Apocryphal Academy

Автор Тема: Импулс,Идея,Идентификация - Точка,Вълна,Спирала - Аз,Съм,Вселена  (Прочетена 1093 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
                                                                             

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
В темата ще опиша своето лично виждане и възприятие за Мирозданието - МултиВселена.
Ще разгледам моделите и принципите на раждането на Вселените,естеството на единният им Първоизточник,и осъществяването на заложения потенциал.
Ще проследя взаимовръзката между Човек -Вселена,като обърна детайлно внимание на хуманоидния апарат - най-висшата биологична форма.
Също така ще разгледам ролята, значението и устройството на Първичната Градивна Частица в качеството ѝ на съвършено микро копие сътворено по шаблона по който е сътворен и Макро Света-Вселена,в чието изграждане участва Първичната Частица.


МултиВселена - Вселена - Първична Частица  = единен модел на устройство и функция 


МултиВселена

Цитат
Мултивселена (също така мегавселена; multiverse) е хипотетичното множество от всички възможни паралелни вселени (включително и нашата), които взети заедно, съдържат всичко, което съществува – пространство, време, всички форми на материя, енергия, импулс и физичните закони и константи, които са в сила в тях.


Related image


Image result for multiverse concept


Вселена


Цитат
Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него – планети, звезди, галактики и междугалактично пространство
Related image
Image result for universe form torusПървична градивна частица - ProtoAtom


Image result for the Anu
Тороиден модел
Image result for universe form torus               Image result for map to multiplication by tesla


Image result for universe form torus

                                                       Occult Chemisty & The Nature Of Matter – The Anu


[youtube]https://youtu.be/XGwq8iA062c
[/youtube]
« Последна редакция: Август 04, 2018, 02:01:45 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Точка,Вълна,Спирала


Image result for waves physics
Image result for point wave spiral
Цитат
Spiral evolution of the wave function Î”Ï‰ï‚ =ï‚ 5ï‚ Ã—ï‚ 10 13 rad s −1 (Î±ï‚ =ï‚ 10 3 fs 2 , Ïƒï‚ =ï‚ 1.5ï‚ Ã—ï‚ 10 13 rad s −1 ). Figure 5. Cornu spiral with different initial phases of the excitation pulse (Î”Ï‰ï‚ =ï‚ 5ï‚ Ã—ï‚ 10 13 rad s −1 , Î±ï‚ =ï‚ 10 3 fs 2 , Ïƒï‚ =ï‚ 1.5ï‚ Ã—ï‚ 10 13 rad s −1 ).ÂSpiral evolution of the wave function
Δω=5×10 13 rad s −1 (α=10 3 fs 2 , σ=1.5×10 13 rad s −1 ).


Figure 5. Cornu spiral with different initial phases of the excitation pulse (Δω=5×10 13 rad s −1 , α=10 3 fs 2 , σ=1.5×10 13 rad s −1 )
« Последна редакция: Август 04, 2018, 02:24:47 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил

Резултат с изображение за impulse idea

The idea of the impulse is that it is a limit of a step function in which the step gets arbitrarily narrow and arbitrarily high. So to understand what the impulse does, it makes sense to solve the differential equations with the step function and see what happens to the solutions as you narrow and heighten the step.Consider the differential equation  y'' + w2 y = {1 / c } ( 1 - u ( t - c ) ) where w > 0 and c > 0 are constants, and u ( t ) is the Heaviside step function. For each value of c, the area under the curve defined by the right hand side  is 1. We wll compare the behavior of this equation with y'' + w2 y = δ ( t ) where δ ( t ) is the Dirac delta function.
a. The solution of y'' + w2 y = { 1 / c } ( 1 - u ( t - c ) ), y ( 0 ) = 0,  y '' ( 0 ) = 0 is y ( t ) =
 [                                                 ] ( an expression in t, c, w, and u, where u = u ( t - c ) ).
b. The solution of y'' + w2 y = δ ( t ), y ( 0 ) = 0 is y ( t ) =  [                                                 ] an expression in t, w ).


==============================================================================================
Превод:Идеята за импулса е, че това е граница на стъпаловидна функция*, при която стъпката става произволно тясна и произволно висока. За да разберем какво прави импулсът, има смисъл да се решават диференциалните уравнения със стъпката - функция и да видим какво се случва с решения, като сте ограничили и повишили  стъпката.
 Помислете за диференциалното уравнение y '' + w2 y = {1 / c} (1 - u (t - c)) където w > 0 и c > 0 са константи и u (t) е функцията Heaviside step***. За всяка стойност на c, площта под кривата, дефинирана от дясната страна, е 1. Ще сравняваме поведението на това уравнение с y '' + w2 y = δ (t), където δ (t) е функцията Dirac delta****.
а. Решението на y "+ w2 y = {1 / c} (1 - u (t - c)), y (0) = 0, y" [] (израз в t, c, w и u, където u = u (t - c)). 
б. Решението на y "+ w2 y = δ (t), y (0) = 0 е y (t) = [] израз в t, w).
___________________________________________________________________


* step function -- a function that increases or decreases abruptly from one constant value to another.Different treatments have considered a quadratic function, an exponential quadratic function**, or a step function .*
 -- функция, която се увеличава или намалява рязко от една константа до друга. Различните начини на разглеждане са считани за квадратична функция, експоненциална квадратна функция** или стъпкова функция.
** --- Квадратна функция в математиката е функция от вида f(x) = ax2 + bx + c, където a ≠ 0, b, c са произволни реални числа.Квадратната функция е цяла рационална функция.*** Heaviside step - https://en.wikipedia.org/wiki/Heaviside_step_functionTheHeaviside step function, using the half-maximum convention Половината от максималната определеност.
**** Dirac delta function - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_functionSchematic representation of the Dirac delta function by a line surmounted by an arrow. The height of the arrow is usually meant to specify the value of any multiplicative constant, which will give the area under the function. The other convention is to write the area next to the arrowhead.


Схематично представяне на функцията Dirac delta чрез линия,  представена от стрелка. Височината на стрелката обикновено е предназначена да определи стойността на всяка мултипликативна константа, която ще даде областта под функцията.
The Dirac delta function as the limit (in the sense of distributions) of the sequence of zero-centered normal distributions

The Dirac delta function като граница (в смисъл на разпределение) на последователността от нулево центрирани нормални разпределения


Мила,тенкс ;)Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Цитат
Абсолютно черното тяло (АЧТ) е идеализиран модел, абстракция, използвана в термодинамиката и представлява тяло в термодинамично равновесие (т.е. има изотропно излъчване), което поглъща електромагнитно излъчване в целия диапазон (всички дължини на вълната) и не отразява нищо. Това обаче не означава, че тялото не излъчва. То може да излъчва всяка дължина на вълната и визуално има цвят.[1].Спектърът на излъчване зависи единствено от неговата температура. Слънцето, както и другите звезди, са най-добри приближения за абсолютно черни тела[2]
Терминът „абсолютно черно тяло“ (съкратено АЧТ[1]) е въведен от Густав Кирхоф през 1862 година. По това време съществуват два модела за излъчването на абсолютно черно тяло. Единият е със закона на Релей-Джинс.


{\displaystyle ~E(\nu ,T)={\frac {2\pi kT\nu ^{2}}{c^{2}}}}


Той е в съгласие с експеримента за ниски честоти (големи дължини на вълната), но при малките дължини води до така наречената ултравиолетова катастрофа. Другият е със закона на Вин
{\displaystyle \lambda _{\max }={\frac {0{,}002898}{T}}}

,който работи добре за високи честоти, но не е в съгласие с експеримента за ниски.
През 1900 година Макс Планк построява полуемпиричен модел, като разбира, че методите на класическата физика не могат да обяснят разликите между теорията и експеримента. Той прави гениалното предположение, че електромагнитното лъчение не е непрекъснато, а на малки пакети, които той нарича кванти или фотони[2]. Това дава началото на квантовата механика, която успява да даде обяснение на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Хипотезата на Планк за квантуването на електромагнитното лъчение е в основата на тази теория[2]. Според закона на Планк интензивността на излъчването на абсолютно черно тяло в зависимост от температурата и честотата се определя с формулата:
където {\displaystyle I(\nu )d\nu } — мощността на излъчването на единица площ в диапазона от честоти V до {\displaystyle \nu +d\nu }
{\displaystyle \nu +d\nu }.

Цитат
Реликтовото излъчване е електромагнитно лъчение, идващо от всички посоки на небесната сфера, със спектър на абсолютно черно тяло с температура ~2,725 К (наричано и космическо свръхвисокочестотно фоново излъчване). Това лъчение ни дава информация за състоянието на младата Вселена, а самото му съществуване се счита за доказателство на теорията за Големия взрив.
За пръв път е предсказано от космолога Георги (Джордж) Гамов през 1948 г. По-късно, през 1964 г., Дороцкевич и Новиков доказват, че то трябва да има спектър на абсолютно черно тяло с максимум на излъчването в микровълновия диапазон на електромагнитния спектър. В крайна сметка е открито през 1965 г. от Арно Пензиас и Робърт Уилсън, за което всеки от тях получава 1/4 от Нобеловата награда за физика през 1978 г. [1]
Терминът реликтово излъчване, който обикновено се използва и в рускоезичната литература, е въведено в употреба от съветския астрофизик  Йосиф Шкловски[2]

Цитат
Изотропия или  изотропност (на  старогръцки:  ίσος - равен, еднакъв + на  гръцки: τρόπος - характер, направление) е равнопоставеността, еднаквостта на физичните свойства във всички направления, с други думи  симетрия по отношение на избора на направлението.
За разлика от изотропията, при анизотропията свойствата зависят от направлението. Така например даден кристал може да има различен показател на пречупване в различните направления.
Освен във физиката терминът се използва и в математиката, химията, биологията, философията и други.
« Последна редакция: Октомври 19, 2018, 05:50:56 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
« Последна редакция: Ноември 12, 2018, 07:44:49 pm от Psyhea »

Тагове към темата: