчезнал -
куршум Линда Шапли: Звучи мощен взрив и Zvizda самолет извратено. (ABC News 9/11/2001) Това Zvizda klatuška самолет наляво и надясно по най-ниска надморска височина от около 2500 фута, когато izvedn"ž dâsnoto включва дясното крило надолу, а samolet"t не падне в земята. Тя kazva ако bezprepâtstven гледат последните две минути на полета 93 (дружина 15.11.2001)
куршум Кели Leverknight и Стоуни Крийк Township на Šankvil "Namas пуши свободно spusna правилните надолу. korema видове самолета." Звучи ката, ако лъже надолу по веригата и tr"gvat изток. (Черно 9/12/2001; Запински 9/12/2001)

куршум Тим Tornsberg, работещи в blizka край. "слез в планинските и започнаха диапазони След това свободните pret"rkoli letes и с главата надолу в продължение на няколко секунди ... и по-нататък, за да погледа в задънена улица и не носа гмуркане над d"rvetata. "(Вагнер и Маккол 13/09/2001) Някои твърдят, че тези показания в подкрепа на идеята svideteli 93 Този полет е ударен от ракета. (Bunch 15/11/2001) Въпреки че тази сигурност теория SS не може да бъде оспорено, заслужава да се отбележи, че някои пътнически самолет в резултат ракети продължават да летят в продължение най-хаотични няколко минути, преди да го разби. Например, един корейски Airlines 747 е бил засегнат от две руски ракета през 1983 г., но продължава да лети за още две минути. (Korean Air 31/08/1983) Leverknight Кели, чийто дом е на няколко мили от мястото на катастрофата на полет 93, добави, че ще Plane отгоре с нищо необичайно тук, защото областта е "военен полет коридор." (Черно 9/12/2001)


(Just Before 10:06 a.m.) September 11, 2001: Lights Go Out Before Flight 93 Crashes,

Allegedly Indicating a Missile Being FiredJohn Fleegle, a manager at the Indian Lake Marina about 1.5 miles from where Flight 93 crashes, is indoors with some colleagues, watching the televised coverage of the World Trade Center attack. Then, as he later describes, “All of a sudden the lights flickered and we joked that maybe they were coming for us. Then we heard engines screaming close overhead. The building shook. We ran out, heard the explosion and saw a fireball mushroom,” following the crash. When he later describes this incident while on a training course in Atlanta, Fleegle will be told that what happened means Flight 93 “was shot down.” A man there who says he is a retired Air Force officer will tell Fleegle, “[W]hen your lights flickered, [it was because] they zap the radar frequency on everything before they shoot. Your lights didn’t flicker from the impact—your lights flickered because they zapped the radar system before they shot it.” However, William “Buck” Kernan, a retired four-star Army general, will dispute this claim, saying, “[R]egarding an aircraft engaging an airborne target having an electrical disruption on the ground, no, this would not be a result of lock on or any electromagnetic pulsing.” He will suggest it is “possible that overpressure from explosions could momentarily disrupt microwave connections or cause sensations on ground relays, wiring, etc.” that might result in the lights having flickered. (Erdley 9/14/2001; Lappe and Marshall 2004, pp. 35-36) But, consistent with Fleegle’s allegation, a number of local residents—including military veterans—say they heard the sound of a missile overhead just before the time of the crash (see Just Before 10:06 a.m. September 11, 2001). Another local resident, Val McClatchey, will report her lights and phone going out around the time of the crash. (Frederick 9/11/2002) According to Barry Lichty, the mayor of Indian Lake Borough, the town’s electricity goes out around this time. He later learns that the plane crash had disrupted service to the borough. (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001) Interestingly, one alternative theory later suggested is that Flight 93 could have been brought down using “electromagnetic interference” (see August 13, 2002). The US Air Force and Pentagon have in fact “conducted extensive research on ‘electronic warfare applications’ with the possible capacity intentionally to disrupt the mechanisms of an airplane in such a way as to provoke, for example, an uncontrollable dive.” (Carlin 8/13/2002)Джон Fleego, мениджър в Indian Lake яхтеното пристанище на около 1,5 мили от мястото, където Полет 93 катастрофи, е закрито с някои колеги, гледане на телевизионно отразяване на атаката на Световния търговски център. След това, както по-късно описва: "Внезапно светлините мигаха и ние се шегувахме, че може би идват за нас. Тогава чухме, че двигателите крещят отгоре. Сградата се разтресе. Излязохме, чухме експлозията и видяхме гъба с огнена топка ", след катастрофата. Когато по-късно той описва този инцидент по време на курс за обучение в Атланта, Fleego ще бъде казано, че това, което се е случило означава Полет 93 "е бил свален." Един човек, който казва, че той е пенсиониран служител на военновъздушните сили ще кажа Fleego "[W] докато светлините ви трептяха, [това беше, защото] включиха честотата на радарите във всичко преди да стрелят. Вашите светлини не трептят от въздействието-ви запалени трепнаха, защото те Zapped система радар, преди те да го застреля. "Въпреки това, Уилям" Бък "Kernan, пенсиониран четиризвезден обща армия, ще оспорите това искане, като каза:" [ R] egarding на самолет ангажиране въздуха, мишена, имаща електрически смущения на земята, обаче, това не би било в резултат на катинар или всяко електромагнитно пулсиращ. ", той ще ви предложи, че е" възможно свръхналягане от експлозии можеше всеки момент да наруши микровълнови връзки или да предизвикат усещания за земно реле, окабеляване и т.н. ", което може да доведе до мигане на светлините. (Erdley 09.14.2001; Lappe и Marshall 2004 стр 35-36). Но, в съответствие с твърдение Fleego, на броя на местните жители-включително военни ветерани, казват, че е чул гласа на ракета отгоре точно преди момента на катастрофата (вижте точно преди 10:06 часа 11 септември 2001 г.). Друг местен жител, Вал МакКлахей, ще съобщи за осветлението и телефона си по време на катастрофата. (Фредерик, 9/11/2002) Според кмет на индийското езеро Бари Лихти, електричеството на града излиза около това време. По-късно той научил, че самолетната катастрофа е нарушила обслужването в квартала. (Pittsburgh Tribune-Review 09.12.2001) Интересното е, че една алтернативна теория се предполага, че по-късно Полет 93 е можело да бъде свален с помощта на "електромагнитни смущения" (виж 13 август, 2002). Военновъздушните сили на САЩ и Пентагонът имат в действителност ", проведено обширно проучване на" електронни приложения война "с възможно капацитет умишлено да наруши механизмите на самолет по такъв начин, че да провокира, например, неконтролируема гмуркане." (Карлин 8 / 13/2002Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат


(Before and After 10:06 a.m.) September 11, 2001: Witnesses See Low-Flying, Small White Jet at Flight 93 Crash Site

Looking straight down onto the Flight 93 crash site. North is to the top. Note the impact point north of the road, and the burned trees to the south of it.

Looking straight down onto the Flight 93 crash site. North is to the top. Note the impact point north of the road, and the burned trees to the south of it. [Source: FBI]A second plane, described “as a small, white jet with rear engines and no discernible markings,” is seen by at least ten witnesses flying low and in erratic patterns, not much above treetop level, over the crash site within minutes of United Flight 93 crashing. (Carlin 8/13/2002)
bullet Lee Purbaugh: “I didn’t get a good look but it was white and it circled the area about twice and then it flew off over the horizon.” (Wallace 9/12/2002)
bullet Susan Mcelwain: Less than a minute before the Flight 93 crash rocked the countryside, she sees a small white jet with rear engines and no discernible markings swoop low over her minivan near an intersection and disappear over a hilltop, nearly clipping the tops of trees lining the ridge. (Pillets 9/14/2001) She later adds, “There’s no way I imagined this plane—it was so low it was virtually on top of me. It was white with no markings but it was definitely military, it just had that look. It had two rear engines, a big fin on the back like a spoiler on the back of a car and with two upright fins at the side. I haven’t found one like it on the Internet. It definitely wasn’t one of those executive jets. The FBI came and talked to me and said there was no plane around.… But I saw it and it was there before the crash and it was 40 feet above my head. They did not want my story—nobody here did.” (Wallace 9/12/2002)
bullet John Fleegle and two work colleagues arrive at the crash site “before any fireman or paramedics or anybody.” According to Fleegle, “When we got there, there was a plane flying up above and he was smart, he flew straight for the sun so you couldn’t look at it and see exactly what type of plane, if it was a fighter or what it was.” However, Fleegle claims the plane “was decent sized. It wasn’t just a little private jet or something like that, from what we could see.” (Lappe and Marshall 2004, pp. 35-36)
bullet Dennis Decker and/or Rick Chaney, say: “As soon as we looked up [after hearing the Flight 93 crash], we saw a midsized jet flying low and fast. It appeared to make a loop or part of a circle, and then it turned fast and headed out.” Decker and Chaney described the plane as a Learjet type, with engines mounted near the tail and painted white with no identifying markings. “It was a jet plane, and it had to be flying real close when that 757 went down. If I was the FBI, I’d find out who was driving that plane.” (Pillets 9/14/2001)
bullet Kathy Blades, who is staying about quarter of a mile from the impact site, runs outside after the crash and sees a jet, “with sleek back wings and an angled cockpit,” race overhead. (Bunch 11/18/2001)
bullet Anna Ruth Fisher says, “After the crash, another jet went near over to look.” Her mother, Anna B. Fisher, adds, “We were looking at the smoke cloud when we saw the jets circling up there.” (Kashurba 2002, pp. 27)
bullet Jim Brandt sees a small plane with no markings stay about one or two minutes over the crash site before leaving. (Pittsburgh Channel 9/12/2001)
bullet Bob Page sees a large plane circling the crash site for about two or three minutes, before climbing almost vertically into the sky. He cannot see what kind of plane it is or if there are any markings on it, but says, “It sure wasn’t no puddle jumper.” (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001)
bullet Tom Spinelli: “I saw the white plane. It was flying around all over the place like it was looking for something. I saw it before and after the crash.” (Wallace 9/12/2002)
The FBI later claims this was a Fairchild Falcon 20 business jet, directed after the crash to fly from 37,000 feet to 5,000 feet and obtain the coordinates for the crash site to help rescuers (see 10:07 a.m. September 11, 2001). (Pittsburgh Channel 9/15/2001; Heltzel and Gibb 9/16/2001) The FBI also says there was a C-130 military cargo aircraft flying at 24,000 feet about 17 miles away (see 10:08 a.m. September 11, 2001), but that plane wasn’t armed and had no role in the crash. (Pittsburgh Channel 9/15/2001; Heltzel and Gibb 9/16/2001) Note that this is the same C-130 that flies very close to Flight 77 right as that planes crashes into the Pentagon (see 9.36 a.m. September 11, 2001).


Гледайки право надолу по мястото на катастрофата на полет 93. Север е на върха. Обърнете внимание на точката на удара на север от пътя и на изгорелите дървета на юг от него. [Източник: ФБР] Втори самолет, е описано "като малка, бяла струя с задно разположен двигател и без видими маркировки", се вижда от най-малко десет свидетели летят ниско и по-безсмислена схема, не много над върховете на дърветата, над мястото на катастрофата в рамките на минути от полета United Flight. (Carlin 8/13/2002)
bullet Лий Пърбау: "Не бях добре изглеждан, но бе бял и кръгъл около два пъти, а след това излетял от хоризонта." (Wallace 9/12/2002)
куршум Сюзън Mcelwain: По-малко от минута преди катастрофата на Полет 93 разтърси провинцията, тя вижда малка бяла струя с задно разположен двигател и без видими маркировки се спуснат ниско над нея миниван в близост до кръстовище и изчезват над върха на хълм, близо стреляйки по върховете на дърветата облицовката на хребета. (Pillets 9/14/2001) По-късно тя добавя: "Няма начин да си представя това самолет - беше толкова ниско, че беше над мен. Беше бели, без маркировки. Имаше два задни двигателя, голяма перка на гърба, като спойлер на колата и две изправени перки отстрани. Аз не съм намерил такъв в интернет. Определено не беше един от тези изпълнителни самолети. ФБР дойде, разговаря с мен и каза, че няма самолет наоколо ... Но аз го видях и беше там преди катастрофата и беше на 40 фута над главата ми. Те не искаха моята история - никой не е тук. "(Wallace 9/12/2002)
куршум Джон Fleegle и двама колеги пристигат на мястото на взрива ", преди който и да е пожарникар или парамедици или на никого." Според Fleegle: "Когато стигнахме там, имаше един самолет излита по-горе и той е интелигентен, той лети право към слънцето така че не може да го погледнете и да видите точно какъв тип самолет, ако той е бил боец ​​или какво е то. "Въпреки това, Fleegle твърди самолета" е приличен размер. Не беше само малко частно джет или нещо подобно, от това, което можехме да видим. "(Lappe and Marshall 2004, pp. 35-36)
bullet Денис Декър и / или Рик Чайни, казват: "Веднага щом погледнехме нагоре, видяхме, че самолетът със средни размери се движи ниско и бързо. Оказа се, да се направи една линия или част от кръг, а след това се оказа бърза и тръгна. "Decker и Чейни е описано в самолета като вид Learjet, с двигатели, монтирани в близост до опашката и боядисани бяло, без идентифициращи маркировки. - Това беше реактивен самолет и трябваше да лети наистина близо, когато 757 падна. Ако бях ФБР, щях да разбера кой караше този самолет. "(Pillets 9/14/2001)
куршум Кати ножове, който има престой около четвърт миля от мястото на удара, избягва навън след катастрофата и вижда струя ", с елегантни задни крила и под ъгъл пилотската кабина", раса отгоре. (Bunch 11/18/2001)
куршум Анна Рут Фишър казва: "След катастрофата, друг струя, се приближи да погледне." Нейната майка, Анна Б. Фишър, добавя: "Гледахме димния облак, когато видяхме струи обикалят там." (Kashurba 2002, стр. 27)
bullet Джим Бранд вижда малка равнина без маркировки. (Канал на Питсбърг 9/12/2001)
bullet Боб Пейдж вижда голям самолет, който обикаля мястото на катастрофата около две или три минути, преди да се изкачи почти вертикално в небето. Той не може да види какъв самолет е или ако има някакви петна по него, но казва: "Със сигурност не е имало локва скачач." (Pittsburgh Tribune-Review 09.12.2001)
bullet Том Спинели: "Видях белия самолет. Тя летеше наоколо. Видях го преди и след катастрофата. "(Wallace 9/12/2002)
по-късно ФБР твърди, че това е бизнес самолет Fairchild Falcon 20, режисиран след катастрофата да лети от 37,000 фута до 5000 фута и да получи координатите на мястото на катастрофата, за да помогне на спасители (виж 10:07 ч 11 септември, 2001). (Питсбърг Канал 15.09.2001; Heltzel и Гиб 09.16.2001) ФБР също така казва, имаше един C-130 военни товарни самолети летят на 24,000 фута около 17 мили (виж 10:08 ч 11 септември, 2001) , но самолетът не е въоръжен в катастрофата. (Питсбърг Канал 15.09.2001; Heltzel и Гиб 09.16.2001) Имайте предвид, че това е същата C-130, която лети в непосредствена близост до Полет 77 надясно като че равнини катастрофи в Пентагона (виж 9.36 ч 11 септември 2001 г. ).


(10:06 a.m.) September 11, 2001: Flight 93 Crashes into Filled-in Mine in Pennsylvania Countryside

Flight 93 crashed in the Pennsylvania countryside. Resue vehicles arrive in the distance.


Flight 93 crashed in the Pennsylvania countryside. Resue vehicles arrive in the distance. [Source: Keith Srakocic/ Associated Press]Flight 93 crashes into an empty field just north of the Somerset County Airport, about 80 miles southeast of Pittsburgh, 124 miles or 15 minutes from Washington, D.C. Presumably, hijackers Ziad Jarrah, Ahmed Alhaznawi, Ahmed Alnami, Saeed Alghamdi, and all the plane’s passengers are killed instantly. (CNN 9/12/2001; North American Aerospace Defense Command 9/18/2001; Ellison 10/17/2001; Hillston 10/28/2001; Levin, Adams, and Morrison 8/13/2002; Associated Press 8/21/2002; MSNBC 9/3/2002) The point of impact is a reclaimed coal mine, known locally as the Diamond T Mine, that was reportedly abandoned in 1996. (Pittsburgh Tribune-Review 9/12/2001; Zapinski 9/12/2001; Frederick 9/11/2002) Being “reclaimed” means the earth had been excavated down to the coal seam, the coal removed, and then the earth replaced and planted over. (Kashurba 2002, pp. 121) A US Army authorized seismic study times the crash at five seconds after 10:06 a.m. (Kim and Baum 2002 ; Perlman 12/9/2002) As mentioned previously, the timing of this crash is disputed and it may well occur at 10:03 a.m., 10:07 a.m., or 10:10 a.m.


Полет 93 се разби в провинция Пенсилвания. Резервните автомобили пристигат в далечината. [Източник: Кийт Srakocic / Асошиейтед прес] Полет 93 катастрофи в празна област на север от летището в окръг Съмърсет, на около 80 мили югоизточно от Питсбърг, 124 мили или 15 минути от Вашингтон, окръг Колумбия Предполага се, че на похитители Зиад Джара, Ахмед Alhaznawi, Ахмед Alnami, Saeed Alghamdi, и всички пътници в самолета са убити мигновено. (CNN 12.09.2001; НОРАД 09.18.2001; 10.17.2001 Елисън; Hillston 10.28.2001; Левин, Адамс, и Морисън 13.08.2002; Асошиейтед прес 8/21 / 2002; MSNBC 09.03.2002) в точката на удара е възстановен мина за въглища, известна сред местните като Diamond T мина, че според сведенията е бил изоставен през 1996 г. (Pittsburgh Tribune-Review 09.12.2001; Zapinski 9/12 / 2001; Фредерик 11.09.2002) е "възстановен" означава земята е била изкопана до въглищния пласт, отстранен въглищата, а след това на земята заменя и засадени над. (Kashurba 2002, стр. 121) Американската армия разреши сеизмичното проучване при катастрофата на пет секунди след 10:06 часа. (Kim и Baum 2002; Perlman 09.12.2002) Както е споменато по-горе, времето за тази катастрофа се оспорва, и може да се появи в 10:03 ч, 10:07 ч, или 10:10 ч

(10:06 a.m.) September 11, 2001: Nearby Cottage Destroyed When Flight 93 Crashes

The local structure most severely damaged when Flight 93 crashes in rural Pennsylvania is a stone cottage, an estimated 1,000 feet from the crash site. Located within thick trees, the cottage belongs to Barry Hoover who is away at work at the time of the crash. Reportedly, “every window and door” has been “blown off and obliterated, its ceilings and floor tiles had been blasted loose and much of the interior was wrecked.” Hoover describes it as “like what you see after a tornado or hurricane goes through—a total ruin.” The garage adjacent to it has its door blown off by the shockwave from the crash. According to Somerset County Solicitor Dan Rullo, “The way it was described to me was that it must have been blown up, the springs snapped, and it came back upside down.” The surrounding area is scattered with remains and debris. (Lash 9/14/2001; Kashurba 2002, pp. 122; Perl 5/12/2002)
Местната структура е най-тежко повредена, когато Flight 93 катастрофира в селските райони на Пенсилвания е каменна къща, приблизително 1000 фута от мястото на катастрофата. Разположена в гъстите дървета, къщата принадлежи на Бари Хувър, който е на работа по време на катастрофата. Счита се, че "всеки прозорец и врата" е изгорял и заличен, таваните и подовите му плочки са били разхвърляни и голяма част от интериора е разрушен. "Хувър го описва като" подобно на това, което виждате след като преминава торнадо или ураган - пълен разруха. "Гаражът трябва да бъде издухан от ударна вълна от катастрофата. Според адвоката на "Съмърсет окръг", Дан Руло, "Начинът е да се взриви, пружините се сринаха и се върнаха с главата надолу". Околният район е разпръснат от останки и отломки. (Lash 9/14/2001, Kashurba 2002, стр. 122, Perl 5/12/2002)


(10:06 a.m.) September 11, 2001: Local Resident Captures ‘One-of-a-Kind’ Photo of Flight 93 Crash Explosion

A local resident is able to take the only photo showing the Flight 93 crash in the seconds after the plane went down. Val McClatchey lives just over a mile away from the crash site. (Zaslow 9/12/2006) She is at home watching television when she hears the surge of a plane engine, sees a silver flash outside, and then hears a loud boom that causes her house to shake. Luckily she has her new digital camera ready by her door. She was planning to photograph a friend who had promised to fly over in a helicopter on this day. (Dailey 6/29/2003; Cleary 8/6/2006; Swauger 9/9/2006) She grabs it and from her front porch manages to take a picture of the smoke cloud rising into the sky, “approximately five seconds after impact,” she says. (Frederick 9/11/2002; Windsor Park Stories 3/23/2003) Her photo will appear in numerous newspapers and magazines. According to the FBI, it is the only known image taken within seconds of the crash. Considering the sparsely populated area in which Flight 93 went down, Pittsburgh FBI agent Jeff Killeen calls it “one-of-a-kind.” (Cleary 8/6/2006; Swauger 9/9/2006; Zaslow 9/12/2006)

Местният жител е в състояние да вземе само снимката, показваща катастрофата на полет 93, след като самолетът падна. Вал МакКлачей живее малко над миля от мястото на катастрофата. (Zaslow 09.12.2006) Тя е у дома пред телевизора, когато тя чува скока на самолет на двигателя, вижда една сребърна светкавица навън, а след това чува силен бум, който причинява дома си, за да се разклаща. За щастие тя разполага с новата си цифрова камера, подготвена от вратата. Тя планира да заснеме приятел, който е обещал да лети с хеликоптер в този ден. (Dailey 06.29.2003; 08.06.2006 Клиъри; Swauger 09.09.2006) Тя го грабва и от предната си веранда успява да направи снимка на димния облак издига в небето ", приблизително пет секунди след удара , Казва тя. (Фредерик 9/11/2002, Уиндзор парк истории 3/23/2003) Снимката й ще се появи в много вестници и списания. Според ФБР, това е единственото известно изображение, взето в рамките на секунди от катастрофата. Като се има предвид рядко населена област, в която Полет 93 слезе, Питсбърг агент на ФБР Джеф Килин го нарича (Клиъри 06/08/2006 "един-на-а-натура."; Swauger 09.09.2006; Zaslow 12.09.2006 )

After 10:06 a.m. September 11, 2001: Emergency Dispatch Reports Second Suspicious Plane Heading Toward Johnstown Airport?

Soon after Flight 93 has crashed, Sherry Stalley, who is a reporter with a Johnstown, Pennsylvania, television station, is traveling in a car and hears a dispatch over the scanner (a type of radio receiver used by reporters), reporting that apparently another plane, possibly with a bomb onboard, is heading towards the Johnstown airport (located about 14 miles north of the Flight 93 crash site). According to Stalley, “The scanner was jammed with talk. Emergency crews and firefighters were being sent to the airport. Police were being dispatched to shut down roads. Every available unit within a thirty-mile radius was asked to help.” (Gilbert et al. 2002, pp. 111) The control tower at the Johnstown airport was evacuated at around 10 a.m., following reports of a suspect aircraft heading towards it (see (Between 9:40 and 10:00 a.m.) September 11, 2001).

Скоро след разбиването на Полет 93, Шери Стали, който е репортер с телевизионна станция Джонстаун, Пенсилвания, пътува с кола и чува диспечер над скенера самолет, възможно с бомба на борда, място за катастрофа, се отправя към летището Джонстаун (намиращо се на около 14 мили северно от мястото на катастрофата на полет 93). Според Сталей "Скенерът беше претъпкан с разговори. Спешните екипажи и пожарникарите бяха изпратени на летището. Полицията беше изпратена да затвори пътища. (Gilbert et al., 2002, стр. 111) Контролната кула на летището в Джонстаун е била евакуирана в около 10 часа сутринта, следната информация за заподозрян самолет, насочен към нея ( вижте (между 9:40 и 10:00 ч. на 11 септември 2001 г.).

(After 10:06 a.m.) September 11, 2001: Fighter Said to Fly Past Flight 93 Crash Site

“Up above, a fighter jet streak by,” just after Flight 93 crashes, according to ABC News. (ABC News 9/15/2002) It isn’t clear what evidence this ABC News claim is based on. There are other accounts of a fighter or fighters in the area before the crash, mentioned previously.

Нагоре, на бойните самолети", точно след като Flight 93 се срине, според ABC News. (ABC News 9/15/2002) Не е ясно какви доказателства се основават на ABC News. Има и други сметки на бойци или бойци в района преди катастрофата, спомената по-рано.


10:07 a.m. September 11, 2001: Business Jet Asked to Help Locate Flight 93 Crash Site

Falcon 20 business jet.

Falcon 20 business jet. [Source: Portuguese Air Force]According to some accounts, following a request from the FAA’s Cleveland Center, a Fairchild Falcon 20 business jet reports seeing puffs of smoke in the area of Flight 93’s last known position. (Heltzel and Gibb 9/16/2001; Federal Aviation Administration 9/17/2001 ) The FBI later says the business jet was within 20 miles of Flight 93 when it crashed, at an altitude of 37,000 feet, and on its way to Johnstown. It was asked to descend to 5,000 feet to help locate the crash site for the benefit of the responding emergency crews. (Pittsburgh Channel 9/15/2001) Stacey Taylor appears to be the Cleveland Center controller who made the request. She later recalls: “I had another airplane [other than Flight 93] that I was working. And I told him, I said, ‘Sir,’ I said, ‘I think we have an aircraft down.’ I said, ‘This is entirely up to you, but if you’d be willing to fly over the last place that we spotted this airplane—and see if you can see anything.‘… So he flew over and at first he didn’t see anything and then he said, ‘We see a great big plume or a cloud of smoke.’” (MSNBC 9/9/2006) The business jet belongs to VF Corp, a Greensboro, North Carolina clothing firm. (Heltzel and Gibb 9/16/2001) According to David Newell, VF Corp’s director of aviation and travel, Cleveland Center contacted the plane’s copilot Yates Gladwell when it was at an altitude “in the neighborhood of 3,000 to 4,000 ft,” rather than 37,000 feet, as claimed by the FBI. He will add: “They got down within 1,500 ft. of the ground when they circled. They saw a hole in the ground with smoke coming out of it. They pinpointed the location and then continued on.” (Chertoff et al. 3/2005) This incident occurs around 40 minutes after the FAA initiated a nationwide ground stop, which required planes in the air to land as soon as reasonable (see (9:26 a.m.) September 11, 2001). (Donnelly 9/14/2001; 9/11 Commission 7/24/2004, pp. 25) The FBI will claim the VF Corp business jet is probably the plane some witnesses on the ground see up above, shortly after the crash of Flight 93 (see (Before and After 10:06 a.m.) September 11, 2001). (Pittsburgh Channel 9/15/2001) However, at least two witnesses say they saw a plane overhead even before the time of the Flight 93 crash, and one of them describes it as “definitely military,” rather than a business jet. Also, some will describe it as flying much lower than the Falcon 20 was—just “40 feet above my head,” according to one witness. (Pillets 9/14/2001; Wallace 9/12/2002)

Falcon 20 бизнес самолет. [Източник: португалски Air Force] Според някои сметки, в отговор на искане от Кливланд Център ЗРА, на Fairchild Falcon 20 бизнес джет доклади виждат кълба дим в района на последната известна позиция Полет 93-те години. (Heltzel и Гиб 09/16/2001; Федералната авиационна администрация 17.09.2001) ФБР по-късно казва, че бизнес струята е в рамките на 20 мили от Полет 93, когато той се разби, на надморска височина от 37,000 фута, а по пътя си към Джонстаун , Беше помолен да се спусне на 5000 фута, за да помогне да се намери мястото на катастрофата в полза на реагиращите спешни екипажи. (Питсбърг Канал 15.09.2001) Стейси Тейлър изглежда е контролера Кливланд център, който е направил искането. По-късно тя си спомня: "Имах друг самолет [различен от Полет 93], който работех. И аз му казах, аз казах: "Господине," Аз казах: "Мисля, че ние имаме един самолет надолу." Аз казах: "Това зависи изцяло от вас, но ако искате да сте готови да летят през последното място, което ние видяхме този самолет - и вижте дали можете да видите всичко. "(MSNBC 9/9/2006) Бизнес самолетът принадлежи на VF Corp, Greensboro, фирма за облекло в Северна Каролина. (Heltzel и Гиб 09/16/2001) Според Дейвид Нюъл, директор на авиацията и пътуване VF Corp е, Кливланд Център контакт втори пилот на самолета Yates Гладуел, когато е бил на височина "в квартал 3000 до 4000 фута,", а не 37 000 фута, както твърди ФБР. Той ще добави: "Те са паднали в рамките на 1500 фута. на земята, когато те заобиколиха. Видяха дупка в земята. Те посочили местоположението и след това да продължи нататък. "(Чертоф и др. 3/2005) Този инцидент се случва около 40 минути, след като Федералната авиационна администрация инициира национална почва спирка, която изисква самолети във въздуха, за да се приземи в най-кратък разумен (виж (9 : 26 часа), 11 септември 2001 г.). (Донъли 09.14.2001; 9/11 на Комисията 24.7.2004, стр 25.) ФБР ще претендира за бизнес струята VF Corp е може би най самолета някои свидетели на земята виждат до горе, малко след катастрофата на полет 93 (виж (преди и след 10:06 ч.) 11 септември 2001). (Питсбърг Канал 15.09.2001) Въпреки това, най-малко двама свидетели твърдят, че са видели самолет над още преди времето на 93 катастрофата на полет, а един от тях го описва като "определено военно", а не бизнес самолет. Също така, някои ще го описват като лети много по-ниска, отколкото на Falcon 20 е-просто "40 фута над главата ми", според един свидетел. (Pillets 9/14/2001; Wallace 9/12/2002)Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил

Цитат


(10:07 a.m.-10:15 a.m.) September 11, 2001: United Airlines Headquarters Learns of Smoke Plume Rising at Flight 93’s Last Known Location

Hank Krakowski.Hank Krakowski. [Source: Unisys]After seeing Flight 93’s radar track stopping over Pennsylvania, a senior United Airlines official contacts an airport in that area and receives confirmation of what appears to be an airplane crash nearby. Along with other United Airlines managers, Hank Krakowski, United’s director of flight operations, has just been watching Flight 93 on a large screen in the crisis center at the airline’s headquarters, outside Chicago (see (9:36 a.m.-10:06 a.m.) September 11, 2001). A dispatcher has determined the plane’s last position was south of Johnstown, Pennsylvania, so Krakowski tries phoning the Johnstown airport. However, due to an apparent power failure, there is no reply. He has to call the airport manager’s cell phone number. He asks the manager: “We might have a plane down in your area there. See anything unusual?” The manager reports a black smoke plume visible about 30 miles to the south of the airport. Krakowski thinks, “We just watched one of our airplanes crash.” (Longman 2002, pp. 214; Adams, Levin, and Morrison 8/13/2002) Therefore, by 10:15 a.m. according to the 9/11 Commission, United Airlines headquarters has “confirmed that an aircraft [has] crashed near Johnstown, Pennsylvania, and [it] believed that this was Flight 93.” (9/11 Commission 8/26/2004, pp. 47)

Ханк Краковски. [Източник: Unisys] След като Полет 93 на радар писта спиране над Пенсилвания, старши United Airlines официални контакти летище в тази област и получава потвърждение на това, което изглежда самолетна катастрофа в близост. Заедно с други мениджъри United Airlines, Ханк Krakowski, директор на летателната експлоатация на Юнайтед, току-що са гледали Полет 93 на голям екран в кризисен център в централата на авиокомпанията, извън Чикаго (виж (09:36 ч-10: 06 ч) 11 септември 2001 г.). Диспечерът определи, че последната позиция на самолета е била на юг от Джонстаун, Пенсилвания, така че Краковски на летището. Обаче, поради явно прекъсване на захранването, няма отговор. Той трябва да се обади на мобилния телефон на мениджъра на летището. Той пита мениджъра: "Бихме могли да имаме самолет във вашия район там. Виждате ли нещо необичайно? "Мениджърът съобщава за черен пушек, който се вижда на около 30 мили южно от летището. Krakowski си мисли: ". Ние просто гледах един от нашите самолети се срине" (Longman 2002, стр 214 ;. Адамс, Левин, и Морисън 13/08/2002) Ето защо, от 10:15 ч според Комисията 9/11, United Airlines седалище е "потвърди, че въздухоплавателно средство [има] разбил близо до Джонстаун, Пенсилвания, и [то] смята, че това е Полет 93." (9/11 комисия 08.26.2004, стр . 47)


After 10:06 a.m. September 11, 2001: Paper Debris Survives Flight 93 CrashPaper debris found in New Baltimore, six miles from the crash site. [Source: Steve Mellon / Pittsburgh Post-Gazette] (click image to enlarge)Despite the apparent lack of plane wreckage and human remains at the Flight 93 crash site (see (After 10:03 a.m.) September 11, 2001 and 10:45 a.m. September 11, 2001), a large amount of paper debris is found there, mostly intact. Faye Hahn, an EMT who responds to the initial call for help, finds “pieces of mail” everywhere. (McCall 2002, pp. 31-32) Roger Bailey of the Somerset Volunteer Fire Department finds mail “scattered everywhere” around the site. He says, “I guess there were 5,000 pounds of mail on board.” (Kashurba 2002, pp. 38) Some envelopes are burned, but others are undamaged. Flight 93 had reportedly been carrying a cargo of thousands of pounds of US mail. (Longman 2002, pp. 213-214) Whether this is later examined as crime scene evidence is unclear: According to Bailey, over subsequent days, whenever a lot of this mail has been recovered, the post office will be called and a truck will come to take it away. Several of the first responders at the crash site also see an unscorched bible lying open on the ground, about 15 yards from the crash crater. (Kashurba 2002, pp. 43, 110 and 129; Masterson 6/13/2006) Local coroner Wallace Miller will later come across a second bible at the warehouse where the Flight 93 victims’ belongings are kept. (Perl 5/12/2002) Other paper debris rains down on the nearby Indian Lake Marina (see (Before 10:06 a.m.) September 11, 2001). According to witness Tom Spinelli, this is “mainly mail,” and also includes “bits of in-flight magazine.” (Wallace 9/12/2002) Other paper items will be recovered from the crash site in the following days. These include a fragment of Ziad Jarrah’s passport and a business card linking al-Qaeda conspirator Zacarias Moussaoui to the 9/11 hijackers. (MacVicar and Faraj 8/1/2002; Jackman 9/25/2002) A flight crew log book and an in-flight manual belonging to Lorraine Bay, a flight attendant on Flight 93, will also be recovered. (National Museum of American History 9/20/2003)

Отпадъци от хартия, открити в Ню Балтимор, на шест мили от мястото на катастрофата. [Източник: Стив Mellon / Питсбърг Пост-бюлетин] (кликнете върху картинката, за да увеличите) Въпреки очевидната липса на останките на самолета и човешки останки на мястото катастрофа на Полет 93 (виж (след 10:03 ч) 11 сеп 2001 и 10:45 11 септември 2001 г.) се открива голямо количество хартиени отпадъци, най-вече непокътнати. Faye Hahn, EMT, която отговаря на първоначалната покана за помощ, намира навсякъде "пощенски кутии". (Маккол 2002, стр. 31-32) Роджър Бейли от доброволци; пожарната команда на Съмърсет намира поща "разпръснати навсякъде" около мястото. Той казва: "Предполагам, че е имало 5000 кг поща на борда." (Kashurba 2002, стр. 38) За някои пликове са изгорени, но други не са повредени. Полет 93 е носил товари от хиляди килограми поща в САЩ. Дали това е по-късно разгледа като местопрестъплението доказателства е ясно (Longman 2002, стр 213-214.): Според Бейли, през следващите дни, когато много от тази поща е била възстановена, пощата ще се нарича и един камион ще дойде да го отнеме. Някои от първите, които реагират на мястото на катастрофата, също виждат несправена библия, лежаща на земята, на около 15 ярда от мястото на катастрофата. (Kashurba 2002, стр 43, 110 и 129;. Мастерсън 06.13.2006) Местна следовател Уолъс Милър по-късно ще се намира на втори библия в склада, където се съхраняват вещи на жертвите Полет 93 ". (Perl 5/12/2002) Други хартиени отпадъци вали на близкото индийско езеро Марина (вж. (Преди 10:06 ч.) 11 септември 2001 г.). Според свидетели Том Спинели, това е "най-вече поща", а също така включва "бита на списание по време на полет." (Уолъс 12.09.2002) Други хартиени изделия ще бъдат възстановени от мястото на катастрофата в следващите дни. Те включват фрагмент от паспорт Зиад Джара и визитка, свързваща Ал-Кайда конспиратор Закариас Мусауи да 9/11 похитителите. (MacVicar и Фарадж 01/08/2002; Джакман 25.09.2002) на екипажа дневник и ръководство по време на полет, принадлежащ на Лорейн Бей, стюард на Полет 93, също ще бъде възстановен. (Национален музей на американската история 9/20/2003)


(10:06 a.m.-10:25 a.m.) September 11, 2001: FBI Informed of Plane Crash; Agents Head to Flight 93 Crash Scene


Wells Morrison is the supervisory special agent in charge of the FBI’s Mon Valley Resident Agency, a satellite of the bureau’s Pittsburgh field office. (Blair 4/13/2003) He receives a call informing him that a plane has crashed in Somerset County. Another phone call informs him that Westmoreland County 911 received a call saying a plane had been hijacked. (This is the call believed to have been from Flight 93 passenger Edward Felt (see 9:58 a.m. September 11, 2001).) He sends an agent out, who quickly seizes the tape of the call from the emergency dispatchers. Morrison also has agents sent to the Flight 93 crash site and subsequently goes there himself, being one of the first FBI agents to arrive at the scene. (Lane and Pan 9/12/2001; Kashurba 2002, pp. 109-110) Patrick Madigan of the Pennsylvania State Police, who arrives at the crash site around 10:20 a.m., says the first FBI agent gets there soon after him. Initially, four or five FBI agents will be there. (Department of the Army and the Air Force National Guard Bureau 2002 ; Kashurba 2002, pp. 60 and 110) In the subsequent days, about 150 agents will be involved in the recovery effort (see (September 11-27, 2001)). (Longman 2002, pp. 259) As it is a crime scene, the FBI is in charge of the Flight 93 crash site and the subsequent investigation. (Silver 11/4/2001; Ove 2/17/2002)Wells Морисън е специален агент, който отговаря за Mon Valley агенция на ФБР Resident, сателит на Питсбърг поле офис на бюрото. (Блеър 13.04.2003) Той получава покана да го информира, че самолет се е разбил в окръг Съмърсет. Друг телефонно обаждане го информира, че уестморленд 911 получих обаждане казва самолет е бил отвлечен. (Това е смята, че е от Полет 93 пътнически Едуард Felt повикването (виж 9:58 ч 11-ти Септември, 2001 г.).) Той изпраща агент се, които бързо се възползва от случая, лентата на поканата от аварийните диспечерите. Морисън също има агенти, изпратени на мястото на катастрофата на полет 93 и след това отива там себе си, че е един от първите агенти на ФБР да пристигнат на мястото на инцидента. (Lane и Пан 12/09/2001 ;. Kashurba 2002, стр 109-110) Патрик Madigan на щатската полиция на Пенсилвания, който пристига на мястото на катастрофата около 10:20 ч, се казва в първия агент на ФБР получава там скоро след него. Първоначално ще има четири или пет агенти на ФБР. (Отдел на армията и Националното бюро на военновъздушната Guard 2002; Kashurba 2002, стр 60 и 110.) В следващите дни, на около 150 агенти ще бъдат включени в усилията за възстановяване (виж (от септември 11-27, 2001)). (Longman 2002, стр. 259) Както е местопрестъпление, ФБР е отговорен за мястото на катастрофата на полет 93 и на последвалото разследване. (Сребърен 11/4/2001; Ove 2/17/2002)


10:08 a.m. September 11, 2001: Military Cargo Plane Pilot Asked to Verify Flight 93 CrashLt. Col. Steve O’Brien standing in front of a C-130.


Lt. Col. Steve O’Brien standing in front of a C-130. [Source: CBC]Cleveland Center air traffic controller Stacey Taylor has asked a nearby C-130 pilot to look at Flight 93’s last position and see if he can find anything. Remarkably, this C-130 pilot, Lt. Col. Steve O’Brien, is the same pilot who was asked by air traffic control to observe Flight 77 as it crashed into the Pentagon earlier on (see 9.36 a.m. September 11, 2001). O’Brien tells Taylor that he saw smoke from the crash shortly after the hijacked plane went down. (Ellison 10/17/2001; MSNBC 9/11/2002; 9/11 Commission 6/17/2004) An article in the London Independent will later suggest that Flight 93 might have been brought down by the US military using “electronic warfare applications” that can disrupt the mechanisms of an airplane (See August 13, 2002); it will refer to this C-130, since “in 1995 the Air Force installed ‘electronic suites’ in at least 28 of its C-130s—capable, among other things, of emitting lethal jamming signals.” (Carlin 8/13/2002)(After 10:20 a.m.) September 11, 2001: Jet Plane Allegedly Carrying United Airlines Executives Circles Flight 93 Crash SitePatrick Madigan, the commander of the Somerset Barracks of the Pennsylvania State Police, arrives at the Flight 93 crash scene around 10:20 a.m. (Department of the Army and the Air Force National Guard Bureau 2002 ) He says that at some point later in the day (he does not specify a time), a “strange incident” occurs: “We were there at the site and an airplane started circling. It was a jetliner circling the crash site very low. No one knew what to expect because we knew that all of the planes were supposedly grounded.” (The FAA had, at about 9:45 a.m., ordered that all aircraft be instructed to land at the nearest airport (see (9:45 a.m.) September 11, 2001).) After a few minutes of uncertainty, it is announced that the plane is carrying United Airlines executives, who are circling the site to view it before they land in nearby Johnstown. (Kashurba 2002, pp. 63) Another low-flying jet plane was witnessed over the site earlier on, around the time Flight 93 went down (see (Before and After 10:06 a.m.) September 11, 2001).


Лейтенант Кол Стив О'Брайън стоеше пред C-130. [Източник: CBC] Кливланд Център на полети Стейси Тейлър е поискал близкия C-130 пилот да изглежда най-после позиция Полет 93 и да видим дали той може да намери нищо. Забележително е, че този пилот C-130, Lt. Кол Стив О'Брайън, е същият пилот, който е бил помолен от ръководството на въздушното движение да спазват Полет 77, тъй като се разби в Пентагона по-рано (виж 9.36 ч 11 Сеп 2001). О'Брайън казва на Тейлър, че е видял дима от катастрофата малко след като отвлеченият самолет е паднал. (Елисън 10.17.2001; MSNBC 09.11.2002; 9/11 Комисията 06.17.2004) Една статия в Лондон Индипендънт по-късно ще се предполага, че Полет 93 може да е бил свален от американските военни, използвайки "електронни война приложения ", които могат да разрушат механизмите на самолета (виж 13 август 2002 г.); тя ще се позове на тази C-130, тъй като "през ​​1995 г. ВВС инсталиран" електронни апартаменти "в най-малко 28 от своя С-130т-способен, наред с други неща, да излъчват смъртоносни заглушаване сигнали." (Карлин 8/13 / 2002) (След 10:20 ч) 11 септември 2001: реактивен самолет се твърди Провеждане United Airlines ръководители Кръгове полет 93 Crash SitePatrick Madigan, командирът на Съмърсет казарми на щатската полиция на Пенсилвания, пристига в полет 93 катастрофата сцена около 10: 20 ч (Отдел на армията и Бюрото за военновъздушната Национална гвардия през 2002 г.) Той казва, че в някакъв момент по-късно през деня (той не уточнява време), а "странен инцидент" е налице: "Ние бяхме там на мястото и на самолет започна да обикаля. Това беше самолет, който обикаляше мястото на катастрофата много ниско. "FAA, на около 9:45 сутринта, разпореди всички въздухоплавателни средства да бъдат качени на най-близкото летище (вж. ) 11 септември 2001 г.).) След няколко минути на несигурност, то се обявява, че самолетът носи United Airlines ръководители, които обикалят сайта, за да го видите, преди да се приземи в близката Джонстаун. (Kashurba 2002, стр. 63) Друг ниско летящи реактивен самолет е бил свидетел на над сайта по-рано, по времето, когато Полет 93 слезе (виж (преди и след 10:06 ч) 11-ти Септември 2001).

10:45 a.m. September 11, 2001: Coroner Surprised by Lack of Human Remains at Flight 93 Crash Site


Wallace Miller.Wallace Miller. [Source: Steve Mellon / Pittsburgh Post-Gazette]Wallace Miller, the coroner of Somerset County, who is one of the first people to arrive at the Flight 93 crash scene, is surprised by the absence of human remains at the site. He will later say: “If you didn’t know, you would have thought no one was on the plane. You would have thought they dropped them off somewhere.” (Longman 2002, pp. 217) The only recognizable body part Miller sees is a piece of spinal cord with five vertebrae attached. He will tell Australian newspaper The Age: “I’ve seen a lot of highway fatalities where there’s fragmentation. The interesting thing about this particular case is that I haven’t, to this day, 11 months later, seen any single drop of blood. Not a drop.” (Wright 9/9/2002) Dave Fox, a former firefighter, also arrives early at the crash scene, but sees just three chunks of human tissue. He will comment, “You knew there were people there, but you couldn’t see them.” (Frederick 9/11/2002) Yet, in the following weeks, hundreds of searchers will find about 1,500 scorched human tissue samples, weighing less than 600 pounds—approximately eight percent of the total body mass on Flight 93. Months after 9/11, more remains will be found in a secluded cabin, several hundred yards from the crash site. (Perl 5/12/2002)

Уолъс Милър. [Източник: Стив Mellon / Питсбърг Пост-бюлетин] Уолъс Милър, съдебният лекар на окръг Съмърсет, който е един от първите хора, които пристигат на Полет 93 катастрофата сцена, е изненадан от липсата на човешки останки на мястото. По-късно ще каже: "Ако не знаехте, щяхте да мислите, че никой не е бил в самолета. (Longman 2002, стр. 217) Единствената разпознаваема част на тялото, която Милър вижда, е парче гръбначен мозък, с прикрепени пет прешлени. Той ще съобщи на австралийския вестник The Age: "Виждал съм много смъртни случаи от магистрали, където има фрагментация". Интересното в случая е, че досега не съм виждал нито една капка кръв. Не е капка. "(Райт 9/9/2002) Дейв Фокс, бивш пожарникар, също пристига рано в катастрофата, но вижда само три парчета човешка тъкан. Той ще коментира: "Ти знаеше, че има хора там, но не може да ги види." (Фредерик 11.09.2002) И все пак, през следващите седмици, стотици търсачи ще открият около 1500 опекоха проби от човешки тъкани, с тегло по-малко повече от 600 паунда - приблизително осем процента от общата телесна маса на полет 93. Месец след 9 септември, повече останки ще се открият в уединена кабина, на няколкостотин метра от мястото на катастрофата. (Perl 5/12/2002)

(10:50 a.m.) September 11, 2001: Local Farmer Flies over Flight 93 Crash Site


James K. Will.James K. Will. [Source: WTAE-TV]After hearing a plane has crashed in his area, a farmer flies over the Flight 93 crash site to take photos of the wreckage. James K. Will, who is an aerial photographer as well as a farmer, had just landed his Cessna on a private airstrip at his farm in Berlin, Pennsylvania, after visiting nearby Altoona. His mother rushed out and told him there were reports of a plane having crashed near Shanksville. He’d grabbed his camera and set off in his plane for the site, to take photos of the wreckage. He later recalls that he circles the Flight 93 crash scene around 45 minutes after the crash occurred. He says, “I thought it was just an accident.” He is then intercepted by a state police helicopter, which escorts him to the Johnstown airport. He will be questioned and briefly detained there before being released. His plane will be searched and then released. (Pittsburgh Channel 9/15/2001; Erdley 9/15/2001) At around 9:45 a.m., all FAA facilities had been ordered to instruct every aircraft to land at the nearest airport (see (9:45 a.m.) September 11, 2001). About 20 minutes earlier, the FAA had initiated a nationwide ground stop, which prohibited takeoffs and required planes in the air to land as soon as reasonable (see (9:26 a.m.) September 11, 2001). (Donnelly 9/14/2001; 9/11 Commission 7/24/2004, pp. 25 and 29)

Джеймс К. Уил. [Източник: WTAE-TV] След като изслуша самолет се е разбил в своята област, земеделски производител лети над мястото 93 катастрофата на полет, за да правите снимки на останките. Джеймс К. Уил, който е от въздуха фотограф, както и един земеделски стопанин, току-що кацна Cessna му на частен писта във фермата си в Берлин, Пенсилвания, след като посети близкия Алтуна. Майка му се втурна и му каза, че има съобщения за самолетен взрив близо до Шанквил. Той бе сграбчил камерата и захвърлил самолета си за мястото, за да направи снимки на останките. По-късно той си спомня, че той обикаля катастрофата на Flight 93 около 45 минути след катастрофата. Той казва: "Мислех, че това е само инцидент." След това той е заловен от държавна полицейска хеликоптерка, която го придружава до летището в Джонстаун. Той ще бъде разпитан и за кратко задържан. Неговият самолет ще бъде претърсен и освободен. (Питсбърг Канал 09.15.2001; Erdley 09.15.2001) В около 09:45 часа, всички съоръжения на FAA е било наредено да инструктира всеки самолет да се приземи на най-близкото летище (виж (9:45) 11 септември 2001 г.). Около 20 минути по-рано Федералната авиационна авиация стартира национална наземна спирка, която е забранена за излитане и изисквани самолети (вж. (9:26 ч.) 11 септември 2001 г.). (Donnelly 9/14/2001, 9/11 Commission 7/24/2004, pp. 25 and 29)


11:30 p.m. September 11, 2001: FBI Uninterested in Flight 93


Witness’s EvidenceSusan Mcelwain, who lives two miles from the Flight 93 crash site, had seen a small jet plane flying very low overhead as she was driving home. She later recalls that it had been “heading right to the point where Flight 93 crashed and must have been there at the very moment it came down.” But it was only later in the afternoon, after returning home and turning on the TV, that she’d realized what she’d seen was connected to the attacks in New York and Washington. While she was confused that a Boeing 757—not a small jet plane—was being reported as having gone down near where she’d been, she’d then realized that the small plane was flying in a different direction to that being described for Flight 93. So she got her husband to tell the police about what she’d witnessed. Consequently, late in the evening, the FBI turns up to talk to her about it. Yet, as Mcelwain later recalls, “They did not want my story.” They keep asking her how big the plane she’d seen was. When she tells them it was small, not much bigger than her van, one of the agents tells her, “You don’t know what a 757 looks like.” She retorts, “Don’t be condescending towards me. If you don’t want to believe me, that’s fine, but I thought I should report what I saw. You ought to know there was something else in the air at the same time this was going on. We want to make sure it was ours and not somebody else’s.” After this, she will recall, the agent “did seem to get a little nicer. Told me that it was a white Learjet. Somebody was taking pictures. And I said, ‘Before the crash?’ and he says, ‘Well, we’ve got to go,’ and that was the end of it.” (Pillets 9/14/2001; Wallace 9/12/2002; Lappe and Marshall 2004, pp. 38-40) Numerous other witnesses also saw a small jet plane flying above the crash site around the time Flight 93 reportedly went down (see (Before and After 10:06 a.m.) September 11, 2001).


11:30 ч. 11 септември 2001 г. ФБР не е заинтересувана от полет 93 Доказателство на свидетеля Сузан Мцелвайн, който живее на две мили от мястото на катастрофата на полет 93, е видял малък реактивен самолет, който летеше много ниско над главата, докато се прибираше вкъщи. Тя по-късно си спомни, че е била на телевизора, че е била в средата на деня. тя разбра, че е била свързана с нападенията в Ню Йорк и Вашингтон. Докато се обърка, че Boeing 757 - не малък самолет, самолетът е в различна посока от това, за което се съобщава 93. Така тя се качи на съпруга си, за да разкаже на полицията какво е станало свидетел. Късно вечерта, ФБР. И все пак, както по-късно Mcelwain си спомня: "Те не искаха моята история." Продължиха да я питат колко голям е самолетът, който бе видяла. Тя отвърна: "Не се снишавай към мен." Тя я погледна, "не знам какво." Ако не искате да ми повярвате, това е добре, но мислех, че трябва да съобщя това, което видях. Трябва да знаете, че има нещо друго във въздуха, в същото време това е било. Искаме да се уверим, че това е наше, а не на някой друг. "След това тя ще си спомни, агентът". Казаха ми, че е бял Learjet. Някой правеше снимки. И аз казах: "Преди катастрофата? И той казва:" Е, ние трябва да си отиват, "и това беше краят" (Pillets 09.14.2001 ;. Уолъс 09/12/2002; Lappe и Marshall 2004, pp. 38-40) Също така се появиха и много други свидетели (вж. (преди 11 септември 2001 г.)

« Последна редакция: Юли 21, 2018, 11:48:07 am от Psyhea »


Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
Where did the American Flag come from?


The United States Flag is the third oldest of the National Standards of the world, even older than Britain’s Union Jack or France’s Tricolor. The flag was first authorized by Congress on June 14, 1777, the reason we now celebrate Flag Day on June 14th each year throughout America.When was the American Flag first flown?The American flag was first flown from Fort Stanwix, on the site of the present city of Rome, New York, on August 3, 1777. Three days later it was under fire in the Battle of Oriskany.
Флагът на САЩ е третият по-стар от националните стандарти на света, дори по-стар от британския Union Jack или от френския Tricolor. Флагът е потвърден за пръв път от Конгреса на 14 юни 1777 г., причината, поради която днес празнуваме "Флаг Ден" на 14 юни всяка година в Америка. Когато американският флаг за първи път е прелетял, американският флаг за пръв път е прелетял от Форт Станвикс настоящият град Рим, Ню Йорк, на 3 август 1777 г. Три дни по-късно той е бил подложен на пожар в битката при Орискани

Herkimer at the Battle of Oriskany | Painting by F.C. Yohn, c. 1901Herkimer at the Battle of Oriskany | Painting by F.C. Yohn, c. 1901Who designed the American Flag?Many citizens have wondered who really designed the first American flag. Truthfully, no one knows without a doubt the designer of the first American flag. But with almost certainty, the designer of the first Stars and Stripes, designed in 1777, was Francis Hopkinson. Hopkinson was a popular patriot, lawyer, poet, artist, signer of the Declaration of Independence, Congressman from New Jersey and distinguished civil servant. He was appointed to the Continental Navy Board on November 6, 1776, and while he was serving on this Board, it is believed he turned his attention to designing the flag of the United States. Hopkinson was the only person to have claimed he designed the flag during his own lifetime, when he sent a letter and several bills to Congress for his work. These claims are documented in the Journals of the Continental Congress and George Hasting’s biography of Hopkinson. Hopkinson first wrote a letter to Congress, by means of the Continental Board of Admiralty on May 25, 1780 asking for a “Quarter Cask of the Public Wine” as payment for designing the U.S. flag, and for other tasks he completed.

Херкимер в битката при Орискани Живопис от F.C. Йоан, в. 1901 Кой е създал американското знаме? Много американци се чудят. Вярно, никой не знае без съмнение. Но с почти сигурност, дизайнерът на първите звезди и ивици, проектиран през 1777 г., е Франсис Хопкинсън. Хопкинс беше популярен патриот, адвокат, поет, художник, подписал декларация за независимост, конгресмен от Ню Джърси и отличен държавен служител. Той е назначен на борда на Континенталния флот на 6 ноември 1776 г. и той е бил на този борд. Хопкинсън е единственият, който твърди, че е проектирал флага по време на своя живот, когато е изпратил писмо и няколко сметки на Конгреса за работата си. Тези твърдения са документирани в списанията на континенталния конгрес и биографията на Джон Хестинг от Хопкинсън. Hopkinson първи написа писмо до Конгреса, с помощта на Съвета на Адмиралтейството Continental на 25 май 1780 година с молба за "Квартал Cask на Обществения вино" като платежно средство за проектиране на САЩ флаг, както и за други задачи, той приключи

Betsy RossThe Stars and Stripes was created as a result of a resolution adopted by the Marine Committee of the Second Continental Congress at Philadelphia on June 14, 1777. The resolution read, “Resolved, the flag of the United States be thirteen stripes, alternate red and white; the union be thirteen stars, white in a blue field representing a new constellation”. This resolution gave no instructions on how many points the stars should have nor how the stars should be placed on the union.
Didn’t Betsy Ross make the American Flag?
During the Revolutionary War, several patriots made flags for our new Nation. Some of them were, Cornelia Bridges, Elizabeth (Betsy) Ross and Rebecca Young, all of Pennsylvania, and John Shaw of Annapolis, Maryland. Although Betsy Ross is the best known and has been credited with making the Star and Stripes, there is no evidence that exists that proves she made the flag. It is known however, that she did make flags for the Pennsylvania State Navy in 1777. The flag popularly known as the “Betsy Ross flag”, which arranged the 13 stars in a circle, did not appear until the early 1790’s.How has the American Flag and its meaning changed from beginning to now?The first flag of the colonists that had any resemblance to our present flag was the Grand Union Flag. It consisted of 13 stripes, alternating red and white, which represents the thirteen colonies. The upper left-hand corner was a blue field displaying the red cross of St. George of England and the white cross of St. Andrew of Scotland. Since it was a flag of revolution it was flown on many occasions.Звезди и Stripes е създаден в резултат на резолюция, приета от морската комитет на Втората Continental конгрес на Филаделфия на 14 юни 1777 г. за четене на резолюция ", Решени, знамето на Съединените щати да тринадесет ивици, заместник червено и бяло; съюзът е тринадесет звезди, бял в синьо поле, представляващо ново съзвездие ". Тази резолюция не дава указания за това колко точки трябва да бъдат поставени върху съюза.
Дали Бетси Рос не направи американското знаме?
По време на революционната война няколко патриоти направиха флагове за нашия нов народ. Някои от тях бяха, Корнелия мостове, Елизабет (Бетси) Рос и Ребека Young, всички от Пенсилвания, и Джон Шоу на Анаполис, щата Мериленд. Въпреки че Бетси Рос е най-известен и е получил кредит за създаването на звездите и ивиците, няма доказателства, които да съществуват. Известно е обаче, че тя е направила знамена за Пенсилванския държавен флот в 1777 г. Знамето популярно известен като "Бетси Рос флаг", която организира 13-те звезди в кръг, не се появи до началото на 1790's.How има Американският флаг и значението му се променяха от началото до сега? Първото знаме на колонизаторите, което имаше някаква прилика с нашето настоящо знаме, беше Знамето на големия съюз. Състои се от 13 ивици, редуващи се в червено и бяло, което представлява тринадесетте колонии. В горния ляв ъгъл имаше синьо поле. Джордж от Англия и белия кръст. Андрю от Шотландия. Тъй като е бил многократно прелетян.

The Grand Union FlagThree of these many occasions were, by the ships of the Colonial Fleet on the Delaware River, then on December 3, 1775, it was used by Captain Esek Hopkin’s flagship, Alfred, and by John Paul Jones, who was a Navy Lieutenant at the time. Later the flag was raised on the liberty pole at Prospect Hill, which was near George Washington’s headquarters in Cambridge, Massachusetts. It was our unofficial national flag on July 4, 1776, Independence Day; and it remained the Unofficial national flag and ensign of the Navy until June 14, 1777, when the Continental Congress authorized the Stars and Stripes.


Три от тези многобройни случаи са били от корабите на колониалния флот на река Делауеър, а на 3 декември 1775 г. той е бил използван от флагмана на капитан Есек Хопкин, Алфред, и от Джон Пол Джоунс, който е бил лейтенант на флота време. Prospect Hill, който се намира близо до щаба на Джордж Вашингтон в Кеймбридж, Масачузетс. Това беше нашето неофициално национално знаме на 4 юли 1776 г., Ден на независимостта; и остава Неофициалното национално знаме и знаме на Военноморския флот до 14 юни 1777 г., когато Континенталният конгрес разрешава Звездите и ивиците.The American Flag that flew over Fort McHenry in 1814The American Flag that flew over Fort McHenry in 1814After Kentucky and Vermont were added to the Union a resolution was adopted in January of 1794 that expanded the flag to 15 stars and 15 stripes to match the number of states. This 15 stars and stripes flag was the official flag of our country from 1795 to 1818 and was displayed in many historic events. This is the flag that inspired Francis Scott Key to write “The Star Spangled Banner”. Realizing it would not be suitable to be adding a stripe for each new State, Captain Samuel Reid, USN, suggested to Congress that the stripes remain 13 in number to represent the 13 original colonies and that a star be added to the blue field for each new state added to the Union. On April 4, 1818, President Monroe accepted a bill that required the flag have a union of 20 stars (20 states by that time), white on a blue field, and upon admission of each new state to the Union, one star would be added to the flag on the fourth of July following it’s date of admission. The 13 alternating red and white stripes would remain unchanged. This act assured that the growth of the Nation would be properly symbolized.
Eventually the growth of the country resulted in a flag with 48 stars with the admission of Arizona and New Mexico in 1912. Alaska added a 49th star in 1959 and lastly Hawaii added the 50th star in 1960. With the 50 star flag came a new design and arrangement of the stars in the union, a requirement met by President Eisenhower in Executive Order No. 10834, issued August 21, 1959. To conform with this, a national banner with 50 stars became the official flag of the United States. The current flag was raised for the first time at 12:01AM on July 4, 1960, at the Fort McHenry National Monument in Baltimore, Maryland.What do the American Flag’s stars, stripes and colors represent?The American Flag has always stood for liberty, justice, and humanity. The 50 stars represent the current 50 states and the 13 stripes represent the original 13 Colonies. The stars symbolize the heavens and the divine goal to which man has aspired from time forever, and the stripes are symbolic of the rays of light emanating from the sun. The color blue on our flag represents justice, freedom, vigilance and perseverance. The color red stands for hardiness and valor and white symbolizes purity and innocence.
Американският флаг, който прелетя над Форт McHenry в 1814After Кентъки и Върмонт бяха добавени към Съюза бе взето решение през януари 1794, че разширява флага до 15 звезди и 15 ивици, за да съвпада с броя на държавите. Този знак от 15 звезди и ивици е бил официалното знаме на нашата страна от 1795 до 1818 г. и е показан в много исторически събития. Това е знамето, която вдъхнови Франсис Скот Кий да пише "The Star Spangled Banner". Осъзнавайки, че не би било подходящо да се добави лента за всяка нова държава, капитан Самуел Рийд, USN, предложи пред Конгреса, че райетата остават 13 на брой, за да представляват 13-те оригинални колониите и че една звезда да се добави към синьото поле за всеки нова държава, добавена към Съюза. На 4 април 1818 г. президентът Монро приет законопроект, който изисква флага има обединение на 20 звезди (20 членки от онова време), бели на син поле, а при постъпване на всяка нова държава в Европейския съюз, една звезда ще бъде добавен към знамето на четвърти юли. 13-те променливи червени и бели ивици ще останат непроменени. Този акт е уверен, че растежа на нацията ще бъде правилно символизиран.
В крайна сметка на растежа на страната се превърна в знаме с 48 звезди с допускане на Аризона и Ню Мексико през 1912 г. в Аляска добави 49-тата звезда през 1959 г. и накрая Хавай добавен на 50-та звезда през 1960 г. с 50 звезди флаг дойде с нов дизайн и разположение на звездите в съюза, изискване се срещна с президента Айзенхауер в Изпълнителна заповед No. 10834, издаден на 21 август 1959 г. За да се съобразят с настоящата, национално знаме с 50 звезди става официален флаг на САЩ. Сегашната флаг е бил повдигнат за първи път в 12:01 ч на 4 юли 1960 г., в Националния паметник Форт McHenry в Балтимор, Maryland.What направи звезди, райета и цветове американското знаме представляват? Американското знаме винаги е синоним на свобода , правосъдието и човечеството. 50 Звездите представляват сегашните 50 държави и 13-те ивици представляват оригиналните 13 колонии. Звездите символизират небето и божествена цел, към която човек се е отказала от претенциите си от време завинаги, а ивиците са символични от лъчите на светлината, излъчвана от Слънцето. Синият цвят на нашия флаг представлява справедливост, свобода, бдителност и постоянство. Червеният цвят означава твърдост и храброст, а бялото символизира чистотата и невинността.We celebrate our beautiful flag from its birth until the present! Over two hundred million people owe it their allegiance. We honor the men and women who have gone before us and the records they wrote upon it. We remember with sincere thankfulness those that gave the ultimate sacrifice to give us the freedoms we enjoy today. May we all uphold the values that our flag represents with honor and loyalty!
Ние празнуваме красивия ни флаг от раждането му до наши дни! Над двеста милиона души. Ние почитаме мъжете и жените, които са отишли пред нас. Помним днес, че сме получили крайната жертва, за да ни дадете свободите. Нека всички поддържаме ценностите, които нашето знаме е с чест и лоялност!
“Let us raise a standard to which the wise and honest can repair, the rest is in the hands of God.” - George Washington

"Нека издигнем един стандарт, на който мъдрите и честни могат да се поправят, а останалата част е в ръцете на Бога" - Джордж Вашингтон

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
The REAL American Flag
by John-Henry Hill, M.D.
7/19/2015 and 7/15/2017

PREFACE: One commentator stated that my essay was all myth, especially about the U.S. Civil Flag of Peacetime and the fact that it had VERTICAL stripes – as opposed to horizontal stripes on “Old Glory”. I will now present PROOF of my statements; and thus display the arrogant ignorance of that commentator.
Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter, published in 1850 before the War Between The States has this description of the U.S. Civil Flag in the introduction, “The Custom House” —
Start of Quote from Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter
“. . . Here, with a view from its front windows adown this not very enlivening prospect, and thence across the harbour, stands a spacious edifice of brick. From the loftiest point of its roof, during precisely three and a half hours of each forenoon, floats or droops, in breeze or calm, the banner of the republic; but with the thirteen stripes turned VERTICALLY, instead of horizontally, and thus indicating that a civil, and not a military, post of Uncle Sam’s government is here established. Its front is ornamented with a portico of half-a-dozen wooden pillars, supporting a balcony, beneath which a flight of wide granite steps descends towards the street Over the entrance hovers an enormous specimen of the American eagle, with outspread wings, a shield before her breast, and, if I recollect aright, a bunch of intermingled thunder- bolts and barbed arrows in each claw. With the customary infirmity of temper that characterizes this unhappy fowl, she appears by the fierceness of her beak and eye, and the general truculency of her attitude, to threaten mischief to the inoffensive community; and especially to warn all citizens careful of their safety against intruding on the premises which she overshadows with her wings. Nevertheless, vixenly as she looks, many people are seeking at this very moment to shelter themselves under the wing of the federal eagle; imagining, I presume, that her bosom has all the softness and snugness of an eiderdown pillow. But she has no great tenderness even in her best of moods, and, sooner or later — oftener soon than late — is apt to fling off her nestlings with a scratch of her claw, a dab of her beak, or a rankling wound from her barbed arrows.”
End of Quote by Nathaniel Hawthorne in The Scarlet Letter

Before 1940, no U.S. flag, civil or military, flew within the forty-eight states except in federal settings and installations. Only state flags did. Since the 1935 institution of Social Security and the Buck Act of 1940, 4 U.S.C.S. Ch. 4 Sec. 104-113, by clever legal maneuvers the feds have entirely circumvented the U.S. Constitution, and have overlaid federal territorial jurisdiction on the sovereign States, bringing them under the admiralty/military jurisdiction of Law Merchant, the Uniform Commercial Code (UCC), the law of Creditors and Debtors.
Since then the U.S. military flag appears beside, or in place of, the state flags in nearly all locations within the states. All of the state courts and even the municipal ones now openly display it. In the last half century they have more openly declared the military/admiralty law jurisdiction with the addition of the gold fringe to the flag, the military flag of the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Such has been the path that has brought us under the Law of the Military Flag. This should have raised serious questions from many citizens long ago, but we’ve been educated to listen and believe what we are told, not to ask questions, or think for ourselves and search for the truth.
 Salem_Custom_House_1850__Paint  Salem_Custom_House_circa_1900__Paint


END OF PREFACE of 7/15/2017
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Start of Original Essay
In fact, there are 3 flags of the United States of America (and for most other nations) according to the still current International Maritime Law (the section called “Law of the Flag”).
The next time you walk into a court room or any other state or federal building, take notice of the flagbeing displayed !!! Even if YOU do not know what the flag is warning you, it is telling you something. And “ignorance of the law is no excuse”!
You were given “fair warning” – and it is YOUR problem that you did not recognize or understand the warning or the law behind it.
The instant you appear in ANY court room displaying the “Stars and Sripes”with Gold Fringe flag, you have CONSENTED (by your mere physical presence) to the Maritime-Admiralty JURISDICTION of the court. Better to write a letter to the clerk and judge in their PRIVATE CAPACITIES (using their FULL NAMES) and NOT even mention their official titles, in which you accept “complete and unlimited commercial liability” as a man filing a counter-claim against the judge as a man in his PRIVATE CAPACITY (using his FULL NAME) and NOT even mentioning his official title. In your written and filed (served upon the judge personally or by the Court Clerk or a private Service Company) your counter-claim in which you CHALLENGE THE COURT’S JURISDICTION over you. (Of note, your written counter-claim serves as your “court appearance”, so the judge can NOT issue an arrest warrant and/or fine you for “failure to appear”.) Unless the judge, usually in a pre-trial meeting, can absolutely PROVE jurisdiction over you, his court can proceed no further against you and must dismiss all charges. In effect, you created YOUR OWN “Common Law” court – the ONLY true “court of record” – in which YOU were the TRIBUNAL (decider of facts and law) and the “judge” was a mere administrator who could make NO decisions or rulings. And if he did so anyway, you later simply type up a “writ of error” for each of his erroneous rulings (even if they were FAVORABLE to you!!!!) and issue YOUR OWN COURT’S (under the Common Law (with YOU as the Tribunal) written rulings (sent to the judge in his PRIVATE CAPACIITY as a man) either voiding or accepting what he stated, as “you wish”. But you ALWAYS OBJECT to any decision or ruling he makes, even if favorable to you, since by NOT objecting during your meeting, you are CONSENTING to his taking over JURISDICTION of your court, making it HIS court!

 1.) The REAL “American Flag”:    The U.S. Civil Flag of Peacetime
us_civil_flag_of_peacetime__Extensive_Notes_2
us_civil_flag_of_peacetime_Displayed_AFTER_END_of_world_war_1_cap_1


2.) The U.S. Military Flag of Peacetime
us_military_flag__territorial_or_ensign_of_peacetime_Extensive_Notes_1

3.)  The U.S. Military Flag of War
(Signifies “martial law” operating under Maritime-Admiralty Law; with the Constitution and the Common Law of America suspended) The instant you appear


us_military_flag_of_war__Extensive_Notes__cap_1
« Последна редакция: Юли 21, 2018, 12:28:50 pm от Psyhea »

Тагове към темата: